Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Návrh obvodové stěny s vnějším tepelněizolačním kompozitním systémem

Tabulka uvádí skladby obvodových stěn s běžnými zdícími materiály a vnějším kontaktním kompozitním systémem (ETICS) a dle tloušťky uvádí součinitel prostupu tepla jednotlivých skladeb. Z tabulky vyplývá, zda jednotlivé skladby vyhovují kritériím ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov, část 2: Požadavky. Uvedeny jsou i základní vztahy pro výpočet a posouzení obvodových stěn z hlediska šíření tepla.

Při návrhu vnější obalové konstrukce je třeba sledovat a splnit nejenom požadavky na součinitel prostupu tepla, ale také požadavky na vnitřní povrchové teploty a kondenzaci v konstrukci.

Vybrané požadavky tepelnětechnické normy ČSN 73 0540-2 (2011)

  • Součinitel prostupu tepla
  • Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce
  • Zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce
  • Roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry uvnitř konstrukce

Základní veličiny a vztahy – požadavek na součinitele prostupu tepla

Tepelný odpor vrstvy R [(m2⋅K)/W] – tepelněizolační vlastnost vrstvy materiálu dané tloušťky

R = d/λ

kde:

d [m] je tloušťka dané vrstvy v konstrukci
λ [W/(m.K)] je součinitel tepelné vodivosti

Odpor konstrukce při prostupu tepla RT [(m2⋅K)/W] – úhrnný tepelný odpor bránící výměně tepla mezi prostředími oddělenými od sebe stavební konstrukcí

RT = Rsi + Σ R + Rse

kde:

Rsi [(m2⋅K)/W] je odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce
Σ R [(m2⋅K)/W] je součet tepelných odporů jednotlivých vrstev konstrukce
Rse [(m2⋅K)/W] je odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce

Součinitel prostupu tepla U [W/(m2⋅K)] – vlastnost hodnotící vliv celé konstrukce a k ní přilehlých vzduchových vrstev na šíření tepla prostupem. Zahrnuje vliv všech tepelných mostů včetně vlivu prostupujících hmoždinek a kotev, které jsou součástí konstrukce.

U = 1/(Rsi + Σ R + Rse) = 1/RT

Konstrukce musí splňovat podmínku

U ≤ UN

kde:

UN [W/(m2⋅K)] je normová hodnota součinitele prostupu tepla
Normové hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 (2011)
Konstrukce vytápěných budov v prostorech s návrhovou relativní vlhkostí vnitřního vzduchu do 60 % a s převažující návrhovou vnitřní teplotou 18 °C až 22 °C včetně. Normové hodnoty součinitele prostupu tepla
[W/(m2⋅K)]
Nevyhovuje požadovaným hodnotám
UN,20
Vyhovuje požadovaným hodnotám
UN,20
Vyhovuje doporučeným hodnotám
Urec,20
Vyhovuje doporučeným hodnotám pro pasivní budovy
Upas,20
Vnější stěna těžká > 0,30 0,30 0,25 0,18 - 0,12

Pozn.: Pro jednovrstvé zdivo se nejpozději do 31. 12. 2012 připouští hodnota 0,38 W/m2·K

V ČSN 73 0540-2 (z říjen 2011) jsou přímo uvedeny požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla a zvláště nízké hodnoty vhodné pro pasivní budovy ve formě intervalu hodnot. Zvláště nízké hodnoty v uvedeném intervalu se doporučuje použít zejména pro menší budovy (rodinné domy). Větší hodnoty v uvedeném intervalu se mohou zpravidla použít při návrhu větších a kompaktnějších budov. Pro pasivní budovy je třeba splnit celý soubor dalších požadavků.

Upozornění:

Při návrhu tloušťky tepelné izolace při zateplení obvodové stěny je třeba vycházet z celkového energetického hodnocení budovy. Předpokladem je splnění požadavků dle ČSN 73 0540-2 (2011).

Orientační hodnoty součinitele prostupu tepla konstrukce s vnějším tepelněizolačním kompozitním systémem
Konstrukce Tlouštka
konstrukce
[mm]
Součinitel prostupu tepla U [W/(m2·K)]
Konstrukce bez
tepelné izolace
Konstrukce s tepelnou izolací tloušťky [mm]
50 80 100 120 130 140 160 180 200
Cihla plná 300 1,93 0,57 0,40 0,33 0,28 0,27 0,25 0,22 0,20 0,18
450 1,44 0,51 0,37 0,31 0,27 0,25 0,24 0,21 0,19 0,18
600 1,15 0,47 0,35 0,30 0,26 0,24 0,23 0,21 0,19 0,17
Cihla CDm 240 1,93 0,57 0,40 0,33 0,28 0,27 0,25 0,22 0,20 0,18
375 1,46 0,52 0,37 0,31 0,27 0,25 0,24 0,21 0,19 0,18
Porotherm P+D 300 0,73 0,38 0,30 0,26 0,23 0,22 0,21 0,19 0,17 0,16
365 0,36 0,25 0,21 0,19 0,17 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13
400 0,33 0,23 0,20 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12
440 0,30 0,22 0,19 0,17 0,16 0,15 0,15 0,14 0,13 0,12
Porotherm CB 300 0,42 0,27 0,23 0,20 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14
400 0,32 0,23 0,19 0,18 0,16 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12
440 0,29 0,21 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12
Supertherm STI 300 0,33 0,23 0,20 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12
365 0,27 0,20 0,18 0,16 0,15 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12
400 0,25 0,19 0,17 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,11
440 0,23 0,18 0,16 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12 0,11 0,11
Plynosilikát 300 0,68 0,37 0,29 0,25 0,22 0,21 0,20 0,18 0,17 0,15
400 0,52 0,32 0,26 0,23 0,20 0,19 0,18 0,17 0,16 0,14
Ytong 250 0,44 0,29 0,24 0,21 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14
300 0,37 0,26 0,21 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13
375 0,30 0,22 0,19 0,17 0,16 0,15 0,15 0,14 0,13 0,12
Škvárobetonové tvárnice 300 1,74 0,55 0,39 0,33 0,28 0,26 0,25 0,22 0,20 0,18
400 1,41 0,51 0,37 0,31 0,27 0,25 0,24 0,21 0,19 0,18
Železobeton 200 3,51 0,65 0,44 0,36 0,30 0,28 0,26 0,23 0,21 0,19
250 3,19 0,65 0,44 0,36 0,30 0,28 0,26 0,23 0,21 0,19

Poznámka: Uvažována orientační hodnota součinitele tepelné vodivosti λ = 0,04 [W/(m·K)] pro většinu běžně používaných tepelných izolací v zabudovaném stavu. V případě použití tepelné izolace od konkrétního výrobce je třeba použít návrhovou hodnotu součinitele tepelné vodivosti vybrané tepelné izolace. V této souvislosti se hodnoty součinitele prostupu tepla konstrukce s ETICS mohou lišit.

Autor: Ing. Vladimír Vymětalík, podle podkladů společnosti MONTAKO s.r.o., výrobce zateplovacího systému VISCO.

 
 
Reklama