Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Tepelná izolace soklu - univerzální řešení pro jednovrstvé i vícevrstvé stěny

Při návrhu i vlastním provádění detailu soklu dochází často k závažným chybám a to jak u jednovrstvých, tak u vícevrstvých zateplených stěn.

Vytvořit kvalitní detail soklu bez výrazného tepelného mostu není však složité ani drahé. Potřebujeme k tomu pouze základní znalosti a kvalitní izolační materiál, který je pevný, má minimální nasákavost, výborně tepelně izoluje, nevzlíná vlhkost a umožňuje dobrou aplikaci.

Přestože se o nutnosti použití tepelné izolace pro oblast soklu mluví již řadu let a vhodné detaily jsou doporučovány všemi kvalitními výrobci zdících materiálů, praktické výsledky na stavbách jsou žalostné. Na každý dům s dobře provedeným soklem připadá dvacet domů chybně provedených. Také z tohoto důvodu společnost Rigips zadala zpracování posudku nejzákladnějších variant provedení soklu. Důraz byl kladen především na názornost a přehlednost, aby chybná řešení poznal každý projektant, investor, stavební dozor, stavitel i běžný stavebník.

Výpočty, analýzu a grafické zpracování detailů vypracoval Doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda, významný specialista na stavební tepelnou techniku ze stavební fakulty ČVUT.

Na níže uvedených schématech jsou zobrazeny chybné i správné možnosti řešení zateplení.

Při výpočtech byly uvažovány materiály:
zdivo typu Therm tl.440mm a Therm 30
fasádní EPS desky Rigips
EPS soklové desky Rigips.

Vlastnosti základních stavebních materiálů byly převzaty z ČSN 730540-3. Všechny uvedené detaily, kromě detailu 3, splnily normové požadavky.

Detail 1 - chybné řešení soklu jednovrstvých stěn. Zcela chybné, ale bohužel nejčastější provedení detailu soklu jednovrstvých stěn. V detailu vzniká významný tepelný most se všemi souvisejícími negativními důsledky.


Detail 2 - správné řešení pro jednovrstvé stěny. Typický detail zateplení soklu pro jednovrstvé stěny. Zateplení pomocí soklových desek Rigips odstraňuje obvyklý tepelný most a zamezuje vzlínání vlhkosti (vzniku výkvětů). Celé základy se dostávají do nezámrzné oblasti, což dále snižuje tepelné ztráty objektu a přispívá k vysoké životnosti základové konstrukce.


Detail 3 - chybné řešení u zateplovaných stěn. Toto řešení nevyhovuje ani normovým požadavkům. Nedotažením izolace pod úroveň terénu vzniká velký tepelný most, který zpravidla přináší tradiční problémy - vysoké tepelné ztráty, plesnivění koutů, vysokou vlhkost v konstrukci i na povrchu. Použití tohoto detailu by mělo být "trestné".


Detail 4 - správné řešení soklu zateplených stěn. Toto řešení dosahuje nejlepších hodnot z hlediska vnitřní povrchové teploty. Tento komplexní způsob zateplení fasády i soklu, tj. fasádní polystyren Rigips a drenážní desky Perimetr, je také nejúčinnější ochrana objektu. Celá stavba včetně základů se nachází v chráněné oblasti, tím je zajištěna maximální životnost a minimální kondenzace v konstrukci.


Detail 5 - správné řešení pro zateplené stěny s omezenou možností hloubky. Toto řešení dosahuje přijatelného vyřešení tepelného mostu pomocí soklových desek Rigips se zatažením do hloubky 30 cm pod úroveň terénu.


Detail 6 - správné řešení pro zateplenou stěnu (při nemožnosti výkopu kolem stavby). Použitím Soklových desek Rigips, popř. desek Perimetr, umístěných vodorovně (pod chodník) do vzdálenosti min.80 cm od paty budovy bylo docíleno kvalitního vyřešení tepelného mostu spodní stavby. Tento detail dosáhl nejlepších hodnot z hlediska kondenzace vodní páry.


Detail Nejnižší vnitřní povrchová teplota Nejnižší teplotní faktor Lineární součinitel prostupu tepla Míra kondenzace Požadavky ČSN 730540-2
Θsim [°C] fRsi [-] ψ [W/(m.K)] gc [g/(m.h)]
1 13,7 0,806 0,083 0,29 splněny
2 15,4 0,854 -0,080 0,20 splněny
3 12,7 0,778 0,295 0,24 nesplněny
4 15,6 0,859 -0,009 0,11 splněny
5 14,9 0,841 0,056 0,13 splněny
6 15,4 0,854 0,036 0,08 splněny

Z výsledků je zřejmé, že nejhůře vychází detail stěny s kontaktním zateplením bez zatepleného soklu a základu (detail 3). Ostatní detaily jsou z hlediska normových požadavků vyhovující.

Z hlediska vnitřní povrchové teploty vychází nejlépe detail 4. Detaily 2 a 6 vykazují však velmi podobné výsledky.

Z hlediska úniku tepla hodnoceným detailem (tzn. z hlediska lineárního činitele prostupu tepla) vychází nejlépe detail 2. Je si ovšem třeba uvědomit, že se jedná o veličinu relativní, která vždy souvisí s ostatními navazujícími konstrukcemi (např. pro lépe zateplené plošné konstrukce vychází obvykle vyšší než pro hůře zateplené plošné konstrukce). Velmi dobře proto vychází i detail 4. Přijatelně nízké hodnoty dosahují i detaily 5 a 6.

Z hlediska kondenzace vodní páry vychází nejlépe detail 6, v těsném závěsu s detaily 4 a 5. Kondenzace vodní páry nastává ve všech detailech v obvyklých místech - tzn. v zateplovacích systémech, případně v nezatepleném zdivu a v tepelné izolaci v podlaze. Plošně nejmenší rozsah kondenzace vykazují detaily 4, 5 a 6.

Vysoká vlhkost v zemině je samozřejmě způsobena zvolenou okrajovou podmínkou (vlhkost 100 %, tj. nasycení vodou, v hloubce 3 m pod terénem). Za pozornost stojí, jakým způsobem se vlivem unikajícího tepla do zeminy snižuje její relativní vlhkost. Vlhkostní pole dobře dokumentují směry převažujících tepelných toků.


Autor studie: Doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda - VŠ pedagog, působí na katedře Konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze, dlouhodobě se zabývá výpočtovým modelováním stavebně fyzikálních procesů, zvláště pak analýzami šíření tepla, vzduchu a vodní páry ve stavebních konstrukcích a detailech, autor či spoluautor řady programů pro tepelnou ochranu budov, stavební akustiku a hodnocení protiradonových opatření. Spolupracuje s řadou projekčních a architektonických ateliérů jako specialista na stavební fyziku.


Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips

Značka Rigips úspěšně působí na českém stavebním trhu 30 let. Za tu dobu se Rigips stal synonymem kvality, pokroku a inovací v oblasti suché vnitřní výstavby. Nabízí nejen dlouholetou praxí prověřený stavební materiál, ale také dokonalý konstrukční systém.