Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Interiérové čepové schodiště ve znaleckém posudku

Datum: 7.7.2014  |  Autor: Ing. Martin Múčka, Ph.D., Znalec pro obor Ekonomika a Dřevozpracování  |  Recenzent: doc. Ing. Václav Kupilík, CSc., ČVUT v Praze

Článek navazuje na podrobný popis schodiště a představuje znalecký posudek na kvalitativní stav interiérového čepového schodiště kombinace nerez – dřevo – sklo, kde bylo znaleckým úkolem řešit kvalitativní stav dřevěných stupnic. Schodiště bylo samonosné dvouramenné s mezipodestou bez podstupnic a ve 2 NP byla galerie, jejíž zábradlí bylo konstrukčně spojeno se zábradlím schodišťovým, a tudíž lze konstatovat, že galerie byla součástí schodiště.


Foto č. 8

Předmět znaleckého posudku je staticky tvořen z trubkové nerezové oceli, která tvoří statickou část předmětu dodávky se svislou stavební konstrukcí RD a dále kovový prvek umožňuje montážní kotvení dřevěných nášlapných stupnic. Předmětné schodiště je opatřeno nerezovým zábradlím s dřevěným madlem, které je ergonomicky tvarově přizpůsobeno. Dřevěné nášlapné stupnice jsou opatřeny LED páskami z důvodu bezpečnosti v nočních hodinách.

Schodiště je instalováno v interiérovém prostředí o relativní vlhkosti vzduchu ϕ = 37,5 % a teplotě v interiéru θi = 24,3 °C. Konstrukce schodiště není opatřena podstupnicemi. Schodiště je opatřeno zábradlím.

Dřevěné nášlapné stupnice jsou vyrobeny z dubových lamelových vlysů přibližné šířky 40–50 mm a jsou šířkově slepeny. Znalci není znám typ použitého lepidla. Přibližný počet lamel na schodišťový stupeň je 8 ks. Znalec se nemůže vyjádřit ke způsobu lepeného spoje, zdali jsou lamely spojeny tzv. „na tupo“, anebo jsou použity vložené konstrukční lamely nebo vložená konstrukční pera. Tento způsob konstrukce není možno správně a nadevší pochybnost diagnostikovat z čelního řezu, což je z technologického pohledu správně vyrobeno (nesmí být patrno konstrukční spojení).

Dvouramenné interiérové schodiště se skládá ze sedmi nášlapných stupnic v prvním schodišťovém rameni, z podesty a ze sedmi nášlapných stupnic v druhém schodišťovém rameni. Nášlapné stupnice mají rozměr 330 × 1 022 mm a podesta má rozměr 980 × 2 075 mm.

Na druhé stupnici druhého ramene je patrný z čela černý kaz (viz foto č. 14) a níže uvedený popis nálezu.

Třetí až sedmá nášlapná stupnice druhého schodišťového ramene má rozdílnou skladebnou figuru. Nesprávná návaznost jádrového a bělového dřeva sousedních použitých lamel. Na předposlední stupnici druhého ramene jsou černé suky, které měly být konstrukčně vyspraveny. Znalec konstatuje, že na druhé nášlapné dřevěné stupnici prvního schodišťového ramene je poškozena povrchová úprava.

Dále lze konstatovat, že na pohledové ploše podesty mezi jednotlivými schodišťovými rameny je konstrukční závada, která brání řádnému užívání díla. Tato závada je neodborně vyspravena. Předmětná výsprava nezabrání pronikání vlhkosti do konstrukce dřeva při běžné údržbě a tím postupné degradaci nejdříve povrchové úpravy a při delším působení vlhkosti a chemických přípravků může nastat i degradace dřevního pletiva (celulóza, hemicelulóza a lignin).


Foto č. 9
 

Na fotografii č. 9 je kromě specifikované konstrukční neodstranitelné závady, taky závada estetická, kdy jsou v lepené spárovce sousední lamelové vlysy rozdílného zbarvení (bělová a jádrová část) a tato závada snižuje celkový estetický dojem použité konstrukce.

 

Foto č. 10
 

Na fotografii č. 10 je opět nevhodné konstrukční zhotovení dřevěného schodišťového stupně, neboť předmětná skladba „figura“ není vhodně použita a mezi vlysy jádrového dubového dřeva je použitý vlys bělový.

 

Foto č. 11
 

Na fotografii č. 11 je patrna konstrukční závada – výsprava černého suku tmelem. Znalec konstatuje, že je velmi vysoká pravděpodobnost prasknuti předmětné výspravy a následné absorpci vlhkosti do dřevěné konstrukce. Předmětnou výspravou je snížen především estetický ráz předmětu dodávky.

 

Foto č. 12

Foto č. 13
 

Na fotografii č. 13 je detail zatmelení vady po vypadlém suku a fotografie č. 12 znázorňuje, že se jedná o pátou nášlapnou stupnici druhého schodišťového ramene a taky je znázorněno na fotografii č. 12, že předmětná vada se nachází na pohledové straně. Tato technologická výsprava je nepřípustná a to jak z estetických, tak z konstrukčních důvodů. Nebezpečí prasknutí tmelu a vypadnutí výspravy.

 

Foto č. 14
 

Na fotografii č. 14 je patrno z pohledového čelního řezu, že na jednom z nášlapných stupnic druhého schodišťového ramene je barevná šedočerná skvrna. Nejedná se o přirozené zabarvení DB, ale o cizorodou barevnou změnu, která je nežádoucí a znalec konstatuje, že se jedná o estetickou závadu.

 

Foto č. 15

Foto č. 16
 

Na fotografiích č. 15 a 16 je nevhodná skladba jednotlivých vlysů spárovky, z které jsou vyrobeny stupnice předmětného schodiště. Znalci se nepodařilo po výrobci předmětného schodiště zjistit typ použité povrchové úpravy. Je nutno konstatovat, že na jednom z dřevěných stupnic byla předmětná povrchová úprava poškrábána, a tudíž lze skutečně pochybovat o použití podlahového laku, který byl zkoušen akreditovanou laboratoří na tvrdost, oděr, adhezivní schopnosti nátěrové látky apod. Zkouška tvrdosti je prováděna např. podle Brinella nebo tužkový test Wolff-Wilborn test, kdy jsou tužky různé tvrdosti a pod určitým úhlem při konstantní síle 7,5 N vtlačovány do nátěrového systému a hodnotí se, zdali je zanechána pouze lehká stopa na povrchové úpravě, anebo dochází k destrukci laku.

Tak je nutno, aby byly laky testovány i proti poškrábání a podobné mechanické zátěži. Nátěrové systémy bývají testovány na protiskluz, tedy stanovení smykového tření. Obsahují-li tyto nátěrové systémy předmětné zkoušky, pak dochází k prodlužování životnosti předmětného schodiště a zvyšování jeho bezpečnosti.

Závěrem lze konstatovat, že je skutečně nutno znát umístění předmětného schodiště, zdali bude vystaveno vysoké zátěži anebo bude sloužit běžnému zatížení, které lze očekávat v rodinných domech. Lze doporučit, aby každý investor, který poptává schodiště, věnoval výběru zvýšenou pozornost, případně výběr konzultoval s odborníkem. Rozhodně se tyto investice vrátí, poněvadž se předejde pozdějším problémům a reklamacím.

 

Hodnotit:  

Datum: 7.7.2014
Autor: Ing. Martin Múčka, Ph.D., Znalec pro obor Ekonomika a Dřevozpracování
Recenzent: doc. Ing. Václav Kupilík, CSc., ČVUT v PrazeSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)