Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Souhrnný výstup z workshopu – Důvody pro změnu ČSN 73 0540-2 – Změna 1

Dne 9. září 2012 se konal seminář Změna Z1 a ČSN 730540-2 - otázky a odpovědi. Seminář reagoval na diskuse kolem vydání Změny Z1 k normě ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov, část 2 - Požadavky (2011). K dané problematice se vyjadřovali zástupci ÚNMZ, TZÚS Praha s.p. a zástupci akciových společností Passerinvest, Sipral, Velux a Schüco.

Hotel Barcelo – 19. 9. 2012

ČSN 73 0540-2 – Změna 1

 • Současná formulace normy je v souladu s evropským právem, což je zásadní podmínka pro dlouhodobou platnost této normy.
 • Současná formulace normy svým obsahem nesnižuje požadavky na stavby a stavební konstrukce.
 • Hlavním smyslem požadavků na stavby je dosažení optimální kvality vnitřního prostředí budov spojené s nízkou potřebou energie – chybou je zaměřit se pouze na jeden parametr, např. Povrchové teploty otvorových výplní, který ale výsledné klima sice ovlivní, ale není parametrem rozhodujícím. Tím je klima vnitřního prostředí, které vzniká jako výsledek všech jednotlivých parametrů ovlivňujících vnitřní pohodu obyvatel.
 • Základní požadavky na stavby tvoří základ pro vypracování harmonizovaných norem pro stavební výrobky na evropské úrovni. Základní požadavky na stavby stanovené směrnicí rady 89/106/EHS pro stavební výrobky byly následně transponovány do českého stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek.Stavební výrobky, které umožňují splnění základních požadavků na stavby (včetně hygieny a ochrany zdraví) a jsou proto považovány za vhodné k použití, lze snadno rozeznat podle označení CE. Povrchová teplota výplní otvorů není charakteristika stanovená harmonizovanou normou.
 • Hygienické a provozní požadavky jsou nadřazené hlediskům úspor energie. Pro jejich dosažení/splnění je zapotřebí dostatečná výměna vzduchu, která nakonec zásadně snižuje i samotný vliv povrchových teplot na otvorových výplních. Z měření vyplývá, že při zajištění přípustné hladiny CO2 se do povolených hodnot dostávají i ostatní parametry vnitřního klimatu.
 • Hlavní odpovědnost za realizované řešení stavby a stavebního detailu je na straně Stavebníka.
  • Stavebník nebo jím najatý projektant (autorizace ČKAIT) je odpovědný za zpracování kvalitní projektové dokumentace, která má všechny náležitosti a je v souladu s platnými předpisy.
  • Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu.
 • Kvalitní projektová dokumentace je základem, ke kterému by se mělo české stavebnictví vrátit.

PASSERINVEST, A.S.

 • Pro zajištění kvalitního výsledku celé stavby je zapotřebí:
  • Kvalitní projektová dokumentace
  • Výběr kvalitního dodavatele stavby
  • Autorský dozor projektanta + Autorský dozor investora – tyto funkce považuje zástupce společnosti za klíčové pro zajištění požadované kvality výstavby

SIPRAL A.S.

 • Výrobce oken a LOP a montážní firma nejsou podle stavebního zákona odpovědni za návrh stavebního řešení.
 • Výrobce oken a LOP a montážní firma pouze dodávají výrobek podle požadavků a v souladu se zákonem 22/1997 Sb.
 • Vznik kondenzátu na oknech v obytných domech ve většině případů není problémem nekvalitního výrobku, ale nevhodným užíváním vnitřních prostor:
  • nedostatečné větrání
  • nevhodné vytápění
  • bránění proudění vzduchu

VELUX A.S.

 • Zahrneme-li závazné hygienické požadavky na větrání do výpočtu požadavku na vnitřní povrchovou teplotu výplní otvorů, výsledná hodnota tohoto požadavku bude pak velmi mírná. Na základě tohoto snížení přestává být nutná restrikce tohoto požadavku. Tento přístup včetně současné změny Z1 normy ČSN 73 0540-2 pak koresponduje se současným přístupem okolních států.

SCHÜCO A.S.

 • Stávající restriktivní nařízení se mohou stát omezením a brzdou, která způsobí realizaci unifikovaných řešení staveb, které sice budou splňovat normové požadavky, ale ve kterých se nikomu nebude chtít bydlet. Protože vytvořit soulad mezi požadavky na úspory energií a kvalitní architektovu je možné i bez předpisů a nařízení. Ponechme prostor kreativitě architektů a projektantů a tím obohatíme i naši dobu a krásné stavby, které budou naši potomci moci s úctou obdivovat a chránit.


Pozvánka na 6. národní konferenci České komory lehkých obvodových plášťů
26.3.2013, Clarion Congress Hotel Praha 9