Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

V centru národních plánů obnovy budov je výměna oken

Zavedením opatření na podporu výměny oken mají národní plány obnovy a odolnosti budov potenciál zajistit dlouhodobé úspory energie a snížení emisí CO2 směrem ke klimatické neutralitě.

Česká komora lehkých obvodových plášťů (ČKLOP) je odbornou asociací, jejímž cílem je podpora kvality výrobků a vysoké odborné úrovně dodavatelů lehkých obvodových plášťů, oken, dveří a otvorových výplní. Je rovněž členem profesní organizace EuroWindoor AISBL se sídlem v Bruselu, která je začleněna do evropských struktur se zaměřením na LOP, okna, dveře. Členství jí umožňuje ovlivňovat směrnice a připravované normy již ve fázi jejich přípravy na evropské úrovni. Představujeme jeden z nejnovějších dokumentů, který EuroWindoor AISBL ve spolupráci se svými členy vydává.

Obnova oken jako klíč pro oživení EU a naplňování cílů klimatické neutrality


Výměna oken se svými dopady a vlivem dotýká všech průmyslových odvětví, která tvoří European Green Deal. Je nezbytné uskutečnit renovační vlnu a umožnit udržitelnou obnovu stavebního sektoru. Zvýšení rychlosti a kvality výměny oken také přinese občanům EU lepší vnitřní komfort a vytvoří tisíce místních pracovních míst ve strategickém řetězci hodnot.

Okenní sektor je připraven zapojit se do dialogu s vnitrostátními orgány a je ochoten navrhnout plány na podporu dodatečného vybavení oken. V závislosti na národních kontextech a již existujících systémech lze navrhnout několik politických nástrojů, od výstavby sociálního bydlení až po daňové úlevy.

Kromě podpory trhu jsou zúčastněné strany přesvědčeny, že jakýkoli plán podpory musí být spojen s minimálními kritérii energetické náročnosti, aby bylo zajištěno, že instalované produkty přinášejí úspory energie a snižování produkce CO2, což pomáhá v boji proti změně klimatu.

Generování dlouhodobých úspor energie a přesun ke klimatické neutralitě

Efektivní plán na dovybavení oken ve stárnoucích budovách je opatřením šetrným ke klimatu, které představuje klíčový prvek udržitelného a ekologického plánu obnovy.

Jak prokázalo několik studií, zvýšení míry výměny oken může snížit předpokládanou spotřebu energie a související emise CO2 z našich budov. Protože okna zůstávají v budovách 40 až 50 let, úspory CO2 budou dlouhodobé a kumulativní.

Stanovení zvláštního plánu pro výměnu oken s jednoduchým zasklením a oken s dvojitým zasklením adekvátně specifikovanými vysoce výkonnými řešeními je nepostradatelným opatřením pro hospodářské oživení. Je to také dobrý způsob, jak posílit renovaci budov a dosáhnout energetických a klimatických plánů v souladu se závazky EU. Dekarbonizace budov v EU vyžaduje jednak snížení energetických požadavků zlepšením energetické náročnosti stávajícího pláště budov a aplikací obnovitelných zdrojů energie pro zbývající energetické potřeby. Upřednostňování renovace obvodového pláště budovy postupnou výměnou neúčinných oken je plně v souladu se zásadou „Energetická účinnost na prvním místě“.

Udělat významný rozdíl v kvalitě života lidí

V nejistých dobách občané často hledají uklidnění, další pohodlí a „bezpečné“ investice, pokud si mohou dovolit investovat. Vylepšení vašeho domu a majetku instalací vysoce výkonných oken nebo dokonce oken v kombinaci s funkcemi inteligentních budov vygeneruje větší hodnotu nemovitosti, větší bezpečnost a pohodlnější, zdravější vnitřní prostor: vyšší komfort, který odpovídá dnešním očekáváním spotřebitelů.

Politická opatření, která podpoří dovybavení oken, proto budou pravděpodobně obyvateli dobře přijata a použita za předpokladu, že neexistují žádné překážky, které by bránily jejich použití. Tato opatření jsou srozumitelná, konkrétní a lze je zpřístupnit většině, přičemž reagují na přání občanů po zlepšení kvality života.

Nízkou důvěru spotřebitelů je třeba překonat pomocí jasných a podpůrných vnitrostátních a evropských politik. S odpovídajícím plánem a následnou finanční podporou na dovybavení oken lze zrušit investiční bariéry a tím podpořit průmysl plochého tabulového skla a oken.

Podporovat obnovu v zásadním sektoru ekonomiky EU

Hodnotový řetězec oken, který je tvořen malými a středními podniky i většími firmami, je strategický pro udržitelnou budoucnost stavebního průmyslu. Aby se tomuto odvětví dařilo a s přihlédnutím k obtížím způsobeným krizí COVID 19, je nezbytné podporovat trh s výměnou oken. Je třeba, aby národní plány obnovy obsahovaly opatření stimulující spotřebitele k výměně svých oken. Očekává se, že úroveň poptávky v příštích letech zůstane nízká, pokud národní plány obnovy nepřidělí příslušné finanční zdroje na renovaci budov a výměnu oken.

Energetická bilance k upřednostnění vysoce výkonných oken


Hlavními funkcemi oken a prosklených fasád je propouštění denního světla do budov a zajištění vizuálního spojení s vnějším prostředím. Vysoce výkonné okenní produkty jako prvky obvodového pláště budovy přímo přispívají k energetické účinnosti budov. Vnitrostátní požadavky se však příliš často zaměřují na izolaci, zatímco jiné aspekty jsou stejně důležité. Patří mezi ně solární zisky zajišťující pasivní vytápění v zimě nebo přirozené větrání zajišťující pasivní chlazení v létě.

Z tohoto důvodu nemůže být posouzení energetické náročnosti oken založeno pouze na izolačních vlastnostech, tj. na prostupu tepla (hodnotě U), protože nebere v úvahu podstatný energetický dopad solárních tepelných zisků. Aby bylo zajištěno řádné vyhodnocení energetické náročnosti oken, je třeba vzít v úvahu tepelné zisky (hodnota g) a porovnat je s tepelnými ztrátami (hodnota U a infiltrace vzduchu), aby se minimalizovala potřeba tepla a omezila potřeba chlazení.

S globálním oteplováním roste poptávka po energii a přechází se od vytápění k větším potřebám chlazení. Přístup energetické bilance zohledňuje solární zisky z oken; bere v úvahu jak volné solární tepelné zisky během topné sezóny, tak i technologie prevence přehřátí během chladicí sezóny, ať už jde o dynamické solární stínění, dynamické zasklení, solární regulační sklo, ventilační chlazení nebo jiné.


Česká komora lehkých obvodových plášťů je odbornou asociací, jejímž cílem je podpora kvality výrobků a vysoké odborné úrovně dodavatelů lehkých obvodových plášťů, oken, dveří a otvorových výplní. Cílem ČKLOP je vhodnými metodami přispívat k rozvoji trhu. ČKLOP spolupracuje s nejlepšími českými a významnými zahraničními odborníky a dbá na informovanost svých členů v oblasti předpisů, nařízení, norem a novinek v oboru. Důležitou činností Komory je informovat širokou odbornou veřejnost, nastavovat jasná pravidla výběrových řízení a kontroly kvality dodávek. ČKLOP je od 1. 1. 2016 členem profesní organizace EuroWindoor AISBL se sídlem v Bruselu, která je začleněna do evropských struktur se zaměřením na LOP, okna, dveře. Členství ČKLOP v EuroWindoor AISBL umožňuje ovlivňovat směrnice a připravované normy již ve fázi jejich přípravy na evropské úrovni.