Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Národní radonová databáze pro stavby a Národní akční plán pro regulaci ozáření

Na začátku letošního roku byla uvedena do provozu Národní radonová databáze (NRD) za účelem shromažďování dat o přírodním ozáření z radonu a přírodních radionuklidů ve stavbách. Obsahuje také údaje z měření radonového indexu geologického podloží, množství radionuklidů ve vodách a ve stavebním materiálu a celou řadu dalších informací. Kde ji najdeme a jak s ní pracovat, nám sdělí zástupci oddělení radonu a přírodních zdrojů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

Ilustrační foto Pexels
Ilustrační foto Pexels

Nový elektronický systém pro evidenci dat se nachází na internetových stránkách SÚJB a vychází z pokynů atomového zákona 263/2016 Sb.,“ uvádí Mgr. Marcela Berčíková, vedoucí oddělení radonu a přírodních zdrojů a představuje konkrétní aplikaci, kde se vedou agendy související s radiační ochranou v oblasti přírodních zdrojů záření.

Povinnosti vyplývající z atomového zákona

Z atomového zákona č. 263/2016 Sb. vyplývá, že povinnost informovat se týká:

  • dodavatelů pitné vody určené pro veřejnou potřebu (§ 100)
  • výrobců a dovozců balené vody (§ 100)
  • výrobců nebo dovozců stavebního materiálu (§ 101)
  • provozovatelů pracoviště na palubě letadla při letu ve výšce nad 8 km (§ 93)
  • provozovatelů pracoviště s materiálem se zvýšeným obsahem přírodního radionuklidu (§ 93)
  • provozovatelů pracoviště s možným/se zvýšeným ozářením z radonu (§ 96 a 97)
  • držitelů oprávnění v oblasti měření a hodnocení ozáření z přírodního zdroje záření ve stavbě a stanovení radonového indexu pozemku (§ 98 a 99)
  • žádostí o posouzení míry rizika vyplývajícího z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti (§ 103)

Mimo povinné osoby je portál také určen pro veřejnost, jíž umožňuje odeslat žádost o posouzení míry rizika vyplývajícího z přítomnosti radonu a jeho produktů, přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti, atd. (§ 103).

Národní akční plán pro regulaci ozáření

Kromě Národní radonové databáze ČR (NRD) doporučují zástupci SÚJB seznámit se rovněž Národním akčním plánem pro regulaci ozáření obyvatel z radonu (RANAP), který vstoupil v platnost 1. ledna 2020. Ten je zaměřen na regulaci ozáření obyvatel z radonu v budovách s obytnými nebo pobytovými místnostmi, školských zařízeních, budovách sloužících k zajištění sociálních nebo zdravotních služeb a na pracovištích se zvýšeným ozářením z radonu.

Jedním z dlouhodobých cílů RANAP je informovaná a komunikující státní správa, zapojená veřejnost a vzdělaní profesionálové. Dílčím prostředkem je i původní a ambiciózní projekt SÚJB na vytvoření národní radonové databáze (NRD), která již poskytuje prostřednictvím shromážděných dat možnost sledovat a hodnotit vývoj ozáření osob z radonu v budovách, na pracovištích a také údaje o stanovení radonových indexů na pozemcích, radonu ve vodách a stavebních materiálech,“ vysvětluje Jaroslav Slovák a komentuje dále data, která byla SÚJB v předchozích letech shromážděna a archivována a importována do vytvořené databáze.

Z výkladu a samotné databáze je patrné, že NRD, kromě jiných funkcí, hodnotí skrze automatické procesy, workflow a reporty výsledky měření, zpracovává podání a informuje určené pracovníky a povinné osoby v oblasti radiační ochrany o termínech, úkolech a povinnostech. „SÚJB umožňuje vyváženě plánovat kontrolní činnost, hodnotit a nastavovat procedury, které budou přispívat k regulaci ozáření z radonu. Výsledky je možné promítat do ucelených celků a propojovat jednotlivé oblasti. V oblasti vod došlo ke změně struktury evidence tak, aby se co nejvíce přiblížila evidenci MZE a ČHMI,“ dodává Jaroslav Slovák.

Povinné osoby specifikované atomovým zákonem musely dříve zasílat různá oznámení či hlášení o měření analogově nebo formou e-mailu. Obrovské množství takto zaslaných dat vedlo podle slov Jaroslava Slováka posléze k nutnosti jejich zpracování (archivaci) pracovníky SÚJB a SÚRO. NRD nyní umožňuje průběžné vkládání výsledků a informací prostřednictvím portálu IREG, do kterého se mohou povinné osoby přihlašovat prostřednictvím NIA ID, což je identifikační prostředek umožňující zaručené prokazovaní totožnosti při přihlašování k online službám.

Přihlášení do databáze NRD i RANAP najdete na stránkách SÚJB

 
 
Reklama