Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Radon ve stavbách pro bydlení

Pracovníci Technického a zkušebního ústavu stavebního (TZUS) představili svoji činnost v oblasti měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech a měření a hodnocení výskytu radonu na stavebních pozemcích a ve stavbách. Služby mají povolené Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Nabídli nám obecné informace a správný postup při stavbě nového domu.

Úvod

Graf č. 1 Rozdělení dávek obyvatelstvu ČR
Graf č. 1 Rozdělení dávek obyvatelstvu ČR

Obavy z radioaktivity jsou soustředěny na umělé zdroje záření, zvláště na jaderné elektrárny, avšak většina obyvatel ČR ani netuší, že absolutně největší ozáření obyvatelstva je způsobeno zdroji přírodními. Přírodnímu ozáření byli lidé vystaveni odjakživa, tento druh ozáření je přitom poměrně nerovnoměrný – některé skupiny osob na Zemi jsou ozářeny dávkami, které o jeden až dva řády převyšují světový průměr. Je určitým paradoxem, že ozáření obyvatelstva z přírodních zdrojů, způsobenému radonem v ovzduší budov, začala být věnována pozornost až na přelomu 70. a 80. let minulého století. V některých rodinných domech v České republice byly nalezeny extrémní úrovně radonu pronikajícího z geologického podloží s koncentrací převyšující více než desetinásobně hodnoty koncentrací radonu v uranových dolech.

Některé složky ozáření z přírodních zdrojů jsou ovlivněny lidskou činností a je vhodné je regulovat. Příkladem jsou protiradonová opatření při výstavbě nových nebo rekonstrukci stávajících budov, opatření ke snížení ozáření osob při využívání podzemních zdrojů vody s vyšším obsahem přírodních radionuklidů, regulace uvolňování přírodních radionuklidů do životního prostředí při některých průmyslových činnostech.

O radonu a jeho zdrojích

Graf č. 2 Příčiny úmrtí v USA – porovnání s radonem
Graf č. 2 Příčiny úmrtí v USA – porovnání s radonem

Radon je všudypřítomný přírodní radioaktivní plyn. Vzniká postupnou přeměnou uranu, který je v různých množstvích přítomen ve všech materiálech zemské kůry. Radon sám se přeměňuje na další radioaktivní prvky (izotopy polonia, olova a vizmutu), ty se při vdechování zachycují v dýchacích cestách a ozařují je. Radon může pronikat do budov z hornin a zemin, kde vychází na povrch v jejich základech, z pitné vody dodávané do objektů a ze stavebních materiálů, jejichž základem jsou přírodní materiály. Ve výjimečných případech může být zdroje radonu také zemní plyn spalovaný v budově. U horníků v uranových dolech, kteří pracovali v prostředí s vysokými koncentracemi radonu, byl zjištěn vyšší výskyt rakoviny plic. Bylo prokázáno, že vysoké koncentrace radonu jsou příčinou rakoviny plic, radon se postupně rozpadá na dceřiné produkty, jenž při vdechování ozařují dýchací cesty. Není prokázáno, že by ozáření z radonu a jeho radioaktivních produktů vyvolávalo jiná onemocnění např. trvalé bolesti hlavy a nevolnost. Jako příklad z minulosti můžeme uvést téměř tajemné a v tehdejší době nevysvětlitelné jevy, ke kterým docházelo v Jáchymově. Zde se již ve středověku dolovalo stříbro, jehož žíly jsou často doprovázeny zvláštní černou a těžkou horninou (smolincem – oxidem uraničitým UO2), která byla horníky nazývána „černá smrt“, zřejmě podle svých škodlivých účinků. Odhaduje se, že pokud by lidé žili celý život v budově s koncentrací 200 Bq/m3 – což je směrná hodnota pro provedení protiradonového opatření, tak u 1 až 2 lidí ze sta ozáření z radonu vyvolá rakovinu plic. S rostoucí koncentrací radonu riziko úměrně roste. Riziko krátkých pobytů v prostorech s vyššími koncentracemi radonu než 200 Bq/m3 (např. jeskyně) je velmi nízké, ozáření plicní tkáně závisí nejen na koncentraci radonu, ale také na délce pobytu. Studie ukazují, že v USA radon ročně zabije 21 tis. lidí (hodnocení rizik United States Environmental Protection Agency z roku 2003), což je mnohem více než mají na svědomí opilí řidiči, požáry v bytech nebo Al Kajda.

Správný postup při stavbě nového domu

Nejprve je vhodné zjistit, jaké je radonové riziko pozemku, jelikož stále nejsou k dispozici podrobné geologické mapy, ze kterých by bylo možné odečíst radonové riziko konkrétního pozemku. V praxi se často setkáváme se špatným přístupem, kdy je hodnota stanovena na základě znalosti radonových indexů okolních pozemků. Musíme vždy vycházet z přímého změření radonového rizika konkrétního pozemku. Měření provádí firmy, které k této činnosti musí mít povolení SÚJB. Podle skutečně zjištěného radonového rizika stavebního pozemku by měla být provedena přiměřená protiradonová opatření vy smyslu ČSN 73 0601. Před kolaudací je vhodné účinnost provedených preventivních opatření zkontrolovat tím, že se změří koncentrace radonu v dokončené stavbě, což provádí specializované ústavy. Při stavbě svépomocí nedoporučuje používat starší stavební materiál pocházející z rozebraných staveb (demolic) např. škvárobetonové tvárnice.

Ověření stavu ve stávajících objektech

Nejjednodušší věrohodnou metodou je měření roční průměrné koncentrace pomocí stopových detektorů, které se umístí do vybraných místností objektu na dobu jednoho roku. Pokud potřebujete zjistit koncentraci radonu rychleji (např. před rekonstrukcí nebo při kolaudaci domu), lze objednat krátkodobá měření u specializovaných firem. Koncentrace radonu se může se měnit velmi významně během roku. Velmi ji ovlivňuje větrání a změny v přísunu radonu z podloží. Pokud radon proniká ze země, je jeho přísun ovlivněn podtlakem v budově, který závisí na rozdílu venkovní a vnitřní teploty. Proto jsou zpravidla velmi rozdílné koncentrace radonu ve dne a v noci i v jednotlivých dnech v létě a zimě. Vyšší hodnoty bývají obvykle v noci a v topném období. Doporučuje se proto dům posuzovat přednostně podle dlouhodobé průměrné koncentrace radonu, krátkodobá měření je lépe provádět v topném období a za omezeného větrání, jinak nemusí být objektivní!

Kontrola výrobků na trhu v ČR

Na základě „Atomového“ zákona č. 18/1995 Sb. novelizovaném zákonem č. 13/2002 Sb. § 6 odst. 6 vzniká povinnost výrobcům a dovozcům stavebních materiálů prokazování nezávadnosti stavebních materiálů po stránce obsahu radioaktivních látek. Systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech podrobněji upravuje vyhláška č. 307/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. § 96, příloha č. 10, tabulky č. 1, 2, 3. V uvedených přílohách jsou vyjmenovány materiály, na které se měření vztahuje, rozsah rozborů a také směrné hodnoty indexu hmotnostní aktivity a mezní hodnoty hmotnostní aktivity 226Ra. Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech může podle vyhlášky č. 146/1997 Sb. novelizované vyhláškou č. 315/2002 Sb. provádět pouze laboratoř s povolením k činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany vydaném Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. Pro účely měření je stavební materiál vysušen a podrcený (zrnitost do 5 mm). V souladu se stanovenou metodikou měření se musí vysušené vzorky ponechat v uzavřené měřící nádobě 4 týdny, aby se ustavila radioaktivní rovnováha. V současné době jsou všechny materiály určené pro použití v obytných budovách pravidelně měřeny a jejich aktivita je většinou na úrovni pozadí.

Závěr

Poločas rozpadu uranu je 4,47 miliardy let, radon je jedním z mnoha nestabilních dceřiných produktů v jeho rozpadové řadě. Podlaží a materiály se v domě „vyzáří“ během několika měsíců? To je nesmysl, ale zároveň možný názor uživatelů domů. Energetické úspory nás nutí k omezení přirozeného větrání, ačkoliv na radon platí stále jednoduchá zásada – větrat a větrat. V této souvislosti nepodceňujme radonovou problematiku, je to v zájmu našeho zdraví, které je přednější než peníze. Radon necítíme ani nevidíme, proto se v případě pochybností o jeho výskytu v domě obraťte na odborný ústav.

Literatura

  1. ČSN 73 0601 – Ochrana staveb proti radonu z podloží
  2. Internetové stránky SÚRO www.sujb.cz
  3. Internetové stránky WHO http://www.who.int/mediacentre/factsheets