Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Systém montáže lepení skleněných obkladů

Nejběžnějším způsobem instalace tabulí skla je jejich uchycení na podklad pomocí produktů na bázi silikonu. I když jsou rozměry převzaty z existující zdi a přesně aplikovány na sklo, je třeba počítat s odchylkami, jak u stavby, tak i pokud jde o tabule skla. Pro zvládnutí těchto odchylek se doporučuje zahájit montáž od vnějšího pohledového rohu místnosti.

Společnost AGC nabízí systém FIX-IN pro lepení svých výrobků, který zaručuje dobrou kompatibilitu mezi všemi komponenty.Systém FIX-IN je ideální pro použití se skly Lacobel®, Matelac® a Mirox®, s bezpečnostní fólií SAFE+ nebo bez ní. Je vhodný také pro skla Lacobel® T / Matelac® T (pouze interiérové použití!), která jsou vždy bez bezpečnostní fólie.

Systém FIX-IN® je určen pro použití ve vlhkých a suchých prostorách, ale pouze v rámci interiérových aplikací. Podrobné informace o výrobcích systému FIX-IN®, návody na použití, bezpečnostní a technické listy naleznete na www.yourglass.com.

Postup při instalaci

I když jsou rozměry převzaty z existující zdi a přesně aplikovány na sklo, je třeba počítat s odchylkami, jak u stavby, tak i pokud jde o tabule skla. Pro zvládnutí těchto odchylek se doporučuje zahájit montáž od vnějšího pohledového rohu místnosti. To je nejexponovanější a nejviditelnější část skla a instalace musí být přesná. Odchylky v rozměrech lze daleko lépe vyřešit u vnitřních rohů místností.

AGC Glass Výrobky FIX-IN®: komplexní systém pro profesionální lepení skleněných obkladůVýrobky FIX-IN®: komplexní systém pro profesionální lepení skleněných obkladů

Ošetření stěn a podkladu před instalací

Veškeré porézní povrchy (sádra, sádrokartonové desky atd.) musí být před instalací tabulí skla nejprve ošetřeny penetrací. Průsvitná penetrace FIX-IN® PR by měla být nanášena štětcem nebo válečkem na plochu, na níž bude připevněno sklo. Doba schnutí je minimálně 30 minut a maximálně 4 hod. při vlhkosti 45–65 % a teplotě 15–25 °C.

Upevnění pomocí silikonu

Při použití silikonu FIX-IN® SL v kombinaci s lepicí páskou pro počáteční přichycení (a zachování mezery mezi zdí a sklem) se tabule skla okamžitě přilepí ke zdi. Pro dosažení správné polohy skla můžete pod spodní hranu skla vložit distanční pásku (syntetika 90 Shore) příslušné tloušťky. Při použití lepicí pásky pouze za účelem zajištění potřebné mezery mezi sklem a podkladem musí být skleněná tabule podepřena až do vytvrzení silikonu. Například lze použít silikonové lepidlo FIX-IN® SL, jehož minimální doba vytvrzení je 48 hodin od instalace, po této době mohou být odstraněny podpůrné pomůcky a mohou být zatmeleny spáry. Konečné vytvrzení silikonu nastává po týdnu od instalace

Tab. 1 – Lepení silikonem: spotřeba výrobků řady FIX-IN®
Materiál Výrobek Instalace Spotřeba
Silikonové lepidlo FIX-IN® SL Kartuše 310 ml V závislosti na tloušťce skla:
4 mm: cca 310 ml/m2
6 mm: cca 400 ml/m2
10 mm: cca 550 ml/m2
Lepicí páska FIX-IN® AT Oboustranná V závislosti na tloušťce skla:
4 mm: cca 2 m/m2
6 mm: cca 3 m/m2
10 mm: cca 4 m/m2
Stěnová penetrace
(pro silikon a lepicí pásku)
FIX-IN® PR Štětec, váleček V závislosti na poréznosti povrchu:
cca 100 – 200 ml/m2
Povrchový aktivátor
(pro bezpečnostní fólii SAFE+)
FIX-IN® SA Kapalina Cca 2,5 ml/m2

Silikonové lepidlo

Silikonové lepidlo je vždy nanášeno na povrch zdi v podobě svislých pruhů. Pokud je povrch rovný, lze lepidlo nanést také na zadní stranu tabule skla.

Kromě toho musí být vždy rovnoběžně s pruhy silikonu nalepena oboustranná lepicí páska. Tím je zajištěno odvětrání po dobu tvrdnutí silikonu a rovněž trvalé odvětrání potřebné pro to, aby na zadní straně zrcadel nedocházelo ke kondenzaci vodní páry. Pro řádné přitisknutí pásky na podklad je nutno použít váleček (před odstraněním ochranné pásky), aby byla zajištěna dobrá přilnavost. Páska také zajistí počáteční uchycení do doby, než dosáhne silikonový spoj plné pevnosti. Dále uvedená tabulka (č. 2) ukazuje minimální doporučované množství lepidla nanášeného v pruzích požadované AGC u systému FIX-IN®. Počet pruhů lepidla závisí na tloušťce (hmotnost: 2,5 kg/mm/m2) skla. Správné množství lepidla je zajištěno při použití trysky (dodáváno s kartuší FIX-IN® SL). Skleněné tabule musí být uchyceny bezprostředně po aplikaci silikonu, dříve než se na lepidle začne tvořit zasychající povlak (do 15 minut).

Tab. 2 Použití lepidel a lepicí pásky na m2 povrchu
Materiál Výrobek Tloušťka skla Teoretická vzdálenost mezi pruhy v cm Minimální počet pruhů silikonu / AT pásky 100 cm/m2
Silikonové lepidlo FIX-IN® SL 4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
33
25
20
14
4
5
6
7
Materiál Výrobek Tloušťka skla Minimální počet pruhů lepicí pásky m/m2
Lepicí páska
(jako doplněk silikonového lepidla)
FIX-IN® AT 4 mm
6 mm
8–10 mm
2
3
4

Správná aplikace silikonového lepidla je ve svislých pruzích, tak aby bylo zajištěno správné odvětrání a vysoušení, viz obr. 1.

agc glass europe lepení skla
Obr. 1 Schéma aplikace lepidel
Zdroj: AGC Glass Europe – Návod na instalaci 2016

Obr. 2 Schéma lepení skleněného obkladu na zeď v závislosti použití skla s bezpečnostní fólií či bez
Zdroj: AGC Glass Europe – Návod na instalaci 2016

Omezení při lepení silikonem

Pro ochranu povrchu matovaných skel je nutné zachování čistoty. Sklu musí být věnována zvláštní pozornost, a to zejména v případě, kdy je pro lepení matovaných skel jako Matelac® na podklad použit silikon. Kyselinou matovaný povrch skla Matelac® je drsný a velmi citlivý na znečištění lepidlem používaným pro instalaci skla a tmelení spár. Citlivý povrch skla v blízkosti hran se doporučuje před instalací tabulí skla ochránit krycí páskou. Dojde-li ke znečištění povrchu, není možné jej beze zbytku vyčistit.

Povrchový aktivátor bezpečnostní fólie SAFE+

Dekorativní skla jako Lacobel®, Matelac®Mirox® opatřená bezpečnostní fólií SAFE+ vyžadují, aby byl při použití silikonu FIX-IN® SL a lepicí pásky FIX-IN® AT na zadní stranu tabule skla (fólie) aplikován povrchový aktivátor. Povrchový aktivátor FIX-IN® SA je používán pro vyčištění a odmaštění neporézních podkladů a bezpečnostní fólie SAFE+. Slouží také k přípravě povrchu fólie, pro zajištění správného přilnutí k silikonovému lepidlu a pásky. Povrchový aktivátor se nanese na bezpečnostní fólii SAFE+ na zadní straně tabule skla v místech, na nichž je později aplikován silikon (obr.2).

Plochy, na něž jste nanesli povrchový aktivátor, setřete čistým hadříkem. Povrchový aktivátor stírejte pouze ve stejném směru jako při aplikaci. Vždy po vyčištění jednoho metru plochy hadřík vyměňte, případně i dříve, pokud je zašpiněný. Při aplikaci zajistěte řádné odvětrání místnosti. Po minimálně 5 minutách (maximálně 8 hodinách) zasychání povrchového aktivátoru lze na takto upravené plochy nanést silikon a lepicí pásku. U výrobků bez bezpečnostní fólie není třeba na zadní stranu skla nanášet povrchový aktivátor.

Spáry

Spoje by měly být vyplněny, aby se zabránilo vniknutí nečistot a prachu do dutiny za sklem. V suchých prostorách mohou však zůstat spáry v případě potřeby otevřené. U skla Mirox® je třeba zajistit větrání, proto se spáry nevyplňují, nezávisle na tom, zda jde o instalaci v suchém nebo vlhkém prostředí. K zatmelení spár lze rovněž použít silikon FIX-IN® SL (průhledný).

AGC Glass europe

Zatmelení spár je možné provést až po úplném vytvrzení (48 hodin) silikonu FIX-IN® SL použitého pro přilepení tabule skla. Pro konečnou úpravu spár použijte vodu a odmašťovací prostředek dříve, než se povrch zatáhne (za cca 15 minut). Použité nástroje v případě potřeby vyčistěte ředidlem „white spirit“. Doporučená šířka spár se liší v závislosti na síle skla. Je třeba se řídit také stavem konstrukce podkladu. Např. sklo tloušťky 6 mm vyžaduje spáru 3 mm. V případě, že před instalací tabulí skla je podklad opatřený barevným nátěrem, bude barva ve spárách vyplněných průhledným tmelem viditelná. Pro kontrolu výsledků se doporučuje instalovat nejprve vzorek skla, protože na konečný výsledek mohou mít vliv různé faktory, jako je světlo, tmel (i když průhledný), geometrie a šířka spoje. Před tmelením spár nalepte na povrch skla kolem hran krycí pásku, aby nedošlo ke znečištění skla. Nejprve zkontrolujte vhodnost pásky pro daný typ skla. Zejména povrch skla Matelac® je nutno chránit před znečištěním silikonem a jinými lepidly. Povrch matovaný (zdrsněný) kyselinou je obtížné znovu vyčistit od případného znečištění silikonem nebo lepidly.

Doporučuje se kontrolovat stav spár minimálně každý rok. Veškeré poškozené části odstraňte a silikon opravte.

Výřezy ve skle při instalaci

Pro dosažení kvalitnějšího spojení skla s podkladem v blízkosti výřezů je třeba na sklo aplikovat kolem otvorů dodatečnou vrstvu silikonu ještě před samotnou instalací. Po instalaci skla je pak nutno ve výřezech vyplnit mezeru mezi sklem a zdí. Silikon je třeba do dutiny vpravit pomalým a pevným tlakem.


Obr. 3 Montáž s použitím distančních kroužků
Zdroj: AGC Glass Europe – Návod na instalaci 2016

Požadavky na podklad při uchycení distančními pomůckami

Podklady a stěnové konstrukce musí být dostatečně pevné a odolné proti nárazu, aby udržely montážní mechanismus, aniž by došlo k ohnutí, zkroucení nebo jiné deformaci. Pokud není použito tepelně tvrzené sklo, je nutno věnovat pozornost tomu, aby instalované sklo nebylo vystaveno tlaku. Při instalaci se toto nebezpečí vyloučí tím, že na montážní prostředky nasadíme distanční kroužky nebo hadičku (či jinou distanční podložku), jedná se zejména o závitové tyče a šrouby. Tato metoda je pro všechny typy instalace povinná. Musí být aplikována v místech závěsů zařizovacích předmětů či vypínačů a zásuvek.

Použití lepicí pásky jako distanční pomůcky

Lepicí páska FIX-IN® AT funguje rovněž jako distanční pomůcka sloužící pouze k zachování odstupu (3,2 mm) mezi zadní stěnou skla a podkladem. Při takovém použití páska zajišťuje rovněž řádné vytvrzení a odvětrání. Vzhledem k tomu, že je použito pouze malé množství pásky, musí být sklo podepřeno, aby se zajistilo jeho udržení ve správné poloze až do vytvrzení lepidla, což trvá minimálně 48 hodin. Počet pruhů silikonu je stejný jako při použití pásky pro počáteční uchycení.

Ochrana laku proti vlhkosti

Některé barevné odstíny skel Lacobel® a Matelac® je nutné chránit před vlhkem a vodou pomocí bezpečnostní fólie SAFE+. V tomto případě fólie funguje jako dodatečná ochrana lakované strany skla. Tento dodatečný podklad má tudíž za následek lepší klasifikaci z hlediska bezpečnosti a chrání zadní stranu před poškozením při manipulaci a instalaci. Podrobné informace naleznete v Návodu k instalaci na www.YourGlass.com.

 
 
Reklama