Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Stavební materiály a technologie reagují na požadavky NZEB

Běží rok 2020, kdy je třeba již vyhovět požadavkům na výstavbu domů v téměř nulovém standardu (NZEB). V projektu na TZB-info se NZEB věnujeme 4. rokem a ptali jsme se výrobců, jaké změny v sortimentu změna legislativy přinesla.


© Fotolia.com

Rok 2020 přinesl do stavební praxe požadavky na výstavbu domů v téměř nulovém standardu (NZEB) a stále se setkáváme s ne zcela správnými informacemi. Na TZB-info jsme zveřejnili Případové studie budov s téměř nulovou spotřebou energie v ČR - administrativní budova, Případové studie budov s téměř nulovou spotřebou energie v ČR - bytový dům a Případové studie budov s téměř nulovou spotřebou energie v ČR - rodinný dům. V závěru roku 2019 proběhla konference Nové hodnocení energetické náročnosti budov.
TZB-info v projektu Budovy s téměř nulovou potřebou energie (NZEB) již 4. rokem zveřejňuje ověřené informace, které bychom nyní chtěli doplnit reakcí zástupců firem.

Redakce TZB-info položila otázky:

 1. Máte pro 2020 připraveno nové řešení? V případě, že budete dále využívat osvědčené dosavadní řešení, bylo třeba v něm udělat nějaké změny?
 2. Týkají se změny stavebního řešení, nebo spíše technologií v domě?
 3. Můžete uvést typický příklad vašeho řešení rodinného domu cca 150m2 co se týká stavařiny a technologií na teplou vodu, vytápění a využívání obnovitelných zdrojů?

Část 1. STAVBA

VEXTA a.s.

Vexta a.s. je výrobce a dodavatel novostaveb rodinných domů na bázi dřevostaveb s působností po celé ČR.

Obchodní ředitel Martin Líska ze společnosti VEXTA a. s. k 3 našim otázkám uvádí:

 1. Pečlivě a dlouhodobě jsme se na danou legislativu připravovali a ze všech variant, které připadají v úvahu jsme zvolili to, které považujeme za nejvhodnější. Zohlednili jsme při tom typ domů které stavíme – dřevostavby jistě mají svá specifika. Velkou roli samozřejmě v našem rozhodování hrála i očekávání naši klientů, ve smyslu nekomplikovanosti a uživatelské vstřícnosti. Takže ano, přistoupili jsme ke změnám a nabízíme domy v požadovaném standardu.
 2. Je to kombinace obojího, nicméně technologie převažuje a to i proto, že i naše původní standardní řešení domu nebylo příliš daleko od požadavků platných od roku 2020. V dřevostavbách se přeci jen těchto přísnějších parametrů dosahuje mnohem snadněji.
 3. Typickým řešením je dostatečně zateplená obálka budovy, instalace tepelného čerpadla a samozřejmostí je pak dodávka komína s využíváním vhodné krbové vložky, nebo kamen.

Haas Fertigbau Chanovice s.r.o.

Haas Fertigbau Chanovice s.r.o. je rodinný podnik, působící v oboru montovaných staveb. Již více než 40 let projektuje, vyrábí a realizuje vyšší segment rodinných domů, výrobních a průmyslových staveb, ale i zemědělských budov, to vše na bázi dřeva a hybridních technologií

"Otázku budov s téměř nulovou spotřebou energie jsme měli v Haas Fertigbau vyřešenou s předstihem. Modelovali jsme jednotlivé případy na možné situace a hledali univerzální řešení. V tomto duchu jsou upraveny i standardy rozsahů prací a dodávek," říká Ing. Michal Řehulka, vedoucí prodeje rodinných domů Haas Fertigbau Chanovice s.r.o. a k jednotlivým otázkám redakce TZB-info uvádí:

 1. V rámci nabídky domů Haas nebylo nutné dělat rozsáhlé změny, neboť už dříve splňovaly požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
 2. Stavební řešení resp. tepelně izolační obálka budovy zůstala beze změn, úpravy nastaly pouze u použitých technologií. Již dřívější standard domu Haas s plynovým kondenzačním kotlem splňuje legislativní požadavky.
 3. Pokud vezmeme náš typový rodinný dům – bungalov RIO se zastavěnou plochou 146 m2 dostaneme se na průměrnou hodnotu Uem = 0,23 W/m2K (referenční 0,29) pro lokalitu s návrhovou teplotou -17°C. Dům splňuje se stávající technologií (plynovým kondenzační kotlem, radiátory, a zásobníkem vody) požadavky na celkovou dodanou energii a na neobnovitelnou primární energii. Jako velmi zajímavá se jeví alternativa s tepelným čerpadlem vzduch-voda v kombinaci s podlahovým vytápěním. Pokud bude vytápění a ohřev vody řešen elektrickým zdrojem musíme instalovat alternativní zdroj a větrací jednotku s rekuperací.

Xella CZ, s.r.o.

Xella CZ, s.r.o. nabízí kompletní stavební systém Ytong nabízí ucelené řešení celé hrubé stavby i povrchových úprav. Zahrnuje tepelněizolační řadu tvárnic Lambda YQ, s níž je možné dosáhnout hodnot pasivní výstavby i jednovrstvým zděním bez zateplování.


 1. Rok 2020 a s ním i pojem Budova s téměř nulovou spotřebou energie snad zasáhl každého, kdo se pohybuje v odvětví stavebnictví. Xella, jako výrobce stavebního materiálu Ytong, Silka, Multipor se velkou měrou podílí na průměrném součiniteli prostupu tepla Uem (W/m2K). S pórobetonem vytváříme konstrukce obálky budovy s velmi malými tepelnými ztrátami a bez tepelných mostů. Již několik let má Ytong ve svém produktovém portfóliu osvědčenou řadu superizolačních tvárnic Lambda YQ, která je převážně pro řešení rodinných domů. Pro budovy většího rozsahu lze tuto řadu kombinovat s tepelnou izolací Multipor. Tento systém sendvičových konstrukcí je prověřen mnohaletými zkušenostmi a ve vztahu k normám budoucím nebylo třeba přistoupit k jeho modifikaci.
 2. Změny v hodnotících kritériích energetické náročnosti budov potvrzují fakt, že projekty by měly být zpracovány komplexně, ideálně ve spolupráci s energetickým specialistou. Jde o změnu myšlení v přístupu k návrhům budov. Stále více musíme dbát na vhodnou kombinaci materiálů domu a jejich kombinace s vhodně zvolenými technologiemi s ohledem na využití obnovitelných zdrojů energie (energie z větru, geotermální energie, energie vody apod.). Tedy ve zkratce, jde spíše o změny týkající se technologií, než stavebního řešení.
 3. V rámci modifikovaných požadavků na posuzování domů, můžeme říci, že do kategorie A – mimořádně hospodárné domy můžeme řadit i bungalovy a to vše díky správně zvoleným technologiím domu s ohledem na obnovitelném primární zdroje.
  Typickým příkladem může být novostavba RD - nepodsklepený bungalov o půdorysném tvaru 16 x 9 m, objemu cca 450 m3 a vazníkovou valbovou střechou s nevyužívaným prostorem nad podhledem. Plocha oken nevytváří více jak 30 % obálky budovy.
  Při návrhu takového rodinného domu je nutné brát v potaz největší úniky tepla, proto se zaměřujeme na správné provedení vzduchotěsné obálky, což díky Ytongu jde snadno. Skladby konstrukcí domů jsou velmi podobné těm, které známe nyní. Tedy nezapomínáme na dostatečné izolování podlahových a stropních konstrukcí, které nám např. v bungalovu tvoří až 60 % úniku tepla. Poté obvodové konstrukce mohou být z řady Lambdy YQ, nebo ze stěn s doplňkovou izolací Multipor. Záleží na preferenci stavebníka a také na energetickém specialistovi. Nezbytný je určitě návrh vhodných technologií, které snižují spotřebu primární energie a zvyšují její účinnost. Pro ohřev TV, vytápění a chlazení bylo navrženo tepelné čerpadlo vzduch voda, doplněno solárním panelem na šikmé rovině střechy... Důležitým faktorem pro snížení energetické náročnosti je instalace systému řízeného větrání s rekuperací, které významně zvyšuje energetické úspory (dům je počítán pro 4-členou rodinu).
  Výhodou je regulovatelnost v každém ročním období a řízení dle stavu domu.
  Při výše zmíněných údajích vychází hodnoty v PENB následovně:
  • Průměrný součinitel prostupu tepla - Uem = 0,224 W/m2K
  • Využití obnovitelných zdrojů energie – nad 55 %
  • Celková dodané energie – 95 kWh/m2.rok

ĆÁST 2: TECHNOLOGIE

FENIX Trading s.r.o.

Velmi často diskutovanou otázkou je elektrické vytápění. Miroslav PETR, vedoucí tuzemského obchodu společnosti FENIX Trading s.r.o., která je lídrem tohoto oboru, k tomu říká:

TZB-info:Máte pro příští rok připraveno nové řešení? V případě, že budete dále využívat osvědčené dosavadní řešení, bylo třeba v něm udělat nějaké změny?
Miroslav PETR, FENIX Trading s.r.o.: Asi je zbytečné zmiňovat, že největší dopad Vyhl. 78/2013 Sb. byl v souvislosti s rokem 2020 očekáván na novostavby s elektrickým vytápěním. Jako jeden z nejvýznamnějších výrobců v Evropě tak logicky čelíme značnému počtu dotazů, jak se s požadavky předmětné vyhlášky vypořádat. A to nejen od budoucích investorů, ale i od projektantů a stavebních firem.

Na otázku, zda máme nové nebo inovované řešení, mohu s jistým nadhledem jen konstatovat, že elektrické vytápění se ze své podstaty už lépe udělat nedá. Má nejvyšší účinnost ze všech topných systémů a jako decentralizovaný systém je nejlépe regulovatelné. I v PENB dle kritérií platných od roku 2020 vycházejí domy s elektrickým vytápěním v dodané energii – tedy té skutečné – „pohodlně“ do kategorie „A“ a to i ve srovnání s kondenzačním kotlem nebo tepelným čerpadlem. Nakonec provozní náklady námi sledovaných domácností s elektrickým vytápěním hovoří samy za sebe.
Problematický je ale požadavek na celkovou spotřebu tzv. Neobnovitelné Primární Energie (NPE), kdy se reálná spotřeba energie pro dům násobí koeficienty dle jednotlivých energonositelů stanovenými vyhláškou. Pro elektřinu jde o navýšení 300 %. Výsledná hodnota nemá se skutečným provozem domu nic společného, přesto jde o závazný ukazatel. Řešení tohoto problému je proto nutné hledat jinde, než v samotném elektrickém vytápění.

TZB-info: Týkají se změny stavebního řešení, nebo spíše technologií v domě?
Miroslav PETR, FENIX Trading s.r.o.: Jak ukazují případové studie, zpracované katedrou TZB při ČVUT, významný vliv má kvalita obálky budovy. Dle Vyhl. 78/2013 Sb. by se od roku 2020 měla hodnota průměrného součinitele prostupu tepla Uem pro novostavby rodinných domů pohybovat v hodnotě cca 0,29-0,25 W/m2.K. Jde o zjednodušenou interpretaci, protože požadavek na hodnotu Uem je závislý na konstrukčním řešení budovy a může mít pro každý dům trochu jinou hodnotu, obecně však můžeme uvažovat přibližně v tomto intervalu. Toto číslo vlastně vyjadřuje, jak dobře je dům zateplen, přičemž nižší hodnota znamená kvalitnější zateplení.
Dnes není nic neobvyklého, že novostavby mají hodnotu Uem pod úrovní 0,20. Logicky lze dovodit, že čím lepší zateplení, tím menší potřeba energie na vytápění a tím lépe vychází i onen kontroverzní ukazatel spotřeby NPE. Při aktuální podobě Vyhl. 78/2013 však samotné zlepšování obálky pro splnění ukazatele spotřeby NPE u elektrického vytápění nestačí a je nutné využít ještě nějaký Obnovitelný Zdroj Energie (OZE). Možností je více, v praxi jde o nalezení optimální kombinace stavebních úprav a rozumné investice do technologií, které budou mít pro investora také praktické využití a budou dávat ekonomický smysl.

TZB-info: Můžete uvést typický příklad vašeho řešení rodinného domu cca 150 m2?
Miroslav PETR, FENIX Trading s.r.o.: Jak jsem uvedl, v první řadě radíme investorům zaměřit se na kvalitní obálku. Nejen proto, aby vyšel ukazatel spotřeby NPE, ale protože jde o opatření, které objektivně vede ke snížení provozních nákladů. Při velikosti domu 150 m2 a hodnotě Uem cca 0,25 W/m2. K (obálka v kategorii „C“) vychází pokrytí potřeby energie z OZE na cca 40 %, což lze zajistit např. instalací FVE 2,2 kWp a krbových kamen s 24 % pokrytím tepla na vytápění.
Zajímavou variantou je i instalace splitových jednotek, které mohou nahradit zmíněný krb. Jde o investici ve výši cca 30 tis a v létě lze splitovou jednotku využít k chlazení. S obálkou v kategorii „A“ (Uem = 0,16) již stačí pokrytí energie z OZE jen ve výši cca 24 %.

Ing. Renata Straková, energetický specialista, redakce TZB-info k tomu doplňuje: "Významnější problém vidím v situaci, kdy stále není hlubší a dostatečné povědomí o požadavcích na novou výstavbu po roce 2020 . Dochází mnohdy k velkému rozčarování, když po vyhodnocení energetické náročnosti projektu BD, nebo RD jsou upozorněni investoři nebo projektant na skutečnost, že je nutné zlepšit tepelně technické vlastnosti obálky budovy a pak dále kombinovat zdroje vytápění a přípravy TV tak, aby byly splněny všechny podmínky prováděcí vyhlášky. Navíc znalost běžného investora s těmito kriteriálními požadavky není skoro žádná, naopak představa, jak chce svůj budoucí domov vytápět je často jasná. "


Novela vyhlášky č. 78 Sb. O energetické náročnosti budov
 
 
Reklama