Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Příjem žádostí v novém období Nová zelená úsporám začíná 12. října

Státní fond životního prostředí zveřejnil podrobné podmínky k dotačnímu programu Nová zelená úsporám platné od října 2021. Přinášíme aktualizované hodnoty příspěvků v jednotlivých oblastech.

Ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman o novém programovém období Nová zelená úsporám živě pro TZB-info

Petr Valdman, ředitel SFŽP ČR

Petr Valdman, ředitel SFŽP ČR poskytl portálu TZB-info rozhovor o podmínkách nového programového období dotačního titulu Nová zelená úsporám v září 2021. Rozhovor se přehraje po spuštění videa.
OBLASTI PODPORY A PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ PODPORY

Oblast A – ZATEPLENÍ

Výše podpory pro oblast A

Tabulka – Výše podpory v oblasti A – zateplení

Typ konstrukce Podporovaná opatření
Dílčí [Kč/m2] Základ [Kč/m2] Komplex [Kč/m2] Památky [Kč/m2]
Stěny vnější, střechy, podlahy nad venkovním prostorem, lehké obvodové pláště, konstrukce k nevytápěným prostorům a k sousední budově 600 800 1 000 800
Výplně otvorů 2 200 3 000 3 800 3 800
Konstrukce k zemině 800 1 050 1 300 1 050

Podmínky pro oblast A

Tabulka – Požadované parametry v oblasti A – zateplení

Sledovaný parametr Podporovaná opatření
Památky Dílčí Základ Komplex
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy bez požadavku ≤ 0,84 Uem,R ≤ 0,70 Uem,R
Součinitel prostupu tepla konstrukce na obálce budovy, na které je prováděno opatření Splnění požadavků vyhl. č. 264/2020 Sb. a ČSN 73 0540-2 ≤ 0,7 UN,20 Splnění požadavků vyhl. č. 264/2020 Sb. a ČSN 73 0540-2
Součinitel prostupu tepla měněných výplní otvorů svislých konstrukcí na obálce budovy1 ≤ 0,6 UN,20
Procentní snížení průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy oproti stavu před realizací opatření ≥ 10 % ≥ 20 %
Snížení výpočtové hodnoty celkové primární energie z neobnovitelných zdrojů dodané do budovy ≥ 10 % ≥ 30 %
Snížení výpočtové hodnoty celkové dodané energie do budovy ≥ 10 %
Uem,R – průměrný součinitel prostupu tepla referenční budovy, stanovený v souladu s vyhl. č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů (fr = 1,0).
UN,20 – požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla pro daný typ konstrukce a návrhovou teplotu v posuzované zóně budovy dle ČSN 730540-2 ve znění platném k datu podání žádosti.

1 Splnění podmínky součinitele prostupu tepla pro výplně otvorů se posuzuje pro standardizované rozměry dle vyhl. č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, příloha 5, část C, odst. 3, písm. b).

Oblast B – NOVOSTAVBA

Výše podpory pro oblast B

Tabulka – Výše podpory v oblasti B

Označení
podporovaných opatření
Podporovaná opatření Výše podpory [Kč/dům]
Základ Dům s nízkou energetickou náročností 200 000
Pasiv Dům s velmi nízkou energetickou náročností 350 000
Pasiv+ Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie 500 000

Podmínky pro oblast B

Tabulka – Požadované parametry v oblasti B

Sledovaný parametr Označení [jednotky] Podporovaná opatření
Základ Pasiv Pasiv+
Měrná roční potřeba tepla na vytápění EA
[kWh.m-2.rok-1]
bez požadavku ≤ 20 ≤ 15
Primární energie z neobnovitelných zdrojů EpN,A
[kWh.m-2.rok-1]
≤ 0,8 ER
(klas. třída A)2
≤ 0,8 ER
(klas. třída A)2
≤ 0,6 ER
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na obálce budovy3 U
[W.m-2.K-1]
≤ 0,6 UN,20
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Klasifikační třída2 B A A
Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby n50
[1.h-1]
≤ 1,0 ≤ 0,6 ≤ 0,6
Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období4 θai,max
[°C]
≤ 27 °C
Povinná instalace systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla5 [–] Ano
ER – ukazatel energetické náročnosti pro referenční podmínky uvedené pro budovu s téměř nulovou spotřebou energie od 1. ledna 2022, Klasifikační třída energetické náročnosti budovy dle vyhl. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov.
2 Klasifikační třída energetické náročnosti budovy dle vyhl. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov.
3 Výjimky jsou přípustné v technicky odůvodněných případech, a pouze pokud nemají vliv na splnění ostatních požadavků.
4 Bez použití strojního chlazení. Posouzení není vyžadováno v případě, že jsou všechna okna na jižní, jihozápadní, západní, jihovýchodní a východní straně opatřena vnějšími aktivními stínicími prvky.
5 Minimální požadovaná účinnost výměníku zpětného zisku tepla jednotky řízeného větrání je 75 % při v projektu stanoveném průtoku, doložená měřením dle EN 308, popř. EN 13141-7, EN 13141-8.

Oblast C – ZDROJE ENERGIE

Podoblast podpory C.1 – VÝMĚNA ZDROJŮ TEPLA

Výše podpory pro podoblasti C.1

Tabulka – Výše podpory v podoblasti C.1

Označení
podporovaných opatření
Podporovaná opatření – typy zdrojů Jednotková výše podpory [Kč]
Kotel-bio Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 80 000
Kotel-bio+ Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet 100 000
Kamna-bio Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Předání tepla sáláním popř. teplovzdušné 30 000
Kamna-bio+ Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním výměníkem 45 000
TČ-vytápění Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění 80 000
TČ-vytápění+ Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody 100 000
TČ+FV Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému 140 000
TČ-vzduch Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 60 000
Kotel-plyn Plynový kondenzační kotel 35 000
CZT Napojení na soustavu zásobování teplem 40 000

Podmínky pro podoblast C.1

Tabulka – Požadované parametry v podoblasti C.1 – Zdroje Energie

Typ zdroje Požadavky na zdroje
Kotle na biomasu Třída energetické účinnosti A+ (EU) č. 1187/2015
Splnění vybraných předpisů (EU) č. 1189/2015
Lokální zdroje na biomasu Třída energetické účinnosti sálavé a teplovzdušné: A+
s teplovodním výměníkem: A++
(EU) č. 1186/2015
Splnění vybraných předpisů (EU) č. 1185/2015
Tepelná čerpadla Třída energetické účinnosti vzduch-voda
země-voda
voda-voda
A++
pro nízkoteplotní aplikace +35 °C
(EU) č. 811/2013
s plynovým pohonem A++
pro nízkoteplotní aplikace +35 °C
(EU) č. 811/2013
vzduch-vzduch, do 12kW chlad. výkonu A++
SCOP v režimu vytápění
(EU) 626/2011
Splnění vybraných předpisů vzduch-voda
země-voda
voda-voda
(EU) č. 813/2013
s plynovým pohonem (EU) č. 813/2013
vzduch-vzduch, do 12kW chlad. výkonu (EU) č. 206/2012
Plynové kondenzační kotle Třída energetické účinnosti A
(EU) č. 811/2013
Splnění vybraných předpisů (EU) č. 1189/2015
Napojení na soustavu zásobování teplem

Podoblast podpory C.2 – PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

Výše podpory pro podoblasti C.2

Tabulka – Výše podpory v podoblasti C.2

Označení
podporovaných
opatření
Podporovaná opatření Výše podpory [Kč]
SOL Solární termický ohřev vody 45 000
SOL+ Solární termický ohřev vody s přitápěním 60 000
FV Solární fotovoltaický ohřev vody 45 000
TČ-V Využití tepelného čerpadla pro ohřev vody 45 000

Podmínky pro solární systém pro ohřev vody

Tabulka – Požadované parametry v podoblastech podpory C.2 – SOL a C.2 – FV

Sledovaný parametr Označení [Jednotky] SOL a FV SOL+
Vypočtený celkový využitelný zisk solární soustavy Qss.u
[kWh.rok-1]
≥ 1 400 ≥ 2 500
Minimální měrný objem akumulačního zásobníku tepla vztažený k celkové ploše apertury/instalovanému výkonu fotovoltaického systému [l.m-2]/[l.kWp-1] 45/80 45

Podoblast podpory C.3 – FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY (FVE)

Výše podpory pro podoblast C.3

Tabulka – Výše podpory pro podoblast C.3

Instalované části systému FVE Výše podpory [Kč]
Minimální instalace o výkonu 2 kWp 40 000
Minimální instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem (dle definice v kap. 12) 60 000
Minimální instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla 100 000
Za 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp 10 000
Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia 10 000

Podoblast podpory C.4 – VĚTRÁNÍ (VZT)

Výše podpory pro podoblast C.4

Tabulka – Výše podpory v podoblasti C.4

Označení podporovaných opatření Podporovaná opatření Výše podpory [Kč/dům]
VZT-C Centrální systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla 100 000
VZT-D Decentrální systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla 75 000

Podoblast podpory C.5 – VYUŽITÍ TEPLA Z ODPADNÍ VODY

Výše podpory pro podoblast C.5

Tabulka – Výše podpory v podoblasti C.5

Označení podporovaných opatření Podporovaná opatření Výše podpory [Kč]
Předehřev-C Centrální systém pro využití tepla z odpadní vody 50 000
Předehřev-D Decentrální systém pro využití tepla z odpadní vody 5 000 Kč/odběrné místo
(max. 15 000 Kč)

Oblast D – ADAPTAČNÍ A MITIGAČNÍ OPATŘENÍ

Podoblast podpory D.1 – INSTALACE STÍNICÍ TECHNIKY

Výše podpory pro podoblasti D.1

Tabulka – Výše podpory v podoblasti D.1

Označení podporovaných opatření Podporovaná opatření Výše podpory [Kč/m2]
Manuál Systém stínicí techniky s ručním ovládáním z interiéru stavby 1 000
IQ Systém stínicí techniky s inteligentním motorickým řízením dle definice uvedené v kapitole 12. 1 500

Podoblast D.2 – ZELENÁ STŘECHA

Výše podpory pro podoblast D.2

Tabulka – Výše podpory v podoblasti D.2

Typ zelené střechy Plochá střecha [Kč/m2] Šikmá střecha se sklonem nad 12° [Kč/m2]
Extenzivní 700 800
Intenzivní a polointenzivní 900 1 000

Podoblast D.3 – DEŠŤOVKA

Výše podpory pro podoblasti D.3

Tabulka – Výše podpory v oblasti podpory D – Dešťovka

Označení podporovaných opatření Podporovaná opatření Výše podpory [Kč]
Zálivka Systém pro využití akumulované dešťové vody pro zálivku zahrady. 20 000 + 3 500 * x
Maximální výše dotace na jednu žádost je omezena na 55 000 Kč.
Zálivka + WC Systém pro využití akumulované dešťové vody jako vody užitkové a případně také pro zálivku. 30 000 + 3 500 * x
Maximální výše dotace na jednu žádost je omezena na 65 000 Kč.
Šedá voda Systém pro využití vyčištěné odpadní vody jako vody užitkové, případně také pro zálivku zahrady. 60 000
Šedá voda+ Systém se dvěma akumulačními nádržemi pro využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody a pro dešťové vody jako vody užitkové a případně pro zálivku. 70 000 + 3 500 * x
Maximální výše dotace na jednu žádost je omezena na 105 000 Kč.
x = objem nádrže v m3 na dešťovou nebo vyčištěnou odpadní vodu, případně součet těchto objemů.

Podoblast D.4 – EKOMOBILITA

Výše podpory pro podoblast D.4

Tabulka – Výše podpory v podoblasti D.4

Označení podporovaných opatření Podporovaná opatření Jednotková výše podpory
[Kč/dobíjecí bod]
Ekomobilita Instalace dobíjecích stanic 30 000

Oblast podpory E – PROJEKTOVÁ PODPORA

Výše podpory pro oblast E

Tabulka – Výše podpory v oblasti E

Podporovaná opatření Výše podpory
A – Zateplení 25 000 Kč
B – Novostavba 35 000 Kč
C – Zdroje energie – podoblasti C.2, C.3 a C.4 5 000 Kč
D – Dešťovka – pouze pro opatření Šedá voda a Šedá voda+ 5 000 Kč

Bonusy

Bonus pro strukturálně postižené kraje

Kombinační bonus

Kombinační bonus je poskytován v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření. Za každé podporované opatření, tzn. podoblast podpory, s výjimkou první, a podpory na projektovou podporu se bonus zvyšuje o 10 000 Kč. Bonus se neposkytuje, pokud výše podpory v související podoblasti podpory nedosáhla minimálně 20 000 Kč.

Bonus pro příjemce kotlíkových dotací

Tabulka – Výše bonusu pro příjemce kotlíkových dotací

Podporovaná opatření Výše podpory [Kč]
A – Dílčí 25 000
A – Základ 50 000
A – Komplex 75 000
A – Památky 75 000
 
 
Reklama