Požadavky na technická řešení výtahů v bytových domech

Pokud jde o speciální požadavky na výtahy určené pro dopravu osob nebo osob a nákladů v bytových domech, tak ty de facto neexistují. Výtahy určené pro dopravu osob nebo osob a nákladů (dále jen výtahy) musí splňovat všechny požadavky přílohy 1 nařízení vlády č. 27/2003 Sb. (zavádí směrnici pro výtahy 95/16/ES), ať jsou tyto výtahy instalovány kdekoliv. Jedná se o obecné konstrukční požadavky, které jsou následně rozpracovány do konkrétních konstrukčních řešení ve výše uvedených konstrukčních normách, které jsou harmonizovány ke směrnici pro výtahy. Jednoznačně musí být splněny požadavky evropské regulované sféry na výtahy a teprve tam, kde tyto požadavky neexistují, je možné využít požadavků národních předpisů a národních technických norem. Do této kategorie patří požadavky na stavby, požární ochrana, hluk. Závěrem lze konstatovat, že žádný rozdíl mezi novými výtahy instalovanými do nových staveb a výtahy instalovanými do stávajících staveb v rámci jejich výměny tedy není.

K odstranění provozních rizik zjištěných v rámci vykonání inspekčních prohlídek výtahů je možné využít dvojí cesty, a to:

 • celkovou výměnou starého výtahu za výtah nový, což je nejekonomičtější a skokově se výtah dostane do oblasti bezpečného provozu, nebo
 • použitím systému modernizace výtahu, kdy jsou provozní rizika odstraňována postupně formou provádění tzv. podstatných změn výtahů, kdy ale na výtazích zůstávají prozatím neřešená rizika až do doby uvedení konstrukce výtahu do souladu se všemi relevantními požadavky.

Ve druhém případě, jehož realizace může být rozložena do různých časových úseků, je nutné se plně řídit ustanoveními ČSN 27 4011, které stanovují minimální rozsah požadavků, uplatněných při provádění jakékoliv podstatné změny dříve instalovaných výtahů. Tato norma však hraje i zásadní roli v prvním případě, kdy v bytových domech nejsou dodrženy minimální rozměry bezpečnostních prostorů v horní a dolní části šachet výtahů.

Obecně potřebné rozměry pro zřizování osobních výtahů třídy I, II, III a VI ve stavbách řeší ČSN ISO 4190-1, která uvádí i minimální rozměry šachet, včetně potřebných rozměrů horní a dolní části šachet výtahů tak, aby se zde mohli bezpečně pohybovat servisní a inspekční pracovníci. Bohužel je nutné konstatovat, že valná většina výtahových šachet panelových domů vykazuje rozměry menší. V zájmu minimalizace rizika, vyplývajícího z nedostatečných prostor v horní nebo dolní části šachty, bylo proto v roce 2008 přistoupeno k realizaci náhradních opatření formulovaných v příloze B ČSN 27 4011, která byla do normy zařazena změnou Z1 z roku 2008.

Nedostatečné vzdálenosti horního bezpečnostního prostoru (HBP) byly řešeny v příloze B, části B.1 takto:

 0,6 m < svislá vzdálenost HBP < 1,0 + 0,035 v2 m/1 m

 • omezení revizní jízdy osazením dodatečného koncového vypínače revizní jízdy;
 • nahrazení pevného zábradlí skládacím.

 Svislá vzdálenost HBP ≤ 0,6 m

 • vybavení prostor pod jízdní dráhou vyvažovacího závaží/nad klecí speciálně navrženým sklopným pilířem/zařízením s osazeným nárazníkem nebo jinými nastavitelnými narážkami pro zajištění minimální svislé vzdálenosti HBP 0,6 m;
 • aktivace funkce „revizní jízdy“ – vyřazení výtahu z normálního provozu použitím samočinného zařízení nebo nastavení sklopného zařízení nebo přepnutím spínače revizní jízdy;
 • omezení revizní jízdy osazením dodatečného koncového vypínače revizní jízdy;
 • nahrazení pevného zábradlí skládacím.

Nedostatečná hloubka prohlubně šachty (HPŠ) je řešena v příloze B, části B.2 takto:

HPŠ ≤ 0,5 m a do prostoru prohlubně nelze umístit bezpečnostní kvádr

 • vybavení prostor pod klecí nastavitelnými narážkami k zajištění bezpečného prostoru pod klecí;
 • aktivace funkce „provoz/mimo provoz“ samočinně za použití k tomu instalovaného zařízení;
 • musí být řešena výška svislé prahové desky (sklopné nebo teleskopické provedení).

Zavedením EN 81-21, vydané jako ČSN EN 81-21 v roce 2010, která problematiku nedostatečných prostor řeší výrazně podrobněji, byla Příloha B zrušena a pro instalaci výtahů do stávajících šachet s nedostatečnými prostory platí plně předmětná evropská norma.

V souvislosti s provedením existujících staveb je potřebné dále respektovat:

Vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

V této vyhlášce je potřebné věnovat pozornost následujícím ustanovením.

Odstavec 1) § 28 uvádí, že stavby podle druhu a potřeby se vybavují výtahy:
a) určenými pro dopravu osob nebo osob a nákladů,
b) určenými pro dopravu nákladů,
c) požárními,
d) evakuačními.

Odstavec 3) § 28 pak zezávazňuje české technické normy týkající se výtahů takto:

(3) Potřebné rozměry pro zřizování výtahů a minimální pravidla pro instalaci výtahů v budovách nebo stavbách jsou stanoveny normovými hodnotami.

Odstavec 1) § 29 uvádí zásadní požadavek na šachty výtahů:

(1) Ve výtahové šachtě nesmí být umístěna žádná vedení technického vybavení nebo jiná technická zařízení, která nejsou potřebná pro provoz a bezpečnost výtahu. Výtahová šachta musí být dostatečně větrána do prostoru mimo budovu a nesmí být využita pro větrání prostorů nesouvisejících s výtahem.

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

V této vyhlášce je potřebné věnovat pozornost následujícím ustanovením Přílohy 1, část 3.

3.1.1 Volná plocha před nástupními místy do výtahů musí být nejméně 1500 mm × 1500 mm.
3.1.2 Šachetní a klečové dveře výtahu musí být provedeny jako samočinné vodorovně posuvné dveře. Klec výtahu musí mít šířku nejméně 1100 mm a hloubku nejméně 1400 mm. Šířka vstupu musí být nejméně 900 mm.
3.1.3 Požadavky na provedení a umístění ovladačů výtahu a požadavky na zařízení v kleci výtahu stanoví příslušné normové hodnoty. Sklopné sedátko v kleci výtahu musí být v dosahu ovladačů.
3.2.1 Ovladače v kleci výtahu a na nástupních místech do výtahu musí vyčnívat nad povrch okolní plochy nejméně o 1 mm. Reliéfní značky nesmí být ryté a vpravo od ovladače musí být příslušný Braillův znak s parametry standardní sazby. Pouze na klávesnicové ovladačové kombinaci se Braillův znak nemusí provádět. Další požadavky na provedení ovladačů výtahů a na jejich označení reliéfními značkami stanoví příslušné normové hodnoty.
3.2.2 Požadavky na optickou, akustickou a hlasovou signalizaci v kleci výtahu i ve stanicích stanoví příslušné normové hodnoty.
3.2.3 Tam, kde před vstupem do klece výtahu řídicí systém signalizuje směr budoucí jízdy výtahu, musí být zajištěna informace také pro osoby se zrakovým postižením, zejména využitím hlasové fráze.
3.3 Obousměrné dorozumívací zařízení v kleci výtahu musí umožňovat indukční poslech pro nedoslýchavé osoby. Toto zařízení musí být označeno symbolem podle bodu 3. přílohy č. 4 k této vyhlášce

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

V odstavci 5) řeší označení evakuačních výtahů i v bytových domech s využitím ČSN 27 4014 a dále v příloze 1 problematiku kabelů evakuačních a požárních výtahů.

Odstavec 5) Evakuační výtah musí být označen bezpečnostním značením „Evakuační výtah“, a to v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty. Výtah, který neslouží k evakuaci, musí být obdobně označen bezpečnostním značením „Tento výtah neslouží k evakuaci osob“ nebo bezpečnostním značením podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 1 bodu 13.

Do oblasti ryze národních požadavků na výtahy vyplývajících z právních předpisů na stavby a požární ochranu je nutné ještě přiřadit ještě požadavky vyplývající z českých technických norem, a to již zmíněnou ČSN 27 4014 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů – Evakuační výtahy a ČSN 27 4210 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahů a stavební řešení zaměřená proti šíření hluku výtahů v nových stavbách.

 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk 

 
 

Aktuální články na ESTAV.czStát chce půjčit mladým rodinám na bydlení až dva miliony korunDo 3. ročníku České ceny za architekturu se přihlásilo 145 realizacíDveře bez rušivých detailů pro dokonalý interiérSpolečnost HELUZ byla oceněna na veletrhu Coneco