Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Údržba oken a dveří – Návod na údržbu, servis a užívání

Běžná údržba spočívá v odstranění běžných provozních nečistot a ošetření pohybujících se dílů kování. Tato údržba se provádí minimálně 1x ročně (je doporučeno údržbu provádět 2x ročně). Při provádění vnějších i vnitřních omítek, nanášení povrchové úpravy na okolní stavební konstrukci, apod. je nutno výplně otvorů řádně chránit před znečištěním a vysokou vlhkostí. Znečištění může zapříčinit zhoršení funkčnosti či poškození celoobvodového kování a porušit povrchovou úpravu.

Při dokončování omítek a jiných „mokrých“ procesů při zabudovávání výrobku je bezpodmínečně nutno intenzivně větrat.

Při práci s bruskami či rozbrušovacími pilami v blízkosti výplní otvorů je nutné dbát zvýšené opatrnosti, a případně ochránit výplně otvorů plošným zakrytím. Jinak hrozí neopravitelné poškození povrchu.

Údržba povrchové úpravy plastových a hliníkových oken a dveří

Běžná údržba okna se provádí omytím mýdlovým nebo saponátovým roztokem, který se následně řádně opláchne čistou vodou a povrch se osuší. Při čištění nesmí být použito abrazivních materiálů či pomůcek, a agresivních čistících látek (ředidla, benzíny, kyselina octová, odlakovače, apod.).

V průběhu užívání výrobku je nutno minimálně 1x ročně vyčistit odvodňovací otvory ve spodní části rámu pro zajištění řádného odvodu případného kondenzátu a dešťové vody z dekompresní dutiny. Tento krok je třeba provést při velikém znečištění otvorů i nad rámec roční kontroly.

Zvlášť nebezpečné skvrny zanechávají popisovače (fixy). Tyto skvrny lze odstranit pouze mechanicky, což znamená poškození povrchu.

Údržba povrchové úpravy dřevěných oken a dveří

Běžná údržba výplní otvorů se provádí omytím vlažným neutrálním mýdlovým roztokem či víceúčelovým čisticím prostředkem doporučeným pro mytí dřevěných lakovaných ploch. Dřevěné části se doporučuje po omytí co nejdříve otřít suchou čistou látkou. Zásadně se nepoužívají čisticí prostředky práškové nebo s abrazivy a agresivní látky jako rozpouštědlové čističe nebo alkalické víceúčelové čističe. Při znečištění, které nelze odstranit běžnou údržbou, jako jsou například zbytky lepidel po samolepicích štítcích, lze s velkou opatrností odstranit chemicky či mechanicky. V tomto případě však hrozí poškození povrchové úpravy a ztráta záruky.

Dřevěná okna a dveře nesmí být vystaveny při skladování a během dokončování stavebních procesů působení zvýšené relativní vlhkosti vzduchu vnitřního prostředí a je nutné respektovat doporučení výrobce dřevěných oken.

Při provádění dokončovacích stavebních prací je vhodné výplně otvorů ochránit fóliemi. Pro přilepení ochranných fólií se používají speciální lepicí pásky TESA 4438 či TESA 4838, které je nutno odstranit nejpozději do doby 2 měsíců.

Dřevěná okna a dveře jsou opatřena velmi kvalitní povrchovou úpravou. Vlivem vnějších podmínek (jako jsou zejména ultrafialové záření, změny teploty, déšť) jsou z povrchové úpravy „vymývány“ některé složky. Je tedy nezbytné minimálně 1x ročně (před zimou) povrchovou úpravu ošetřit speciálním přípravkem doporučeným výrobcem oken, který dodá „vymyté“ složky, zacelí případné mikrotrhlinky vzniklé objemovými změnami dřeva a vzhledově osvěží povrch výrobku. Přípravek se aplikuje na povrch zbavený nečistot podle pokynů výrobce přípravku (přípravek se aplikuje pomocí hadříku či houbičky za teplot +5 °C až +20 °C). Nedodržením pravidelného ošetření povrchové úpravy se zapříčiní ztráta záruky.

V případě zjištění zvýšené degradace povrchové úpravy či mechanického poškození je nutno neprodleně zajistit jejich obnovu, či opravu. Tyto práce je nutno přenechat odborné firmě, která má k dispozici potřebnou technologii a zkušenosti.

Při obnově nátěru se zásadně vyhýbáme natírání silikonového tmelu zasklení, natírání kování a těsnění.

Údržba těsnění

Těsnění je nutno očistit od nečistot pomocí mýdlového nebo saponátového roztoku a minimálně 1x ročně EPDM těsnění ošetřit pomocí speciálního přípravku (silikonový olej). Těsnění nejsou odolná vůči minerálním olejům a ropným látkám.

Údržba kování

Pro zajištění správné funkčnosti kování v průběhu jeho životnosti je nutno jedenkrát ročně ošetřit pohybující se díly kování pomocí lubrikačních prostředků, jako je například mazací olej pro šicí stroje či vazelína (nepoužívají se mazací prostředky obsahující kyseliny a pryskyřice). V žádném případě nelze použít kuchyňský olej a kyselé oleje s přídavkem pryskyřic. Ošetřují se zejména čepy závěsů, táhla kování a uzavírací body pomocí několika kapek oleje (tato místa jsou schematicky naznačena na obrázcích).

V případě potřeby je nutno dotáhnout vruty či šrouby, kterými jsou připevněny jednotlivé díly kování.

Požární a kouřotěsné dveře

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se musí provádět nejméně jednou ročně podle Vyhlášky č. 246/2001 Sb., §7, odst. 3. Doklad o kontrole provozuschopnosti musí obsahovat veškeré náležitosti uvedené v §7, odst. 8 uvedené vyhlášky. Za provedení kontroly provozuschopnosti je odpovědný provozovatel objektu, ve kterém jsou požárně bezpečnostního zařízení instalována.

Každá část (rám a křídla) je označena štítkem s parametry dveří. U prosklených dveří je každé sklo značeno razítkem ve viditelné části tabule. Tato označení je nutné při každé kontrole ověřit.

Elektrické ovladače oken a dveří

Doporučený interval kontroly je 1x ročně. Kontrolu a údržbu smí provádět pouze osoba proškolená dodavatelem. Jakýkoliv neodborný zásah do elektrických ovladačů nebo jejich řídící a napájecí soustavy má za následek ztrátu záruky za správnou funkčnost systému. Ztráta záruky se vztahuje i na přepětí v napájecí a řídící soustavě.

Automatické dveřní systémy

Ovládání a údržba automatických posuvných a karuselových dveří musí být popsány v „Návodu k obsluze“, který je součástí předávacích dokumentů. Uživatel je povinen se řídit tímto návodem a vždy vyzvat dodavatele k pravidelné servisní prohlídce. Mytí přístupných ploch se řídí stejnými pravidly jako mytí fasádních dílců. Použití vysokotlakých čističů je zakázáno.

Zařízení pro odvod tepla a kouře, případně jiná protipožární zařízení

Revize provádějí právnické nebo podnikající fyzické osoby prostřednictvím osoby způsobilé pro tuto činnost (oprávněné osoby) na základě proškolení výrobcem. Revize se provádějí minimálně jednou ročně, pokud výrobce nestanoví kratší lhůtu, podle Vyhlášky č. 246/2001 Sb..

Tento článek je součástí obsahu kapitoly č. 7 Sborníku ČKLOP 2017. Více informací k publikaci zde.

 
 
Reklama