Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kupujeme okna a dveře, 4. část - Kování oken

Další díl seriálu o oknech a dveřích se věnuje okennímu a dveřnímu kování. Kování plní u otvorových výplní dvě základní funkce. Umožňuje pohyb křídla otvorové výplně v jejím rámu. Při zavřeném křídle a při neporušené funkčnosti zprostředkovává splnění podstatné části nároků, které uživatel na otvorovou výplň klade.

Kování plní u otvorových výplní dvě základní funkce:

 • umožňuje pohyb křídla otvorové výplně v jejím rámu
 • při zavřeném křídle a při neporušené funkčnosti zprostředkovává splnění podstatné části nároků, které uživatel na otvorovou výplň klade.

Podle funkce, kterou plní, se kování dělí na:

 • funkční (zprostředkovává vlastní interakci křídla a rámu otvorové výplně),
 • vrchní (kliky, madla, táhla a podobně).

Podle druhu otvorové výplně se dělí na:

 • okenní,
 • dveřní

Pohyb křídla v rámu

Od počátečních dob, kdy bylo možné křídla otvorových výplní pouze otevírat, později případně sklápět, vyklápět či vysouvat, vždy však byla k dispozici jen jediná možnost, se vývoj ubíral směrem ke kombinaci výše uvedených způsobů.

Jakmile byly vyvinuty a vyráběny otvorové výplně moderního typu, které byly navrženy v souladu s novými poznatky stavební fyziky, bylo nutné tyto nové a od předchozích typů konstrukčně podstatně odlišné výrobky opatřit pohyblivým mechanismem, jenž by požadované funkce zajistil. Vznikl typ nového, obvodového kování. Obvodové kování v různých modifikacích provedení umožňuje různé druhy pohybu křídla otvorové výplně a jejich kombinace.

Encyklopedie OKNA A DVEŘE

Rozdělení kování podle druhu pohybu křídla:

 • otevíravé, sklopné a jejich kombinace otevíravě sklopné,
 • posuvně sklopné,
 • posuvně skládací,
 • posuvné se zdvihem,
 • kyvné (křídlo se otáčí kolem horizontální osy),
 • otočné (křídlo se otáčí kolem vertikální osy),
 • výsuvné vzhůru (v ČR se prakticky nepoužívá),
 • výklopné (tzv. „italské kování“), používá se zřídka.

Vybrané důležité vlastnosti kování posuzované zkouškami

Tabulka 6.2.1 Třídy odolnosti podle počtu zatěžovacích cyklů
OknaDveře
TřídaPočet cyklůTřídaPočet cyklů
00
15 00015 000
210 000210 000
320 000320 000
450 000
5100 000
6200 000
7500 000
81 000 000
Tabulka 6.2.2 Stupně odolnosti proti korozi
StupeňOdolnost proti působení koroze
0nulová
1nízká
2střední
3vysoká
4velmi vysoká
5výjimečně vysoká

Mechanická trvanlivost oken a dveří dle požadavků ČSN EN 12400

Otvorové výplně se dělí do tříd podle počtu provedených cyklů zavřeno/otevřeno dle tabulky 6.2.1. Běžně používané obvodové kování oken se řadí do třídy 2.

Požadavky na funkčnost kování

Kování musí splňovat všechny požadované funkční vlastnosti. V případě, že se nejedná o výrobek s požadavky na zvýšenou požární bezpečnost či kouřotěsnost, posuzuje se splnění požadavků podle ČSN EN 14351-1:2011+A1.

Mechanické vlastnosti

Podstatnou výhodou kování obvodového proti dříve vyráběným druhům je v tom, že pohyb křídla lze až na výjimky provádět jednou rukou. Podle síly, kterou je nutné vynaložit k ovládání pohyblivé části, je otvorová výplň zařazena do třídy 1, kdy je nutno vyvinout sílu do 100 N nebo krouticí moment do 100 Nm, nebo do třídy 2, kde je nezbytné vyvinout sílu do 30 N či krouticí moment do 5 Nm. Hodnocení se provádí dle ČSN EN 13115. Většina běžně používaného kování se řadí do třídy 2.

Odolnost proti korozi

Poslední z důležitých zkoušek prokazujících kvalitu kování je odolnost proti korozi, hodnocení výsledků zkoušky se posuzuje podle ČSN EN 1670. Výrobky jsou řazeny do 5 stupňů odolnosti, viz tabulku 6.2.2. Běžně používané kování se řadí do stupně 4.

 

Funkce kování při plnění stavebnětechnických požadavků

Obr. 6.3.1 Ukázka obvodového kování okna s pojistkou proti svěšování
Obr. 6.3.1 Ukázka obvodového kování okna s pojistkou proti svěšování

Moderní obvodová kování jsou konstruována tak, že při zavření otvorové výplně dochází k přitažení křídla do rámu na více místech po části obvodu křídla, případně i po jeho celém obvodu. Příklad obvodového kování okna je na obrázku 6.3.1.

Jak velká bude část obvodu otvorové výplně, kterou je nutno okovat, stanovuje výrobce kování na základě množství provedených zkoušek dle platných norem pro různé velikosti prvků a různé poměry stran otvorové výplně nebo jednotlivých křídel. Výrobce oken obdrží předepsaná tzv. kovací schémata, v nichž je přesně a detailně určen počet a druh všech částí kování a též odkud a kam je otvorová výplň kováním opatřena. Rám i křídlo oken či dveří se opatří kováním s pomocí tzv. kovacích šablon, jež dodává výrobce kování výrobci otvorových výplní jako příslušenství. Tyto šablony přesně stanoví vzdálenosti jednotlivých bodů, v nichž dochází k přitahování křídla do rámu při zavírání okna či dveří.

Dodržování předepsaných kovacích schémat je nutné proto, aby otvorová výplň mohla plnit požadované vlastnosti. Jde o to, aby křídlo bylo po uzavření prostřednictvím utěsňovacích profilů k rámu přitahováno takovou silou, která zajistí požadovanou těsnost prvku, ale zároveň umožní minimální požadované proudění vzduchu (infiltraci) otvorovou výplní a také bezproblémové ovládání okenní kliky. Pokud není kovací schéma dodrženo, může dojít k poruchám funkce okna či dveří.

Předpoklady pro bezchybnou funkci kování lze shrnout do následujícího přehledu:

 • použití produktu, který prošel ověřovacími zkouškami a výrobce může předložit příslušné certifikáty;
 • dodržení předepsaného schématu okování otvorové výplně;
 • použití všech předepsaných komponent včetně určeného počtu spojovacího materiálu (opatřena vrutem či jiným spojovacím prostředkem musí být všechna k tomu určená místa);
 • dodržení šířky funkční spáry, jinak řečeno vzdálenost horní hrany drážky pro kování na křídle musí být v přesné vzdálenosti od vnitřní plochy rámu při započtení výrobních tolerancí. Tato vzdálenost se měří tehdy, když je křídlo zcela symetricky umístěno v rámu. Obvykle se tento rozměr pohybuje mezi 4 až 5 mm;
 • musí být umožněno po definitivním osazení otvorové výplně do stavebního díla pomocí pohyblivých částí kování křídlo přesně vystředit vůči rámu a dodatečně seřizovat.

Kování jako zprostředkující faktor zajišťující funkci otvorové výplně

Funkce kování v otvorové výplni je poměrně často podceňována nebo přehlížena. Přitom platí, že otvorová výplň může být vyrobena zcela bezchybně a v nejvyšší kvalitě, ale chybné seřízení kování neumožní správnou funkčnost celého výrobku. Na vrub chybného seřízení jde často i případné mechanické poškození rámu nebo křídla.

Některé části kování jsou obzvláště rizikové. Například v místě styku okenního závěsu, který přenáší podstatnou část hmotnosti pohyblivé části otvorové výplně do rámu, dochází k tlakovému nebo smykovému napětí takové hodnoty, že kovový závěs je postupně zatlačován do materiálu křídla nebo rámu až do té doby, dokud tvrdost stlačené vrstvy materiálu přenáší tento tlak bez dalších deformací. Stejný princip platí u dalších závěsů, především dveřních, kde sice hmotnost křídla působí v rámu tahem, v ukotvení pantů však principem reakce opět vznikají napětí tlaková.

Důsledkem toho je postupné svěšování křídla otvorové výplně až s možnou následnou ztrátou funkčnosti, protože kování je výrobně nastaveno na vystředěnou polohu křídla v rámu. Jsou-li totiž porušeny základní geometrické parametry výrobku, nemůže výrobek fungovat jako celek.

Obr. 6.4.1 Příklad pohyblivé části obvodového kování
Obr. 6.4.1 Příklad pohyblivé části obvodového kování

Dalším důležitým faktorem, který je nutné sledovat a případně korigovat, je poloha excentrických pohyblivých částí kování (jezdců). Konstrukce kování je navržena na principu zasunutí jezdců umístěných na křídle do příslušných protikusů na rámu. Část kování s jezdcem a protikus, který je přišroubován na druhé části okna, je znázorněn na obrázku 6.4.1.

Pohyb jezdce je vyvolán pohybem ovládací kliky. Excentrická a zároveň otočná (seřiditelná) hlava jezdců při zavírání přitahuje přes hranu protikusu křídlo do rámu ve výše zmíněné části obvodu okna či dveří. Tím dochází k utěsnění funkční spáry a okno může plnit svou funkci. Pokud je přítlačná síla příliš malá, utěsnění je nedokonalé či vůbec žádné. V opačném případě může dojít k tomu, že přes velký odpor vzniklý třením jezdce o protikus otvorovou výplň nelze uzavřít.

Jestliže není funkční spára optimálně utěsněna, funkčnost je snížena a v krajním případě může být prakticky eliminována. V takových případech dochází k průnikům srážkové vlhkosti, ke zhoršení až eliminaci tepelnětechnických vlastností vlivem neřízeného proudění vzduchu, k podstatnému snížení vzduchové neprůzvučnosti. Při nedokonalé funkci těsnění se poměrně zhusta vyskytuje v zimním období námraza nebo alespoň zkondenzovaná vzdušná vlhkost na vnitřní ploše rámu otvorové výplně. Ta vznikne prouděním teplého vlhkého vzduchu kolem nefunkčního těsnicího profilu, který v místě ochlazení, k němuž dochází v okolí dekompresní dutiny, kondenzuje a v zimním období případně zmrzne. Jeden z takových příkladů je uveden na obrázku 4.5.1 v kapitole Těsnění.

Množství závad ve funkčnosti výplní otvorů může být způsobeno právě špatnou funkcí kování. Jeho seřízení a údržbě se musí věnovat velká pozornost.

Velmi důležitou součástí údržby kování je jeho pravidelné čištění a následné promazání všech pohyblivých částí alespoň jednou ročně. Vhodný je olej s příměsí silikonových složek, které po odpaření olejové části zajišťují zmenšení tření mezi vzájemně se pohybujícími částmi.

Zatřídění kování podle bezpečnostního stupně

Řídí se klasifikací a požadavky kladenými na kování v ČSN EN 1627 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Požadavky a klasifikace. Zhotovitel musí předložit prohlášení o shodě dodávaného kování s výsledky provedené zkoušky (atestu, certifikátu) jako přílohu ke smlouvě o dílo. Zde je nutné upozornit na nutnost ohlídat, zda použité a smluvně deklarované kování odpovídá i kování použitému při provádění testu otvorového výrobku. Cena kování nemalou měrou ovlivňuje výslednou cenu otvorové výplně, ovlivňuje však výrazně i její kvalitativní ukazatele, jako je pevnost, odolnost proti vniknutí, těsnost proti zatékání, těsnost proti pronikání vzduchu atd. Proto je nutné při dodání otvorových výplní zjistit druh použitého kování a jeho shodu jak se smluvními podmínkami, tak i s atestem otvorové výplně.

Odpovědnost za vhodnost použitého kování vzhledem k jeho bezpečnostní klasifikaci je plně na uživateli. Pro správné použití kování v konkrétním případě se doporučuje zajistit si vyjádření pojišťovny, u níž bude mít uživatel majetek případně pojištěn. Pojišťovna jasně stanoví, která bezpečnostní třída bude vyžadována s ohledem na konkrétní podmínky.

V tabulce 6.5.1 je uvedeno zatřídění otvorových výplní do jednotlivých bezpečnostních tříd dle klasifikace ČSN EN 1627, tabulky C.1, přičemž je v této tabulce také uvedeno, čemu by otvorová výplň měla odolat.

Tabulka 6.5.1 Třídy bezpečnosti proti násilnému vniknutí
ZatříděníPopis
Třída 1Příležitostný zloděj se pokouší rozbít okno, dveře nebo uzávěr užitím fyzického násilí (kopáním, nárazy ramene, zdviháním, vytrháváním).
Třída běžného obvodového okenního i dveřního kování bez dalších úprav.
Třída 2Příležitostný zloděj se pokouší dále rozbít okno, dveře nebo uzávěr užitím jednoduchých nástrojů (šroubováku, klínu, kleští).
Třída běžného okenního obvodového i dveřního kování se speciálně upravenými hlavami zavíracích čepů, protikusy v okenním rámu jsou zadlabány nebo připevněny masivními (zesílenými) prostředky.
Třída 3Zloděj se pokusí zjednat si přístup použitím dalšího šroubováku či páčidla.
Třída 4Zkušený zloděj dále používá pily, kladiva, sekyry, sekáče nebo přenosné akumulátorové vrtačky.
Třída 5Zkušený zloděj dále používá elektrické nářadí (vrtačku, přímočarou pilu, úhlovou brusku) o průměru kotouče max. 125 mm.
Třída 6Zkušený zloděj dále používá sekáč, elektrické nářadí (vrtačku, přímočarou pilu, úhlovou brusku) o průměru kotouče max. 230 mm.

Třídy 4, 5, 6 jsou pro otvorové výplně prakticky nedosažitelné, ochrana v těchto třídách se řeší dalšími prostředky, jako jsou mříže, rolety, okenice apod. Pro obsáhlost problematiky je vhodné před rozhodnutím o způsobu zabezpečení objektu zvýšením bezpečnostní třídy oken a vnějších dveří seznámit se s úplným zněním ČSN EN 1627 a poradit se s pojišťovnou. Náklady na zvýšení bezpečnosti bývají vysoké, a je tedy účelné je vynaložit cíleně a efektivně.

Příště: Otvorové výplně jako součást stavebního díla - Návrh

English Synopsis
Buying windows and doors, Part 4 - Window hardware

The fourth part of the series about windows and door is focused on Window hardware. Window hardware performs two functions: It allows opening of windows and doors and also, if closed, ensures meeting most of the required properties.

 
 
Reklama