Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Vady a poruchy stavebních otvorových výplní, 2. část

II. Vady dřevěných oken

Druhá část článku Vady a poruchy stavebních otvorových výplní specifikuje jednotlivé vady dřevěných oken jednoduchých, které autor hodnotil v rámci své desetileté znalecké praxe. Jsou zde popisovány vady vznikající při konstrukční výrobě a vady vzniklé v dokončovací fázi, která je spojena s povrchovou úpravou a s kompletací (montáž kování, zasklívání, silikonování).

Diagram č. 1 vady a poruchy dřevěných oken
Diagram č. 1 vady a poruchy dřevěných oken

Je nutno konstatovat, že předmětné vady budou rozdílné u vad způsobených výrobním procesem a montáží. Poruchy způsobené provozem jde především o poruchy fyzikálního charakteru (vznik kondenzátu na skle) a následně vznikající biotické defekty, které jsou ve většině případů totožné u všech druhů stavebních otvorových výplní (dřevo, plast, hliník a dřevo – hliník).

 

1.1. Výroba – konstrukční vady

Foto č. 1, Foto č. 2
Foto č. 1 Foto č. 2

Na fotografiích č. 1 a 2 jsou patrny jedny z hlavních výrobních vad vznikající při konstrukční výrobě dřevěných oken jednoduchých.

Na fotografii č. 1 je rohový spoj okenního křídla spojen „na pokos“ a jako spojovací vložený prvek je použita hoffmannova rybina. Není zabezpečena dostatečná statická únosnost rohového spoje. Jednoznačně musí být konstrukčně řešen rohový spoj pomocí dvojitého čepu a rozporu s přiznanou konstrukční spárou svislého a vodorovného prvku.

Na fotografii č. 2 je konstrukčně řešen odvod srážkové vody v souladu s ČSN 74 61012. Odvod vody musí být řešen nikoli tzv. odtokovými resp. výtokovými otvory (viz foto č. 2), ale řádně rámovou okapnicí z eloxovaného hliníku, kde se voda nedostane do dřevěné konstrukce okenního prvku. Z tohoto důvodu, autor pokazuje na velmi nevhodný normativní dokument (bylo popsáno v minulém článku I. Úvod, normy a obecná charakteristika)

1.2. Výroba – dokončovací vady

1.2.1. Vady povrchové úpravy

Další vadou dřevěných stavebních otvorových výplní je povrchová úprava. Při nedodržení řádného technologického postupu při aplikaci nátěrových systémů může po krátkém čase vlivem abiotických činitelů nastat destrukce PÚ a následně destrukce dřevěného konstrukčního prvku fotografie č. 3 a 43 (viz níže), anebo vlivem nedodržení technologického postupu v dokončovací fázi můžou nastat vady a poruchy uvedeny na fotografiích č. 5 a 63 (viz níže). Zde jsou patrny jednak vady smolníku a konstrukčního spoje vlysů, ale taky reliéf a pomerančovitá struktura povrchové úpravy.

Foto č. 3, Foto č. 4
Foto č. 3 Foto č. 4
Foto č. 5, Foto č. 6
Foto č. 5 Foto č. 6

1.2.2. Kompletační vady

Pod kompletačními vadami autor článku uvádí vady vzniklé při kompletaci otvorových výplní. Jedná se především o vady při kompletaci kování vč. osazení závěsů do dřevěného okenního křídla a dále osazení závěsů do předvrtaného závěsového lůžka na okenním rámu. Mezi kompletační vady je možno zahrnout i vady spojené se zasklíváním a silikonováním.

Foto č. 7
Foto č. 7
Foto č. 8
Foto č. 8
Foto č. 9
Foto č. 9

Na shora uvedené fotografii č. 75 je provedeno neodborné zasilikonování mezi zasklívací lištou a izolačním dvojsklem. Na fotografii č. 85 je použita délkově nadstavena zasklívací lišta, což je absolutně vyloučeno. Opět toto není řešeno žádným normativním předpisem.

Na fotografii č. 95 je patrna výrobní vada vzniklá při kompletaci. Není správně konstrukčně zhotoven pokos dřevěné zasklívací lišty na 45° a nevhodné zasilikonování.

Foto č. 10
Foto č. 10
Foto č. 11
Foto č. 11

Na uvedených fotografii (foto č. 10 a 11)8 jsou uvedeny nevhodně osazené rámové spodní závěsy, kdy dosedací prvky (označeny červeně) musí být usazeny na dřevěné konstrukci. Dosedací tělo rámového závěsu je přibližně 10 mm od svislého levého resp. pravého vlysu rámu okna, což je nepřípustné.

1.3. Montáž – montážní vady

Autor článku pod předmětnými vadami uvádí pouze vady vztahující se k montáži jednotlivých prvků do stavebních konstrukcí. Jelikož se jedná o velmi rozsáhlou problematiku, která by si vyžadovala opět samostatný příspěvek, jsou zde pouze zahrnuty vady, s kterými se autor setkal v průběhu své znalecké činnosti, a které byly autorem znalecky řešeny. Někdy je rám fixován ke svislé stavební konstrukci fixní kotvou (viz foto č. 12)9. Velmi často montážní firmy lepí na rám okna lepící pásku, která zanechává „stopy“ na lazuře (foto č. 13)9. Nevhodné řešení. Nebyla použita APU okenní lišta, která slouží jednak jako součást ochrany proti mechanickému poškození rámu okenní konstrukce při mokrých stavebních procesech a jednak tvoří dilataci mezi rámem okna a stavební konstrukcí.

Foto č. 12, Foto č. 13
Foto č. 12 Foto č. 13
 

Autor nedoporučuje fixování rámu okenních konstrukcí fixní kotvou, a to z důvodu velké náročnosti na přesnost montáže a taky z důvodu viditelnosti předmětné kotvy. Na předmětnou montáž jednoznačně doporučuji kotvení ocelovou kotevní páskou, která se kotví z vnější strany okenního rámu. Do dřevěných oken a balkonových dveří se kotevní pásky přišroubují a do ostatních prvků se fixují pomocí fixačního zámku. U předsazené montáže je jiný způsob kotvení ke stavební konstrukci. Touto problematikou se nebude autor zabývat, poněvadž nebyla znalecky šetřena.

Závěr a diskuse – dřevěná okna

Z důvodu, že jsou dřevěná okna výrobně i kompletačně velmi náročná, je skutečně nezbytně nutné, aby dané problematice byla věnována velká pozornost, a to již v samotné výrobní fázi.

Na základě dlouholetých zkušeností s výrobou dřevěných otvorových výplní autor článku konstatuje, že povrchová úprava vč. kompletace je stejně časově náročná jako konstrukční výroba, což svědčí o tom, že je skutečně velmi potřebné věnovat dokončovací fázi značnou pozornost.

Je doporučeno na zabudovaných oknech a balkonových dveřích používání tzv. udržovací sady na okna, kdy 2× ročně je potřeba okenní rámy i rámy okenních křídel opatřit touto udržovací sadou, která v sobě obsahuje filtry proti působení UV záření a prodlužuje životnost provedené povrchové úpravy.


 

Poznámky

2 ČSN 74 6101 Dřevěná okna. Základní ustanovení. s. 30. výtokové otvory ... Zpět

3 MÚČKA, M. Znalecký posudek č. 05-02/2006. Kvalitativní a estetické posouzení dřevěných oken ... Zpět

5 MÚČKA, M. Znalecký posudek č. 05-02/2006. Kvalitativní a estetické posouzení dřevěných oken ... Zpět

8 MÚČKA, M. Znalecký posudek č. 18-04/2009. Kvalitativní posouzení jednoduchých oken dřevěných ... Zpět

9 MÚČKA, M. Znalecký posudek č. 15-03/2008. Kvalitativní a cenové posouzení jednoduchých oken dřevěných ... Zpět

English Synopsis
Defects and faults of windows, Part 2

This section is a continuation of the four-part article. "Defects and breakdowns construction wall opening" which states the defects in the timber windows which has been a problems for ten years. After further analysis by a team of experts, it was determined that the windows do not have an airtight seal. The problem area is the mounting of the windows which includes the glazing and silicone process.

 
 
Reklama