Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Dveře po opakovaných kontrolách požárům odolají

Závěrečná zpráva projektu za období 2013–2015

Laboratorní zkoušky požárních dveří, jimiž byla ověřována výrobcem deklarovaná požární odolnost, které provedla Česká obchodní inspekce v roce 2013, prokázaly závažné nedostatky. Vzhledem k negativním výsledkům těchto zkoušek a závažnosti zjištění pokračovaly kontroly požárních dveří také v letech 2014 a 2015. Jak dopadly?

Logo ČOI

Odborní inspektoři Oddělení technické kontroly ČOI se při kontrolách zaměřili především na odběry vzorků požárních dveří a laboratorní zkoušky. Celkem bylo v průběhu 16 samostatných kontrol zkontrolováno 13 typů dveří s deklarovanou požární odolností 30 minut včetně zárubní. Laboratorním zkouškám požární odolnosti byly podrobeny 4 vzorky dveří, z nichž 3 nevyhověly deklaraci požární odolnosti a materiálovému složení. Jeden ověřovací vzorek dveří byl zkoušen pouze na deklaraci materiálového složení. Následovaly další laboratorní zkoušky 4 vzorků dveří, které vyhověly. „Tato kontrolní akce byla jednou z nejnáročnějších co do rozsahu, finančních nákladů na laboratorní zkoušky i složitosti probíhajících řízení s distributory a výrobci. Vynaložené úsilí a prostředky však nebyly marné, protože dveře zkoušené ve 3. kontrolní etapě již zcela vyhověly deklarované požární odolnosti i dalším stanoveným požadavkům právních předpisů. K tomuto pozitivnímu výsledku, tj. ke zlepšení situace na trhu, přispělo nemalou měrou kromě systematického zkoušení vzorků požárních dveří také průběžné informování odborné veřejnosti formou přednášek i článků v odborném tisku o výsledcích jednotlivých etap kontrolní akce České obchodní inspekce,“ zhodnotil výsledky obsáhlého kontrolního projektu Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI.

Cílem kontrolní akce bylo ověřit, zda jsou při uvádění stanovených stavebních výrobků na trh (požárních dveří) plněny všechny povinnosti stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v návaznosti na nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky výrobkové skupiny 8.1 – Okna, dveře a vrata (s příslušným kováním a bez něho) pro dělení na požární/kouřové úseky a na únikových cestách. Požadavky na značení těchto výrobků specifikuje vyhláška Ministerstva vnitra č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří. Kontrola byla provedena na základě podnětu Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Celá kontrolní akce probíhala v gesci oddělení technické kontroly ČOI při Inspektorátu Středočeském a Hl. město Prahy a v návaznosti na výsledky kontrolní akce v roce 2013–14 (1. a 2. etapa). Po opětovných nevyhovujících výsledcích laboratorních kontrol požárních dveří v roce 2014 byla akce prodloužena do roku 2015 (3. etapa). V 1. etapě kontrol byla nedostatečná požární odolnost zjištěna u 3 ze 4 odebraných vzorků požárních dveří s deklarovanou požární odolností 30 minut. Laboratorními zkouškami bylo zjištěno, že zkoušené vzorky odolaly požáru pouze po dobu 5–7 minut. Po následných dalších nevyhovujících laboratorních zkouškách, zaměřených na specifikaci materiálového složení, byly 3 typy požárních dveří vyhodnoceny jako nebezpečné (dle zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků). Vzhledem k závažnosti zjištění bylo rozhodnuto v kontrolách pokračovat i v dalším období, tj. odebrat a laboratorně odzkoušet další vzorky požárních dveří. Ve 2. etapě byly odebrány 4 vzorky požárních dveří, z nichž 3 vzorky opět nevyhověly ani deklarované požární odolnosti 30 minut, ani v následném posouzení materiálového složení. Proto následovaly další odběry vzorků a prodloužení kontrolní akce do roku 2015 (3. etapa).

Celkové výsledky kontrol

Výsledky kontroly průvodní dokumentace k výrobku:

Techničtí inspektoři ČOI při monitorování nabídky trhu kontrolovali průvodní dokumentaci k výrobkům. Cílem následných kontrol bylo ověřit správnost průvodní dokumentace předložené distributorem, zejména návodu na montáž, a skladovací podmínky. V případě požárních dveří je povinností výrobce vybavit výrobek návodem na kontrolu a údržbu (podle přílohy C technické normy ČSN EN 14600 Vrata, dveře a otevíravá okna s charakteristikami požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti – Požadavky a klasifikace). Požárně odolné dveře jsou často používanými výrobky s vysokým stupněm důležitosti při respektování požární bezpečnosti staveb a vlastník budovy by měl zajišťovat údržbou všechny dveře a okna v plně provozních podmínkách. Proto musí návody na kontrolu a údržbu dveří s deklarovanou požární odolností obsahovat instrukce výrobce, jejichž dodržování by mělo být v pravidelných intervalech prověřováno, v souladu s požadavky stanovenými národními předpisy.

Ze 13 kontrolovaných typů dveří s deklarovanou požární odolností byly nedostatky v průvodní dokumentaci zjištěny u 4 typů výrobků.

Výsledky kontroly povinného značení výrobků:

Označení požárních dveří je stanoveno vyhláškou Ministerstva vnitra č. 202/1999 Sb. Nařízení vlády (NV č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky), povinné označení shody nestanovuje, avšak zákon o technických požadavcích na výrobky (zák. č. 22/1997 Sb.), umožňuje označení výrobku českou značku shody CCZ. Tato značka vyjadřuje, že výrobek splňuje technické požadavky stanovené ve všech nařízeních vlády, které se na něj vztahují, a že byl při posouzení jeho shody dodržen stanovený postup.

Nedostatky v povinném značení (dle vyhlášky č. 202/1999 Sb.) byly zjištěny u 6 typů požárních dveří.

Vybavení výrobku návodem na montáž:

Všechny výrobky požárních dveří by měl doprovázet návod na montáž. Obsah montážního návodu však není stanoven právním předpisem nebo určenou technickou normou. Správné zabudování výrobku do stavby, včetně zabudování vhodných požárních zárubní, však má zásadní vliv na plnohodnotnou funkci výrobku ve stavbě, v tomto případě splnění požadavků požární bezpečnosti staveb. Ve většině případů výrobci požárních dveří montážní firmy k montáži těchto výrobků školí. Investor nebo zhotovitel stavby by měl dbát, aby montáž dveří včetně zárubní prováděla odborná montážní firma.

Výsledky laboratorních kontrol odebraných vzorků výrobků:

Na kontroly průvodní dokumentace a značení požárních dveří navazovaly odběry vzorků výrobků, spadajících pod nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (NV č. 163/2002 Sb.).

Laboratorními zkouškami požárních dveří ve 2. etapě a následným posouzením rizik 3 kontrolních vzorků výrobků bylo zjištěno vážné riziko u požárních dřevěných vnitřních dveří typu INTERLIGNUM a dvou typů PORTA DOORS:

 • Jednokřídlové dveře požárně odolné INTERLIGNUM, plné, 80 P, EI 30 DP3, výrobce Interlignum a.s. – zkouška požární odolnosti a materiálového složení (vzorek č. 1873 S)
 • Jednokřídlové dveře požárně odolné Porta Doors, plné, šířka 600 mm, EI 30, výrobce PORTA KMI POLAND Sp. Z o.o. S.K.A., Polsko – zkouška požární odolnosti a materiálového složení (vzorek č. 1870 S)
 • Jednokřídlové dveře požárně odolné Porta Doors, plné, šířka 800 mm, EI 30, výrobce PORTA KMI POLAND Sp. Z o.o. S.K.A., Polsko – zkouška materiálového složení (vzorek č. 2009 S)

Výrobky nesplňovaly klasifikaci požární odolnosti deklarované výrobcem EI 30 a neodpovídaly materiálové skladbě a konstrukčnímu provedení oproti vydanému stavebnímu technickému osvědčení (dále STO) a certifikátu výrobku. Tyto výrobky nesplnily požadavky zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., a nesplňují tedy základní požadavky na stavbu. V případě nesplnění základních požadavků stanovených nařízením vlády se výrobek nepovažuje za bezpečný a nelze ho použít do stavby.

Po nevyhovujících zkouškách požární odolnosti (zkušební laboratoř PAVUS, a.s.) byly osloveny příslušné autorizované osoby, aby prověřily certifikáty, které k výrobkům vydaly. Následovaly laboratorní zkoušky prověřující materiálové složení nevyhovujících výrobků, které provedla Výrobková zkušební laboratoř Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského v Praze. Ve všech případech byly zjištěny v materiálové skladbě výrobků rozdíly oproti technické dokumentaci. Z důvodu nevyhovujících výsledků zkoušek byla kontrolní akce prodloužena do roku 2015. Opět byly k laboratorním zkouškám odebrány 4 vzorky požárních dveří, včetně zárubní, (3. etapa). V případě těchto posledních odběrů již všechny 4 vzorky deklarovaným 30 minutám požární odolnosti vyhověly.

Z celkového počtu postupně odebraných vzorků 9 typů dveří s deklarovanou požární odolností 30 minut byly laboratorními zkouškami zjištěny neshody s předmětovou normou, tj. nevyhovující odolnost proti požáru u 3 typů požárních dveří, při následných kontrolách materiálového složení byly neshody prokázány u 4 typů odebraných výrobků.

Uložená opatření a sankce

Opatření uložená na základě výsledků kontrol požárních dveří:

 • Distributorovi (ATEX Planá, s.r.o.) kontrolovaného výrobku PORTA DOORS (vzorek č. 1870 S) bylo na základě podezření, že výrobek nesplňuje požadavky zákona o technických požadavcích na výrobky uloženo po dobu potřebnou k provedení kontroly ochranné opatření - zákaz distribuce (výrobce těchto vadných dveří v době seznámení s výsledky zkoušek začal dodávat jiný typ požárních dveří).
 • Distributorům (PROMODOS s.r.o. a ATEX Planá, s.r.o.) výrobku PORTA DOORS (vzorek č. 2009 S) byl do doby zjednání nápravy uložen zákaz distribuce včetně nákupu, dodávky, prodeje nebo jeho použití, neboť výrobek neodpovídá požadavkům zvláštních právních předpisů.
 • Distributorovi (HORNBACH BAUMARKT CS s.r.o.) kontrolovaných výrobků, požárně odolných dveří SOLODOOR (vzorek č. 1872 S) a požárně odolných dveří INTERLIGNUM (č. vzorku 1873 S), bylo uloženo ochranné opatření podle § 18a odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., na základě důvodného podezření, že nesplňují požadavky tohoto zákona, se zakazuje distribuce těchto výrobků po dobu potřebnou k provedení kontroly. Na základě zákazu zaslala kontrolovaná společnost České obchodní inspekci zprávu o ukončení výroby vadných dveří INTERLIGNUM, a tím i jejich uvádění na trh.

V současné době probíhají správní řízení, která nebyla do doby zpracování zprávy ukončena.

Zhodnocení kontrolní akce

Z výsledků 1. a 2. kontrolní etapy vyplynulo, že z 9 odebraných vzorků požárních dveří 7 vzorků výrobků nevyhovělo, tj. 78 %. Vzorky 4 typů požárních dveří, které byly odebrány v poslední 3. etapě kontrol (ve 2. pololetí 2015), všechny vyhověly deklaraci 30 minut.

V průběhu celé kontrolní akce Česká obchodní inspekce spolupracovala s generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru, zkušebními laboratořemi a Profesní komorou požární ochrany. Zástupci České obchodní inspekce v letech 2014 až 2015 prezentovali výsledky této kontrolní akce, včetně fotodokumentace z průběhu laboratorních zkoušek požárních dveří na několika přednáškách (MPO, TZÚS Praha, s. p., PAVUS a. s., Profesní komora požární ochrany). S postupem ČOI při kontrolní akci požárních dveří byly na 18. AdCo – CPR, mezinárodním setkání dozorových orgánů EU pro stavební výrobky, v říjnu 2015 seznámeny i ostatní dozorové orgány EU. Z jednání vyplynulo, že zatím žádný ze zúčastněných dozorových orgánů požární dveře tímto způsobem nezkoušel.

Vzhledem k podobné skladbě výrobků na českém a slovenském trhu provedla zkoušky požárních dveří následně Slovenská obchodní inspekce (SOI) a polský dozorový orgán DWB (Generální úřad pro kontrolu staveb) oznámil, že připravuje zkoušky dveří polského výrobce PORTA KMI POLAND.

Vyhovující vzorky výrobků:

 • Jednokřídlové dveře požárně odolné TREDO 800/1970, plné P80, EI 30, výrobce TREDO s.r.o.
 • Požární jednokřídlové dřevěné vnitřní otočné plné dveře, typ PYROBOARD, požární odolnost EI/EW 30 DP3, výrobce CAG s.r.o.
 • Požární uzávěr – dřevěné vnitřní dveře protipožární PYRON 30 – jednokřídlové dveřní křídlo plné, otočné s polodrážkou do ocelové požární zárubně, deklarovaná klasifikace požární odolnosti EI2, EW 30 (požární dveře Standard 1 PB, výplň PB-30), výrobce RD Rýmařov s.r.o.
 • Dřevěné protipožární vnitřní dveře typ Vlasta 2K plné o rozměru 800 × 1970 mm do ocelové zárubně, (barva bílá, provedení dveří levé), s požární odolností - EI130 – C3/EW 30 – C3 DP3, výrobce VLTAVÍN-PORTAL, s.r.o.
 • Požární dveře SAPELI, typ ELEGANT 10, EI 30; výrobce SAPELI, a.s.

Závěr

Laboratorními zkouškami náhodně odebraných vzorků dveří s deklarovanou požární odolností bylo v první i druhé etapě kontrolní akce České obchodní inspekce potvrzeno podezření Hasičského záchranného sboru, že na český trh byly dodávány a dále distribuovány požární dveře s deklarací požární odolnosti, které však ve skutečnosti tuto deklaraci nesplňují. Zjištění v 1. etapě byla alarmující. Požární dveře neplnily funkci požárních dveří, ale pouze běžných interiérových dveří. Výsledky 2. kontrolní etapy byly o něco lepší: kontrolované dveře by mohly plnit funkci požární odolnosti, ovšem maximálně 15 minut, což je při deklaraci odolnosti 30 minut nevyhovující. Až ve 3. etapě kontrol (ve 2. pololetí 2015), všechny odebrané vzorky vyhověly deklarované požární odolnosti 30 minut. Toto zlepšení je potvrzením správnosti postupu kontrolního orgánu, který systematickým zkoušením vzorků požárních dveří v průběhu let 2013 až 2015, informováním odborné veřejnosti o průběžných výsledcích této kontrolní akce a přijatými opatřeními výrazně přispěl ke zlepšení situace na trhu.

 
 
Reklama