Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výkon dozoru nad trhem v oblasti stavebních výrobků

Česká obchodní inspekce obdržela podnět od Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, aby prověřila, zda se na trh a dále do staveb nedostávají dveře s deklarovanou požární odolností, které by tuto deklaraci nesplňovaly. V souladu se stavebním zákonem (zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu), mají být na stavbě použity takové výrobky, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby zaručují mimo jiné požární bezpečnost stavby.

Česká obchodní inspekce se od podzimu roku 2013 zaměřila na kontrolu požárních dveří, u nichž výrobce vymezuje určení a použití výrobku jako požární interiérové dveře s klasifikací požární odolnosti EI/EW 30 DP3 (požárně odolné dveře, které jsou určeny pro uzavření trvalých otvorů v požárně dělících konstrukcích, pro účely požární odolnosti, použité v sestavě), používané především jako vstupní dveře do bytů, pro spojení rodinného domu s garáží, apod., a sloužící k uzavírání průchozích otvorů ve vnitřních stěnách. Přesné použití výrobku ve stavbě specifikuje projektová dokumentace.

Kontrola požárních dveří

Česká obchodní inspekce obdržela podnět od Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, aby prověřila, zda se na trh a dále do staveb nedostávají dveře s deklarovanou požární odolností, které by tuto deklaraci nesplňovaly. V souladu se stavebním zákonem (zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu), mají být na stavbě použity takové výrobky, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby zaručují mimo jiné požární bezpečnost stavby.

Na základě podnětu s důvodným podezřením, že jsou na český trh dodávány a distribuovány požární dveře s deklarovanou požární odolností, které ve skutečnosti tuto deklaraci nesplňují, ČOI ve druhé polovině roku 2013 kontrolou ověřila plnění povinností stanovených zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v návaznosti na nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky při uvádění požárních dveří (stanovených stavebních výrobků) na trh. Tato kontrola proběhla u 10 distributorů a 9 výrobců a v jejím rámci byly v tržní síti odebrány 4 vzorky požárních dveří s deklarovanou požární odolností 30 minut (dle značení v souladu s § 5 vyhlášky č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří).

Laboratorní zkoušky

Laboratorní zkoušky, provedené v listopadu 2013 akreditovanou zkušební laboratoří PAVUS, a.s. prokázaly, že deklarované požární odolnosti 30 minut nevyhověly 3 vzorky ze 4 kontrolovaných. Požární odolnost těchto vzorků se pohybovala v rozmezí 5 až 7 minut, což je cca čtvrtina deklarovaného časového limitu.

Výrobek by měl po dobu deklarované klasifikace požární odolnosti 30 minut zajistit bezpečnost a ochranu zdraví osob. Zejména má omezit vznik a šíření požáru a kouře ve stavebním objektu, aby mohly osoby a zvířata opustit stavbu, nebo být zachráněny jiným způsobem, a byla zohledněna i bezpečnost záchranných jednotek. U kontrolovaných výrobků byla zjištěna požární odolnost pouze v řádu několika minut, než došlo k porušení celistvosti dveří, což v případě vzniku nežádoucího hoření v objektu znamená šíření požáru do místa pobytu osob.

Požární dveře nezadržely požár ani 7 minut

Tři typy dveří již po 5–7 minutách nebyly schopny odolávat působení požáru z jedné strany, ani zamezit přenosu požáru na neexponovanou stranu, a tím zabránit průniku a výskytu plamenů a horkých plynů na neohřívané straně. Přenosem požáru a přestupem tepla tak mohlo bez zábran dojít ke vznícení neohřívané strany a rovněž ke vznícení materiálu ležícího v jeho blízkosti. Dveře tedy nevytvářely ani nutnou teplu odolnou bariéru, schopnou ochránit osoby v jejich blízkosti. Osobám tak hrozí, že účinkem plamenů utrpí těžké popáleniny, nebo vdechnou horké plyny, což může způsobit poškození plic, s následkem nezvratného poškození zdraví zasažené osoby (trvalé invalidity) nebo smrti.

Provedení zkoušek v akreditované zkušební laboratoři PAVUS, a. s., se účastnili zástupci ČOI a HZS. Výsledky zkoušek byly ČOI předány formou protokolů o zkoušce požární odolnosti k jednotlivým vzorkům. Zkoušené typy dveří s deklarovanou požární odolností a jejich výsledky jsou uvedeny v tiskové zprávě z 29. 8. 2014 na webu ČOI.

Kontrola materiálového složení

Po zjištění, že tři ze čtyř zkoušených stanovených stavebních výrobků nesplnily základní požadavek nařízení vlády č. 163/2002 Sb., přílohy 1 bodu 2. Požární bezpečnost, dala Česká obchodní inspekce příslušným autorizovaným osobám podnět k přezkoumání vydaných certifikátů výrobků. Závěr z mimořádného dohledu byl, že nebyly zjištěny žádné změny ani odchylky v rámci používaných komponentů a technologie výroby, které by mohly ovlivnit shodu certifikovaného výrobku, a vydané certifikáty tudíž zůstávají v platnosti. Proto ČOI rozhodla o dalším kroku, který by vedl ke zjištění důvodu porušení celistvosti požárních dveří při laboratorních zkouškách již v 5. a 7. minutě. Tím bylo zjištění skutečného materiálového složení tří nevyhovujících vzorků požárních dveří v akreditované zkušební laboratoři – Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha, s. p., Výrobková zkušební laboratoř v Březnici.

Rozdíly mezi provedením a schválenou technickou dokumentací

Při následném vyhodnocení skutečného materiálového složení vzorků (provedení požárních dveří), byla zjištěna neshoda vzhledem k vydaným stavením technickým osvědčením. Porovnáním doložené technické dokumentace a výsledků měření vzorků byly zjištěny rozdíly mezi provedením výrobků a požadavky technické dokumentace, zkušebním vzorkem a schváleným typem výrobku. Vyhodnocení potvrdilo neshodu vzorků výrobků s vydaným stavebně technickým osvědčením (dále STO) ve všech třech případech. Použité prvky do rámové konstrukce požárních dveří byly výrazně menší oproti vydanému STO, včetně změny rozměrů (zmenšení) a tvarů zpěňující pásky, nebyly dodrženy velikosti spár mezi výplní a rámem křídla, v některých případech bylo rozdílné i zajištění spojení rámů.

Nebezpečné výrobky

Česká obchodní inspekce na základě výše uvedeného vyhodnotila nevyhovující stavební výrobky požárních dveří s deklarovanou požární odolností 30 minut jako nebezpečné podle zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků. Výrobky byly následně výrobci staženy z trhu a oběhu (zpětné převzetí výrobků od spotřebitelů).

O přijetí ochranných opatření bylo informováno MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a také Ministerstvo pro místní rozvoj. Vzhledem k závažnosti zjištění a jejich možným důsledkům pro spotřebitele ČOI v kontrolách a odběrech vzorků požárních dveří dále pokračuje.

 
 
Reklama