Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Proměny pohledu na spolehlivé plastové okno

Nová směrnice o energetické náročnosti budov požaduje, aby počínaje rokem 2020 byly nové budovy v zemích EU téměř energeticky nulové, což splňují především tzv. pasivní domy, které mají minimální spotřebu energie na vytápění či ohřev vody. O dva roky dříve než pro stavitele soukromých domů nastane ale nová povinnost pro veřejné budovy.

Přestože ve velkém probíhá modernizace starších staveb formou zateplování obvodových zdí, výměn oken a modernizací zdrojů vytápění, není v žádném s dosavadních podpůrných programů OPŽP, ROP atd. tato skutečnost zohledněna a jediným kritériem pro rozhodování o výběru konstrukce oken je nejnižší nabídková cena, říká Libor Suchánek, majitel společnosti SULKO.

Co tato skutečnost pro investory znamená?

Při návrzích energetických opatření veřejných budov není tato skutečnost, která nastane již v brzké budoucnosti, nikterak zohledněna. V rámci šetření na nákladech pak stavebníci právě na kvalitě oken šetří a volí spíše levnější řešení, které sice vyhovuje současné normě, ale v horizontu čtyř let bude už morálně zastaralé a nebude vyhovovat budoucím předpisům. Nejnavrhovanějšími okny pro veřejné stavby jsou dnes ta, jejichž součinitel prostupu tepla Uw se pohybuje od 1,0 do 1,2 (W/m².K). Okna s těmito doporučenými hodnotami jsou pak vydávána za lepší standard. Z výše uvedených potřeb budoucích norem však vyplývá, že v roce 2020 bude doporučená hodnota Uw pod 0,8 (W/m².K), čemuž nebude vyhovovat asi 70 % dnešní produkce oken.

Vaše společnost dodává vysoce spolehlivá plastová okna již více než dvacet let na českém i zahraničním trhu, jak tedy reaguje na tyto zpřísňující podmínky?

Z hlediska konstrukce otvorových výplní to znamená malou revoluci, která se dá přirovnat k přechodu z petrolejových lamp k elektrickému světlu. Oken, která by těmto nově připravovaným standardům vyhovovala, se zatím u nás vyrábí minimum, protože pouhé splnění parametrů celkového součinitele prostupu tepla Uw (pod 0,8 W/m².K) je pro pasivní standard málo. Je nutné popsat a předepsat jednotlivé charakteristiky dílčích komponent, ze kterých se okno skládá, a to s přihlédnutím k požadavkům, které jsou na pasivní stavbu kladeny (např. lineární a bodový činitel prostupu tepla, umístění oken v rovině izolace atd.). Všechny tyto parametry pak musí být posuzovány v zabudovaném stavu.

A jaký je tedy směr, kterým by se okna jako důležitá součást stavby měla ubírat?

Okenní technika prodělává v posledním období ohromný vývoj, který sleduje zvyšující se požadavky na snižování energetické náročnosti staveb. Od tříkomorových rámů se stavební hloubkou 60 mm a součinitelem prostupu tepla Uf = 1,7 Wm−2K−1 se posunula k šestikomorovým prvkům se stavební hloubkou 86 mm a součinitelem prostupu tepla Uf = 0,80 Wm−2K−1. Další zvyšování počtu komor však nemá, v rámci stavební hloubky 80–90 mm, na tyto skutečnosti žádný vliv a pouze mate investory, protože je zoufale nedostatečným parametrem pro posuzování kvality otvorových výplní. Směry vývoje profilových systémů pro otvorové výplně vedou k maximalizaci úspor tepla a současně eliminaci tepelných mostů vznikajících v okenních profilech při jejich instalaci do stavby.

A jaké jsou tedy možné varianty v současnosti?

Kdybych to měl krátce shrnout, tak již nyní jsme schopni vyrábět plastová okna s vysokou těsností a maximálními tepelně izolačními parametry, které odpovídají požadavkům na pasivní stavby. Klademe také důraz na vývoj nových materiálů a doplňků. Zvyšující se nároky na tepelně izolační vlastnosti oken a tím i snižující se tepelné prostupy postupně mají vliv na to, že dnešním standardem jsou již okenní profily s dvoj- nebo trojsklem. V běžných okenních rámech však vznikají tepelné mosty, způsobené nutností tato okna vyztužovat ocelovými profily. Požadavky na otvorové výplně z hlediska pasivních domů pak nelze reálně s těmito okny dosáhnout. Proto se pro pasivní domy používají s hliníkovými obkladovými lištami, zesílené rámy a křídla oken, doplněné izolačními vložkami a masivní venkovní izolace překrývá celý rám okna. Z hlediska designu a architektury však nejsou taková okna ideálním řešením, zejména pro svůj masivní vzhled a poměrně zásadní rozměrová a tvarová omezení. Společnost SULKO s.r.o. proto připravila produktovou řadu PROFI+, která eliminuje všechny tyto nevýhody a představuje špičkové technické a současně designové provedení oken. Tato okna z kompozitních materiálů a integrovaným výztužným systémem a termomodulem, pak dokáží splnit i nároky pasivních i nulových domů s požadavky na nucenou výměnu vzduchu. Naše společnost je tak připravena již předem na požadavky EU na úsporné domy pro rok 2020.

Co je dále třeba mít na zřeteli, pokud vybíráme spolehlivé plastové okno?

Spolehlivost a konzistenci dodavatele. V dnešní hektické době je běžné, že někteří výrobci pod tlakem svých odběratelů mění poměrně často své dodavatele jednotlivých komponent oken. Jejich cílem je tak nabídnout co nejlevnější výrobek, a tím si vytvořit určitou konkurenční výhodu. Naše cesta je v tomto směru jiná. Sulko od počátků své výroby až po současnost pracuje s profily Rehau a úzce spolupracuje na vývoji nových profilových systémů. Například výše zmíněná plastová okna vyztužená kompozitním materiálem, bez ocelových výztuh, jsou důkazem inovativního přístupu k výzvám, které na nás kladou změny v požadavcích na stavby, a to nejen ve své technické, ale i environmentální části.

Krátce jste již zmínil i skla. Jak vidíte jejich další vývoj?

Jako každá součást okna prochází i zasklení neustálým vývojem. Jako jedni z mála výrobců máme vlastní oddělení výzkumu a vývoje, které spolupracuje s dodavateli jednotlivých komponent oken. Příkladem může být skutečnost, že jsme jako jedni z prvních dodavatelů uvedli na trh čtyřskla, jako běžnou variantu zasklení. Našim cílem však není zlepšování parametrů za každou cenu. Konkrétně u volby zasklení je nutné přihlédnout k více faktorům. Například při orientaci okna na jih nebo jihovýchod je vhodné obětovat superizolační čtyřsklo a použít zasklení, které umí maximalizovat solární zisky. Takto navržené okno pak dokáže místnost, ve které je osazeno, pasivně vyhřívat a velkou mírou přispět k minimalizaci nákladů na topení.

Je možné i dnes, kdy plastová okna vedou Váš žebříček nejžádanějších výrobků, zkusit poptat a nechat si poradit např. s dřevěnými okny?

I když jsme jako značka SULKO spojováni s výrobou plastových oken, nabízíme zákazníkům kompletní sortiment, tzn. okna z dřevěných lepených profilů i hliníková okna. V neposlední řadě jsme dodavatelé i vchodových dveří a samozřejmě i stínicí techniky a dalších doplňků.
A co se designu týče, tak se snažíme nabídku doplňovat tak, abychom vyhověli současným evropským trendům a požadavkům architektů a projektantů. Hlavním trendem současnosti je maximalizace ploch zasklení s respektem ke směru a intenzitě oslunění a konstrukce oken a dveří na celou výšku podlaží. Doba si žádá subtilní rámy i s detaily, jako například zcela skryté kování a nejžádanější barvou je nyní šedá se svými padesáti odstíny.

Co chystáte pro letošek a příští stavební sezonu?

Během podzimu 2015 představíme nový produkt, který je opravdu bezkonkurenční. Jedná se o výrobek s názvem SULKOvent. Když mám vystihnout podstatu jeho fungování, tak zkrátka jde o okno, které dýchá. Produkt SULKOvent je určen primárně pro moderní stavby, které v zájmu energetické úspornosti bývají ve svém principu velice utěsněné a vyžadují řízenou výměnu vzduchu. Pokud možno s rekuperací tepla. Naše řešení je založeno na principu decentrální výměny vzduchu, kdy je rekuperační jednotka integrována přímo do rámu okna. Takovým řešením odpadají problémy se vzduchotechnickými rozvody a umístěním rekuperační jednotky v prostorech místnosti, přičemž všechny požadované nároky na výměnu vzduchu zůstávají zajištěny, a proto je mimořádně vhodné i pro rekonstrukce.

Děkujeme za rozhovor.

 
 
Reklama