Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výzkum energeticky efektivních budov v Evropské unii (2.)

Výzkum energeticky efektivních budov je jednou z oblastí Rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 (2014–2020) přispívající k naplnění cílů evropské energetické politiky. První část článku pojednává o obecných charakteristikách partnerství veřejného a soukromého sektoru Energeticky efektivní budovy (PPP EeB), které bylo za tímto účelem založeno již v průběhu předchozího 7. Rámcového programu (2007–2013) a shrnuje projekty PPP EeB doposud podpořené v obou rámcových programech. Druhá část článku podrobněji popisuje českou účast v nich a témata nejbližších výzev programu Horizont 2020 pro rok 2017.

První díl článku naleznete ZDE.

7. Česká účast v projektech EeB – souhrn za léta 2010–2016

Z celkového počtu 111 projektů, které byly financovány ve výzvách PPP EeB v 7. RP vyhlášených v letech 2010–2013, se z ČR zúčastnilo 10 subjektů v 9 projektech. Získaly podporu ve výši necelých 1,8 mil. € z celkové sumy veřejné podpory 547,5 mil. €.

V rámcovém programu H2020 bylo zatím ve výzvách vyhlášených EeB-NMP a EeB-EE v letech 2014–2015 financováno 30 projektů, přičemž českou účast představuje 7 subjektů v 6 projektech. Výsledky hodnocení výzev roku 2016 jsou zatím rámcově známy ve výzvě EeB-NMP. K financování jsou navrženy 4 projekty, v nichž je Česká republika zastoupena vždy jedním partnerem. Přestože výzvy H2020 mají výrazně nižší rozpočty než výzvy 7. RP, české subjekty získaly za první tři roky současného rámcového programu H2020 více finančních prostředků než za 4 roky 7. RP. Finanční podíl na celkovém objemu výzev je však stále velmi nízký, nicméně odpovídá průměru zemí EU-13. V další kapitole uvádíme podrobnější přehled všech dosavadních financovaných projektů s českou účastí s odkazy na webové stránky těchto projektů.

8. Česká účast v projektech EeB – 7. RP (2010–2013)

Nanotechnologie a pokročilé materiály (NMP)

LEEMA – Low embodied energy, advanced materials and insulating masonry components for energy-efficient buildings

Projekt vyvíjí nové izolační materiály, jako jsou plnicí materiály, pěnové a vlákenné desky a cihly s významnými izolačními vlastnostmi. Pocházejí z průmyslových odpadů a vedlejších produktů výroby. Českým partnerem je firma FENIX TNT a koordinátorem S&B Industrial Minerals S.A. (Řecko).

NANOCOOL – An energy-efficient air conditioning systems with temperature and humidity independent controls based on the combination of a liquid desiccant cycle with an adapted conventional air cooling system

Projekt je zaměřen na využití odpadního tepla klimatizace v systému, kde teplota a vlhkost musí být řízeny nezávisle. Hodí se pro klimatizační zařízení v tropických a subtropických oblastech. Českým partnerem je firma FENIX TNT a koordinátorem korporace TECNALIA (Španělsko).

BRIMEE – Cost-effective and sustainable bio-renewable indoor materials with high potential for customisation and creative design in energy-efficient buildings

Projekt si klade za úkol vyvinout izolační materiály se zvýšenou izolační schopností, které sníží provozní energii budov, podstatně upraví jejich energetickou náročnost a budou absorbovat polutanty vnitřního ovzduší. Inovace spočívá v pěně na bázi nanokrystalické celulózy zpevněné furanem, přírodní pryskyřicí se samozhášecím účinkem. Českým partnerem je firma FENIX TNT a koordinátorem firma D'APPOLONIA SPA (Itálie).

Informační a komunikační technologie (ICT)

EPIC-HUB – Energy Positive Neighbourhoods Infrastructure Middleware based on Energy-Hub Concept

Projekt je zaměřen na vývoj nové metodologie, architektury a služeb pro snížení energetické náročnosti průmyslových/obytných komplexů. Řešení projektu bude demonstrováno v pilotních akcích v přístavu v Janově, na letišti v Bělehradu a ve veletržním centru v Bilbau. Českým partnerem je firma HONEYWELL a koordinátorem firma D'APPOLONIA SPA (Itálie).

Integrační a demonstrační technologie

AMBASSADOR – Autonomous Management System Developed for Building and District Levels

Projekt vyvíjí systémy a nástroje na optimalizaci řízení energetických toků, předpovídání a ovládání spotřeby energie a produkce energie v územním celku. Českým partnerem je firma AMIRES a koordinátorem firma SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS (Francie).

TRIBUTE – Take the energy bill back to the promised building performance

Projekt se snaží minimalizovat rozdíl mezi vypočítanou a naměřenou energetickou náročností budov. Vychází přitom z komerčních modelů BEPS – Building Energy Performance Simulation a usiluje o jejich vylepšení. Českým partnerem je firma AMIRES a koordinátorem firma CSEM CENTRE SUISSE D'ELECTRONIQUE ET DE MICROTECHNIQUE SA (Švýcarsko).

PROFICIENT – SME network business model for collective self-organised processes in the construction and retrofit of energy-efficient residential districts

Projekt vyvíjí pro malé a střední podniky (MSP) podnikatelské modely pro novou výstavbu a rekonstrukce energeticky efektivních residenčních oblastí. MSP by fungovaly jako dodavatelé pro komunity typu Collective Self-Organised (CSO) housing a využily přitom zmíněné modely. CSO housing je v Evropě značně rozšířený trend, kdy skupina lidí společně koupí pozemek nebo existující zástavbu a najme si ve vlastní režii profesionální firmy k provedení nových staveb nebo k modernizaci existujících staveb. Českými partnery jsou firma STU-K a firma IRS SERVIS a koordinátorem organizace TNO (Holandsko).

GE2O – Geo-clustering to deploy the potential of energy efficient buildings across the EU

Projekt vytváří nástroj GeoCluster Mapping Tool, který uživateli umožní identifikovat virtuální nadnárodní oblasti (geoklastry) mající společné podobné parametry, jako je podnebí, typologie staveb, ceny energie, předpisy a socioekonomické vztahy. Českým partnerem je Technický a zkušební ústav stavební Praha a koordinátorem CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT (Francie).

3ENCULT – Efficient Energy for EU Cultural Heritage.

Historické budovy jsou většinou energeticky neefektivní a tím přispívají k emisi skleníkových plynů. Projekt nabízí řešení energetické náročnosti historických budov a jejich emise skleníkových plynů za současného zachování unikátních historických hodnot a uplatňuje toto řešení v osmi případových studiích týkajících se historických budov v Itálii, Dánsku, Rakousku, Německu, Španělsku a Švýcarsku. Českým partnerem je firma ATREA a koordinátorem ACCADEMIA EUROPEA BOLZANO (Itálie).

9. Česká účast v projektech EeB – H2020 (2014–2015)

LaWin – Large Area fluidic WINdows

Projekt vyvíjí sendvičová skla k použití na okna s řízenou propustností světla a na fasády, které mění barvu podle slunečního osvitu a které současně působí jako průhledné fotovoltaické články. Českým partnerem je firma Glass Service a koordinátorem FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITAT JENA (Německo). Projekt nemá webovou stránku.

ECO-Binder – Development of insulating concrete systems based on novel low CO2 binders for a new family of eco-innovative, durable and standardized energy efficient envelope components

Projekt prokazuje účelnost využití nového inovativního pojiva do betonu na bázi Belite-Ye’elimite-Ferrite (BYF) místo běžně používaného pojiva cementu. Výhodou nového pojiva je menší množství emisí CO2 při jeho výrobě ve srovnání s výrobou cementu. Kromě toho betonové díly s novým pojivem mají zvýšené izolační vlastnosti a jejich výroba je lacinější. Českým partnerem je firma FENIX TNT a koordinátorem je firma D´APPOLONIA (Itálie).

E2VENT – Energy Efficient Ventilated Facades for Optimal Adaptability and Heat Exchange enabling novel NZEB architectural concepts for the refurbishment of existing buildings

Projekt vyvine, předvede a vyhodnotí způsob rekonstrukce obytných a komerčních budov, který využívá inovativní integrovaný systém ventilace fasád a usiluje o dosažení standardů NZEB (nearly zero-energy buildings). Českým partnerem je FENIX TNT a koordinátorem soukromé technologické centrum NOBATEK (Francie).

CREATE – Compact REtrofit Advanced Thermal Energy storage

Projekt si klade za cíl vyvinout a předvést „tepelné baterie“, tj. pokročilé systémy na uchování tepelné energie založené na termochemických materiálech. S jejich pomocí se mají řešit disproporce mezi nabídkou elektrické energie od obnovitelných zdrojů a její okamžitou spotřebou v budovách. Přebytky elektrické energie budou totiž přeměněny v tepelnou energii, která bude uskladněna a použita později. Českým partnerem je firma FENIX TNT a koordinátorem organizace TNO (Holandsko).

MOEEBIUS – Modelling Optimization of Energy Efficiency in Buildings for Urban Sustainability

Projekt je zaměřen na modelování optimalizace energetické účinnosti městských staveb. Českým partnerem je firma HONEYWELL a koordinátorem korporace TECNALIA (Španělsko).

MORE-CONNECT – Development and advanced prefabrication of innovative, multifunctional building envelope elements for MOdular REtrofitting and CONNECTions

Projekt vyvine prefabrikované prvky pro renovace budov ucházejících se o status NZEB (nearly zero-energy buildings). Českými partnery jsou ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE a firma RÝMAŘOV SRO a koordinátorem poradenská firma Huygen Installatie Adviseurs (Holandsko).

K nejúspěšnějším českým účastníkům se dvěma a více účastmi ve výzvách EeB patřily: FENIX TNT (7 účastí), AMIRES (2 účasti) a HONEYWELL (2 účasti). Je dobré si rovněž povšimnout, že častými koordinátory úspěšných žádostí jsou firmy / instituce jako D´APPOLONIA (Itálie), TNO (Holandsko) a TECNALIA (Španělsko), které jsou členy asociace E2BA.

10. Výzvy EeB a EE pro rok 2017

Výzva EeB roku 2017 v pracovním programu NMBP (Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing) zahrnuje 4 témata s předpokládaným rozpočtem celkem 54 mil. €. Výzva EE v pracovním programu ENERGY (Secure, Clean and Efficient Energy) má 1 téma, přičemž indikativní rozpočet ve výši 16 mil. € sdílí ještě s jedním tématem (EE-17-2017) relevantním pro program veřejného a soukromého partnerství PPP SPIRE (PPP Sustainable Process Industry). Tyto částky mohou být při konečných úpravách znění pracovních programů na rok 2017 ještě mírně změněny. Ve výzvě ENVI (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials) není v roce 2017 zatím vypsáno žádné téma relevantní pro partnerství PPP EeB. Výzvy mají být otevřeny 20. září 2016 (EeB) resp. 26. července 2016 (EE) s předpokládanou uzávěrkou 19. ledna 2017. Přehled výzev pro rok 2017 podává tabulka 2.

Tabulka 2. Přehled témat výzev EeB a EE v roce 2017
Témata výzev EeB a EETyp akceNázev tématumil. € / projektTRL
EeB 05-2017IADevelopment of near zero energy building renovation5–75–7
EeB 06-2017RIAHighly efficient hybrid storage solutions for power and heat in residential buildings and district areas, balancing the supply and demand conditions4–64–6
EeB 07-2017IAIntegration of energy harvesting at building and district level4–65–7
EeB 08-2017CSANew business models for energy-efficient buildings through adaptable refurbishment solutions0,5–1
EE 12-2017IAIntegration of Demand Response in Energy Management Systems while ensuring interoperability through Public Private Partnership3–46–8

Vysvětlivky k tabulce 2:

  • Úroveň technické pokročilosti (TRL – Technology Readiness Level) [6] má 9 stupňů, které charakterizují, zda jde o dosud málo objasněné technologie (nižší stupně) nebo o technologie ověřené pro výrobu (vyšší stupně). V tabulce jsou uvedeny doporučené TRL pro dané téma.
  • Výzkumné a inovační akce (RIA – Research and Innovation Actions) odpovídají nižším TRL (typicky 4–6). To znamená, že výchozím stadiem v projektu má být technologie již ověřená v laboratorních podmínkách, která má být výzkumem v projektu dovedena do demonstračního stadia v odpovídajícím průmyslovém prostředí.
  • Inovační akce (IA – Innovation Actions), které jsou charakterizovány vyšším TRL (typicky 5–7, v některých případech až 8), naopak předpokládají, že na začátku projektu je testováním v příslušných průmyslových podmínkách již vyřešena většina technických problémů a technologie je připravena pro skutečnou výrobu. Další vývoj předpokládá plnou integraci technologie do reálného výrobního procesu a vyřešení problémů spojených s rozšiřováním výrobní kapacity (tzv. scale-up). Výsledkem pak má být dovedení technologie na práh komerčního využití (TRL 7). U akcí typu IA je víceméně předpokládán koordinátor z průmyslu.
  • Koordinační a podpůrné akce (CSA – Coordination and Support Actions) jsou naopak zaměřeny na doprovodné aktivity, jako je tvorba norem, šíření informací, zvyšování povědomí a komunikace, vytváření sítí, koordinace nebo podpůrné služby, politický dialog a vzájemné získávání poznatků a studie, včetně přípravných studií nové infrastruktury. Může rovněž obsahovat doplňkové činnosti při vytváření sítí a koordinaci programů v různých zemích. Pro tento typ projektů není používána klasifikace pomocí TRL.

Témata v tabulce odkazují přímo na stránky výzev na Portálu pro účastníky (Participant Portal) Evropské komise, které jsou průběžně aktualizovány (především ve smyslu termínů vyhlašování výzev a jejich uzávěrek) a které obsahují příslušné části pracovních programů s podrobným popisem témat.

V dalším uvádíme velmi stručné charakteristiky témat uvedených v tabulce 2:

EeB-05-2017: Development of near zero energy building renovation (IA)

Renovace obytných budov tak, aby dosáhly za přijatelnou cenu standardů budov s téměř nulovou spotřebou energie. Vyžaduje se snížení spotřeby energií v budovách pro vytápění /chlazení a teplou užitkovou vodu pro domácnosti, maximalizovat úlohu obvodového pláště v úsporách energie, zajistit regeneraci tepla a místní použití obnovitelných zdrojů energie a aplikovat přitom pokročilý systém BEM (Building Energy Management). Má se dosáhnout snížení spotřeby elektřiny aspoň o 60 %, zkrácení doby renovace aspoň o 30 % a návratnosti nákladů pod 15 let.

EeB-06-2017: Highly efficient hybrid storage solutions for power and heat in residential buildings and district areas, balancing the supply and demand conditions (RIA)

Vývoj zařízení pro hybridní skladování elektrické energie a tepla v obytných budovách a okrscích, které má skladovat přebytky energie dodávané z obnovitelných zdrojů a uvolňovat energii v případě jejího nedostatku. Účelem je efektivní využívání obnovitelných zdrojů energie a jejich další nasazování ve stavbách. Skladovací zařízení pro elektřinu mají být typu baterií, setrvačníků nebo kondenzátorů a mají být vhodná pro výkony od desítek kW do 1 MW. Skladovací zařízení pro teplo mají sloužit k uskladnění nadbytečné elektrické energie z obnovitelných zdrojů přeměněné na teplo. Mají být na bázi chemisorpce nebo fyzisorpce (přeměna mezi pevným a kapalným skupenstvím) nebo absorpce latentního tepla. Očekává se pilotní demonstrace systémů alespoň ve dvou klimaticky odlišných oblastech.

EeB-07-2017: Integration of energy harvesting at building and district level (IA)

Integrace energie získané z různých obnovitelných zdrojů prostřednictvím obvodového pláště budov, který působí jako aktivní, příp. adaptivní slupka interagující s venkovním prostředím a silně ovlivňující energetický výkon a komfort uvnitř budov. Projekty mají usilovat o maximalizaci energie získané z obnovitelných zdrojů (na vytápění, chlazení, elektřinu, teplou užitkovou vodu apod.), která má pokrýt aspoň 30–40 % energetických poptávek u nových budov a 20 % u renovovaných budov.

EeB-08-2017: New business models for energy-efficient buildings through adaptable refurbishment solutions (CSA)

Přehled a posouzení inovativních obchodních modelů hodnotících různé přístupy k renovacím budov a výběr těch nejatraktivnějších a nejefektivnějších pro různé typy budov a různé klimatické podmínky. Projekty musí snížit cenovou náročnost renovací budov vůči stávajícím cenám a respektovat přitom dopad nákladů spojených s renovací na majitele budov a jejich nájemníky.

EE-12-2017: Integration of Demand Response in Energy Management Systems while ensuring interoperability through Public Private Partnership (IA)

Propojení prvků reagujících na poptávku energie a prvků ovládajících hospodaření s energií s cílem vytvoření interaktivního systému „budova – energie“, který optimalizuje spotřebu, výrobu a ukládání energie s ohledem na dostupnost a ceny energií dodávaných po síti. Projekty mají být zaměřeny na optimalizaci, integraci a demonstraci cenově přijatelných a interoperabilních řešení včetně testování nových technologií a systémů v podmínkách reálného života.

11. Informační podpora v oblasti PPP EeB

Závěrem bychom chtěli upozornit na různé informační a podpůrné aktivity na evropské a národní úrovni pro zájemce o účast v evropských projektech PPP EeB.

Evropská komise pořádá v Bruselu pravidelně jednou ročně, obvykle v měsíci říjnu, jednodenní Informační dny (Information days) zaměřené na čtyři průmyslová PPP partnerství a jejich činnost. Vedle partnerství Energeticky efektivní budovy (PPP EeB – Energy Efficient Buildings) jsou to zároveň partnerství Továrny budoucnosti (PPP FoF – Factories of the Future), Udržitelný zpracovatelský průmysl (PPP SPIRE – Sustainable Process Industry) a Evropská iniciativa zelená vozidla (PPP EGVI – European Green Vehicles Initiative). Cílem informačních dnů je poskytnutí přehledu probíhajících aktivit v daných oblastech a prostoru pro prezentaci námětů pro plánované projekty a na ni navazující diskusi a jednání. Poslední informační den se konal 16. října 2015 v Bruselu. Jeho průběh bylo možné sledovat živě na webu asociace E2BA, na kterém byly následně zpřístupněny všechny záznamy z jednání a prezentace projektových námětů. Účast na těchto akcích je bezplatná, je však třeba se na ně v dostatečném časovém předstihu registrovat.

Evropská komise spolu s asociací E2BA pořádají každoročně na jaře dvoudenní Workshopy k dopadu PPP EeB projektů (Impact workshops) zaměřené na představení řešených a dokončených projektů z hlediska jejich vědeckotechnických cílů a očekávaných technických, environmentálních a socioekonomických dopadů. Na posledním workshopu, který se konal v Bruselu 27.–28. dubna 2015, bylo takto představeno 90 projektů seskupených do tří oblastí: Nanotechnologie a pokročilé materiály; Informační a komunikační technologie pro design, monitorování a management; Integrační a demonstrační technologie. Cílem těchto setkání je posílit dopad výzkumných projektů podporou tvoření klastrů sdružujících účastníky projektů s podobnou tematikou a využití výsledků i po skončení projektů. Na rozdíl od informačních dnů jsou tato jednání uzavřená, pouze na pozvání Evropské komise pro představitele vybraných konsorcií. Nicméně prezentace příspěvků a hodnotící zpráva z workshopu jsou přístupné na webu Evropské komise.

Na národní úrovni poskytuje základní informační podporu účasti v evropských projektech Technologické centrum AV ČR prostřednictvím národních kontaktů (NCP) pro jednotlivé tematické oblasti rámcového programu. Vedle informačních dnů, na nichž jsou představovány pracovní programy jednotlivých tematických oblastí rámcového programu, pořádá další informační akce zaměřené např. na pravidla a finanční aspekty účasti v projektech, otázky práv k duševnímu vlastnictví nebo workshopy zaměřené na základy psaní projektových návrhů.

Komunitu národních hráčů v oblasti energeticky efektivní výstavby zastřešuje Platforma pro energeticky efektivní výstavbu fungující při ČVUT v Praze, která se při podpoře propojování akademického a aplikačního sektoru zaměřuje i na informace o možnostech dotační podpory z národních zdrojů.

Zdroje

  • [6] Horizon H2020, Work programme 2016–2017, 20. General Annexes, Evropská komise 2015.
 
Komentář recenzenta RNDr. Vojtěch Nosek, Ph.D., Rektorát ČVUT Praha, UCEEB

Tento dvoudílný seriál bude velice užitečný zejména pro výzkumné organizace a soukromé společnosti s vlastním vývojem, pro které stručně a přehledně shrnuje možnosti spolufinancování výzkumu a vývoje v oblasti energeticky efektivních budov. Užitečný je i seznam podpořených projektů v jednotlivých tematických oblastech. Pro možnou spolupráci či inspiraci jsou nejzajímavější ty s českou účastí, kterých není bohužel příliš mnoho. Proto právě informovanost o těchto možnostech a sdílení dobré praxe může napomoci českým subjektům (ať již veřejným či soukromým) dosáhnout na podporu z Evropské Unie.

English Synopsis
Research on energy-efficient buildings in the European Union - part 2.

Energy-efficient buildings research is one chapter of General Programme for Research and Innovation Horizont 2020 (2014 - 2020) which helps reaching the aims of european energy policy. First part of the article deals with characteristics of private-public partnership called Energy-efficient buildings (PPP EeB) that was founded for this purpose during previous General programme (2007 - 2013) and sums up projects PPP EeB supported in both programmes so far. Second part of the article deals with Czech participation in this programmes and describes topics of nearest Programme Hotizont calls for the year 2017.

 
 
Reklama