Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Rozšíření areálu společnosti Country Life v Nenačovicích

Vítězem kategorie Firma sedmého ročníku soutěže E.ON Energy Globe Award ČR se stal multifunkční areál společnosti Country Life v Nenačovicích, který se v současné době nachází ve druhé etapě rozvoje. S návrhem na rozšíření areálu skladu velkoobchodu nás seznámil architekt Aleš Brotánek.

Osvícených investorů, kteří nemíří pouze k maximalizaci zisku, je vzácně, přestože se takové podnikání nakonec vyplácí. Jedním z nich je společnost Country Life (CL) se sídlem v Nenačovicích. Původně nevzhledný areál kravína zkrachovalého JZD se odvážili proměnit na sídlo firmy s alegorickým objektem ARCHA, přivážejícím alternativu šetrnějšího životního stylu. V proměněném multifunkčním areálu se realizuje od administrativy, školicího střediska, knihovny, jídelny, mlýnice, pekárny až k zázemí skladů farmy a velkoobchodu s biopotravinami, biokosmetikou a přírodními čistícími prostředky, až po potřeby duchovní v místní kapli.

Zvýšený zájem o služby CL je dobrou zprávou ze strany občanské společnosti (30% nárůst ročně), ale zároveň vyvstala potřeba navýšit kapacitu skladů. Ty jsou nakonec navrženy co nejefektivněji a z obnovitelných materiálů, velký objem hmoty je citlivě zasazený do krajiny a zároveň vznikne další možnost jak provoz areálu více pokrývat energií za Slunce.

Vývoj projektu

Když jsme začali řešit potřebu rozšíření skladu velkoobchodu, znovu vyvstalo zadání od investora, zdali více nemyslet i na fázi dožití stavby a tedy volit materiály recyklovatelné a snadno rozložitelné. Pan ředitel Otakar Jiránek již při počátcích naší spolupráce stál u objevení možnosti stavět ze slámy a náš ateliér se podílel na požárních zkouškách, které nám dnes umožňují stavět nosné stěny z balíků slámy s požárním zatříděním REI 120 min. Tato metoda je rozšířená již 150 let v Americe, kde se rozšířila z oblastí Nebrasky a řada staveb zde stojí již i více než století. Pro stavbu skladu se nabízela možnost použít velkoobjemové balíky šíře 1400 mm. Jejich použití by tak slušelo image firmy spolupracující s přírodou, včetně možnosti zajistit balíky z vlastní zemědělské produkce, ale překážkou se stal prostorový limit.

Organizace skladového systému narazila na hranice pozemků, které měl investor k dispozici. Půdorysná ztráta 2×1100 mm po obvodu by v zamýšlené investici ubrala jednu řadu regálů. Proti tomu dodavatelé hal nutili použít železobetonový nosný nespalný skelet opláštěný lehkou konstrukcí s PUR izolací za vysokou cenu. V návrhu stavby-studii jsme proto sice přistoupili na ŽB skelet, ale jako opláštění jsme volili prefabrikáty na bázi dřeva, vláknitých materiálů s bází sádry a dřeva s použitím izolace z recyklovaného a recyklovatelného papíru Klimatizér+. Volba prefabrikované konstrukce byla dána především potřebou rychlé realizace a to přivedlo projekt ke spolupráci s firmou Ecomodula v Písku.

Tato firma navrhla realizovat halu pouze na bázi dřevostavby, protože dokáží opláštění realizovat jako nosný prvek. Přes obtíže s výkladem požárních předpisů a nové skladové normy, nakonec vzniklo kompromisní řešení haly rozdělené na dvě části s požárními úseky pod 1000 m2, přestože to pro organizaci skladového hospodářství byla menší komplikace. Volba izolace na bázi přírodních vláken dává obvodovému plášti větší tepelnou kapacitu a tím stavba bez oken bude vykazovat příznivější teplotní stálost, což je u skladů s potravinářským zbožím velká výhoda. Stavba tak vychází jako velmi úsporná a všechny vytápěné části jsou na principech pasivního domu.

Architektonické řešení


Z architektonického hlediska byl obtížný úkol, jak citlivě zasadit do krajiny velký objem hmoty a bez zvýšených nákladů. Z dálkových pohledů se areál nalézá mezi měkkými liniemi kopců a obvyklé řešení s příhradovými ocelovými nosníky by sem asi posadilo opticky zvýrazněnou krychli. Z těchto důvodů proces optimalizace prošel nejdříve volbou pro lepené obloukové vazníky, které bylo možné logicky propojit do spojité vlnové linie a tím navázat na krajinné křivky kopců. V komunikaci se statikem Ekomoduly byla idea zachována, jen pro její realizaci byl zvolen obloukový sbíjený nosník, který kopíruje tvarem více statický průběh silových momentů.

Pro optické zmenšení objemu stavby nasedají k hlavní hmotě skladů (vnitřní manipulační prostor výška 6 m) přízemní provozy jednopodlažní (vnitřní prostor o výšce 7 m) a tvoří tak přechodovou hmotu. Západní strana je rozčleněna nerezovou sítí se sférickými tvary pro popínání révy vinné na osluněné části a blíže k lesu přísavníkem. Nepřehlédnutelná hmota, která vznikne v areálu, má předpoklady stát se samozřejmou součástí krajiny.Obnovitelné zdroje energie

Celý areál již v první etapě využíval na vytápění biomasu a na ohřev UV teplovodní kolektory. Proto byla oprávněná revize současných možností s cílem prověřit, zdali je výhodné a možné do staveb integrovat více zdrojů pro využití energie ze slunce. Z ekonomické analýzy inženýra Tomáše Vocílky vyplynulo, že hybridní nedotovaný zdroj HFV1 je ekonomicky návratná investice, která se zvýhodní především tím, že není třeba již používat běžnou hydroizolační fólii na zelené střechy, když se použijí elastické FV pásy s hydroizolační funkcí fólie. U investora jsme se setkali s nadšením pro využití střechy k instalaci fóliových pásů s instalovaným redukovaným výkonem 30 kWp. Bohužel přišlo velké rozčarování. Přesto, že nechtějí od nikoho žádné dotace a investor všechnu vyrobenou energii sám spotřebuje, měl by v současném znění energetického zákona zaplatit za každou sebou vyrobenou a u sebe spotřebovanou kWh 60 haléřů jako příspěvek na obnovitelné zdroje. Proto se bude investor (pokud se nezmění přístup státu k smysluplnému rozvoji OZE) snažit vytvářet samostatnou vnitroareálovou síť.

Velmi mě překvapilo, že po letech nesystematického, nevýhodného nastavení dotací od státu na podporu OZE a FV elektráren na polích, daleko od míst spotřeby, přecházíme k systematickým obstrukcím odrazujícím i osvícené investory od smysluplných řešení. Proto ještě pevně doufám, že nově ustanovená rada vlády pro udržitelný rozvoj nastaví pravidla podle našich bezpečnostních zájmů, které jsou stejné se zájmy EU. Jinak by mohla nastat doba, kdy bude pro občana výhodnější se státem začít bojovat a odpojit se. Ekonomicky už nezávislý provoz začíná být reálný. Pro obě strany je ale výhodnější spolupracovat v rámci tzv. chytrých sítí, kde si můžeme společně pomáhat. Nyní už téměř není nutná podpora státu dotacemi na obnovitelné zdroje, ale velmi by prospělo, kdyby alespoň nepřekážel!

 
 
Reklama