Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Dvojité okno – problematika návrhu a realizace výměny okna s popuštěným vnějším překladem

V článku bych rád upozornil na problematiku s výměnou dvojitého okna s popuštěným vnějším překladem. Tato problematika se v praxi v projektech příliš neřeší, což má za následek nežádané vícepráce.

Okno dvojité je v praxi více známo jako okno špaletové nebo také též okno kastlové. Jde o historický způsob provedení okenního otvoru. Jedná se o dvojitou konstrukci okna, kde je vnější a vnitřní rám s okenními křídly. Mezi těmito rámy je vzduchová mezera, která sloužila jako jistý izolant. Způsob realizace byl různý, a proto se dnes setkáváme s několika typy dvojitých oken:

 1. Okno s dřevěným deštěním a s vnějšími i vnitřními křídly otvíravými do interiéru
 2. Okno s dřevěným deštěním a s vnějšími křídly otvíravými do exteriéru a s vnitřními křídly otvíravými do interiéru.
 3. Okno se zděným deštěním opatřené vnitřní omítkou způsobem otvíraní oken jako u předešlých typů s dřevěným deštěním

Dnes jsou tyto okna nahrazovány novými moderními okny, a to jak dřevěnými, tak plastovými. Nové konstrukce oken již nejsou řešena jako dvojitá konstrukce okna, ale pouze s jedním rámem a okenních křídel s dvojskly nebo trojskly. Dnes se již na trh dostávají i okenní křída se čtyřskly. Nové rámy i křídla jsou sofistikované konstrukce, které mají izolační schopnosti. U historických budov, které jsou chráněny památkovým úřadem, nelze původní okna vyměnit za nové pouze s jedním rámem, a proto se zde vyrábí přesné repliky dvojitých oken ze dřeva. Tento článek se nezabývá výměny oken u památkově chráněných objektů.

Překlady nad dvojitými okny byly řešeny různými způsoby:

 • pomocí klenby
 • pomocí překladů tvořící rovné nadpraží
 • pomocí překladů s popuštěným vnějším překladem

Daný článek se zabývá výměnou dvojitého okna, kde je nadpraží řešeno pomocí překladů s popuštěným vnějším překladem.

Problematika při návrhu a výměně okna

Zásadní problém, který nastává při výměně dvojitých oken za nová moderní okna, je ten, že vnější překlad je oproti ostatním překladům umístěný níže. Z toho vyplývá, že vnější okno je menší než vnitřní. Pokud tato skutečnost není při návrhu zohledněna, nastává při samotné výměně celkem podstatný problém.

Projektant, který většinou řeší výměnu dvojitých oken společně s úpravou vnější obálky budovy, se více zajímá o provedení potřebných úprav fasády, ať už se jedná o zateplení vnějšího pláště nebo nové omítky či nátěru, a daná skutečnost s překlady oken mu uniká. Pokud není projektant dobře obeznámen s historickými výplněmi okenních otvoru, tak si dané skutečnosti ani nevšimne. Z vnější strany nelze pouhým pohledem rozeznat, že velikost oken vnitřního a vnějšího se liší.

Problematika popuštěného překladu je:

Obr. 1 Schéma dvojitého okna
Obr. 1 Schéma dvojitého okna
 1. zohledněna v projektu a rozpočtu.
 2. zohledněna pouze v projektu.
 3. není zohledněna

Pokud je problematika s popuštěným překladem vyřešena jak v projektu a v rozpočtu, tak nenastávají žádné komplikace. Pokud však není vyřešena v projektu, tak se neobjeví ani v rozpočtu, což má za následek vícepráce. Na daný problém se přijde až při realizaci rekonstrukce objektu, kdy má dodavatel již podepsanou smlouvu s investorem na základě rozpočtu, který vypracoval projektant. Neznalost nebo nedůslednost projektanta pak tedy přechází na dodavatele stavby, který musí najít vhodné řešení problému a dojednat s investorem navýšení ceny o tyto práce, což v praxi nebývá lehké, zvláště pokud se jedná o stavby, které jsou prováděny z veřejných prostředků nebo podléhají dotačním programům.

Největší problém, který může nastat, je ten, pokud projektant zaměří okenní otvory z vnitřní strany, podle toho vypracuje výpis otvorů. Pokud by někdo objednal nová okna dle tohoto výpisu, nastává fatální problém, který by měl velké finanční důsledky.

Řešení výměny:

 1. Nové okno se osadí pod popuštěný překlad a vnitřní ostění se pouze zapraví omítkou, v tomto případě však vznikne nad oknem ozub tvořený překladem, tudíž nerovné nadpraží. Dané místo nad oknem bude také tvořit tepelný most.
 2. Okno se osadí těsně za popuštěný překlad pomocí rozšiřovacích profilů okenního rámu.
 3. Nové okno se osadí pod zapuštěný překlad a odskočená část nadpraží se zateplí pomocí tepelného izolantu. (např. EPS)
 4. Popuštěný překlad se vybourá, provede se nové uložení překladu a překlad se osadí v úrovni ostatních překladů, tím vznikne rovné nadpraží po celé šířce zdi a lze libovolně umístit okno.

Jako nejefektivnější je varianta D, kdy dojde ke zvětšení plochy okna a tím k většímu prosvětlení místnosti, ovšem z hlediska pracnosti a většímu oknu je tato varianta nejdražší. Varianta A a B je nevhodná, z důvodu tepelných ztrát přes popuštěný překlad. Jako vhodné varianty řešení výměny dvojitého okna jsou pouze varianty C a D. Vždy je však nutné navrženou variantu nechat posoudit tepelně technickým posudkem.

Obr. 2 Schéma varianty A
Obr. 2 Schéma varianty A
Obr. 3 Schéma varianty B
Obr. 3 Schéma varianty B

Obr. 4 Schéma varianty C
Obr. 4 Schéma varianty C
Obr. 5 Schéma varianty D
Obr. 5 Schéma varianty D

Obr. 6 Otvor po vybourání dvojitého okna s popuštěným vnějším překladem
Obr. 6 Otvor po vybourání dvojitého okna s popuštěným vnějším překladem
Obr. 7 Ukázka řešení nadpraží – zateplení a vyrovnání pomocí polystyrénu (Varianta C)
Obr. 7 Ukázka řešení nadpraží – zateplení a vyrovnání pomocí polystyrénu (Varianta C)

Na obrázku 7 je vidět, že výměna dvojitých oken nemusí vždy obnášet pouze úpravu nadpraží, ale také stavební úpravy parapetů a ostění oken. U návrhu výměny dvojitých oken je proto vždy nutné postupovat pečlivě a důkladně, abychom již v projektu vyřešily veškeré potřebné úpravy, které jsou nutné při výměně daného typu okna.

Řešení výměny okna při zateplení obvodového pláště budovy

V případě, že výměna oken je realizována souběžně se zateplením vnějšího pláště budovy, je nejvhodnější varianta umístění okna pomocí předsazené montáže. Výplň otvoru se umístí v prostoru tepelné izolace pomocí nosného hranolu nebo pomocí nosného „L“ profilu. Hloubka vyložení záleží na zvoleném druhu nosné konstrukce výplně otvoru. Tato varianta je z tepelného hlediska nejvhodnější.

Závěr

Vždy je důležité na problematiku s popuštěným překladem pamatovat a zahrnout ji do projektu, kde bude jednoznačně dáno, jaké řešení výměny výplní otvorů bude realizováno. Daný návrh musí být hlavně zahrnut do rozpočtu, který je následně použit ve výběrovém řízení na dodavatele, aby nevznikaly nežádané vícepráce. Pokud bude vše řádně zajištěno, nebudou vznikat žádné problematické situace během realizace stavby a nedojde k narušení vztahů mezi investorem a dodavatelem stavby, protože veškeré vícepráce prohlubují vzájemné vztahy smluvních partnerů, i když většinou je na vině nedostatečná projektová dokumentace zpracovaná nedostatečně odborným projektantem.

Literatura

 • [1] Volné zdroje z internetu
 • [2] Foto archív autora článku
English Synopsis
Double window – issues of design and implementation of replacement windows with recessed external lintel.

In the article, I would like to draw attention to the issue with an outside window lintel on existing double glazed windows. The lintel is mounted below the other lintel and can therefore when replacing windows in modern window to form a problem. The article presents possible solutions window lintel. The most appropriate way is a solution that includes the total renovation of the building envelope with the replacement of windows.

 
 
Reklama