Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Dřevěné obvodové pláště pasivních budov

Dřevěné sendviče není třeba představovat z hlediska vhodnosti pro opláštění větších veřejných budov v pasivním standardu. Víme, že dřevo, jako obnovitelný stavební materiál má významný nízkoenergetický potenciál a i z hlediska svázaných emisí má výborné parametry, s ohledem na zátěž životního prostředí v celém životním cyklu stavby. Rád bych se s Vámi podělil o zkušenosti a postřehy z několika zajímavých řešení, s kterými jsem se v posledním roce jako praktikující architekt setkal.

Prvním příkladem je právě dokončovaný vlastní projekt. Následující dvě ukázky nás potom, možná překvapivě, zavádějí do oblasti, kdy je dřevěný skládaný plášť použitý u rozsáhlých pasivních domů s hlavní nosnou, masivní, teplo akumulující železobetonovou konstrukcí. Jedná se o první stavbu administrativní pasivní budovy v Německu a školu v Rakousku. Poslední ukázkou je potom nelichotivé porovnání s obdobně koncipovaným objektem aktuálně projektované pasivní administrativní budovy v Česku, architekty a projektanty, kteří mají minimální zkušenosti s moderní dřevostavbou a pasivní budova je jejich prvotinou v tomto oboru.

Prvním příkladem je Dům stromů pro dendrologickou zahradu v Praze, Průhonicích. Je ve své podstatě experimentální stavbou, jejímž posláním je vytvořit nový vstupní a provozní objekt zahrady a zároveň poradenské a vzdělávací centrum ekologické výchovy zejména pro městské děti. Stavba je financovaná z osy 7 SFŽP. Aktuálně je před dokončením projekt pro provedení stavby architektů Aleše Brotánka a Josefa Smoly, připravuje se výběrové řízení na zhotovitele. (Obestavěný prostor 2.366 m3, užitná plocha 436 m2, tepelné ztráty 9 kW, měrná potřeba tepla 14,5 kWh/m2/rok, cena 6.900,- Kč/m3, bez DPH).

 

Stavba je koncipovaná jako moderní třípodlažní dřevostavba v pasivním energetickém standardu. Nosná konstrukce je kombinací těžkého skeletu a hrázděného zdiva s výplněmi z nepálených cihel. Symbolika stromu se prolíná celou stavbou. Nepravidelně rozmístěné sloupy - na hrubo opracované kmeny, jsou zavětrovány stropními deskami z panelů z vrstveného dřeva. Tepelné izolace jsou výhradně na bázi obnovitelných zdrojů - foukaná mineralizovaná celulóza, balíky slámy a dřevovláknité desky, nebo rohože. Obvodový plášť je schopen celou plochou přeměnit energii slunce. Střešní zahrada a vegetační fasády aktivně ve formě fotosyntézy, pásová okna v půdorysu oválného víceúčelového sálu potom pasivně v podobě solárních zisků.

V tuzemsku ojedinělé řešení představuje návrh vegetačního obvodového pláště. Na volné okraje stropních desek jsou kotveny nosníky I - OSB, které dělí jednotlivá pole vyplněná balíky slámy. Z vnitřní strany je před parozábranou na bázi OSB desek, (spoje tmelené P+D, přelepeny páskou), instalační předstěna vyplněná foukanou celulózou uzavřená biodeskou. Vně je instalována dodatečná vrstva tepelného izolantu v podobě difúzně otevřené DVD desky. Následuje chráněná, do exteriéru odvětrávaná mezera. Design a profil fasády tvoří ve studené části zavěšené prostorově tuhé příhradové krabice, obložené OSB deskou s oplechováním. Zajišťují stínění, je v nich integrováno lineární LED osvětlení, vnější žaluzie a umělé zavlažování vegetačních částí pláště. Vegetační panely tvoří v ČR vyvinuté lehké prefabrikované dílce z nerezové mřížoviny s akumulační zahradnickou hmotou a substrátem uzavřeným do netkané textilie. Do kapes textilie budou osázeny, specialisty dendrologické zahrady, druhově odlišná vegetační skupenství, zohledňující orientaci ke světovým stranám Z/J/V.

Pasivní administrativní budova "Energon" v německém Ulmu, byla v Evropě první svého druhu. (Architekti: oehler faigle archkom, realizace 2002, obestavěný prostor 6.911 m3, užitná plocha 32.223 m2, měrná potřeba tepla 17,0 kWh/m2/rok, cena 1.399,- €/m2, tj. 8.750,- Kč/m3 bez DPH). Pětipodlažní stavba půdorysně v podobě zaobleného trojůhelníku - dispozičně úsporný třítakt s vnitřním zastřešeným atriem je konstrukčně železobetonový skelet s vnějším obvodovým pláštěm z rozměrově unifikovaných, dřevěných prefa panelů s vestavěnými rámy oken. Panely jsou předsazeny před nosnou strukturu stropů, bodově kotveny v místě nášlapů podlah = snadno kontrolovatelná, přístupná a opravitelná místa. Vnitřní rozvody vedeny v instalačních předstěnách před průběžnou a nepřerušovanou rovinou parozábrany na bázi OSB desek. Vnější slunolamy a dělené žaluzie jsou vedeny v předsazené rovině fasády. Kotveny do konstrukce fasády jsou pouze bodově ocelovými praporci. Koncept pláště je podřízen dosažení odpovídající tepelné účinnosti, potlačení tepelných mostů a jednoduchému, spojitému vedení parotěsné roviny. Opakování několika málo typových detailů je předpokladem funkčnosti pláště.

 

Obdobným příkladem je kombinovaná 28 třídní základní a střední škola AHS v rakouském Korneuburgu, která byla při naší návštěvě na podzim roku 2010 ve značném stádiu dokončenosti. V českých podmínkách dosud nepředstavitelně rozsáhlá stavba v pasivním standardu. (Architekti: Ateliér Hübner ZT GmbH, realizace 2010 - 2011, vytápěná plocha 8.797 m2, měrná potřeba tepla 12,0 kWh/m2/rok, cena 1.319,- €/m2, bez DPH).

Třípodlažní hřebínková zástavba, půdorysně ve tvaru trojzubce je doplněna zčásti do terénu zapuštěnou sportovní halou s dřevěnou nosnou konstrukcí, s plochou vegetační střechou. Kombinovaný stěnový a sloupový nosný systém z železobetonu je opláštěn průběžným dřevěným prefabrikovaným obvodovým pláštěm. Panely jsou opět bodově kotvené do stropních desek v rovině nášlapu podlahy. Parotěsná rovina je průběžná, předsazená před nosnou konstrukci. Pro montáž pásových oken jsou připraveny ve výrobně v rámci konstrukce panelů systémové "teplé límce". Velikost jednotlivých prefa panelů není podřízena, jak jsme zvyklí, optimálnímu prořezu deskových materiálů, ale velikosti a možnostem přepravních prostředků. Cílem je minimalizovat počet kotevních bodů a délku styků jednotlivých panelů z hlediska zajištění kvality neprůvzdušnosti pláště.

 

Soukromý investor se obrátil v prosinci roku 2010 na Centrum pasivního domu s žádostí o posouzení kvality projektu administrativní budovy, údajně vzorově koncipované v pasivním standardu. (Autor příspěvku byl členem širšího týmu, s nímž spolupracoval rovněž respektovaný soudní znalec).

 

(Obestavěný prostor 4.321 m3, užitná plocha 943 m2, cena odhadovaná autory cca 10.000,- Kč/m3 bez DPH).

Jako podklad byl k dispozici projekt pro provedení stavby, (ve fázi prakticky před odevzdáním klientovi). Obdobně jako u předchozích příkladů byla nosná konstrukce navržena jako třípodlažní masivní stěnová železobetonová, stropy lemované vzhledem k rozsáhlým pásovým oknům žebry. Obvodový plášť, dřevěný, (z obtížně pochopitelných důvodů), montovaný letmou, prvkovou montáží na místě. Nosné prvky - dřevěné žebříky z latí spojených oboustrannými příložkami z OSB desek jsou kotveny mezi břity stropů a stěn. Výplň konopná izolace na stavbě ručně vkládaná do žebříků generuje pásma kondenzace. Železobetonové prvky jsou zapuštěny do pláště a oslabují tepelnou izolaci - vytvářejí systémové tepelné mosty v obou směrech. Fasádu tvoří kontaktní, neidentifikovatelná fóliová, difúzně otevřená membrána, která je zároveň dle autorů, dokonale vodotěsná. Přes fólii je vruty kotven dvojitý laťový rošt = treláž umožňující růst popínavých rostlin, (ale i šplhání dětí). Parozábrana na bázi OSB desek je nespojitá, přerušovaná vetknutými železobetonovými nosnými prvky.

Navržený systém generuje řádově desítky obtížně realizovatelných "překombinovaných" a složitých detailů, které jsou povětšině v rozporu s principy konstrukčními ochrany dřeva. Přizvaný kvalifikovaný technolog označil plášť za neproveditelný. Ekonomie takového návrhu s vyloučením efektivní prefabrikace je potom nasnadě...

English Synopsis

Wooden sandwich needs no introduction in terms of suitability for large public buildings facades in the passive standard. We know that wood as a renewable building material has very good low-energy potential and has excellent characteristics coupled emissions with regard to the environmental burden throughout the life cycle of buildings.

 
 
Reklama