Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Dřevostavby Volyně, přehlídka světových staveb a přínosy eurokódu pro jejich navrhování

Tradiční mezinárodní konference v jihočeské Volyni informuje odbornou veřejnost o možnostech využití dřeva ve stavebnictví, seznamuje s technickými a legislativními problémy při řešení dřevostaveb, představuje zajímavé konstrukční systémy používané v tuzemsku a v zahraničí. Nabízíme malé ohlédnutí za letošním již pětadvacátým ročníkem této populární akce.

Význam obnovitelných ekologických materiálů roste a fantazie tvůrců nezná hranic. Patrná je i proměna celého stavebnictví, v němž dřevo a dřevěné prefabrikáty hrají hlavní roli. Ředitel Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy ve Volyni (VOŠ a SPŠ) Jiří Homolka hovoří o tom, že konference je důležitým místem pro setkávání dřevařů, projektantů, architektů, výzkumníků i zástupců stavitelské praxe, které bývá často provázáno s konkrétním sestavováním týmů na připravovaných stavbách doma i v zahraničí. V dvoudenním programu zde přednášející představují zajímavé projekty, seznamují s postupy zpracování dřeva a výroby dřevěných prvků, komentují navrhování, realizace a provoz dřevostaveb. K významným partnerům patří tradičně německá Technische Hochschule Deggendorf (THD), Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB), Dřevařská fakulta Technické univerzity ve Zvolenu (TUZVO) a samozřejmě také zástupci velmocí dřevostaveb, jakými jsou Švýcarsko, Kanada, Německo, Rakousko nebo Finsko.

Foto: Pořadatel akce Dřevostavby 2024 VOŠ a SPŠ Volyně
Foto: Pořadatel akce Dřevostavby 2024 VOŠ a SPŠ Volyně

Foto: Pořadatel akce Dřevostavby 2024 VOŠ a SPŠ Volyně

Příprava na aktualizaci všech eurokódů

Tak jako u většiny současných konferencí je i zde kladen důraz na přechod k udržitelné energetice a ekologicky šetrnému stavebnictví; nabízejí se propracované způsoby výstavby zdravotně nezávadných a zcela bezpečných budov. Měly by k tomu přispět i nové verze evropských norem. Jejich přínos zhodnotil ve svém příspěvku docent Petr Kuklík, který je zároveň členem evropské technické komise (CEN/TC 250/SC 5 Structural Eurocodes/Timber structures). Hovořil o tom, že na základě mandátu Evropské komise M/515 jsou v rámci modernizace a zdokonalení pravidel připravovány aktualizace všech eurokódů, přičemž v případě navrhování dřevěných konstrukcí byl již aktualizován Eurokód 5, ostatní se finalizují.

Přečtěte si také Požárně bezpečné konstrukční systémy vícepodlažních dřevostaveb Přečíst článek

Souhrnně lze říci, že jednotlivé části 2. generace Eurokódu 5 zahrnují mnoho podnětného a zajímavého, například křížem vrstvené dřevo, tesařské spoje, různé způsoby spojování prvků pomocí oceli, řešení křehkých způsobů selhání spojů, vyztužování prvků, analýzy kmitání, řešení požární odolnosti a též mostních konstrukcí. Části věnované provádění a dřevobetonovým kompozitním konstrukcím jsou části zcela nové; část věnovaná provádění zaměřená na realizaci dřevěných konstrukcí byla dosud v eurokódech zmiňována jenom okrajově. Část věnovaná dřevobetonovým kompozitním konstrukcím přináší podrobné informace k navrhování podle mezních stavů, k použitým materiálům, trvanlivosti, spřahování dřeva a betonu, k detailům i montáži,“ uvedl Petr Kuklík s upozorněním na obrovský rozsah všech částí (více než 850 stran) a s odkazem na technické normalizační informace TNI dostupné na webu České agentury pro standardizaci (ČAS).

Foto: Pořadatel akce Dřevostavby 2024 VOŠ a SPŠ Volyně
Foto: Pořadatel akce Dřevostavby 2024 VOŠ a SPŠ Volyně

Foto: Pořadatel akce Dřevostavby 2024 VOŠ a SPŠ Volyně

České normy a požární bezpečnost staveb

Přednášející se shodli na tom, že se rozhodně nejedná o technicky jednoduchý úkol (nejenom kvůli rozsahu všech částí 2. generace Eurokódu 5), neboť se musí nejdříve upravit české normativní požadavky požární bezpečnosti staveb, zvláště v případě křížem vrstveného dřeva (CLT). Jeho chování je totiž významně ovlivněno celistvostí lepených spár a případnou delaminací, což může to mít významný dopad na rozvoj požáru. „Tato skutečnost je zohledněna v novém znění EC 5 tak, že stanovení účinné tloušťky CLT panelu různé skladby vrstev závisí na tom, zda je CLT panel použitý na stropy či stěny, zdali je nebo není chráněn pláštěm protipožární ochrany a má či nemá zaručenu celistvost lepených spár,“ podotýká docent Kuklík, z praktických důvodu doporučuje doplnění stavby železobetonovými či ocelovými prvky a upozorňuje též na příčnou tuhost, která je ovlivněna, mimo jiné, okenními a dveřními otvory. „Klíčový je přenos vodorovného zatížení mezi jednotlivými podlažími. S výškou dřevostavby potom hraje roli i otlačení dřeva kolmo k vláknům – s nimi se setkáváme u lehkých dřevěných skeletů a deskových konstrukcí z CLT. Do současnosti nebyly některé výrobky ze dřeva zahrnuty v 1. generaci Eurokódu 5. Výrobci sice dávali k dispozici příslušné dokumenty (osvědčení ETA, různé katalogy skladeb atd.), nicméně existují rozpory, do jaké míry lze kombinovat osvědčení ETA a EN normy,“ dodává docent Kuklík a připomíná, že v současné době řeší tuto problematiku kromě jiných i v UCEEB ČVUT, kde aktuálně probíhá diskuse o možnostech využití a fyzikálních vlastnostech masivních stavebních prvků s délkou až 16 metrů, které se jeví jako ideální pro rozsáhlejší stavby, nebo jako variabilní prefabrikát pro rodinné domky.

Přečtěte si také Pohled TNK 27 na dřevostavby Přečíst článek

Tématu se částečně věnoval i samostatný workshop UCEEB v kongresovém centru školy, kde se diskutovalo o stavebně-fyzikálních souvislostech dřevostaveb, a to včetně predikování a exaktního měření vlhkosti. Také zde zaznělo, že sektor dlouhodobě zpomalují legislativní předpisy omezující výšku budov ze dřeva na 12 metrů a také neznalost bezpečnostního monitoringu staveb a nových technologií. Připomněli, že pravidla pro navrhování konstrukcí z CLT za běžné teploty i na účinky požáru jsou již součástí nové verze EC 5, která byla aktualizována na základě provedení rozsáhlých mechanických a požárních zkoušek. Patří sem kromě jiného i senzorové monitorovací systémy, které v reálném čase hlídají nejenom vzdušnou vlhkost, ale také hmotnostní vlhkost dřeva uvnitř konstrukce a o všech změnách majitele okamžitě informují. Pokročilé simulační nástroje pro předpověď stavebně-energetických vlastností budov prezentovali i na soutěžním domě FIRSTLIFE v Living Lab a představili i stejnojmennou knihu (kniha ke stažení).

Foto: Pořadatel akce Dřevostavby 2024 VOŠ a SPŠ Volyně
Foto: Pořadatel akce Dřevostavby 2024 VOŠ a SPŠ Volyně
Foto: Pořadatel akce Dřevostavby 2024 VOŠ a SPŠ Volyně

Foto: Pořadatel akce Dřevostavby 2024 VOŠ a SPŠ Volyně

Zahraniční zkušenosti a požární předpisy

Tradičně mají na konferenci ve Volyni silné zastoupení přednášející ze zahraničí. I zde je patrný rychlý vývoj v oblasti měřicí techniky a požárních zkoušek, pomáhají strategické investice do vývoje a výzkumu. „V Kanadě zcela jednoznačně urychlují růst průmyslu dřevostaveb a vedou ke změnám stavebních předpisů,“ podotýká ve své přednášce Dalibor Houdek, který působí dlouhodobě v Kanadě a je rovněž absolventem volyňské VOŠ a SPŠ. Ve své prezentaci se zaměřil na vývoj kanadských dřevěných konstrukcí za posledních 25 let a doprovodil ji bohatou obrazovou dokumentací. Připomněl pořádání zimních olympijských her ve Vancouveru v roce 2010, kdy se stavěla olympijská sportoviště a mnohá z nich byla postavena právě ze dřeva…


Po důkladném výzkumu, který nashromáždil obrovské množství dat, změnila provincie Britská Kolumbie stavební předpisy tak, aby umožňovaly výstavbu šestipodlažních budov ze dřeva. Jednalo se o součást zákona zvaného Wood First Act, jehož cílem bylo stimulovat dřevařský a stavební průmysl v provincii. Do té doby byly lehké dřevostavby omezeny do čtyř podlaží a v některých provinciích pouze do tří podlaží,“ uvedl a nabídl možnost nahlédnout do dílny kanadské komise pro stavební a požární předpisy (CCBFC), která schválila v roce 2015 zařazení pěti a šestipodlažních lehkých dřevěných rámových a těžkých dřevěných konstrukcí jako přijatelné řešení do vydání kanadských národních stavebních předpisů.

V roce 2020 byla v kanadských národních stavebních předpisech zahrnuta takzvaná zapouzdřená masivní dřevěná konstrukce (EMTC) do 12 podlaží pro obytné a kancelářské budovy. V letošním roce směřují stavební a požární předpisy Britské Kolumbie ke změnám předpisů, které, pokud budou přijaty, umožní 18 podlaží masivního dřeva jako přijatelné řešení pro obytné i kancelářské budovy. Jedná se o podstatné zvýšení oproti současnému limitu 12 podlaží. Kanadské stavební předpisy se jistě u 18 podlaží v budoucnu nezastaví…,“ pokračoval dále Dalibor Houdek a nabídl seznam organizací, které hrály klíčovou roli na uvedeném vývoji a nabídl i recenzované příručky a manuály FPI Innovations (např. CLT Handbook).

Foto: Pořadatel akce Dřevostavby 2024 VOŠ a SPŠ Volyně
Foto: Pořadatel akce Dřevostavby 2024 VOŠ a SPŠ Volyně
Foto: Pořadatel akce Dřevostavby 2024 VOŠ a SPŠ Volyně

Foto: Pořadatel akce Dřevostavby 2024 VOŠ a SPŠ Volyně

Podpora technického vzdělání a výzkumu

25. ročník tradiční dřevařské konference se uskutečnil u příležitosti letošního 160. výročí založení volyňské školy. I to byl důvod k letmému ohlédnutí za tuzemským a zahraničním stavebnictvím a k zamyšlení nad novými možnostmi sdíleného mezinárodního vzdělávání, výzkumu a vývoje stavebního systému budoucnosti. Celá akce má ovšem ještě další dimenzi, a tou je podpora technického a enviromentálního vzdělávání v době přechodu k udržitelné energetice a ekologicky šetrnému stavebnictví. „Myslím, že konference je přínosem nejenom pro stavební praxi, výzkum i veřejnou správu, ale také pro samotné školství s mezinárodním přesahem. Pro naše studenty, a to nerozlišuji, zda bývalé či současné, se jedná o příležitost dostat se do přímého kontaktu s odbornou praxí v prostředí jejich školy, setkat se se špičkami studovaného oboru s možností zajistit si zahraniční stáž nebo i perspektivní zaměstnání. Naši nejmladší studenti zpočátku působí v roli spolupořadatelů; nejdříve sedí v zadní části sálu jako spolupořadatelé, následně jako zaměstnanci firem uprostřed, a nakonec ti nejlepší v předních řadách v roli čestných hostů nebo přednášejících. Z pohledu ředitele se tím vytvářejí nadstandardní vztahy mezi učiteli a studenty, které se poté promítají do celkového pozitivního klimatu celé školy,“ uzavírá Jiří Homolka, zve na další ročník akce a také na letošní oslavy 160. výročí založení Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy ve Volyni, která bývá často označována jako pomyslná brána Národního parku Šumava, Zelného srdce Evropy.

Foto: Pořadatel akce Dřevostavby 2024 VOŠ a SPŠ Volyně

 
 
Reklama