Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

95 % uživatelů dřevostaveb by i svůj další dům chtělo na bázi dřeva

Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD) zveřejňuje v Den dřevostaveb 2015 výsledky marketingového průzkumu, který se připravoval v letech 2012–2014 a který sledoval spokojenost majitelů a uživatelů s bydlením v dřevostavbách.

Výzkum realizovala Mendelova univerzita v Brně a jeho cílem bylo zjistit, kdo jsou zákazníci dřevostaveb, jaké dřevostavby se staví, proč se zákazníci rozhodnou pro pořízení dřevostavby a jak jsou po letech bydlení ve dřevostavbě s tímto typem staveb spokojeni. Vzorek respondentů byl poměrně velký, v každém kraji České republiky bylo vybráno 40 až 100 uživatelů rodinných domů na bázi dřeva, se kterými byl formou osobního rozhovoru společně vyplněn jednotný dotazník.

Výsledky nezávislého průzkumu zpracovaného v akademické sféře prokázaly vysokou míru spokojenosti uživatelů staveb na bázi dřeva s tímto typem bydlení. Zcela převažujícími argumenty pro pořízení dřevostavby jsou praktické a pragmatické parametry bydlení. Zjištěným nedostatkem je často zhoršená orientace zájemců o nové bydlení na stavebním trhu – nedostatečné rozlišení kvalitního a nekvalitního dodavatele stavby či přiměřenost konečné ceny kvalitě, vybavení a použitému stavebnímu typu dřevostavby.

Dotazník pro marketingový průzkum spokojenosti s bydlením v dřevostavbách byl sestaven v rozsahu celkem 25 otázek, které byly rozděleny do čtyř skupin:

  • prvních šest otázek se zabývalo charakteristikou uživatelů staveb tj. informacemi o osobách, které si dřevostavby pořizují,
  • druhá skupina s osmi otázkami si kladla za cíl přinést informace o vlastních dřevostavbách, tj. jaké jsou pořizovány stavby z pohledu technického, technologického a jaký je způsob jejich pořizování,
  • třetí skupina obsahovala tři otázky a zjišťovala tvorbu a formulaci zájmu zákazníků při rozhodování o pořízení dřevostavby,
  • poslední skupina osmi otázek se zabývala zkušenostmi uživatelů na základě dlouhodobého bydlení v dřevostavbách.

Do dotazníkového šetření byly zahrnuty pouze moderní dřevostavby zkolaudované v letech 1996–2014. Výběr dřevostaveb pro dotazníkový průzkum byl zcela náhodný s pokud možno rovnoměrným výběrem jejich lokalit dle velikosti obcí daného kraje, aby se dosáhlo co nejvyšší statistické reprezentativnosti. Manželské či partnerské dvojice vyplňovali za jednu stavbu společně jeden dotazník.

Jaké jsou tedy zkušenosti s bydlením v dřevostavbách?

Graf 1 Pořídili byste si s dnešními zkušenostmi opět dřevostavbu? (hodnoty v %)
Graf 1 Pořídili byste si s dnešními zkušenostmi opět dřevostavbu? (hodnoty v %)

Graf 1 dokazuje, že 95 % uživatelů by i napodruhé chtělo dřevostavbu: z toho 55 % uživatelů dřevostaveb je zcela spokojeno s dodavatelem i stavební technologií, 20 % spokojeno pouze se stavební technologií, 10 % je naopak spokojeno jen s dodavatelem a zbývajících 10 % nespokojených s dodavatelem i stavební technologií. Stále však všichni zůstávají věrni dřevostavbě. Pouhých 5 % uživatelů (tj. každý dvacátý) by už napodruhé upřednostnilo zděnou stavbu.

 
Graf 2 Celkové porovnání dřevostavby vůči srovnatelné zděné stavbě (hodnoty v %)
Graf 2 Celkové porovnání dřevostavby vůči srovnatelné zděné stavbě (hodnoty v %)

Graf 2 uvádí, že 65 % uživatelů dřevostaveb (tj. 2/3) je přesvědčených o celkových výhodách dřevostaveb vůči zděným stavbám. 94 % uživatelů pak považují dřevostavby za stejně či více výhodné než zděné stavby. Naopak pouhých 6 % uživatelů je toho názoru, že zděná stavba je celkově výhodnější než dřevostavba, a z toho pouhé 1 % uživatelů zde vidí podstatnější nevýhody dřevostavby.

 
Graf 3 Porovnání technické kvality dřevostavby vůči srovnatelné zděné stavbě (hodnoty v %)
Graf 3 Porovnání technické kvality dřevostavby vůči srovnatelné zděné stavbě (hodnoty v %)

Graf 3 jasně dokládá, že 77 % uživatelů dřevostaveb považuje po stránce technické a technologické kvality vůči zděným stavbám dřevostavbu za stejně kvalitní či kvalitnější. Zhruba pětina osob je přesvědčená o vyšší kvalitě dřevostaveb, naopak necelá čtvrtina o nižší kvalitě než u zděných staveb.

 

Podle autora výzkumu, Ing. Josefa Lenocha, Ph.D., z Ústavu lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky, Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzita v Brně, jsou uživatelé dřevostaveb celkově velmi spokojeni se svým bydlením v rodinných domech na bázi dřeva. Průzkum prokázal vysokou uživatelskou kvalitu – komfort bydlení těchto domů při dodržení požadovaných stavebních technologií, použitých materiálů a kvalitě práce.

„Pro splnění svého snu o bydlení a spokojenosti s pořízením i užíváním dřevostavby si však uživatelé musí bezpodmínečně vybrat kvalitního dodavatele stavby, zvolit kvalitní stavební systém a trvat na kvalitě použitých materiálů a kvalitě prováděných prací! S těmito tzv. 4 K je nutno samozřejmě počítat v celkové ceně dřevostavby,“ uvedl k výsledkům výzkumu Ing. Josef Lenoch, PhD.

Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD)

Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD) je nevládní zájmové sdružení výrobců a dodavatelů montovaných domů na bázi dřeva. Asociace byla založena v květnu 2000 a jejím základním úkolem je popularizace dřevostaveb jako moderní stavební technologie a garance kvality, jistoty a spokojenosti zákazníků. Klíčovým cílem je zabezpečení kvality dřevostaveb prostřednictvím povinné certifikace dle Dokumentu národní kvality (DNK). V současnosti je v ADMD sdruženo 17 členů, výrobců dřevostaveb, a 28 partnerů z řad výrobců stavebních materiálů či institucí v oblasti výzkumu a vývoje dřevostaveb. V čele Asociace je předseda (nyní ing. Vratislav Blaha), kterého volí výkonná rada, nejvyšším orgánem je valná hromada ADMD. Podíl dřevostaveb na trhu rodinných domů za rok 2013 byl s 1285 dokončenými domy 8,56 %, data za rok 2014 budou k dispozici v dubnu letošního roku.