Teorie a praxe u keramických obkladů stěn a podlah (1. část)

Datum: 23.1.2012  |  Autor: Ing. Hana Kotorová, Technický a zkušební ústav stavební v Plzni  |  Recenzent: doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., Ing. Petr Tůma, Ph.D.

V příspěvku, který jsme rozdělili na dvě části, uvádíme nejčastější dotazy, týkající se problematiky keramických obkladů. Ing. Hana Kotorová z Technického a zkušebního ústavu stavebního v Plzni upozorňuje na nejčetnější problémy, kterými může keramický obklad překvapit, pokud se podcení základní pravidla od specifikace až po dokončení práce, a také pokud teorie není v souladu s praxí.

Co je velmi důležité při správném výběru keramických obkladových prvků?

Musíme mít na zřeteli dvě podstatné funkce, a to:

  • estetické kritérium, které splňuje funkci líbivosti a uspokojení při vybavení určeného prostředí, estetický výběr je dán pouze osobním vkusem, nelze určit nějaká pravidla
  • technické kritérium, které se zakládá na znalosti materiálů, jejich technických charakteristikách ve vztahu k určenému prostředí. Pro technický výběr již platí pravidla. Keramické obkladové prvky musí mít takové technické charakteristiky a musí splňovat takové vlastnosti (mechanické, chemické, tepelné apod.), kterým bude obklad stěn nebo podlah vystaven.

Výběr keramických obkladových prvků musí být specificky správný a také technicky a ekonomicky ospravedlněný, i když je potřeba zohlednit estetické nároky.

Uživatel má v současnosti možnost širokého výběru keramických obkladových prvků. V oblasti keramických obkladových prvků je zahlcen množstvím nejrůznějších povrchových úprav a formátů, různých dekorů, nevšedních glazur, leštěných povrchů apod. Jelikož není vždy jednoduché jednotlivé nabídky porovnat a vybrat ty nejlepší, je důležité nalézt základní třídící kriteria, která by měl vážný zájemce o koupi znát.

Důležitým vodítkem jsou normy, ve kterých je stanovena celá řada kritérií pro jakýkoliv typ výrobku. Vytvoření řady technických kriterií je užitečné jak pro výrobce, který na jejich základě může řídit kvalitu svých výrobků, tak pro projektanta, architekta, stavebníka a v každém případě uživatele, který si na základě těchto kriterií může správně vybrat materiály k použití v různém prostředí, pro které jsou určeny.

V české normalizační soustavě platí soubor norem EN ISO pokrývající obor keramických obkladových prvků. Soubor sestává z jedné normy obecné (přejímka), ze 16 norem zkušebních a z 1 souhrnné normy předmětové.

V Evropě existuje přibližně 150 označení různých typů keramických obkladových prvků, některé jsou původu technického nebo technologického, jiné původu obchodního (např. monocottura, cottoforte, majolica v Itálii, quary tile, split tiles v Anglii, Spaltplatten, Fliesen atd. v Německu) – pro většinu z nich se ukázalo nemožné nalézt přesné ekvivalenty v jednotlivých zemích. Bylo zřejmě prakticky nemožné vytvořit zvláštní normu pro každý jednotlivý typ obkladových prvků; bylo nalezeno zcela jiné třídění, které je založeno na pouhých 2 parametrech – nasákavosti a způsobu výroby.

Toto třídění je jednoduché a obecné (pomocí dvou uvedených parametrů je možno zatřídit jakýkoliv typ obkladových prvků vyráběný v kterékoli zemi, ale i významné, protože na nasákavosti závisí mnoho dalších chemických, fyzikálních a mechanických vlastností (čím vyšší je hutnost, tím vyšší je např. mechanická pevnost, odolnost proti vlivu mrazu, odolnost proti chemickým činidlům atd.). Znalost zatřídění příslušného výrobku do jedné ze skupin třídění je nezbytná pro rozhodnutí o tom, jaké minimální vlastnosti musí mít výrobek nejvyšší kvality. Evropské normy platí pouze pro výrobky I. třídy jakosti.

Je třeba zdůraznit, že jednotlivé požadavky, stejně jako třídění, závisí výlučně na způsobu výroby a nasákavosti. Jinými slovy, evropské normy stanoví stejné kvalitativní požadavky na stejné parametry u obkladových prvků jak jednou, tak i dvakrát pálených, s bílým či červeným střepem atd.

Podle ČSN EN 14411 jsou keramické obkladové prvky tříděny následovně:

Technologie výrobyNasákavost
E ≤ 3 %3 % < E ≤ 6 %6 % < E ≤ 10 %E > 10 %
A
tažené
EN 14411
A Ia
E ≤ 0,5 %
EN 14411
A IIa1
EN 14411
A IIb1
EN 14411
A III
EN 14411
B Ib
0,5 % < E ≤ 3 %
EN 14411
A IIa2
EN 14411
A IIb2
B
lisované
EN 14411
B Ia
E ≤ 0,5 %
EN 14411
B IIa
EN 14411
B IIb
EN 14411
B III
EN 14411
A Ib
0,5 % < E ≤ 3 %

Jak vybírat keramické obkladové prvky podle stávajícího prostředí?

Je důležité zdůraznit, že výběr obkladových prvků musí být technicky správný (otěr, mráz, nasákavost) a také technicky a ekonomicky ospravedlněný, i když je třeba brát ohled na estetické nároky. Vybrat dlaždice, které nejsou odolné vůči mrazu a umístit je na podlahu terasy domu v horách nebo na fasádu v horách je jednoznačně chybné, rovněž také je finančním luxusem umístit slinuté dlaždice do interiéru. Lze konstatovat, že dlaždice méně odolné nejsou při správném způsobu použití méně dobré.

U dlažby průmyslového závodu je obecně známo, že se dá předpokládat vysoká zátěž podlahy, přítomnost vozidel, těžkých zařízení, jsou zde patrné vysoké nároky na velkou mechanickou zátěž. Je proto nutné vybrat dlaždice s kompaktním povrchem, je nutná zvýšená tloušťka dlaždic, dlaždice vysoce odolné vůči opotřebení, dlaždice se snadnou čistitelností a protiskluzným povrchem.

U dlažeb v místnostech užívaných veřejností včetně pasáží apod. jsou obecně velmi vysoké nároky na mechanickou zátěž a chemickou zátěž. Důležité jsou však i estetické potřeby. Je proto nutné výběr dlaždic orientovat na dlaždice s vysokou tvrdostí, s vysokou protiskluzností, s vysokou odolností proti skvrnám. Speciálním případem neglazovaných keramických obkladových prvků jsou obkladové prvky leštěné. Dlažby provedené z těchto materiálů jsou velmi efektní, avšak pro dlouhodobé udržení a kvalitu lesku je nutno zvláště na exponovaných místech provádět jejich pravidelnou údržbu předepsanou výrobcem. K zabránění zanášení abrazivních látek na dlažbu je třeba zabudování několika vstupních čistících rohožkových systémů a provádění pravidelné údržby.

Podlaha a stěny koupelny jsou vystaveny kontaktům s chemickými i jinými látkami, jež vytvářejí skvrny, musí být pečlivě očišťovány za použití čisticích prostředků. A proto je nutno orientovat výběr na obkladové prvky s vysokými chemickými charakteristikami, s vysokou odolností proti kyselinám a louhům.

Dlažba a obklad v soukromém bytě – i zde se podmínky provozu i způsobu opotřebení liší. Provoz je u vchodu nejintenzivnější, ale odolnost proti opotřebení jsou rozdílné podle toho, zda-li se byt nachází v přízemí, kam vcházíme rovnou po cestě z venku nebo je-li vchod v 5. patře, kdy jsme si již podrážky bot mohli očistit během předešlé chůze. V každém případě je nutno se soustředit na třídu odolnosti proti povrchovému opotřebení a současně i na vysokou tvrdost, chemickou odolnost, odolnost vůči skvrnám. Musíme mít na zřeteli, že při stejné tvrdosti, a tím i třídě odolnosti proti povrchovému opotřebení mohou být přesto změny výrobků rozdílné. Závisí na tom, je-li lícní plocha světlá nebo tmavá nebo jedná-li se o lesklé nebo matné provedení povrchů. U výrobků se stejným stupněm tvrdosti a stejným leskem je opotřebení znatelnější u tmavých barev než u světlých. U lesklých glazur je opotřebení znatelnější v porovnání s matnými povrchy.

Jak prověřit správnost dodání?

Označení na obalu – rozměry, jakost, otěruvzdornost

Na obalových jednotkách (kartonech) v celé dodávce musí být z hlediska homogennosti dodávky totožné:

  • jmenovitý rozměr, např. 33/33 cm
  • deklarovaný rozměr (možné označení tiskem, tabulkou apod.) např. 298/298 mm
  • deklarace výrobku z hlediska třídy jakosti, je-li uvedena deklarace podle EN 14411, pak se jedná o 1. tř. jakosti (připouští se 5 vadných obkladových prvků na 100 ks), ostatní třídy mají nižší kvalitu, ale pouze z hlediska jakosti povrchu, mohou obsahovat větší počet ks se vzhledovými vadami
  • označení třídy odstínovosti A, B – jedná se o specifika technologie keramické výroby, kdy se zajišťuje rozdělení obkladových prvků do homogenních tříd na základě chromatické tonality, tedy na základě odstínu.

Kdy je možné uplatnit reklamaci?

Zjevné vady jednotlivých prvků se musí reklamovat před použitím a keramické obkladové prvky se nesmí použít k obkládání. Tato skutečnost je v souladu s § 637 Občanského zákoníku 40/1964.

Jakost povrchu se hodnotí podle zkušební normy ČSN EN ISO 10545-2 (posuzovaný povrch se pozoruje při osvětlení 300 lx z 1 m). Při jiných podmínkách (např. při pozorování zblízka neb o za použití lupy) nelze závady zjišťovat. Kriteria k popisu jakosti povrchu obkladových prvků jsou např. trhliny ve střepu, trhliny v glazuře, neglazovaná místa, důlky, vpichy, vady dekoru, vady pod glazurou, otlučené hrany, otlučené rohy, barevný odstín. Hledisko posouzení, zda záměrný dekorativní efekt je přijatelný, stanoví odpovídající předmětové normy. Za záměrné efekty nelze považovat trhliny, otlučené hrany a rohy. Pro některé druhy obkladových prvků je charakteristický barevný odstín.

Rozdílnost barevných odstínů nemůže být posuzována jako vada, pokud ovšem celkový vzhled není porušován násilnými barevnými přechody a nápadnými shluky obkladových prvků. U výrobků s charakteristickou barevnou odstínovostí se doporučuje výrobky před použitím míchat z několika obalových jednotek. Tím se docílí, že v celé ploše jsou pak pouze pozvolné změny působící rovnoměrně a nemají nepříznivý vliv na její celkový vzhled.

Neplatíme s nákupem obkladových prvků i spáry (vzduch)?

Označení na obalu – spáry

V zájmu vyloučení rozdílných výkladů ve vztahu k započítávání podílu spár se při prodeji obkladových prvků doporučuje vyznačit materiál zcela jednoznačně a uvést příslušný počet kusů na čtvereční metr.

Směrodatné je označení počtu m2 na obalové jednotce (na kartonu), podle 1 m2 se odvíjí cena. Ze zkušenosti víme, že v cenících je uvedena cena za 1 m2, takže jestliže je uvedeno na krabicích např. 1,11 m2, platí se za 1,11 m2, jestliže je uvedeno na krabicích např. 1,28 m2, platí se za 1,28 m2 apod.).

Pro zákazníka je tedy nejdůležitější z hlediska ceny deklarace počtu m2 (příp. počet kusů) na obalové jednotce. Označení na obalu by mělo být pro zákazníka jednoznačné a průkazné.

Jak je to u glazovaných dlaždic s otěruvzdorností (s odolností proti povrchovému opotřebení) a u neglazovaných s obrusností (odolností proti opotřebení)?

U glazovaných dlaždic

Při stejné tvrdosti a tím stejném stupni povrchového opotřebení mohou být přesto změny výrobků rozdílné. Závisí na tom, je-li lícní plocha světlá nebo tmavá nebo např. jedná-li se o lesklé nebo matné provedení povrchů. U výrobků se stejným stupněm tvrdosti a stejným leskem, je opotřebení znatelnější u tmavých barev než u světlých a u lesklých glazur je opotřebení znatelnější v porovnání s matnými povrchy. Hodnota, která slouží ke stanovení odolnosti proti povrchovému opotřebení, je udávána jako stupeň PEI.

Hodnotová stupnice odolnosti PEI dosahuje od 1 do 5, přičemž výrobky s PEI 1 jsou méně odolné než s PEI 5.

Zkušební metoda je popsána v ČSN EN ISO 10545-7 (5 tříd odolnosti).

Následující tabulka udává orientační způsob použití glazury OP podle stupně odolnosti proti otěru:

Třída odolnostiPočet otáčekMožnosti použití
1150Na podlahy chráněné proti abrazivním látkám (např. písek, štěrk, …); vhodné pro ložnice, koupelny v soukromých bytech, WC bytů, …
2600Na podlahy chráněné proti abrazivním látkám (např. písek, štěrk, …); vhodné pro všechny místnosti v soukromých bytech včetně kuchyně
3750, 1500Na podlahy chráněné proti abrazivním látkám (např. písek, štěrk, …); vhodné pro všechny místnosti obytné včetně kuchyní a teras, rovněž pro hotelové pokoje, koupelny, nemocniční pokoje apod.
42100, 6000, 12000Na podlahy nechráněné proti abrazivním látkám (např. písek, štěrk, …), rovněž místnosti s přímým vstupem zvenku; vhodné především do kaváren, restaurací, hotelů, obchodů, škol, nemocnic, kanceláří kromě do prostorů pod pulty nebo pod pokladny veřejných podniků
5> 12000
vyhovují odolnosti proti tvorbě skvrn
Na podlahy nechráněné proti abrazivním látkám (např. písek, štěrk, …), rovněž tak místnosti s přímým vstupem zvenku; vhodné do kaváren, restaurací, obchodů, škol, nemocnic, prostoru pod pulty nebo pod pokladny veřejných podniků

Závislost mezi PEI a tvrdostí (informativně)
Závislost mezi PEI a tvrdostí (informativně)

Současně s odolností proti povrchovému opotřebení je důležitým znakem jakosti glazovaných obkladových prvků tvrdost lícní plochy podle Mohse a odolnost proti tvorbě skvrn. Pro spolehlivé použití těchto výrobků na podlahy je nutná tvrdost nejméně 5. stupně Mohsovy stupnice tvrdosti a alespoň 3. třídy odolnosti proti tvorbě skvrn. Je evidentní, že zkouška odolnosti proti povrchovému opotřebení nemůže být rozhodující, není-li kombinována se zkouškou charakterizující stupeň znečištění, případně tvrdostí podle Mohse.

 
U neglazovaných dlaždic

Neglazované keramické obkladové prvky slinuté mají odolnost proti opotřebení (obrusu), která patří u podlahových krytin k nejvyšším. Obrusem nazýváme obrušování střepu příslušným brusivem za stanoveného počtu otáček. Z velikosti brusné stopy se odečte objem odstraněné hmoty a vyhodnotí podle požadavků dané ČSN EN ISO 10545-6, ČSN EN 14411. Pro informaci u neglazovaných slinutých obkladových prvků je ztráta objemu max. 175 mm3.

Můžeme být opravdu bez obav s čistitelností keramických obkladových prvků?

Deklarované keramické obkladové prvky podle ČSN EN 14411 musí splňovat požadavky na chemickou odolnost podle ČSN EN ISO 10545-13 a na odolnost proti tvorbě skvrn podle ČSN EN ISO 10545-14.

Podrobnosti týkající se těchto norem jsou uvedeny v následující tabulce:

ČSN EN ISO 10545-13
Zkušební roztokyKoncentraceDoba působení
neglazovanéglazované
1 Chemikálie používané v domácnosti/
bazénová chemie
Roztok chloridu amonného100g/l12 dní24 hodin
Roztok chlornanu sodného20 mg/l12 dní24 hodin
Třídy odolnostiUA/UB/UC*)GA/GB/GC*)
2 Kyseliny a louhy
Nízké koncentrace (L)
Kyselina chlorovodíková3 %12 dní4 dny
Kyselina citronová100 g/l12 dní24 hodin
Hydroxid draselný30 g/l12 dní4 dny
Třídy odolnostiULA/ULB/ULC*)GLA/GLB/GLC*)
Vysoké koncentrace (H)
Kyselina chlorovodíková18 %12 dní4 dny
Kyselina mléčná5 %12 dní4 dny
Hydroxid draselný100g/l12 dní4 dny
Třídy odolnostiUHA/UHB/UHC*)GHA/GHB/GHC*)
*) Třída odolnosti A (nejvyšší odolnost, žádné viditelné změny), třídy odolnosti A–C
ČSN EN ISO 10545-14

Zkušební roztok (doba působení 24 hodin)
1. Skvrnotvorná činidla zanechávající stopy
zelená činidla v oleji
červená činidla v oleji
2. Skvrnotvorná činidla s chemickým/oxidačním účinkem
jód, roztok v alkoholu 13 g/l
3. Skvrnotorná činidla tvořící film
olivový olej
a) Čištění skvrnotvorných činidel
horká voda (55 ± 5 °C)
slabý čisticí prostředek (pH 6,5–7,5)
silný čisticí roztok (pH 9–10)
b) Rozpouštědlo
3% roztok kyseliny chlorovodíkové
hydroxid draselný 200 g/l
aceton Třídy odolnosti 5/4/3/2/1 **

**) Třída odolnosti 5 (nejvyšší odolnost proti tvorbě skvrn – všechny skvrny odstraněny), s nižším číslem odolnost klesá

Jaké dlaždice lze použít na místa vystavená silnému mechanickému namáhání?

Z následující tabulky je zřejmé, že odolnost keramických obkladových prvků proti mechanickému namáhání je závislá na jejich tloušťce. Při použití je nutno k tomu přihlížet. Pro běžné použití v bytových prostorách, administrativních budovách atd. je vhodná tloušťka 7–12 mm. Pro podlahy vystavené mechanickému namáhání např. ve skladech, halách, dílnách jsou určeny keramické obkladové prvky s tloušťkou 12–24 mm.

Souvislost tloušťky a lomového zatížení u keramických obkladových prvků
Lomové zatížení F [N]
Tloušťka
[mm]
Pevnost v ohybu [MPa]
273237424752576269
6722855989112312561390152316571844
798211641346152817101892207422552417
8128315201758199622332471270829463157
9162419242225252628263127342837283996
10200523762747311834893861423246034933
11242628753324377342224671512155705969
12288734213956449050255559609466287104
13338840154642527058976524715277798337
14392946565384611268397567829490229669
16513260827032798389339883108331178412629
186495769789001010311306
20801895031098812473
229702114991329515092
2411546136841582317961

Pro úplnost uvádíme, že pevnost v ohybu je schopnost materiálu odolávat účinkům působících napětí. Je to ukazatel, charakterizující každý materiál a odpovídá maximálnímu zatížení, při kterém dojde k lomu. Jednotka je N/mm2 (MPa). Měří-li se dva obkladové prvky ze stejného materiálu, ale různého tvaru a velikosti, výsledky jsou následující:

Je-li jeden obkladový prvek 2× tlustší než druhý, je stejný výsledek pevnosti v ohybu, ale síla potřebná ke zlomení tenčího obkladového prvku bude 1/4 hodnoty síly potřebné ke zlomení obkladového prvku tlustšího. Z toho vyplývá, že tyto dva obkladové prvky mají různé použití při stejné pevnosti v ohybu.

Další důležité otázky najdete v následující druhé části textu.

 
English Synopsis
Theory and practice of ceramic tiles for walls and floor (Part 1)

In this paper, we divided into two parts, are the most common questions on the issue of ceramic tiles. Ing. Hana Kotorová of the Technical and Test Institute for Construction in Pilsen highlights the most frequent problems of ceramic tiles, which may surprise if the basic rules from specification to completion of work are underestimated, and if the theory is not consistent with practice.

 

Hodnotit:  

Datum: 23.1.2012
Autor: Ing. Hana Kotorová, Technický a zkušební ústav stavební v Plzni
Recenzent: doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., Ing. Petr Tůma, Ph.D.Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)


 
 

Aktuální články na ESTAV.czStát chce půjčit mladým rodinám na bydlení až dva miliony korunDo 3. ročníku České ceny za architekturu se přihlásilo 145 realizacíDveře bez rušivých detailů pro dokonalý interiérSpolečnost HELUZ byla oceněna na veletrhu Coneco