Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

V 18. ročníku přehlídky diplomových prací dominovala Fakulta architektury ČVUT v Praze

Využití chátrajícího Strahovského stadionu, redefinice a nové funkční užití Pražského hradu nebo dostavba pražského kostela Panny Marie Sněžné – takto velkorysá témata si pro své diplomové práce zvolili finalisté 18. ročníku Přehlídky diplomových prací.

Přehlídku diplomových prací každoročně pořádá Česká komora architektů se záměrem porovnávat úroveň kvality studia na vysokých školách architektury a příbuzných oborů. V letošním ročníku se o ocenění ucházelo 67 diplomantů. Vítězkou se stala Veronika Indrová s projektem Stadion Strahov. Na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze (FA ČVUT) její práci vedli Tomáš Novotný, Jakub Koňata a Tomáš Zmek.

Pestrá skladba projektů

Práce hodnotila odborná porota v čele s kunsthistoričkou Barborou Špičákovou. Dalšími členy byli architekti Ondřej Janků a Pavel Nasadil, stavební inženýr Aleš Marek a teoretička architektury Šárka Svobodová. Porota se hodně zaměřila na témata prací.
„Zadání se ukázala být často opravdu dobrá,“ ohodnotila úroveň předsedkyně poroty Barbora Špičáková. „Často jsou řešena v širším kontextu a vycházejí z reálných problémů, to je určitě dobrou zprávou. Obecně porota vyzdvihuje zadávání různých nových typologií jako porodní dům či revitalizace sportovišť, zadávání urbanistických prací s důrazem na veřejný prostor a aktuální potřeby měst, či s důrazem na práci se stávajícím zastavěným územím,“ uvedla Špičáková. „Porota ocenila i několik ryze konceptuálních projektů či témata prací reflektujících aktuálně společensko-politickou problematiku,“ dodala. U projektů, které se dostaly do nejužšího finále, ocenila pestrost: „Jsme rádi, že výběr finalistů předkládá pestrou skladbu projektů. Ceníme si nejen jejich architektonických kvalit, ale i jejich výtvarné poetiky, komplexního zpracování, zajímavé typologie či společenské odpovědnosti.“

Dominance Fakulty architektury ČVUT v Praze

Porota ocenila architektonickou kvalitu odevzdaných prací, zejména těch, které postoupily do vyšších kol hodnocení.
„Často jde ruku v ruce s vysokými požadavky vedoucích ateliérů, důrazem na přípravu, dobré rešerše, metodiku a úroveň zpracovaní,“ podotkla předsedkyně poroty.
V letošním ročníku přehlídky vyčnívaly práce diplomantů FA ČVUT. K absolventům této fakulty zamířilo první i druhé místo a také jedno čestné uznání, z celkového počtu přihlášek jich pak z FA ČVUT přišla polovina. Posláním přehlídky je ovšem porovnání úrovně výuky na jednotlivých školách.
„Celorepublikové srovnání, či spíše přehled o úrovni čerstvých absolventů může přinést důležitou zpětnou vazbu nejen pedagogům a studentům jednotlivých škol, ale i celé architektonické obci,“ upozornila Barbora Špičáková.

První cena pro projekt Stadion Strahov

První cenu a Hlavní cenu společnosti Olympus získala absolventka FA ČVUT v Praze Veronika Indrová s projektem Stadion Strahov. Pod vedením Tomáše Novotného, Jakuba Koňaty a Tomáše Zmeka hledala řešení, jak oživit toto kolosální sportoviště. Porotu zaujala jednoznačně citlivostí přístupu k přestavbě cenné architektonické památky na bydlení s potřebnou občanskou vybaveností, bez větších zásahů nebo bourání - ponechává figuru stadionu v jeho původní podobě, ctí jeho konstrukci i materiál. Vysoká je nejen kvalita projektu, ale i perfektní zpracování jeho prezentace.
Vítězný projekt získává finanční odměnu ve výši 25 000 Kč a fotoaparát od společnosti Olympus.

Druhá cena pro nové typologické téma porodního domu

Druhou cenou jsou letos oceněni hned tři diplomanti. Porota se ji totiž rozhodla udělit jako sloučenou pro nové typologické téma porodního domu. Projekt Porodního domu Letná (resp. U Ledňáčka) na složité parcele zpracovali pod vedením Michala Kuzemenského pozoruhodným způsobem Barbora Kopřivová, Prokop Matěj a Vojtěch Ružbatský z FA ČVUT v Praze. Výsledkem jejich práce jsou podle poroty tři originální a krásné domy.
Oceněné projekty získávají finanční odměnu ve výši 15 000 Kč (5 000 Kč každý).

Třetí cena za návrh dostavby kostela jako městské haly

Třetí pozice putovala k absolventovi Akademie výtvarných umění v Praze (AVU) Miroslavu Pazderovi za projekt Panna Marie Sněžná. Pod vedením Emila Přikryla navrhl dostavbu tohoto kostela jako městské haly. Porota konstatovala, že při možné realizaci by projekt jistě vzbudil nejen bouřlivou diskuzi nad dostavbami historických staveb, ale i řadu kontroverzí. Předložený návrh je ale nepochybně přesvědčivý a vypovídá o sebevědomí autora.
Oceněný projekt získává finanční odměnu ve výši 10 000 Kč.

Čestná uznání za výtvarné pojetí ocelové konstrukce mostu a urbanisticko-architektonické pojetí území

Porota udělila také dvě čestná uznání. První z nich získal Miroslav Hlava z FA ČVUT v Praze za projekt Danjiang Bridge vedený Milošem Floriánem. Porota ocenila lehkost návrhu a výtvarného pojetí ocelové konstrukce mostu, který se stává výtvarným dílem.
Druhé čestné uznání si odnesl Jan Skoček, student Ivana Kroupy a Jany Moravcové na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM), za projekt Mezi městem a stadiony. Autor řešil urbanisticko-architektonické pojetí území rozprostírajícího se za hranou historického jádra Olomouce. Porotci vyzdvihli jmenovitě práci s kontextem a historií místa.

Zvláštní ceny za projekt Medzi sídliskom a mestom a za návrh radikálních změn Pražského hradu

Zvláštní cenu společnosti Cegra obdržela Viktória Mravčáková za projekt Medzi sídliskom a mestom. Absolventka UMPRUM z ateliéru Jana Šépky ve své práci podle poroty skvěle zpracovala podměty na téma zahušťování sídliště na okraji centra Košic, které je stále aktuálnějším společenským tématem.
Oceněný projekt získává licenci na použití softwaru ArchiCAD.

Zvláštní cenou Českých center ohodnotila porota Elenu Fialkovou z UMPRUM. Její odvážně koncipovaná diplomová práce Redefinícia Pražského hradu navrhuje řadu drobných, nicméně radikálních zásahů, díky kterým se Hrad kromě své reprezentativní funkce stává také přirozenou součástí města. Porota ocenila aktuálnost tématu práce vedené Romanem Brychtou.
Oceněný projekt získává týdenní stáž v jednom z evropských Českých center.

AUTORSKÉ ZPRÁVY A HODNOCENÍ POROTY

Předáním cen to nekončí

Stejně jako v uplynulých ročních pokračuje virtuální galerie na www.diplomy.cz, kde jsou zároveň uveřejněny všechny oceněné práce předchozích ročníků Přehlídky. V Kanceláři ČKA je zároveň k dispozici i katalog výstavy.

„DIPLOMKY“ 2017 v číslech:
  • 8 vysokých škol, fakult či kateder (34 studentů z FA ČVUT v Praze, 10 z FA VUT v Brně, 7 z UMPRUM v Praze, 5 z AVU v Praze, 4 z FS ČVUT v Praze, 4 z VŠB-TUO Ostrava, 2 z FUA TU v Liberci, 1 z FAST VUT v Brně)
  • 67 absolventů (26 architektek a 41 architektů)
  • 5 porotců
  • 11 partnerů
  • 9 oceněných
  • ceny ve výši 50 000 Kč
  • 6 hodnotných sponzorských cen
ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ
logo ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ

Česká komora architektů (ČKA) je stavovská profesní organizace. Byla zřízena zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, jako ...