Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Akustika interiéru – České právní a technické normy ve stavebnictví

Rádi bychom Vás seznámili s akustickými technickými normami a právními předpisy, které nejvíce ovlivňují prostorovou akustiku, tedy akustiku vnitřního prostředí, ve kterém každý den žijeme a pracujeme. Většina těchto norem a přepisů se zabývá akustickými parametry, které jsou ovlivněny především akustickou absorpcí.

Přehled nejdůležitejších akustických právních a technických norem prostorové akustiky

Typ normyČíslo normyNázevStručný popis
ČSN73 0527 Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Prostory pro kulturní účely – Prostory ve školách – Prostory pro veřejné účely Norma stanoví základní zásady pro projektování a realizaci uzavřených prostoru pro veřejné účely. Platí pro nově zřizované, rekonstruované nebo adaptované prostory, v nichž kvalita poslechových podmínek či akustická pohoda hraje významnou roli.
ČSN73 0525 Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Prostory pro kulturní účely – Prostory ve školách – Prostory pro veřejné účely Norma stanoví obecné zásady pro projektování prostoru určených k poslechu hudby a řeči v nově budovaných nebo rekonstruovaných objektech. Dosažení optimální doby dozvuku daného prostoru je sice významným krokem pro zajištění jeho akustické kvality, existuje však řada dalších veličin, jako jasnost, zřetelnost, hlasitost aj. jejichž vyhodnocením se stává popis podmínek přesnějším.
ČSN ISO3382 Akustika – měření doby dozvuku místností a sálu s uvedením jejich akustických parametrů. Norma stanovuje metody měření doby dozvuku v místnostech. Je použitelná ve všech místnostech určených pro řeč, hudbu nebo tam, kde přichází v úvahu ochrana proti hluku. Popisuje postup měření, potřebnou aparaturu, požadované pokrytí, metodu vyhodnocování údajů a předpokládání protokolu o měření.
ČSN73 0353 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků – požadavky Tato norma stanoví požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách, na zvukovou izolaci obvodových pláštu budov a na neprůzvučnost oken a dveří. Požadavky jsou stanoveny s ohledem na funkci místnosti a hlučnost sousedního protostoru.
NV272/2011 O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Toto nařízení v souladu se zásadami obsaženými v zákoně o ochraně veřejného zdraví a v souladu se zákoníkem práce stanovuje: hygienické limity hluku a vibrací pro různé typy prostor (pracoviště, stavby), minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnanců a hodnocení rizik, způsob měření a hodnocení hluku a vibrací pro denní a noční dobu.

Důležité parametry prostorové akustiky

Doba dozvuku

Doba dozvuku je definována jako doba (s), za kterou poklesne hladina akustického tlaku v místnosti o 60 dB. Krátká doba dozvuku znamená mj. snížení nepříjemného echa.

 

Srozumitelnost řeči

Chceme dobře rozumět a také chceme, aby ostatní rozuměli nám. Ve srozumitelnosti sledujeme poměr mezi signálem (zvuk, který chceme slyšet) a šumu (např. hluk na pozadí, odrazy zvuku). Akustická absorpce zpravidla pozitivně ovlivňuje srozumitelnost řeči.

 

Síla zvuku

Chceme mít pod kontrolou hladinu akustického tlaku v místnosti. Kvalitní akustické absorbéry snižují hladinu akustického tlaku (dB).

 

Prostorový útlum

Nechceme, aby naši kolegové slyšeli náš hovor, a zároveň nechceme být rušeni jejich telefonováním. Akustické absorbéry Ecophon výrazně zvyšují intimitu pracovního prostředí, která se vyjadřuje parametrem Artikulační třída (AC).

 

Tyto čtyři parametry výrazně ovlivňují akustiku každého prostoru. Pokud jsou nastaveny správně s ohledem na lidi, jejich činnost a daný typ a tvar prostoru, nastane „akustická pohoda“ – jev, který zásadně zkvalitňuje vnitřní prostředí.

Nařízení vlády

  • slouží jako podklad pro zákoník práce
  • stanovuje hygienické limity hluku a vibrací pro různé prostory
  • je opatření k ochraně zdraví pracovníků
  • hodnotí rizika

NV č. 502/2000 Sb.

§ 11 odst. 5

„Střední doba dozvuku ve školních nehudebních učebnách a ve společných místnostech pro předškolní děti nesmí přesáhnout 1,0 s, ve sportovních halách, tělocvičnách a chodbách školských a zdravotnických staveb 2,0 s. U nových staveb, nástaveb a přístaveb musí být dodrženy hodnoty optimální doby dozvuku podle příslušné technické normy.“ 3)

„(3) Nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku A se stanoví pro hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy součtem základní maximální hladiny hluku LpAmax = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostoru a denní době podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má výrazně informativní charakter, jako například elektroakusticky zesilovaná řeč, přičítá se další korekce −5 dB. Za hluk ze zdrojů uvnitř budovy se pokládá i hluk ze zdrojů, umístěných mimo posuzovaný objekt, pronikající do těchto objektů jiným způsobem než vzduchem, to znamená konstrukcemi nebo podložím.“

NV č. 148/2006 Sb. nahrazení předchozího NV č. 502/2000 Sb.

§ 10 odst. 5

„Ve školních učebnách, v denních místnostech jeslí a mateřských škol a dále u staveb pro kulturní, školské a veřejné účely musejí být dodrženy hodnoty optimální doby dozvuku podle příslušné české technické normy“ (v té době platná ČSN 73 0527).

NV č. 272/2011 Sb. nahrazení předchozího NV č. 148/2006 Sb.

ČÁST DRUHÁ
HLUK NA PRACOVIŠTI
§ 3
Ustálený a proměnný hluk

(1) Přípustný expoziční limit ustáleného a proměnného hluku při práci vyjádřený
a) ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 85 dB, nebo
b) expozicí zvuku A EA,8h se rovná 3640 Pa2s, pokud není dále stanoveno jinak.
(2) Hygienický limit ustáleného a proměnného hluku pro pracoviště, na němž je vykonávána práce náročná na pozornost a soustředění, a dále pro pracoviště určené pro tvůrčí práci vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 50 dB.
(3) Hygienický limit ustáleného a proměnného hluku pro pracoviště ve stavbách pro výrobu a skladování, s výjimkou pracovišť uvedených v odstavci 2, kde hluk nevzniká pracovní činností vykonávanou na těchto pracovištích, ale je způsobován větracím nebo vytápěcím zařízením těchto pracovišť vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T se rovná 70 dB.

ČÁST TŘETÍ
HLUK V CHRÁNĚNÝCH VNITŘNÍCH PROSTORECH,
V CHRÁNĚNÝCH VENKOVNÍCH PROSTORECH STAVEB A CHRÁNĚNÉM VENKOVNÍM PROSTORU
§ 11
Hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb

(3) Hygienický limit maximální hladiny akustického tlaku A se stanoví pro hluk šířící se ze zdrojů uvnitř objektu součtem základní maximální hladiny akustického tlaku A LAmax se rovná 40 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného vnitřního prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, se přičte další korekce −5 dB. Za hluk ze zdrojů uvnitř objektu, s výjimkou hluku ze stavební činnosti, se pokládá i hluk ze zdrojů umístěných mimo tento objekt, který do tohoto objektu proniká jiným způsobem než vzduchem, zejména konstrukcemi nebo podložím.

Příloha č. 2 k nařízení vlády 272/2011 Sb.

Druh chráněného vnitřního prostoruDoba pobytuKorekce dB
Nemocniční pokojemezi 6.00 a 22.00 hodinou0
mezi 22.00 a 6.00 hodinou−15
Lékařské ordinacepo dobu užívání −5
Obytné místnostimezi 6.00 a 22.00 hodinou0*)
mezi 22.00 a 6.00 hodinou−10
Hotelové pokojemezi 6.00 a 22.00 hodinou10
mezi 22.00 a 6.00 hodinou0
Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí, mateřských škol a školských zařízenípo dobu užívaní5

Pro ostatní pobytové místnosti, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné.

Norma ČSN 73 0527 – Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Prostory pro kulturní účely – Prostory ve školách – Prostory pro veřejné účely

  • nejdůležitější norma při návrhu akustiky
  • předepisuje doby dozvuku pro jednotlivé prostory dle využití (viz následující tabulka)
  • technický předpis pro hygienické stanice při kolaudačním rozhodnutí
ProstorObjem [m3]
(orientačně)
Doba T0 [s]
(Akustická úprava)
Obrázek
s rozmezím hodnot T/T0
Poznámka
Učebna a posluchárnado 2500,7A.4
Posluchárnapřes Závislost 3 – A.1A.4
Jazyková učebna (laboratoř)130 až 1800,45A.4
Audiovizuální učebna2000,6A.4
Učebna hudební výchovy2000,9A.3
Učebna hudební výchovy při reprodukované hudbě2000,5A.3
Učebna hry na individuální nástroje a sólového zpěvu80 až 1200,7A.3
Učebna orchestrální hry hudebních školZávislost 2 – A.1A.2Objem V ≥ 600 m3
Tělocvična a plavecká hala všech typů školZávislost 5 – A.1A.8
Sborovna ne konferenční místnost(Širokopásmový
obklad stropu)*
Učebna pracovní výuky
Učebna gymnastiky a tance
Místnost pro hry v mateřských školách a školních družinách130 až 200
Denní místnost jeslí150
Školní jídelna, menza
* Pro akustickou úpravu širokopásmovým obkladem stropu, uvedenou v tabulce, lze použít jakýkoliv stropní obklad s pohltivostí αw ≥ 0,8

Pro některé prostory, jako jsou kina, plavecké haly, sportovní haly nebo divadla je v normě uveden následující graf doby dozvuku:

Obrázek A.1. – Závislost optimální doby dozvuku T0 [s] pro kmitočet 1 000 Hz na objemu V [m³] uzavřeného prostoru v obsazeném stavu s výjimkou závislosti 5, která se týká neobsazeného stavu
Obrázek A.1. – Závislost optimální doby dozvuku T0 [s] pro kmitočet 1 000 Hz na objemu V [m3] uzavřeného prostoru v obsazeném stavu s výjimkou závislosti 5, která se týká neobsazeného stavu

Norma dále uvádí, že příznivých akustických poměru v prostorech, které nejsou zahrnuty v tabulkách uvedených výše, se dosáhne pomocí širokopásmového pohlcujícího podhledu. V halách, kde je h/V 1/3 < 0,8, zpravidla postačí podhled, v halách, kde h/V 1/3 > 0,8, je většinou nutné doplnit akustický podhled účinným absorpčním stěnovým obkladem.

Vyhláška

  • platná zejména pro školy, školky, vzdělávací zařízení
  • stanovuje hygienické požadavky, které je nutno respektovat při stavebně – projekční činnosti
  • upravuje akustické podmínky – požadavek na dodržování ČSN 73 0527 (viz níže)

Vyhláška č. 343/2009 § 4b

V zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu vzdělávání musí být dodrženy normové hodnoty podle příslušné české technické normy upravující optimální doby dozvuku 9a).

9a) ČSN 73 0527 – Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Prostory pro kulturní účely – Prostory ve školách – Prostory pro veřejné účely.

Ve všech školských a výukových prostorách proto musíme uvažovat s vysoce absorpčními materiály. Bez jejich instalace tyto prostory patrně nevyhoví požadavkům příslušné hygienické stanice, což může ohrozit kolaudaci těchto prostor.

Postup při návrhu akustického řešení (akustické pohody)

Každý projektant pozemních staveb chce vytvořit dílo, které je kvalitní. Chce vytvořit stavby, do kterých se lidé rádi vracejí. Akustika je jedním z faktorů ovlivňující naše pocity uvnitř budov. Uvedené technické normy nepostihují všechny prostory se kterými se ve stavebnictví potkáváme. Jsou však dobrým vodítkem pro kvalitní projekt.

Stavební materiály je možné rozdělit podle jejich akustické pohltivosti do šesti absorpčních tříd (dle EN ISO 11654), které jsou uvedeny v následujícím diagramu.

Diagram absorpčních tříd

Čím vyšší absorpční třída (A = Ecophon), tím vyšší absorpce a lepší kontrola akustických parametrů vnitřního prostředí. Ošetření akustických parametrů vnitřních prostorů bývá nutné dokladovat příslušné hygienické stanici, TDI nebo investorovi samotnému akustickou studií. Společnost Ecophon je připravena pro Vás tuto studii zajistit u nezávislého akustického experta z Vašeho regionu. Stačí nás kontaktovat.

Pro dodržení normativních požadavků v interiérech je nutné používat kvalitní akustické absorbéry. Informace o produktech, se kterými vyřešíte akustiku bez kompromisů, naleznete na našich webových stránkách www.ecophon.cz, nebo Vám s výběrem a doporučením vždy rádi pomůžeme – kontaktujte nás!

 
 
Reklama