Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nová zelená úsporám: výměna zdrojů tepla v bytových domech, vše o zdrojích tepla

Které zdroje tepla lze vyměnit a kterými je nahradit, aby modernizace mohla být podpořena z dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ) od října 2021 pro bytové domy?

V rámci dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ) lze od října 2021 žádat mimo jiné také o dotaci na výměnu nevyhovujícího zdroje tepla v bytových domech.

Obdobně, jako tomu je u výměn zdrojů tepla v rodinných domech v rámci NZÚ, stejně tak u bytových domů nelze čerpat dotaci na výměnu jakéhokoliv starého zdroje tepla. A také nově instalované podporované zdroje musí plnit přísné požadavky na ekodesign a třídu energetické účinnosti.

Podpora se týká pouze hlavních zdrojů tepla

Poskytována je podpora na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody (včetně příslušenství a zapojení do otopné soustavy) v případě, že je provedena výměna za níže uvedené stávající hlavní zdroje tepla na vytápění.

Jako hlavní zdroj tepla pro vytápění je definován zdroj, který zajišťuje největší podíl dodávky tepla pro vytápění budovy za celý rok vzhledem ke všem případným ostatním zdrojům a je pro tento účel přiměřeně dimenzován. V případě navrhovaných zdrojů musí jeho jmenovitý výkon krýt minimálně 60 % tepelné ztráty budovy. Pro novostavby (do 2 let od dokončení) je hlavní zdroj určen v platném průkazu energetické náročnosti předloženém ve stavebním řízení.

Podporována je výměna stávajících hlavních zdrojů tepla:

  • Kotlů na pevná paliva, nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5:2013, žádost o tuto podporu musí být podána do 1. 9. 2022 (později přijaté žádosti nemohou být kladně vyřízeny).
  • Kokálních topidel na pevná paliva, která jsou využívána jako hlavní zdroj tepla na vytápění v jednotlivých bytových jednotkách.
  • Kotlů na topné oleje.
  • Elektrického vytápění, ovšem pouze za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem.
  • Plynového vytápění (s výjimkou kondenzačních plynových kotlů) za systém s plynovým tepelným čerpadlem, hybridním tepelným čerpadlem kombinujícím plynový zdroj a tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem, nebo za jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn.

Kotle a topidla na pevná paliva a kotle na topné oleje lze zaměnit za libovolný z níže uvedených podporovaných nových zdrojů tepla.

Jako elektrické vytápění (které lze na dotace vyměnit) nelze chápat staré, dříve nainstalované tepelné čerpadlo. Elektrickým je myšleno vytápění, které získává tepelnou energii výhradně přeměnou elektrické energie na teplo (Jouleův jev). Tepelné čerpadlo získává tepelnou energii pro vytápění primárně z nízkopotenciálního tepla vnějšího prostředí.

Výše podpory na nové zdroje tepla

V programu NZÚ 2021+ lze získat dotaci ve výši maximálně 50 % z uznatelných nákladů na pořízení a instalaci nového zdroje tepla, přičemž byly stanoveny také maximální hranice dotace pro jednotlivé typy těchto zdrojů tepla (viz. Tabulka). Maximální výše podpory se stanoví jako součin jednotkové výše podpory a počtu bytových jednotek, které jsou na tento zdroj napojeny. Jednotková výše podpory je u jednotlivých zdrojů tepla stanovena na bytovou jednotku (b.j.).

Zdroj tepla Jednotková výše podpory v Kč/b.j.
Kotel na biomasu 25 000
Peletová kamna teplovodní 35 000
Plynový kondenzační kotel 12 000
Teplovodní TČ – jen vytápění 30 000
Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch 18 000
Napojení na CZT 10 000
Kogenerace 30 000

Tabulka: Zdroje tepla a jednotková výše podpory na jejich instalaci

Základní požadavky na podporované nové zdroje tepla

Všechny nové zdroje tepla (s výjimkou napojení na soustavu zásobování teplem) musí plnit základní zákonné podmínky pro uvedení na trh v ČR, kterými jsou především Nařízení Komise (EU) o ekodesignu pro jednotlivé zdroje tepla. Dále jsou kladeny požadavky na dosažení předepsané minimální třídy energetické účinnosti nového zdroje tepla.

Podmínkou pro poskytnutí dotace na konkrétní nový zdroj tepla není jeho zapsání do „Seznamu výrobků a technologií“ (SVT). U zdrojů, které nejsou zapsány do SVT ovšem žadatel o dotaci musí doložit dokumenty dokazující, že instalovaný zdroj plní požadované technické požadavky, tedy požadavky na ekodesign a minimální třídu energetické účinnosti. Před výměnou zdroje tepla, který není zapsán v SVT, rozhodně doporučujeme prokonzultovat tuto volbu na některém z detašovaných pracovišť Fondu, protože k prokázání splnění požadavků nestačí jen běžné prohlášení výrobce či prodejce zdroje tepla, že zdroj splňuje předepsané podmínky. Zvláště příslušná nařízení o ekodesignu přesně definují technickou dokumentaci, kterou se plnění podmínek ekodesignu prokazuje. U výrobků zapsaných do SVT máte jistotu, že vámi zvolený výrobek podmínkám dotace vyhovuje.

Kotle na biomasu

Podporovány jsou pouze teplovodní kotle určené výhradně ke spalování dřevní biomasy. Podpora se netýká tzv. kombinovaných kotlů, které umožňují vedle spalování dřevní biomasy také spalování uhlí, popřípadě nedřevní biomasy.

U kotlů s ručním přikládáním je vyžadováno současné užití zásobníku tepla o minimálním objemu 55 l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně případného zásobníku teplé vody, pokud je tímto kotlem ohříván). Objem zásobníku tepla lze stanovit též výpočtem dle ČSN EN 303-5. Nejmenší objem zásobníku je minimálně 300 litrů, a to i v případech, kdy zásobník není dle této normy požadován. Objem zásobníku je součet objemů všech kapalin uvnitř zásobníku tepla, tj. včetně případných objemů vnořených výměníků tepla či zásobníků teplé vody (tedy včetně objemu bojleru).

Kotle na biomasu musí plnit požadavky Nařízení komise EU 2015/1189 (ekodesign) a musí mít minimálně třídu energetické účinnosti A+.

Teplovodní peletová lokální topidla

Podporována jsou pouze lokální topidla s uzavřenou spalovací komorou a teplovodním výměníkem, určená výhradně ke spalování dřevní biomasy se samočinnou dodávkou paliva. Podobně jako u kotlů na biomasu se podpora neposkytuje u tzv. kombinovaných topidel, které umožňují vedle spalování dřevní biomasy také spalování uhlí, popřípadě nedřevní biomasy.

Lokální topidla na biomasu musí plnit Nařízení komise EU č. 2015/1185 (ekodesign) a musí mít minimálně třídu energetické účinnosti A++.

Tepelná čerpadla

Podporována jsou TČ s elektrickým, plynovým i hybridním pohonem v provedení vzduch-voda, země-voda, voda-voda.

U TČ vzduch-vzduch je podporována instalace pouze v případech, kdy dům v navrhovaném stavu nemá provozuschopnou teplovodní otopnou soustavu s jiným zdrojem tepla. Systém vytápění s TČ vzduch-vzduch musí současně zajistit přímé vytápění všech obytných místností v bytové jednotce.

Teplovodní TČ musí plnit požadavky dle Nařízení komise 813/2013 (ekodesign), TČ vzduch-vzduch Nařízení komise 206/2012. Všechny typy TČ musí mít minimální třídu energetické účinnosti A++. TČ vzduch-vzduch s chladícím výkonem nad 12 kW musí plnit SCOP≥4,60 pro průměrné období.

V případě TČ umožňujících kombinování vnější jednotky s různými vnitřními, jsou podporovány pouze ty varianty kombinací, pro něž je k dispozici certifikace dle Nařízení Komise 813/2015.

V případě hybridních tepelných čerpadel kombinujících plynový zdroj a tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem musí být splněny podmínky dle závazných pokynů pro plynovou i elektrickou část zdroje. Systém musí zajistit preferenci využití tepelného čerpadla, jsou-li pro jeho provoz vhodné podmínky.

Plynové kondenzační kotle

V případě instalace nového plynového kondenzačního kotle je požadováno pouze plnění požadavků dle Nařízení komise 813/2013 (ekodesign) a požadavek na minimální energetickou účinnost třídy A.

Napojení na soustavu zásobování teplem

Podpora se poskytuje pouze na připojení k účinné soustavě zásobování tepelnou energií a dalším soustavám zásobování teplem, které splňují podíl využití obnovitelných zdrojů energie vyšší než 50 % nebo využívají odpadní teplo či kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Jako účinnou soustavu zásobování tepelnou energií (ÚSZTE) je myšlena soustava zásobování tepelnou energií, do které bylo v předcházejícím kalendářním roce dodáno alespoň 50 % tepla z obnovitelných zdrojů, 50 % tepla z druhotných zdrojů, 75 % tepla z kombinované výroby tepla a elektřiny nebo 50 % tepla z kombinace uvedených možností. Viz zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 2 písm. v). Seznam těchto soustav je zveřejňován Energetickým regulačním úřadem.

Podpora se poskytuje na zřízení rozvodu od hranice pozemku k předávací stanici, předávací stanice včetně případného ohřevu teplé vody a zařízení pro měření a regulaci.

Podporu lze poskytnout pouze v případech, kdy instalovaná zařízení a rozvody zůstávají po celou dobu udržitelnosti ve vlastnictví žadatele (nebo jiného spoluvlastníka bytového domu).

Podpora se neposkytuje v případě, že výdaje spojené s pořízením a instalací byly hrazeny (i zpětně) třetím subjektem (tj. nikoliv žadatelem či jiným spoluvlastníkem bytového domu).

Kogenerace

Podporovány jsou pouze mikrokogenerační jednotky s instalovaným elektrickým výkonem do 50 kW využívající jako palivo zemní plyn, plnící technické požadavky dle Nařízení komise 813/2013 (ekodesign).

Přečtěte si také Nová zelená úsporám, výměna zdrojů tepla v bytových domech: definice bytového domu a kdo je oprávněný žadatel Přečíst článek
 
 
Reklama