Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů na elektřinu pro operační programy OP TAK, OP ŽP

Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů na elektřinu se může lišit podle účelu, ke kterému je použit. Rozlišujte mezi energetickou náročností budovy a splněním podmínek operační programů OP TAK, OP ŽP!

Vybráno z přednášky Mgr. Milana Kyseláka, Sekce strukturálních fondů, MPO, kterou měl na konferenci Tepelná čerpadla 2023 uspořádanou Asociací pro využití tepelných čerpadel. Doplněno o odkazy na další informace.

Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů energie – F [−]

V rámci programového období 2021–2027 v I. výzvě operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost bylo možné uplatnit ve výpočtech výhodnější faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů energie na elektřinu než jaký platí pro výpočty energetické náročnosti budov. K této problematice vydalo stanovisko MPO a specifikovalo možnou výjimku.

Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu k výpočtu spotřeby primární energie v energetickém posudku ze dne 23. 8. 2023:
Pro výpočet spotřeby elektřiny se faktor primární energie stanoví dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov. Tyto faktory primární energie byly vypočteny a stanoveny v souladu s mezinárodními normami a na základě statistických dat a energetické bilance ČR v roce 2020.

Tabulka z  přílohy č. 3 k vyhlášce č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov:

Energonositel Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů energie (−)
Zemní plyn 1,0
Tuhá fosilní paliva 1,0
Propan-butan/LPG 1,2
Topný olej 1,2
Elektřina 2,6
Dřevěné peletky 0,2
Kusové dřevo, dřevní štěpka 0,1
Energie okolního prostředí (elektřina a teplo) 0
Elektřina – dodávka mimo budovuv −2,6
Teplo – dodávka mimo budovu −1,3
Účinná soustava zásobování tepelnou energií s vyšším než 80% podílem obnovitelných zdrojů energie 0,2
Účinná soustava zásobování tepelnou energií s 80% a nižším podílem obnovitelných zdrojů energie 0,9
Ostatní soustavy zásobování tepelnou energií 1,3
Ostatní neuvedené energonositele 1,2
Odpadní teplo z technologie 0

Výjimka

Výjimkou jsou účely plnění podmínek programů podpory, a to v oblasti zvyšování energetické účinnosti a snižování produkce emisí skleníkových plynů. Správci programů podpory mohou v rámci podmínek čerpání umožnit využití níže uvedených primárních energetických faktorů. Tyto faktory primární energie odráží predikovaný vývoj energetické bilance ČR a reflektují evropské právní normy. K tomuto kroku bylo přistoupeno za účelem podpory zelených projektů, které mají pozitivní vliv na životní prostředí a energetickou bezpečnost a podporují naplňování cílů a závazků vyplývajících ze Směrnice o energetické účinnosti a podporují plnění požadavků Směrnice o energetické náročnosti budov.

Specifické faktory primární energie pro elektřinu pro potřeby výpočtu v energetickém posudku zpracovaném podle § 9a odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 406/2000 Sb.

Energonositel Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů energie
Elektřina z distribuční soustavy 2,1
Elektřina z palivového zdroje elektřiny1) s přímým vedením 0,1
Elektřina – dodávka mimo budovu −2,1

1) zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Přehled struktury dotačních programů pro podniky

(Publikováno 27. 11. 2023, MPO, Odbor energetické účinnosti a úspor 41300)


Doplňující informace k programům

Revize Nařízení č. 651/2014 o blokových výjimkách (GBER):

Problematika primární energie:

V odstavci 6 čl. 38 je uvedeno „Podpora musí vést ke snížení energetické náročnosti budovy měřené jako primární energie (Článek 2 Definice ‚primární energií‘ se rozumí energie z obnovitelných a neobnovitelných zdrojů, která neprošla žádným procesem přeměny nebo transformace) alespoň: i) o 20 % ve srovnání se stavem před investicí v případě renovace stávajících budov.“

Nutné sledovat pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o fluorovaných skleníkových plynech, o změně směrnice (EU) 2019/1937 a o zrušení nařízení (EU) č. 517/2014.

Co dále platilo v I. výzvě?

V I. výzvě ve vztahu k elektrickým tepelným čerpadlům (příjem žádostí by ukončen k 31. srpna 2023,) platila pro elektrická tepelná čerpadla prahová hodnota pro chladiva: Potenciál globálního oteplování v časovém horizontu 100 let GWP100 nepřesahuje 675 (od 10. března 2023 se podmínka nevztahuje pro dodávku energie, která je určena pouze pro technické systémy budovy podle vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti, a zároveň pokud je zařízení instalováno v předmětné budově, kde se uskutečňuje dodávka této energie anebo mimo předmětnou budovu s přímým rozvodem energie pouze do této budovy).

V případě elektrických tepelných čerpadel jsou splněny požadavky pro obnovitelnou energii u vytápění a chlazení v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001, a pomocných technických zařízení. Minimální sezonní topný faktor je požadován ve výši 2,74.

Zdroje

Přehled dotačních programů, 27. 11. 2023, MPO, Odbor energetické účinnosti a úspor 41300. Na webu:
https://www.mpo.cz/cz/energetika/dotace-na-uspory-energie/prehled-dotacnich-programu-na-podporu-energeticke-ucinnosti--271831/

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Na webu:
https://optak.cz/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/

Operační program Životní prostředí. Na webu:
https://opzp.cz/nabidka-dotaci/

Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu k výpočtu spotřeby primární energie v energetickém posudku. Na webu:
https://www.mpo.cz/cz/energetika/energeticka-ucinnost/stanovisko-ministerstva-prumyslu-a-obchodu-k-vypoctu-spotreby-primarni-energie-v-energetickem-posudku--276396/

 
 
Reklama