Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Tepelná ochrana budov 2011 - 16. medzinárodná konferencia

Po dvou letech se ve Vysokých Tatrách opět uskuteční prestižní mezinárodní konference Tepelná ochrana budov. Letošní již 16. ročník má podtitul Aktuální tepelnětechnické požadavky a trendy. Reagovat bude mimo jiné na zavádění nových předpisů na národní a evropské úrovni.

Cieľ konferencie:

Predmetom konferencie sú právne a technické predpisy súvisiace s energetickou hospodárnosťou budov a aktuálne trendy implementácie nových európskych predpisov. Zameranie je na zabezpečenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií a energetických požiadaviek na budovy, teoretické problémy súvisiace s uplatňovaním výpočtových metód a na využitie meracích metód.

Konferencia sa zameria aj na príklady výstavby nových a uskutočnenia významnej obnovy existujúcich budov najmä v úrovni nízkoenergetických budov a možností ďalšieho znižovania potreby a spotreby energie.

Účastníci:

Vzhľadom na závažnosť prejednávanej problematiky je konferencia určená nielen pracovníkom výskumu, vývoja a vysokých škôl, ale aj širokej odbornej verejnosti projektantov, zhotoviteľov stavieb, energetikov, účastníkov procesu výstavby nových budov a obnovy existujúcich budov na bývanie a nebytových nevýrobných budov, správcov bytových domov a bytových družstiev a spoločenstiev vlastníkov bytov, znalcom, odborne spôsobilým osobám na energetickú certifikáciu budov a projektantom.

Konferencia je zaradená do systému celoživotného vzdelávania členov SKSI v odbornej sekcii Pozemné stavby.

Konference je akreditována ve vzdělávacím programu TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2011 Aktuálne tepelnotechnické požiadavky a trendy v projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a je ohodnocena 2 body.

Tematické okruhy konferencie:

  1. Právne a technické predpisy súvisiace s požiadavkami na tepelnú ochranu a energetickú hospodárnosť budov
  2. Nové stavebné materiály a konštrukcie na zlepšenie tepelnej ochrany budov
  3. Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov - výpočtové metódy
  4. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov, spotreba energie, hygienické problémy - meracie metódy
  5. Nízkoenergetické a pasívne budovy - príklady technických riešení

PROGRAM

5. 5. 2011

9.00 Otvorenie/Opening
9.15 - 10.20 1. Právne a technické predpisy súvisiace s požiadavkami na tepelnú ochranu a energetickú hospodárnosť budov
Legal and technical regulations related to energy performance of buildings


1. Implementácia európskych smerníc súvisiacich s energetickou hospodárnosťou do právnych predpisov v SR
Implementation of european directives connected to energy performance of buildings into legal documents in Slovak Republic
Ohradzanská Alena, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Odbor stavebníctva, SR

2. Nová pravidla evropského společenství pro posuzování shody a systému managementu hospodaření s energií
New EC rules for conformity and system assessment of management energy conservation
Kučera Petr, Ing., CSc., Centrum stavebního inženýrství a s. Praha, ČR

3. Ako máme čeliť ekologickej situácii?
What can we do facing the ecological situation?
Panzhauser Erich, Prof. Dr, TU Wien, Rakúsko

4. Technické normy na podporu európskych smerníc o energetickej hospodárnosti budov
Technical standards supporting european directives on energy performance of buildings
Tölgyessyová Henrieta, Slovenský ústav technickej normalizácie, SR

5. Nové tepelnotechnické požiadavky a trendy zohľadňujúce energetickú hospodárnosť budov v SR
New thermal protection requirements and trends considering energy performance of buildings in SR
Sternová Zuzana, prof. Ing., PhD., Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. SR
10.20 - 10.30 Diskusia/Discussion
10.30 - 10.50 Prestávka/Coffee break
10.50 - 12.50 2. Stavebné materiály a stavebné konštrukcie na zlepšenie tepelnej ochrany budov
New construction materials and constructions improving thermal protection of buildings


6. Anizotropní tepelná vodivost zdiva z dutinových tvarovek
Anisotropic thermal conductivity of masonry from hollow bricks
Svoboda Zbyněk, doc. Dr. Ing., ČVUT v Praze, Fakulta stavební,ČR

7. Tepelně technické parametry cihel - včera, dnes a zítra
Thermal insulating properties of bricks - yesterday, today and tomorrow
Heinrich Pavel, Ing., HELUZ Cihlářský průmysl v.o.s., Dolní Bukovsko,ČR

8. Trvalo udržateľná výstavba za použitia penového polystyrénu ako tepelnoizolačného materiálu
Suistanble construction with EPS insulation
Sáraz Jozef, Ing., Združenie výrobcov a spracovateľov EPS SR

9. Evropské enviromentální prohlášení o EPS izolaci
European EPD for EPS insulation standards
Zemene Pavel, Ing., PhD., Vörös František, Ing., Sdružení EPS ČR

10. Vplyv aktuálnych požiadaviek na návrh hrúbok tepelnej izolácie na báze MW
Influence of actual requirements on MW based thermal insulation thickness design
Kobza Zdeněk, Ing., ROCKWOOL, a.s., ČR

11. Nové evropské směrnice pro uplatnění ETICS a norma pro připevňování ETICS v ČR
New European regulation for ETICS and technical standard for anchoring of ETICS in Czech Republic
Machatka Milan, Ing., CSc., Cech pro zateplování budov ČR

12. Návrh sanácie dvojplášťového tepelnoizolačného systému na rodinnom dome
Design of maintenance of double-coating additional insulating system on a family house
Šilarová Šárka, doc. Ing., CSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, ČR

13. Weber.therm LockPlate Systém ETICS s integrovanými vakuovanými doskami. Skúsenosti zo stavebnej praxe
Weber.therm LockPlate System ETICS with integrated VIP. Experience from building praxis
Kubina Libor, Ing., CSc., Saint - Gobain Weber Terranova, a.s., ČR

14. Zahřívání ETICS v tmavých barevných odstínech
Dark ETICS and the heat of the ETICS surfaces
Loukotka Jan, Ing., Caparol Slovakia, s.r.o, SR

15. Špeciálne zasklenie a tepelná ochrana budov
Specific glazing and thermal protection of buildings
Puškár Anton, prof. Ing., PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, SR

16. Návrh klasifikácie energetických vlastností okien v Poľsku
Proposal for windows energy performance classification in Poland
Panek Aleksander, Ing., PhD., Joana Rucińska, Ing., Adrian Trząski, Ing., PhD., Warsaw University of Technology, Poľsko

17. Možnosti zmeny tepelnotechnických vlastností historických otvorových výplní
Possibilities of the openning fillings thermal properties changes
Hájek Václav, doc. Ing., CSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, ČR
12.50 - 18.00 Diskusia/Discussion
13.00 - 14.30 Obed/Lunch
14.30 - 15.30 3. Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov - výpočtové metódy
Thermal protection of buildings - calculation methods


18. Metody výpočtů energetické náročnosti budov ve vazbě na smernici EP a Rady 2010/31 EU
Methods for calculating the energy performance of buildings in relation to the council directive 2010/31 EU
Šafránek Jaroslav, Ing. Csc., Centrum stavebního inženýrství a.s., ČR

19. Porovnanie výpočtových metód potreby tepla na vykurovanie s rôznym časovým krokom
Comparison of building heating energy need calculation methods with different time step
Janák Milan, Ing.PhD., Buday Peter, Ing. PhD., Katedra KPS Stavebná fakulta STU v Bratislave, SR

20. Metoda výpočtu využitelnosti tepelných zisků v zimním a energetické náročnosti v letním období
The calculation method of using heat gains in winter and energy consumption in summer
Kučera Vastimil, Ing., PhD., Centrum stavebního inženýrství a.s., ČR

21. Možnosti použitia prevádzkového energetického hodnotenia existujúcich budov
The possibility of using operational energy rating for existing buildings
Bendžalová Jana, Ing., PhD. Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., SR

22. Problémy při stanovení prostupu tepla zeminou
Problems with assessment of heat transmission via the ground
Panovec Vladan, Ing. ŠÁLA Jiří., CSc., VŠB TU Ostrava, ŠALA - MODI, ČR

23. Vliv prvků obvodového pláště na tepelnou bilanci a jejich optimalizace
Influence of external walls on thermal balance and their optimalization
Sojková Kateřina, Ing., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb, ČR
15,30 - 15,40 Diskusia/Discussion
15.40 - 16.00 Prestávka/Coffee break
16.00 - 17.10 Pokračovanie/Continuation
3. Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov - výpočtové metódy
Thermal protection of buildings - calculation methods


24. Synergický účinek zateplování. Tepelně ekonomická optimalizace obálky budovy = nákladově optimální úroveň minimálních požadavků na jejich energetickou náročnost
Synergic action of heat cladding by ETICSTermoeconomical optimalization of envelope structures of building = cost optimal level of their minimum energy performance requirements
Šála Jiří, Ing., CSc., ŠÁLA - MODI, ČR

25. Optimalizácia nákladov na zatepľovanie bytových domov
Optimizing the costs of residential buildings additional insulation
Petráková Zora, doc. Ing., PhD., Ústav manažmentu STU v Bratislave, SR

26. Teoretická analýza tepelnovlhkostných parametrov obvodových plášťov na báze pórovitých materiálov po zateplení
Theoretical analysis of the hygrothermal parameters of porous base materials claddings after insulation
Vertaľ Marián, Ing. PhD., Stavebná fakulta Technická univerzita v Košiciach, SR, Ďurica Pavol, doc. Ing., CSc., Technická univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, SR

27. Nestacionární vedení tepla hmoždinkami ETICS
Unsteady thermal conduction through ETICS anchors
Šubrt Roman, Ing., ČR

28. Chování ISO nosníků při modelování ve 2D a 3D teplotním poli a zhodnocení použití výpočetních softwarů
Behaving of ISO beams
Brzoň Roman, Ing., VUT Brno, Fakulta stavební, ČR

29. Posúdenie vybraných stavebných konštrukcií v stacionárnych aj nestacionárnych teplotných okrajových podmienkach
Evaluation of selected building structures in stationary and dynamic temperature boundary conditions
Bagoňa Miloslav, Ing., PhD., Lopušniak Martin, Ing., PhD., Vertaľ Marián, Ing., PhD., SR Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach, SR

30. Způsob výpočtu a příklady energetické výrobní náročnosti konstrukcí
The method of calculation and examples of energy intensity of production structures
Školník Petr, Ing., Smolík Ondřej, Ing., Centrum stavebního inženýrství a.s., ČR
17.10 - 17.30 Diskusia/Discussion
19.30 - 17.30 Spoločenský večer/Social evening

6. 5. 2011

9.00 - 10.50 4. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov - meracie metódy a prieskumy
Thermal technical properties of structures and buildings, energy consumption, hygienic problems - methods of measurements


31. Vzduchová propustnost a filtrace vodní páry materiálů. Výsledky měření.
Air permeability and filtration of the water vapour of materials. Result of measurements
Řehánek Jaroslav, doc. Ing., DrSc., CSI, a.s., ČR

32. Infra Red Fusion diagnostika masívnich dřevostaveb
Infra red diagnostic of solid log cabins
Mohapl Martin, Ing. VUT v Brně, Fakulta stavební, ČR

33. Riziká pri určovaní súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií budov s dôrazom na aplikáciu metódy merania tepelného toku
Risks in determination of the heat transfer coefficient in building construction structures with focus on application method of heat flow measurement
Flimel Marián, doc.Ing., CSc., FVT TUKE so sídlom v Prešove, SR

34. Pasivní chlazení pro snížení tepelné záteže v letním období
Passive cooling for reduction of cooling load in summer season
Ostrý Milan, Ing., PhD., VUT v Brně, Fakulta stavební, ČR

35. Výsledky merania vybraných ukazovateľov vnútorného prostredia v budove rodinného domu
Measurements results of selected indoor environment parameters in family house
Lopušniak Martin, Ing. PhD., Vašková Anna, Ing., Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach, SR

36. Vplyv zrážok na hodnotu súčiniteľa prechodu tepla strechy s opačným poradím izolačných vrstiev
The influence of the humidity on thermal transmittance in inverse cold flat roof structure
Vymětalík Vladimír, Ing., Kulhánek František, doc. Ing., CSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, ČR

37. Vyhodnotenie funkcie XPS v obrátenej skladbe vrstiev plochej strechy po 15 rokoch
Evaluation of 15 years XPS performance within inverse flat roof
Krška Miroslav, Ing., RAVAGO SLOVAKIA, s.r.o., SR

38. Stavebnotechnický prieskum nedostatkov a porúch strešných plášťov a ich príčinných súvislostí
Building-technical survey of flat roofs defects and its causal contingency
Misar Ivan, Ing., PhD., Pochmanová Petra, Ing., A.W.A.L., s.r.o, ČR

39. Tepelná ochrana distribučných systémov teplej vody
Thermal protection of HW distribution systems
Valášek Jaroslav, prof. Ing., PhD., LTA consult, s.r.o., SR
10.40 - 10.50 Diskusia/Discussion
10.50 - 11.10 Prestávka/Coffee break
11.10 - 12.30 5. Nízkoenergetické a pasívne budovy - príklady riešení
Low energy and passive buildings - examples of technical solutions


40. Energeticky nulové domy - definice a řešení
Near zero energy buildings - definition and solution
Tywoniak Jan, prof.Ing.CSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, ČR

41. Energetická hospodárnosť nízkoenergetického domu
Energy performance of low energy dwelling
Chmúrny Ivan, prof. Ing., PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, SR

42. Budovy e-Dome® - ultranízkoenergetické domy s aktívnou tepelnou bariérou.
Buildings e-Dome® - ultra - low - energy buildings with active thermal barriers
Kukura Pavol, Ing. PhD., e-Dome®, SR

43. Praktické skúsenosti so sanáciou bytových domov
Practical experiences with refurbishment of apartment buildings
Červenka Leoš; Dr. Ing., Ficenec Jan, Ing., PhD., Jedlička Jan, Ing., TERMO + holdings, a.s., ČR

44. Teoretické a prevádzkové energetické hodnotenie drevodomu
Theoretical and operational energy assessment of a wooden house
Ďurica Pavol, doc. Ing. a kolektív, Technická univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, SR

45. Nákladovo efektívne opatrenia zabezpečenia úspor energie sezónne využívaných malých rekreačných domov
Cost effective adjustments for energy savings in shortly reside cottage houses
Ponechal Radoslav, Ing., PhD., Technická univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, SR

46. Koncept riešenia významnej obnovy budovy základnej školy s cieľom zlepšenie kvality vnútorného prostredia a energetickej hospodárnosti budovy
The concept of school building major renovation in order to improve the quality of the internal environment and energy performance of building
Kamenský Martin, Ing., Lopušniak Martin, Ing. PhD., Nemec Maroš, Ing., Vašková Anna, Ing., Technická univerzita v Košiciach Stavebná fakulta, SR

47. Facility management budov ako nevyhnutný prostriedok na dosiahnutie predpokladaných energetických úspor
Facility management of buildings as a necessary mean to achieve assumed energy savings
Zálešák Martin, Ing.,CSc., Fakulta aplikované informatiky, University Tomáše Bati ve Zlíně, ČR
12.30 - 12.40 Diskusia/Discussion
12.40 Závery konferencie/Conclusion of the Conference
13.00 Ukončenie konferencie/Close of the Conference

Všeobecné informácie

Rokovacie jazyky

Slovenčina, čeština, angličtina so simultánnym tlmočením

Výstavka a postery

V priestoroch konania konferencie je vyčlenená plocha na výstavku s potrebným technickým zázemím. V základnej ponuke je plocha 4 m2, stôl, stolička a prívod elektrickej energie. Ďalšie požiadavky je možné riešiť individuálne. Pre prezentáciu posterov budú k dispozícii panely s rozmermi 1,0 × 1,2 m

Sprievodný program

4. mája 2011 o 19,30 hod. - čaša vína
Uvítanie účastníkov a prednášateľov

5. mája, 2011 19,30 hod.
Spoločenský večer v KOLIBE

Ubytovanie

Ubytovanie pre účastníkov je rezervované v hoteli Patria. Svoju požiadavku zašlite priamo do hotela na adresu:

Hotel PATRIA
059 85 Vysoké Tatry - Štrbské Pleso 5
HESLO: TOB 2011
Tel: + 421 524492591 - 52
Fax: +421 52 4492590
e-mail: recepcia@hotelpatria.sk
www.hotelpatria.sk

OBJEDNÁVA A PLATÍ SI UBYTOVANIE KAŽDÝ SÁM.

Poplatky

ÚČASTNÍCI platia plný účastnícky poplatok 75,- EUR zvýšený o cenu objednaných obedov (cena 1 obeda je 12,- EUR bez nápojov)
PREDNÁŠATELIA platia účastnícky poplatok znížený o cenu zborníka 70,- EUR, zvýšený o cenu objednaných obedov.
ČLENOVIA ČKAIT, SKSI , SStVTS platia znížený účastnícky poplatok 68,- EUR, zvýšený o cenu objednaných obedov.
Účastnícky poplatok je možné hradiť aj z fondu opráv.
Prosíme záväzne vyznačte svoj záujem o stravovanie a druh stravy:
Cena 1 obeda je (12.- EUR bez nápojov) a uhraďte spolu s príslušným účastníckym poplatkom.
Zahraniční účastníci môžu hradiť účastnícky poplatok v hotovosti v EUR.

Pozvánka ve formátu PDF

 
 
Reklama