Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Výpočet prostupu tepla na TZB-info s novými katalogy a se skladbami jednovrstvého zdiva HELUZ

Výpočet prostupu tepla vícevrstvou konstrukcí na TZB-info byl doplněn o nové katalogy výrobců. Již nyní je při modelování jakékoliv neprůhledné stavební konstrukce možné přímo vybírat materiály nejen z normových tabulek, ale také ze seznamů produktů předních dodavatelů stavebních hmot a výrobků.

Zcela novou funkcí výpočtu prostupu tepla při modelování obvodové stěny je porovnání skladby, kterou zadal uživatel výpočtu, se skladbou jednovrstvého zdiva od společnosti HELUZ. Skladby ze zdiva HELUZ mají odpovídající součinitel prostupu tepla jako uživatelem modelovaná skladba. Konstrukce z cihel HELUZ se zobrazují na konci výpočtu v kompletní specifikaci, včetně omítek, tlouštěk, součinitelů tepelné vodivosti a celkového součinitele prostupu tepla.

Skladbu HELUZ lze z odkazu ve výpočtu rovnou on-line poptat nebo vyžádat cenovou nabídku, příp. další technické informace a technickou podporu.

O výpočtu prostupu tepla na TZB-info

Výpočet Prostup tepla vícevrstvou neprůsvitnou konstrukcí je naprogramován v souladu s ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody a ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce – Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla – Výpočtová metoda.

Určen je pro profesionály, projektanty, architekty a energetické specialisty. Výsledky výpočtu lze tisknout pro potřeby doplnění projektové dokumentace, posudku apod.

Výpočet umožňuje určit tepelný odpor konstrukce a součinitel prostupu tepla konstrukce dle platných norem a výsledek porovnat s požadavky aktuální ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov – Část 2.

Do výpočtu lze u každé vrstvy konstrukce dosadit hodnotu součinitele tepelné vodivosti návrhovou nebo změřenou. Využít lze i hodnotu charakteristickou a deklarovanou, které výpočet podle normových postupů přepočítá na hodnotu návrhovou. Do výpočtu lze rovněž dosadit návrhové hodnoty součinitele tepelné vodivosti uvedené v ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin.

Do výpočtu lze zadávat kromě standardních vícevrstvých konstrukcí také

  • konstrukce s tepelnou izolací proměnné tloušťky – např. ploché střechy s tepelnou izolací vytvořenou spádovými klíny,
  • konstrukce se systematickými tepelnými mosty – např. šikmé střechy s tepelnou izolací mezi krokvemi nebo zdivo přerušované železobetonovými věnci nebo překlady,
  • konstrukce s bodovými tepelnými mosty – např. střechy nebo fasády s kotvícími prvky (hmoždinkami, vruty apod.,
  • střechy s opačným pořadím vrstev s tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu nad hydroizolační vrstvou.
Výpočet prostupu tepla na TZB-info
 
 
Reklama