Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Přirážka na lineární tepelné vazby I.

Přirážka na lineární tepelné vazby

Tepelné mosty a tepelné vazby jsou jedním z důležitých parametrů každého konstrukčního systému staveb. Jejich vliv se zahrnuje do výpočtů již od 70. let minulého století, pokaždé však jiným způsobem. V počátcích se tento vliv dle již neplatné ČSN 06 0210 zahrnoval přirážkou ve výši 10 %, tedy vynásobením vypočteného součinitele prostupu tepla U (dříve k) koeficientem 1,1. To se, spolu se zvyšujícími se požadavky na tepelný odpor konstrukce, ukázalo jako nedostatečné, neboť tepelné mosty i tepelné vazby mají závislost na tepelně izolačních vlastnostech konstrukcí velmi málo závislou, někdy dokonce nastává situace, že stejně řešená tepelná vazba má se zvyšujícím se tepelným odporem (snižujícím se součinitelem prostupu tepla) vzrůstající lineární činitel prostupu tepla.

V současné době se tedy tepelné mosty a vazby ve výpočtech zohledňují přirážkou ΔU, přičemž jak česká, tak i slovenská norma tyto přirážky uvádí velmi vágně v rozpětí od ΣΔUtbk,j = 0,02 W/(m2·K) až po ΣΔUtbk,j = 0,20 W/(m2·K). Toto velké rozpětí má jednak významný vliv na výpočet tepelných ztrát, a dále také umožňuje různé „kouzlení“ v rámci výpočtového prokazování kvality domů.

Série článků I. až IV. se podrobně věnuje vlivu tepelných vazeb u 4 typů zdících systémů HELUZ. Studie byla vyvolána slovenskou normou, která striktně předepisuje přirážky na vliv tepelných vazeb v závislosti na druhu konstrukce. Tyto přirážky jsou poměrně značné a tak dodavatelé zdících systémů musí prokázat, že u jejich systémů lze vlivem malých lineárních činitelů prostupu tepla Ψ možnost používat nižší přirážku ΔUtbk.

V představované studii je ukázáno, že při důsledném řešení stavebních detailů může dojít k minimalizaci vlivu tepelných vazeb i pod normou uvažovanou minimální hranici při použití běžných stavebních postupů a obvyklých stavebních materiálů. Z předchozích studií dokonce vyplývá, že vliv tepelných vazeb u jednovrstvého zdiva může mít stejný vliv jako kotvící prvky u vícevrstvých konstrukcí.

Rodinný dům Jantar 73-145

Rodinný dům Jantar 73-145 je typový rodinný dům o 2 nadzemních podlažích řešený jako 5+1, avšak může být také modifikován na dvougenerační s byty 2x 2+1. Jeho vzhled je patrný z výkresů, kde jsou také vyznačeny jednotlivé uvažované tepelné vazby.

Uvedený dům byl uvažován ve čtyřech typech zdiva, a sice:

 1. Family 50 2in1
 2. Family 38 2in1
 3. Family 50
 4. Family 38

A pro každý druh zdiva byly vypočteny lineární činitele prostupu tepla a pochopitelně i součinitelé prostupu tepla. Parametry těchto konstrukcí jsou patrné z tabulky 1. Ve výpočtech byly předpokládány stejné vnější rozměry tak, aby veškeré výpočty byly identické, resp. aby vycházely ze stejných vnějších rozměrů. To má pochopitelně za následek jiné vnitřní rozměry, ovšem cílem této studie nebylo porovnávat úniky tepla ve vztahu k obytné či užitné ploše.

Tabulka 1. Přehled tepelně technických parametrů obvodových konstrukcí rodinného domu Jantar 73-145.

Konstrukce Plocha konstrukcí [m2] Součinitel prostupu tepla U [W/(m2·K)]
Family 50 2in1 Family 38 2in1 Family 50 Family 38
Zdivo 153,99 0,110 0,167 0,151 0,222
Okna - jih 13,08 0,9 1,2 0,9 1,2
Okna - sever 7,51 0,9 1,2 0,9 1,2
Okna - východ 3,25 0,9 1,2 0,9 1,2
Střešní okno 0,7 0,739 1,378 0,739 1,378
Šikmá střecha 31,4 0,13 0,156 0,13 0,156
Strop pod půdičkou 40,4 0,13 0,18 0,13 0,18
Strop těžký nad 1. NP (pod půdou, TI na stropě) 65 0,13 0,19 0,13 0,19
Podlaha na terénu 65 0,192 0,311 0,192 0,311
Vstupní dveře 2,35 0,93 1,238 0,93 1,238
plocha obálky budovy celkem 382,7        

Pro jednotlivé stavební detaily byly spočteny tepelné toky ve dvourozměrném vedení tepla a z nich vyčísleny lineární činitelé prostupu tepla Ψ, viz článek IV.

Ve výpočtech byly zanedbány bodové tepelné mosty vznikající např. v nároží objektu, ve styku ostění okna s parapetem, průnik komínu tepelnou izolací, průnik odvětrání kanalizace tepelnou izolací apod. Systematické tepelné mosty vznikající v konstrukci, jako např. tepelný most krokvemi, lože cihel, svislé spáry cihel apod. byly zahrnuty do výpočtu součinitele prostupu tepla konstrukce.

Na základě výkresů rodinného domu pak byly vypočteny délky jednotlivých tepelných vazeb a jim přiřazený příslušné hodnoty lineárního činitele prostupu tepla Ψ, viz tabulka 2.

Zde je nutné upozornit na to, že sice některé hodnoty lineárních činitelů prostupu tepla pro tepelné vazby jsou vyšší, než jaké požaduje ČSN 73 0540-2, ovšem převážně se jedná o detaily, které představují několik tepelných vazeb současně, např. TM 14 v sobě zahrnuje tepelnou vazbu napojení okna a stěny, tepelnou vazbu napojení stěny a stropu a tepelný most způsobený nadokenním překladem.

Tabulka 2. Délka jednotlivých tepelných vazeb a hodnot lineárního činitele prostupu tepla u rodinného domu Jantar 73-145.

Tepelná vazba Délky tepelných vazeb [m] Lineární činitel prostupu tepla
Označení Popis Family 50 2in1 Family 38 2in1 Family 50 Family 38
TM 01 Roh zdiva 19,0 -0,069 -0,082 -0,096 -0,112
TM 03 Napojení vnitřní nosné stěny na obvodovou 2,8 -0,001 -0,001 0,001 -0,002
TM 04 Uložení schodiště do obvodové stěny 2,0 0,073 0,127 0,068 0,116
TM 05 Napojení stěny a podlahy 31,5 -0,037 -0,05 -0,044 -0,069
TM 06 Práh u vstupních dveří 1,0 0,026 -0,017 0,015 -0,027
TM 07 Práh u dveří na terasu 3,0 0,002 -0,057 -0,009 -0,067
TM 08 Parapet okna 8,5 0,03 0,052 0,033 0,051
TM 09 Ostění (oken, dveří) 38,4 0,011 -0,053 0,014 0,000
TM 10 Překlad s věncem nad oknem (dveřmi) 6,5 0,079 0,184 0,061 0,157
TM 11 Překlad s věncem mimo okno (dveře) 1,7 0,087 0,178 0,073 0,157
TM 12 Ztužující věnec 21,7 0,071 0,122 0,066 0,111
TM 13 Ztužující věnec, překlad, práh u balkonových dveří 3,0 0,071 0,207 0,051 0,179
TM 14 Ztužující věnec tvořící překlad 6,0 0,194 0,222 0,214 0,234
TM 19 Ztužující věnec, lehký strop s tepelnou izolací 4,7 0,114 0,164 0,131 0,177
TM 21 Napojení zdiva a střechy u pozednice 19,5 0,006 0,047 -0,014 0,033
TM 22 Napojení zdiva a střechy u štítu 9,0 -0,064 0,003 -0,082 -0,015
TM 23 Ostění u střešního okna 3,3 0,028 0,209 0,028 0,209

Dalším krokem pak byl výpočet tepelného toku z objektu při uvažování pouze jednorozměrného vedení tepla a při uvažování dvourozměrného vedení tepla a z těchto údajů byl vypočten vliv tepelných mostů a následně konkrétní přirážka ΔUtbk.

Výpočet vlivu tepelných mostů a vazeb u rodinného domu Jantar 73-145.

Přehledné uvedení vstupních hodnot:

 • Plocha obálky budovy A = 382,7 m2
 • Tepelný tok způsobený vlivem uvažovaných tepelných vazeb Qtbk = Σ(ΔUtbk,j * ℓ), kde ℓ je délka jednotlivého tepelného mostu je pro:
  • Family 50 2in1 Qtbk = 2,12 W/K
  • Family 38 2in1 Qtbk = 3,83 W/K
  • Family 50 Qtbk = 0,82 W/K
  • Family 38 Qtbk = 3,79 W/K
 • Přirážka na vliv tepelných mostů ΔUtbk pro jednotlivé druhy zdiva je pro:
  • Family 50 2in1 ΔUtbk = 0,0055 W/(m2·K)
  • Family 38 2in1 ΔUtbk = 0,0100 W/(m2·K)
  • Family 50 ΔUtbk = 0,0021 W/(m2·K)
  • Family 38 ΔUtbk = 0,0099 W/(m2·K)

Závěr

Pro tento typ rodinného domu, tedy pro poměrně kompaktní tvar, lze použít přirážku na vliv tepelných mostů ve výši ΔUtbk = 0,01 W/(m2·K).

Přílohy


Půdorys 1. NP

Půdorys 2. NP

Řez


Pohled s barevným vyznačením tepelných mostů a tepelných vazeb

Pohled s barevným vyznačením tepelných mostů a tepelných vazeb

Pohled s barevným vyznačením tepelných mostů a tepelných vazeb


Pohled s barevným vyznačením tepelných mostů a tepelných vazeb
 
 
Reklama