Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Tepelné mosty a Nová Zelená úsporám

Tepelné mosty jsou důležitým místem tepelných ztrát objektů, a proto musí být zohledňovány. Velikost tepelných mostů lze získat buď výpočtem nebo z katalogů. Jedním z nich je i elektronický katalog tepelných mostů, který prodává firma KCAD.


Tepelné mosty a tepelné vazby jsou mnohokrát skloňovaným fenoménem. Jsou v každé stavbě a musí se s nimi uvažovat při výpočtu energetické náročnosti budovy. Pro obvyklé stavby je v ČSN 73 0540 tabulka přirážek součinitele prostupu tepla ΔUtbk,j uvádějící jejich obvyklé hodnoty na běžných stavbách. Hodnoty zde uvedené jsou od 0,02 do 0,2 W/(m.K), což, zejména u pasivních domů, často tvoří podstatnou tepelnou ztrátu. Toho si byli vědomi i tvůrci podmínek pro dotační titul Nová zelená úsporám a proto zde stanovili možnost, že při výpočtech lze zadat i nulovou přirážku na tepelné mosty, avšak musí to být podloženo podrobnými výpočty všech tepelných mostů, resp. jejich lineárních činitelů. Tyto hodnoty lze převzít i z katalogu tepelných mostů, ovšem jeho skutečné provedení musí být přesně takové, jak je uvedeno ve výpočtech. Toto bohužel u některých katalogů naráží na problém, že stavební detail není přesně okótován, a tak ani není zřejmé, jaký je přesně jeho tvar.

Proto jistě mnozí uvítají novou pomůcku, kterou nabízí firma KCAD, a sice databázový program Tepelné mosty. Tento program obsahuje cca 1000 různých tepelných mostů. Jsou zde vypočítány důležité parametry těchto stavebních detailů, a to jak lineární činitel prostupu tepla, který lze přebrat automaticky i do výpočtových programů Stavební fyzika, tak i nejnižší povrchová teplota či teplotní faktor fRsi.

Reklama

Xella CZ se značkou Ytong patří mezi společnosti, které se s předstihem zabývají požadavky, jež vyplývají z nové legislativy v oblasti energetických úspor.
Vzorová řešení vybraných stavebních detailů ze systému Ytong jsou navržena tak, aby efektivně využila jeho vlastností a doplňků z běžně dostupných materiálů a technologií. Všechny detaily jsou posouzeny z hlediska tepelněizolačních vlastností, vlhkostního režimu a hygienického kritéria, přičemž všechny tyto požadavky splňují. Zároveň mají všechny detaily velmi nízkou přídavnou tepelnou ztrátu pod hodnotou 0,1 (W/(m . K)).

Stavební detaily jsou zde pak vizualizovány jak v pdf, tak i barevné rozložení teplot v tepelném mostu. Zcela výjimečné na tomto katalogu tepelných mostů však je, že veškeré stavební detaily, u kterých byly řešeny tepelné mosty, jsou zde uvedeny i ve formátu dwg. Toto řešení umožňuje jak zlepšení projektování uvedením stavebních detailů ve výkresové dokumentaci, tak i přesnější kvantifikaci tepelných ztrát objektů.

Velké množství stavebních detailů vyžaduje možnost vyhledávání. Ta je zde realizována prostřednictvím možností zaškrtávání několika různých parametrů (druh tepelného mostu, druh tepelné izolace, nosná konstrukce, sousedící prostředí, umístění, výrobce stavebního materiálu, název výrobku). Nevýhodou tohoto řešení je to, že pokud se zaškrtne málo požadavků, je nalezeno velké množství stavebních detailů, pokud se těchto požadavků zaškrtne příliš, může být výsledkem vyhledávání prázdná množina. Tepelné mosty jsou také řazeny podle číselníku. Vzhled programu je patrný z obr. 1. Na obr. 2 je ukázka jednoho z mnoha zde kvantifikovaných tepelných mostů, na obr. 3 je pak vizualizace rozložení teplot v tomto detailu. Po vyhledání tohoto detailu se objeví tabulka 1.

Obr. 1
Obr. 1
Obr. 2
Obr. 2

Obr. 3
Obr. 3
Tabulka 1
Katalogové číslo41 104 0004 003
Lineární činitel prostupu tepla z exteriéru0,01
Teplotní faktor0,972
English Synopsis
Thermal bridges and new green savings

Thermal bridges are important spots of heat loss of buildings, and therefore must be taken into account. Size of the thermal bridges can be obtained either by calculation or from catalogs. One of them is the electronic catalog of thermal bridges, which is sold by KCAD.

 
 
Reklama