Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Zajištění požadovaných stavebněfyzikálních vlastností

následující text předchozí text

Hlavními požadavky, které musí funkční spára otvorové výplně zajistit z pohledu stavební fyziky, jsou:

  • průvzdušnost,
  • tepelněizolační schopnost,
  • vodotěsnost
  • zvukověizolační schopnost.

Funkční spára je z tohoto pohledu nejslabším místem celého výrobku, a proto je nutné věnovat jí zvýšenou pozornost.

Průvzdušnost

Průvzdušnost, vyjádřená součinitelem spárové průvzdušnosti iLV [m³/(s∙m∙Pa0,67)], je ukazatelem schopnosti zabezpečit přirozenou výměnu vzduchu otvorovou výplní. Vyjadřuje objemový tok vzduchu v m³ za sekundu, který se vztahuje na metr délky spáry nebo m2 plochy výrobku při rozdílu tlaku mezi interiérem a exteriérem 1 Pa.

Hodnotu průvzdušnosti ovlivňuje nejvíce druh a počet těsnění (k tomu více v kapitole Těsnění) a dále kování (k tomu více v kapitole Kování). Vzhledem k tomu, že intenzita větrání funkční spárou je závislá nejen na hodnotě součinitele spárové průvzdušnosti, ale i na rozdílu tlaku, nelze nikdy přirozené větrání považovat za dostatečné, proto je snahou osazovat co nejtěsnější otvorové výplně a větrání řešit jiným způsobem.

Intenzita větrání místnosti

Musí být splněn normový požadavek na intenzitu větrání n [h−1], který je vyjádřen vztahem

n ≤ nN [h−1],
 

kde je

nN
– požadovaná intenzita větrání užívané místnosti stanovená zvláštními předpisy (např. vyhláškou 108/2001 Sb., 107/2001 Sb. a nařízením vlády 178/2001 Sb.).
 

Zároveň však platí, že

n ≤ 1,5 ∙ nN.
 

Pro běžné obytné místnosti se obvykle udává, že musí být zajištěna výměna vzduchu jednou za dvě hodiny, aby byly dodrženy hygienické limity koncentrace škodlivin ve vzduchu. Tento požadavek moderní okna sama o sobě nesplňují. Je proto třeba výměnu vzduchu zabezpečit jiným způsobem než prostřednictvím funkční spáry.

Tepelněizolační vlastnosti

Na hodnotě celkového součinitele prostupu tepla Uw [W/(m²∙K)] se funkční spára negativně podílí vytvořením lineárního tepelného mostu. Hodnotu součinitele prostupu tepla nezanedbatelným způsobem zhoršuje. Tento negativní vliv lze do určité míry omezit použitím vhodné větrové zábrany, především volbou tvaru jednotlivých těsnicích profilů, jejich počtem a umístěním.

Vodotěsnost

Co se týče vodotěsnosti, je nutné zdůraznit, že výběru správné profilace rámu a křídla je třeba věnovat velkou pozornost obzvlášť tam, kde budou výrobky umístěny ve větších výškách (od 20 m výše). Obecnější informace najdete v kapitole Vodotěsnost a vzduchotěsnost.

Zvukověizolační vlastnosti

Vážená neprůzvučnost Rw [dB] je ovlivněna podstatnou měrou tvarem funkční spáry (účinnější při tlumení hluku jsou otvorové výplně s naléhávkou – funkční spárou zalomenou s přesahem křídla přes okenní rám) než například výrobky s křídlem a rámem v jedné rovině). Dále je opět důležitý druh a počet použitých těsnicích profilů a rovněž znovu typ a seřízení kování, o kterém je řeč v následující kapitole Kování. Pro úplnost dodejme, že na průvzdušnosti celé otvorové výplně se velkou měrou podepisuje také nevhodně provedená připojovací spára.

následující text předchozí text
 
 
Reklama