Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Odolnost proti zatékání dešťové vody

následující text předchozí text

V České republice nejsou v současnosti žádným předpisem stanoveny požadavky podle třídy odolnosti vůči zatékání, které musejí otvorové výplně splnit. Do doby vydání příslušné ČSN, která tyto požadavky bude závazně specifikovat, se doporučuje řídit se doporučenými hodnotami třídy vodotěsnosti podle ČSN EN 14351-1+A1:2011, které jsou obsaženy v informativní Národní příloze. Pro úplnost lze tato doporučení porovnat také například s hodnotami platnými v Rakousku (ÖNORM B 5330 Fenster – Anforderungen – Ergänzungen zur ÖNORM EN 14351-1, platnost od roku 2007) nebo v SRN (Richtlinie ift Rosenheim FE-05/2, platnost od roku 2005). V kapitole 9.7 Vodotěsnost a vzduchotěsnost jsou uvedena některá obecná doporučení. Jde o příklady vhodné pro běžné budovy typu rodinných domů, nižších obytných budov a podobně.

Zejména u panelových domů, kde bývají výměny oken ve větších výškách časté, je nutné podrobněji se zaměřit na doporučenou, případně požadovanou vodotěsnost dle výše zmíněných předpisů, protože se obvykle jedná o výšky nad 20 m. Zde jsou tlakové poměry výrazně náročnější, než by odpovídalo třídám vodotěsnosti 9A nebo 7B.

Otvorové výplně vyhovující náročnějším podmínkám se označují Exxx, přičemž symbol xxx značí maximální zkušební tlak v pascalech (Pa), jemuž výrobek při zkoušce vyhověl. Pro panelové domy by se měla vždy vyžadovat třída alespoň 9A.

Dešťová zábrana, dekompresní dutina

O těchto je pojednáno v předchozí kapitole Dešťová zábrana, dekompresní dutina.

následující text předchozí text
 
 
Reklama