Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Připravované změny v posuzování shody s ohledem na Nařízení EU č. 305/2011 a novinky v normalizaci pro okna a dveře

V letošním roce dochází k významné změně v posuzování shody stavebních výrobků. Od 1. července 2013 vejde v úplnou platnost NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. Co tato změna přinese výrobcům?

V letošním roce dochází k významné změně v posuzování shody stavebních výrobků. Od 1. července 2013 vejde v úplnou platnost NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. Co tato změna přinese výrobcům?

Hlavní očekávané změny

 • Prohlášení o vlastnostech nahradí Prohlášení o shodě
 • bude posílen význam označení CE;
 • aktualizují se a o 1 položku se rozšíří základní požadavky na stavby (úprava zaměřená především s ohledem na posílení ochrany zdraví a životního prostředí);
 • postupně budou revidovány stávající harmonizované technické specifikace a nové budou zpracovány v duchu platného předpisu;
 • vzniknou subjekty pro technické posuzování (TABs – Technical Assessment Bodies);
 • notifikující (oznamující) orgány a notifikované osoby (oznámené subjekty) budou postupovat podle nových pravidel;
 • budou upraveny systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností a v definovaných případech budou zavedeny zjednodušené postupy;
 • bude posílena role dozoru nad trhem;
 • budou vytvořena Kontaktní místa pro výrobky.

Označení CE podle nařízení má u stavebních výrobků zvláštní význam: osvědčuje, že informace o vlastnostech výrobku byly získány v souladu s nařízením a musí být tudíž považovány za přesné a spolehlivé. Je tedy zřejmé, že označení CE nelze spojovat s jeho „bezpečností“ pro uživatele; stavební výrobek ve smyslu nařízení jako meziprodukt může plnit bezpečnostní ukazatele stavby teprve poté, co byl projektantem na základě svých vlastností správně navržen a zabudován do stavby;

Pravidla a podmínky pro připojování označení CE

 1. Označení CE musí být viditelně, čitelně a nesmazatelně připojeno ke stavebnímu výrobku nebo k jeho štítku. Pokud to vzhledem k povaze výrobku není možné nebo odůvodněné, připojí se k obalu nebo k průvodní dokumentaci.
 2. K označení CE se doplní dvě poslední číslice roku, v němž bylo označení poprvé připojeno, název a sídlo výrobce nebo identifikační značka umožňující snadnou a jednoznačnou identifikaci jména či firmy a adresy výrobce, jedinečný identifikační kód typu výrobku, referenční číslo prohlášení o vlastnostech a úrovně nebo třídy vlastností uvedených v prohlášení, odkaz na použitou harmonizovanou technickou specifikaci, případně identifikační číslo oznámeného subjektu a zamýšlené použití, jak je stanoveno v příslušné harmonizované technické specifikaci.
 3. Označení CE se připojí před uvedením stavebního výrobku na trh.

To znamená, že pokud nedojde ke změně harmonizované normy, zůstávají u označení CE uvedeny stále stejné dvě poslední číslice roku, v němž bylo označení připojeno. Tedy nikoli roku, kdy byl dodán na trh konkrétní výrobek (kus). Od 1. 7. 2013 je potřeba vydat tedy nové označení CE s dvojčíslím 13 (toto se bude uvádět i v roce 2014, 2015, atd., pokud nedojde ke změně harmonizované normy). Nově bude na označení uváděn odkaz na referenční číslo Prohlášení o vlastnostech.

Příloha III – vzor Prohlášení o vlastnostech: byly převzaty přesně povinnosti výrobců z článků, a Rada provedla velké změny formy Prohlášení o vlastnostech. Za tímto účelem byl vypracován vzor, který je uveden následně.

Poskytování prohlášení o vlastnostech (PoV)

 1. Kopie prohlášení o vlastnostech každého výrobku, který je dodán na trh, se poskytne buď v tištěné podobě, nebo elektronickými prostředky.
  Pokud ovšem jediný uživatel odebírá dodávku více kusů jednoho výrobku, může k ní být připojena pouze jedna kopie prohlášení o vlastnostech buď v tištěné podobě, nebo elektronickými prostředky.
 2. Pokud o to příjemce požádá, musí mu být poskytnuta kopie prohlášení o vlastnostech v písemné podobě.
 3. Odchylně od odstavců 1 a 2 můţe být kopie prohlášení o vlastnostech zpřístupněna na internetové stránce, a to za podmínek stanovených Komisí prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 60. Tyto podmínky mimo jiné zajistí, aby bylo prohlášení o vlastnostech k dispozici nejméně po dobu stanovenou v čl. 11 odst. 2 Nařízení EU č. 305/2011.

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. .................................

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:…………………………………………………………

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle čl. 11 odst. 4:

....................................................................................................................................................................

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno v příloze V:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

....................................................................................................................................................................

(jméno a případně identifikační číslo oznámeného subjektu)

provedl........................................................................podle systému……………………………………

(popis úkolů třetí strany podle přílohy V)

a vydal………………………………………………………………………………………………

(osvědčení o stálosti vlastností, osvědčení o shodě řízení výroby, zkušební/výpočtové protokoly – dle potřeby)

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení: (neplatí pro okna a vnější dveře)

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristikyVlastnostHarmonizované technické specifikace
   
   
   

10. Vlastnost výrobku, specifikovaného v bodech 1 a 2, je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

....................................................................................................................................................................

(jméno a funkce)

....................................................................................................................................................................

(místo a datum vydání)(podpis)

Změnit prohlášení o shodě za prohlášení o vlastnostech (PoV)?

Výrobek, který je uveden na trh 1. 7. 2013 a později, musí výrobce doprovodit Prohlášení o vlastnostech (dále PoV) v souladu s čl. 4 (1) CPR. Uvedením na trh se pro účely CPR rozumí první dodání stavebního výrobku na trh Unie – viz čl. 2 (17) CPR.

To znamená, že je potřeba přepracovat všechny stávající ES prohlášení o shodě na PoV a od 1. 7. 2013 již dodávat výrobek s PoV. Není nutné žádat notifikované osoby (oznámené subjekty) o vydání nových protokolů o počátečních zkouškách typu výrobku. Lze využít původně vydané dokumenty o posouzení shody, pokud nedošlo ke změnám výrobku.

Prohlášení o shodě podle stávající směrnice CPD, doprovázející výrobek, který byl uveden na trh nejpozději 30. 6. 2013, platnosti nepozbývá. Výrobek je již na trhu a uplatňuje se na něj čl. 66 (1) CPR: Stavební výrobky, které byly uvedeny na trh v souladu se směrnicí 89/106/EHS přede dnem 1. července 2013, se považují za výrobky, které jsou v souladu s tímto nařízením.

Výrobce má možnost po 1. 7. 2013 dobrovolně vydat PoV i pro výrobky, které již na trhu jsou, a nahradit tak původní „Prohlášení o shodě“ podle CPD, není to však jeho povinností.

Výrobci mohou na svých webových stránkách zveřejňovat PoV ke svým výrobkům v elektronické formě (tzv. ePoV). Komise zadala zpracování analýzy právního prostředí v jednotlivých členských státech z hlediska zveřejňování informací, nicméně výrobci nemusí čekat na oficiální výstup této analýzy.

Vzor formátu pro PoV, uvedený v CPR, příloha III, je v současné době Komisí revidován s cílem jej zjednodušit a zpřehlednit. Změny nebudou rozsáhlé. Do doby novelizace (předpoklad: závěr roku 2013) platí postup podle stávajícího vzoru uvedeného v příloze III.

Tyto a další informace k novému nařízení lze nalézt např. na: http://www.unmz.cz – aktuálně.

Novinky v normalizaci pro okna a dveře

V letošním roce budou vydány nebo se připravují následující normy:

ČSN EN 16005 Motoricky ovládané dveře – Bezpečnost při používání – Požadavky a zkušební metody – tato norma by měla vyjít v dubnu 2013. Tato evropská norma stanovuje požadavky s ohledem na konstrukci a zkušební metody pro vnější a vnitřní motoricky ovládané dveře. Takové dveřní konstrukce mohou být ovládané elektromechanicky, elektrohydraulicky nebo pneumaticky a zahrnuje bezpečnost při používání motoricky ovládaných dveří pro běžný přístup stejně tak jako v únikových cestách, a také požárně odolných a/nebo kouřotěsných dveří. Typy dveří, na něž se vztahuje, zahrnuje motoricky ovládané dveře posuvné, kývavé a otáčecí (turniketové) dveře, včetně posuvně otevíravých (balančních) dveří a skládacích dveří s vodorovně pohyblivým křídlem. Tato evropská norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi vztahujícími se k motoricky ovládaným dveřím, pokud jsou používány podle svého určení a za podmínek nesprávného použití, které jsou rozumně předvídatelné výrobcem.

ČSN EN 1191 (revize 2012) Okna a dveře – Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání – Zkušební metoda – tato revize původní normy by měla být vydána v červnu nebo červenci 2013. Tato norma určuje postup zkoušky ke stanovení mechanické odolnosti dveřních kompletů a pohyblivých částí oken se zřetelem na stanovený počet ovládacích cyklů. Nejdůležitější změny ve srovnání s předchozí verzí EN 1191:2000 jsou:

 • referenční rychlosti pro ruční ovládání jsou nastaveny podle hmotnosti;
 • různé rychlosti pro lineární, otočný a sklápěcí pohyb;
 • je jasně popsána úroveň síly pro uzavírací systém;
 • přesnější popis zkušebních cyklů;
 • definovaný vedlejší způsob ovládání a způsob ovládání při čištění a údržbě;
 • začleněna kritéria ukončení;
 • začleněny nové normativní přílohy A až I(viz předmět normy).

ČSN 74 6101 Dřevěná okna – Základní ustanovení – chystá se revize této normy, která by měla být vydána koncem roku 2013. Revize by měla zahrnout všechny podstatné změny, které byly provedeny za uplynulých cca 25 let v oblasti terminologie, zkoušení a klasifikace v rámci evropských norem. Také by měla uvádět doporučení na podmínky osazování oken do stavby, stejně tak jako podmínky správného užívání oken.

ČSN EN 16361 Motoricky ovládané dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Dveře, jiné než kývavé, bez vlastností požární odolnosti a kouřotěsnosti – tato norma by měla vyjít pravděpodobně koncem roku 2013 nebo začátkem roku 2014. Tato evropská norma specifikuje požadavky týkající se konstrukce a zkušebních metod pro vnější a vnitřní motoricky ovládané dveře, jiné než kývavé, používané pro běžný vstup, stejně tak jako v únikových cestách. Takové dveřní konstrukce mohou být ovládány elektromechanicky, elektrohydraulicky nebo pneumaticky. Typy dveří zahrnují motoricky ovládané posuvné dveře, otáčecí (turniketové) dveře, vyvážené (balanční) dveře (posuvné/kývavé) a skládací dveře s vodorovně posuvným křídlem. Bude určovat podmínky pro označování motoricky ovládaných dveří CE s ohledem na stejné vlastnosti, jako jsou u obyčejných vnějších dveří. Pro motoricky ovládané dveře jsou uváděny mírnější klasifikace průvzdušnosti, vodotěsnosti a odolnosti proti zatížení větrem.

ČSN EN 16034 Okna, dveře a vrata – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Vlastnosti požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti – v současnosti zase došlo k odkladu vydání z neznámého důvodu. Tato evropská norma určuje na materiálu nezávislé, bezpečnostní a funkční požadavky související s požární odolností a/nebo kouřotěsností. Platí pro vrata (jak jsou definovány v ČSN EN 13241-1+A1), dveře a otevíratelná okna (jak je definovány v ČSN EN 14351-1 a/nebo prEN 14351-2). Všechny ostatní vlastnosti – v případě potřeby - jsou uvedeny v ČSN EN 13241-1+A1, ČSN EN 14351-1+A1 a prEN 14351-2 a podle těchto norem také ověřovány. To znamená, že výrobky budou mít dva štítky CE a dvě různé prohlášení o shodě (vlastnostech).

English Synopsis
Upcoming changes to the conformity assessment with regard to the EU Regulation No. 305/2011 and news in standardization for windows and doors

This year there has been a change in the assessment of the conformity of construction products. From July 1st 2013 the REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL No 305/2011 (issued on March 9th 2011) laying down harmonized conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC will come into full force. What will be the benefit for manufacturers?

 
 
Reklama