Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Změny technických předpisů a norem v oboru otvorových výplní

Cílem příspěvku je informovat o nejdůležitějších změnách předpisů a norem v oboru otvorových výplní v uplynulém roce, tj. od října 2017 a o některých změnách v přípravě.


© Fotolia.com

1. Návrh zákona o stavebních výrobcích

V červenci 2018 bylo ukončeno k mezirezortní připomínkové řízení návrhu zákona o stavebních výrobcích a do konce roku 2018 má být návrh zákona předložen legislativní radě vlády. Záměrem je vyčlenit stavební výrobky ze stávajícího zákona 22/1997 Sb. a podmínky pro jejich uvádění na trh, ale i použití do staveb upravit samostatným předpisem a dále přiblížit postupy posuzování výrobků, které jsou v neharmonizované sféře (národním systému), tj. pro které zatím neexistují harmonizované normy, postupům pro výrobky v harmonizované oblasti. Návrh zákona upravuje:

 1. podmínky pro uvádění a dodávání
  • stanovených stavebních výrobků na trh v České republice,
  • stavebních výrobků s označením CE na trh v ČR, pokud nejsou upraveny přímo použitelným předpisem EU (Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 – CPR),
 2. podmínky pro návrh a použití stavebních výrobků do staveb v České republice,
 3. práva a povinnosti hospodářských subjektů uvádějících nebo dodávajících stavební výrobky na trh v ČR, pokud nejsou upraveny přímo použitelným předpisem,
 4. výkon státní správy v souvislosti s uváděním a dodáváním stavebních výrobků na trh v ČR, včetně dozoru nad plněním povinností stanovených tímto zákonem a přímo použitelným předpisem a ukládání sankcí za porušení těchto povinností.

Podle návrhu zákona by Prohlášení o shodě i v národním systému mělo být nahrazeno CZ prohlášením o vlastnostech, které má vyšší vypovídací hodnotu a stanovené stavební výrobky by měly být označovány značkou SCZ obdobně, jako jsou v harmonizované sféře výrobky označovány CE. Návrh zákona nově upravuje i povinnosti distributorů, tedy osob, které v dodavatelském řetězci dodávají stanovené výrobky na trh. Stanovené stavební výrobky mají být stanoveny Vyhláškou MPO o skupinách výrobků (podobně jako jsou nyní stanoveny v Nařízení vlády 163/2002 Sb. v platném znění). Dalším prováděcím předpisem k budoucímu zákonu by měla být Vyhláška o vlastnostech stavebních výrobků obsahující seznam vlastností stavebních výrobků pro zamýšlené použití včetně metody jejich stanovení. Návrh vyhlášek nebyl dosud zpracován. Cílem nového zákona má být i rozšířením kompetencí České obchodní inspekce i stavebního dozoru a možnost kontroly výrobků dodávaných přímo na stavbu.

Podle současného návrhu by měl zákon nabýt účinnosti 1.1.2021. Výjimkou jsou některá ustanovení, jež by měla být účinná o několik měsíců dříve k zajištění autorizací pověřených právnických osob k posuzování stavebních výrobků podle tohoto zákona.

Nový zákon se nejvíce dotkne výrobků v neharmonizované sféře, což jsou v oblasti otvorových výplní zejména vnitřní požárně odolné dveře - požární uzávěry.

2. Nové normy od 10/2017

Pro výrobce otvorových výplní je významné revidované vydání
ČSN EN 14351-1+A2:2017 Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře. Byla vydána v červnu 2018 v českém jazyce, nahradila tutéž ČSN avšak převzatou vyhlášením, tj. v anglickém jazyce, v březnu 2017. Současně byla zrušena ČSN EN 14351-1+A1 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti. V ČSN EN 14351-1+A2:2017 bylo oproti původnímu znění normy (+A1) vypuštěno ustanovení, že norma neplatí pro výrobky s požární odolností a doplněna informace, že vlastnosti vztahující se k požární odolnosti se posuzují podle EN 16034. ČSN EN 14351-1+A2:2017 nově neobsahuje národní přílohu s požadavky na třídy průvzdušnosti, vodotěsnosti a odolnosti proti zatížení větrem pro konkrétní umístění oken ve stavbě. Tyto požadavky jsou nově obsaženy v ČSN 74 6078.

ČSN 74 6078 Okna a vnější dveře - Třídy a úrovně vlastností podle vhodnosti použití, vydána 6/2018
Stanovuje požadavky na třídy a hodnoty mandátových vlastností oken a vnějších dveří podle ČSN EN 14351-1+A2:

 • Minimální třídy průvzdušnosti vodotěsnosti a odolnosti proti zatížení větrem podle umístění oken/dveří v obvodovém plášti, výšky budovy, větrné oblasti a kategorie terénu
 • Součinitel prostupu tepla a vzduchovou neprůzvučnost odkazem na příslušné ČSN
 • Třídy odolnosti proti nárazu
 • Únosnost bezpečnostních zařízení.

Uveden příklad výběru reprezentativních zkušebních vzorků pro typové zkoušky oken podle ČSN EN 14351-1+A2, příloha F.

ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování – revize účinná od 2/2018, nahrazuje vydání z 4/2014, nově Příloha D - Montáž otvorových výplní do historických objektů

EN 12453:2017 Vrata - Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat – Požadavky, převzata vyhlášením (zatím v AJ) 3/2018 nahrazuje ČSN EN 12453 z 11/2001 a současně ČSN EN 12445 Vrata - Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat - Zkušební metody z 11/2001

ČSN EN 12064 Vrata – Mechanické vlastnosti – Požadavky a zkušební metody, převzata vyhlášením 2/2018, nahrazuje ČSN EN 12604 Vrata – Mechanické vlastnosti – Požadavky ze 7/2001

ČSN EN 16361+A1:2017 Motoricky ovládané dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Dveře, s výjimkou otočných, původně určené k montáži s motorickým ovládáním, s účinností od 2018-04-30 nahradila ČSN EN 16361 (74 7041) z května 2014, není harmonizovaná

ČSN EN 13126-8:2017 Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 8: Kování pro otočení a vyklopení, kování pro vyklopení a otočení a kování pouze pro otočení – vydána zatím pouze vyhlášením (v AJ) 8/2018, nahrazuje vydání ze srpna 2006

3. Normy v přípravě

EN 14351-2:2018 Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 2: Vnitřní dveře.
Dle plánu TC 33 by měla být : 10.10.2018 k dispozici definitivní text.

 • 31.1.2019 vyhlášena jako EN
 • 30.4.2019 vydána jako ČSN EN, vyhlášena v OJ EU harmonizovanou.

Pr EN 17213 Okna a dveře – Enviromentální prohlášení o produktu – Pravidla produktových kategorií pro okna a vnější dveře. Finální návrh by měl být dostupný do 12/2018. Jde o dokument navazující na nový tzv. 7. základní požadavek na stavby dle Nařízení evropského Parlamentu a Rady EU 305/2011 (CPR), tj. „Udržitelné využívání přírodních zdrojů“, který by měl být postupně naplňován v rámci revizí jednotlivých harmonizovaných norem. Environmentální prohlášení o produktu je soubor měřitelných informací o vlivu produktu na životní prostředí v průběhu jeho životního cyklu (např. spotřeba surovin, energií a vody, produkce odpadů, v jednotlivých fázích jeho životního cyklu a míru emisí přispívajících ke skleníkovému efektu, poškozování ozónové vrstvy, okyselování půdy a vody, eutrofizaci vod a tvorbě fotochemických oxidantů. Získání těchto údajů je založeno na metodice posouzení životního cyklu (LCA) a samotné výsledné prohlášení je konečným výstupem obsahujícím informace o produktu s přehledně uspořádanými výsledky LCA.

4. Pro výrobce požárně odolných dveří

V listopadu 2019 končí přechodné období harmonizované ČSN EN 16034 Dveře, vrata a otevíravá okna - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Charakteristiky požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti, což znamená, že pro požárně odolná vrata a požárně odolné vnější dveře bude od tohoto termínu povinná CE certifikace, označení CE a Prohlášení o vlastnostech a to navíc při současném splnění požadavků ČSN EN 13241 (pro vrata) a ČSN EN 14351- 1 (pro vnější dveře a okna).

Do vydání a harmonizace EN 14351-2 pro vnitřní dveře norma ČSN EN 16034 jako harmonizovaná zatím stále neplatí pro požárně odolné dveře vnitřní, kterých je mezi požárními uzávěry většina.

Pro certifikaci požárně odolných otvorových výplní je zásadní klasifikace požární odolnosti na základě výsledků zkoušek a to buď na základě „přímé aplikace“ nebo tzv. „rozšířené aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti“. Pravidla pro rozšířené aplikace, tj. využití výsledků zkoušek i pro výrobky, které se povoleným způsobem odchylují od konstrukce prověřené zkouškou, upřesní revidované vydání EN 15269-1 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů oken….Část 1: Všeobecné požadavky, které by mělo být dostupné ještě do konce tohoto roku. Výsledkem rozšířené aplikace a klasifikace má být podle revize norma jednoznačně pouze jedna třída požární odolnosti takto:

 • je-li pro kompletní řadu výrobků požadována pouze nejnižší společná klasifikace, může být řada výrobků zahrnuta v 1 protokolu o rozšířené aplikaci (EXAP) a protokolu o klasifikaci
 • je-li požadováno, aby se pro určitá část řady výrobků nabízela vyšší klasifikace, musí tato část řady mít samostatnou rozšířenou aplikaci a klasifikaci.

5. Normy platné x normy neplatné, avšak harmonizované

Problém harmonizovaných norem, které byly zrušeny a nahrazeny novým vydáním, jenž však dosud nebylo harmonizováno, bohužel i přes opakované urgence Evropské komise přetrvává. Harmonizované normy jsou určeny k posuzování, ověřování vlastností stavebních výrobků a jejich značení CE pro uvedení na trh, tedy prodej v rámci EU včetně České republiky. Harmonizací se rozumí vyhlášení normy v Úředním věstníku Evropské unie (viz http://ec.europa.eu). Seznam harmonizovaných norem včetně data planosti jako harmonizované normy a data ukončení souběžné platnosti s národními předpisy (tzv. přechodné období) je přehledně uveden i na Informačním portálu ÚNMZ ke stavebním výrobkům (www.unmz.cz).

Nejen v oblasti otvorových výplní ale i v jiných oborech stavebních výrobků existuje v současné době těžko pochopitelný stav, kdy původní harmonizovaná norma je zrušena, nahrazena novou doplněnou a revidovanou stejného označení, avšak odlišného data vydání. Přitom „nová“, platná norma ještě dlouhou dobu není vyhlášena harmonizovanou a norma „stará“, tedy původní, je fakticky již zrušena. Příkladem jsou:

ČSN EN 13830 Lehké obvodové pláště - Norma výrobku;

ČSN EN 13830:2004 zrušena k 31.1.2017, avšak harmonizovaná a
ČSN EN 13830:2016 účinná od 1.11.2016, ale není harmonizovaná

ČSN EN 1873:2006 Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Bodové plastové střešní světlíky - Specifikace výrobku a zkušební metody;

ČSN EN 1873:2006 zrušena k 1.9.2016 (!), avšak harmonizovaná a
ČSN EN 1873+A:2016 účinná od 1.9.2016, není harmonizovaná – stav trvá již 2 roky!

Tato situace je pro výrobce mimořádně obtížná. Posuzování a ověřování výrobků pro CE značení a prohlášení o vlastnostech, může být prováděno pouze podle harmonizovaných (ale v některých případech však již neplatných) norem. Pokud se v původní a nové normě liší zkušební postupy, jako např. v EN 1873 a výrobce nechá zcela logicky provést zkoušky podle požadavků nové normy, nemůže výsledky těchto zkoušek využít pro CE značení a prohlášení o vlastnostech a tedy ani výrobek uvádět na trh. Nezbývá než investovat do zkoušek podle „zastaralých“ zkušebních postupů, jejichž výsledky však jsou po harmonizací nové normy, tedy možná v časovém horizontu několika měsíců, neplatné.

Podle informace ÚNMZ (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví) nastává tato situace, kdy nová norma není „včas“ harmonizována v případech, kdy některý členský stát EU podá proti harmonizaci nové normy námitku a přitom podle pravidel CEN musí být norma původní již zrušena.

Jedinou cestou, jak tento stav posunout je opakovaná urgence přes Stálý výbor ve stavebnictví při Evropské komisi, kde Českou republiku zastupuje ÚNMZ (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví) a dále urgence přes evropská sdružení výrobců (např. Eurowindoor).

6. Evropské dokumenty pro posuzování mimo EN

Kromě evropských norem existují ještě další evropské předpisy související s ověřováním výrobků a jejich značením CE pro uvedení na trh EU. Jde o European Assesssment Documents (EAD), česky Evropské dokumenty pro posuzování. Jsou vydávány pro výrobky, pro které CEN nepředpokládá vydání harmonizované normy nebo taková norma dlouhodobě chybí. K obdobnému účelu byly dříve vydávány dokumenty ETAG (European Technical Approval Guide), které jsou postupně trasformovány na EAD ale do konce roku 2018 je lze jako EAD použít. EAD i ETAG jsou k dispozici na webových stránkách EOTA (European Organization for Technical Approval) www.eota.eu.


V oblasti otvorových výplní je nejvíce využíván:
EAD 020029-00-1102 Internal pedestrian fire resisting and/or smoke control single or double leaf doorsets made of steel - pro vnitřní požárně odolné dveře, kde harmonizovaná norma dlouhodobě chybí. Při využití tohoto dokumentu lze i pro kovové vnitřní požárně odolné dveře získat evropský, tj. CE certifikát umožňující uvádět výrobky na trh v rámci celé evropské unie

V oblasti LOP má zásadní význam
ETAG 002 Structural Sealant Glazing Systems (Systémy zasklení s konstrukčním tmelem)

 • Part 1: Supported and Unsupported Systems
 • Part 2: Coated Aluminium Systems
 • Part 3 : Systems incorporating profiles with thermal barrier, který však bude do konce roku transformován na EAD 090010-04.04 Bonded glazing kits and bonding sealants

Evropských dokumentů pro posuzování v oblasti lehkých obvodových plášťů je však již mnoho (viz www.eota.eu).

 
 
Reklama