Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Seminář Otvorové výplně stavebních konstrukcí a změny v předpisech

Tradiční již 13. ročník celostátního odborného semináře s názvem Otvorové výplně stavebních konstrukcí se konal v prostorách EuroAgentur Hotel Tereziánský dvůr v Hradci Králové. Tak jako každoročně řešil celou řadu palčivých témat a vyznačoval se mírným napětím mezi výrobci, prodejci a akademickou obcí.

Dvoudenní seminář se vždy snaží svým obsahem pokrýt celou řadu závažných témat, které se týkají otvorových výplní – tedy oken, vnějších a vnitřních dveří, nejrůznějších závěrů či stínicí techniky, jež svými vlastnostmi zajišťují plnění technických požadavků na stavby, ale i požadavků vyplývajících třeba z památkové ochrany budov nebo městských zón.

Hlavním tématem budou tentokrát převážně deklarované vlastnosti výrobků a jejich konkrétní využití na stavbách. Špatné či nevhodné výrobky jsou velmi často předmětem nedorozumění či přímo ohrožením realizovaných staveb. Těmto, ale i dalším problémům, bude věnován letošní seminář,“ vysvětlila na úvod Lucie Růžičková Sternbergová z pořádající agentury Stavokonzult Eduk a předala slovo docentce Šárce Šilarové (stavební fakulta ČVUT Praha), která celou akci moderovala, a ve své přednášce se poté věnovala řešení sanace připojovacích spár předsazené montáže otvorových výplní. Přestože program sliboval také zástupce akademické obce, převažovali výrobci a prodejci se svými prezentacemi. Někteří z přednášejících se účastnili akce pouze krátce (hned po své přednášce odjeli), jiní poslali text do sborníku bez účasti. I tak lze akci označit za velmi zajímavou a přínosnou.


Změny technických předpisů a norem

Úvod patřil návrhu zákona o staveních výrobcích, řešily se změny technických předpisů a norem v oboru otvorových výplní v uplynulém roce, mluvilo se i o některých změnách v přípravě. Za všechny snad lze připomenout mezirezortní připomínkové řízení k návrhu zákona o stavebních výrobcích, kde je záměrem vyčlenit stavební výrobky ze stávajícího zákona 22/1997 Sb. a stanovit podmínky pro jejich uvádění na trh, a použití do staveb upravit samostatným předpisem, dále pak přiblížit postupy posuzování výrobků, které jsou v neharmonizované sféře (národním systému), tj. pro které zatím neexistují harmonizované normy, postupům pro výrobky v harmonizované oblasti. Ve svém příspěvku se změnám podrobněji věnuje v článku pro tzb info Ing. Iveta Jiroutová z Technického a zkušebního ústavu Praha (viz). Seznam harmonizovaných norem včetně data planosti jako harmonizované normy a data ukončení souběžné platnosti s národními předpisy (tzv. přechodné období) je přehledně uveden i na Informačním portálu ÚNMZ ke stavebním výrobkům (www.unmz.cz). Důležité je sledovat také evropské předpisy související s ověřováním výrobků a jejich značení CE pro uvedení na trh EU (European Assesssment Documents EAD). Jsou vydávány pro výrobky, pro něž CEN nepředpokládá vydání harmonizované normy, nebo taková norma zcela chybí. K obdobnému účelu byly dříve vydávány dokumenty ETAG (European Technical Approval Guide), které jsou postupně transformovány na EAD, a do konce roku 2018 je lze jako EAD použít. EAD i ETAG jsou k dispozici na internetových stránkách EOTA (European Organization for Technical Approval) www.eota.eu.


Polemika nad využitím normy ve stavební praxi

Za velmi důležitou a vysoce inspirativní označil Ing. Jiří Šála, CSc., polemiku nad využitím normy ve stavební praxi. Týkalo se to nové ČSN 74 6078 Okna a vnější dveře – Třídy a úrovně vlastností podle vhodnosti použití ve vztahu na technické požadavky na stavby. Přednášku na toto připravil Ing. Ladislav Bukovský, předseda technické komise ČKAIT.

Autoři zřejmě vycházeli ze zcela mylného přístupu, že výrobkové harmonizované normy obsahují všechny nebytné požadavky pro zabudování stavebních výrobků do stavby, to je však velký omyl. Všichni, kdož se zabývají navrhováním staveb a specifikací výrobků do staveb vědí, že v této normě uváděné vlastnosti, respektive jejich třídy a úrovně, nejsou dostačující pro volbu vhodného výrobku do stavby. Z tohoto důvodu považujeme normu za velký omyl, neboť neuvádí všechny nezbytné vlastnosti oken a dveří pro jejich použití ve stavbách. Bohužel připomínky ČKAIT nebyly akceptovány bez řádného odborného zdůvodnění.

A co by tedy kvalitní norma měla obsahovat? Ladislav Bukovský hovoří o tom, že především musí obsahovat a konkretizovat požadavky na další funkční vlastnosti oken a vnějších dveří, zejména v oblasti bezpečnosti, v návaznosti na druh budovy, na způsob jejího užívání, a podobně (viz. Zpráva EK Parlamentu a Radě o provádění Nařízení EU 305/2011. ze dne 7.7.2016). Nepatřičné normy pak podle jeho slov přinášejí společnosti nedostatečnou specifikaci nezbytných požadovaných vlastností výrobků do staveb z veřejných prostředků či staveb podle zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ), z čehož vyplývá nízká kvalita takto budovaných staveb a následně vysoké provozní náklady, snižuje se celková kvalita a technické vlastnosti staveb, umožňují se aplikace výrobků, které nemusejí být vhodné pro dané konkrétní použití a zvyšuje se pracnost zpracování zadávání dokumentace staveb i požadavky na kvalitu zadavatelů staveb.


Prezentace výrobků a montážních postupů s živou debatou

Seminář byl rozdělen do bloků, diskutovalo se přímo v sále i na chodbách hotelu Tereziánský dvůr, kde byly umístěny stánky firem. Partnery akce byla společnost Velux, Propasiv, Energy In, Geiger, Renolit a VBH. Přednáškové bloky se týkaly v první části změn v oblasti legislativy a norem (včetně BIM). V druhém boku následovaly vady a poruchy otvorových výplní a souvisejících konstrukcí (výroba a montáž oken, různé profesní přístupy, poruchy oken z tmavých plastových profilů v důsledku slunečního záření). Třetí vysoce hodnocený blok se týkal otvorových výplní a uživatelského komfortu (řešila se akustika, osvětlení a větrání, moderní přístupy a inteligentní domy). Čtvrtý blok se týkal také moderních přístupů, ale tentokrát v oblasti stínicí techniky. Pátý blok řešil střešní okna a střešní světlíky, šestý blok se zabýval montážemi otvorových výplní a konečně sedmý blok ukazoval příkladné povrchové úpravy otvorových výplní. Na své si v závěru semináře přišli hlavně milovníci inteligentních domů a chytrých řešení. Rušná debata z úvodního dopoledne a z večerního rautu ustala.

Tradiční hradecký seminář, na který se sjíždějí „oknaři“ z celé republiky, řeší každoročně celou řadu palčivých témat s mírným napětím mezi výrobci, prodejci a akademickou obcí. Tentokrát si na své přišli hlavně milovníci nových technologií a inteligentních domů, ale také ti, kteří chtěli diskutovat o nové normě ČSN 74 6078 Okna a vnější dveře – Třídy a úrovně vlastností podle vhodnosti použití ve vztahu na technické požadavky na stavby. Závěr si ovšem musel udělat každý sám.

 
 
Reklama