Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Nízkoenergetický dům z vápenopískových cihel

Nízkoenergetickým domem vyzděným z vápenopískových cihel pokračujeme v našem seriálu. Rodinný dům se nachází nedaleko Liberce v podhůří Jizerský hor. Okolní převážně vesnické domy a blízkost chráněné krajinné oblasti ovlivnily tvar domu obdélníkového půdorysu zastřešený sedlovou střechou. Umístění domu na pozemku reaguje na okolní zástavbu a mírně svažitý pozemek. V souvislosti s umístěním je nutné zmínit výraznější odklon delší strany domu od jižního směru, které v důsledku vede snížení zisků ze solárních panelů umístěných na střeše.

Úvod

Rodinný dům se nachází nedaleko Liberce v podhůří Jizerský hor. Okolní převážně vesnické domy a blízkost chráněné krajinné oblasti ovlivnily tvar domu, který je obdélníkového půdorysu a zastřešený sedlovou střechou. Umístění domu na pozemku reaguje na okolní zástavbu a mírně svažitý pozemek. V souvislosti s umístěním je nutné zmínit výraznější odklon delší strany domu od jižního směru, které v důsledku vede ke snížení zisků ze solárních panelů umístěných na střeše.

Architektonické a dispoziční řešení

Vnitřní členění domu je jednoduché a přehledné. V přízemí jsou situovány veškeré společenské prostory domu spolu s pracovnou a technickou místností. Podkrovní podlaží je již plně vyhrazeno dětským pokojům a ložnici rodičů s odpovídajícím sociálním zařízením.

Hlavní obytná místnost v přízemí v sobě slučuje několik funkcí obývací pokoj, jídelnu a kuchyni. Arkýřové okno předsazené před fasádu nabízí další místo k sezení na nízkém parapetu nebo přímo v okně.

TZB-info Tvarem a umístěním na pozemku se dům začleňuje do okolní zástavby

Tvarem a umístěním na pozemku se dům začleňuje do okolní zástavby

Využití maximálně možného 50stupňového sklonu střechy (regulace daná územním plánem) umožnilo vytvoření druhého patra v podkroví, které je z poloviny využíváno jako půda a zbývající prostor zvětšuje plochu dětských pokojů v podobě vložených pater určených pro spaní nebo relaxaci.

TZB-info Větší sklon střechy vytvořil prostor pro patrové dětské pokoje

Větší sklon střechy vytvořil prostor pro patrové dětské pokoje

Konstrukce

Dům je standardně založen na betonových pasech, jejichž horní část je vyzděna z betonových tvarovek pro ztracené bednění umožňující jednoduché provedení tepelné izolace základu z extrudovaného polystyrenu.

Obvodové nosné stěny i vnitřní příčky jsou vyzděny z vápenopískových cihel se zvýšenou akumulací (nemají vnitřní vylehčujících otvory). Pro obvodové nosné stěny byly použity bloky šířky 24 cm a pro příčky cihly šířky 11,5 cm. Všechny nosné i nenosné stěny jsou založeny na izolačních deskách z pěnoskla.

TZB-info Všechno svislé zdivo bylo důsledně založeno na izolačních deskách z pěnoskla

Všechno svislé zdivo bylo důsledně založeno na izolačních deskách z pěnoskla

Pro stropní konstrukce byly použity betonové panely spiroly, které umožnily překlenout celou šířku domu bez nutnosti podepření. Nevýhoda v podobě zvýšených nákladů za použití jeřábu (foto) byla dostatečně vyvážena velmi rychlou montáží celého stropu (cca 1,5 hodiny) s možností okamžitého pokračování dalších prací v patře.

TZB-info Osazení stropních panelů bylo ztíženo elektrickým vedením na okraji pozemku

Osazení stropních panelů bylo ztíženo elektrickým vedením na okraji pozemku

Krov je standardní konstrukce s vrcholovou vaznicí podepřenou dvojicí sloupů. Na přesahující krokve jsou zavěšeny svislé dřevěné hranoly nesoucí vodorovný obklad fasády.

Modulace

S ohledem na použitý materiál pro zdivo byly svislé nosné konstrukce důrazně modulovány tak, aby rozměry odpovídaly násobku rozměru zdicího bloku, tj. 125 mm. Pro zdění na koncích modulové řady (nároží, otvory pro okna) byly používány doplňkové cihly, tak aby se minimalizovalo řezání materiálu. Zedníci nakonec pro zdění používali pouze axonometrické výkresy zobrazující dům ze dvou stran. Dodržení modulace výrazně urychlilo proces výstavby a snížilo odpad (prořez) zdicího materiálu na nezbytné minimum.

TZB-info Důsledné dodržování modulového rozměru zjednodušilo zdění, které se nakonec provádělo pouze podle axonometrického výkresu

Důsledné dodržování modulového rozměru zjednodušilo zdění, které se nakonec provádělo pouze podle axonometrického výkresu

Okenní a dveřní výplně

Ve fasádě domu jsou osazena dřevohliníková okna zasklená trojsklem. Rámy oken jsou umístěny na vnější líc zdiva do předem připravených rámů z dřevěných KVH profilů ohraničující vždy celý obvod otvoru (viz foto). Stejným způsobem jsou osazeny i vstupní dveře.

TZB-info Okna předsazena před zděnou konstrukci do rámu z dřevěných profilů

Okna předsazena před zděnou konstrukci do rámu z dřevěných profilů

Z důvodů lepší osvětlení podkrovních konstrukcí byla do střechy navržena stření okna s dřevoplastovou konstrukcí a osazena trojsklem. Kvalita oken a pečlivé provedení izolací se projevilo v extrémních podmínkách letošní zimy, kdy sklo oken zůstalo pod sněhem, který neodtával.

Fasáda

Celá fasáda je obložena vodorovně kladenými dřevěnými profily ze sibiřského modřínu (foto). Modřín je bez jakékoliv povrchové úpravy a v průběhu doby získá patinu šedostříbrnné barvy. Fasáda je koncipována jako provětrávaná s 6 cm mezerou a distance mezi jednotlivými profily účinek provětrávání dále zlepšuje. Na fasádu byly použity profily stejné tloušťky, ale tří různých šířek. Před montáží obkladu byl připraven kladečský plán, který určoval přesnou pozici nepravidelně kladených profilů.

TZB-info Fasáda z vodorovně kladených kosích profilů ze sibiřského modřínu bez jakékoliv povrchové úpravy

Fasáda z vodorovně kladených kosích profilů ze sibiřského modřínu bez jakékoliv povrchové úpravy

Obvodové zdivo je izolováno 30 cm minerální vaty vkládané mezi systém svislých a vodorovných latí z části přichycených na fasádě a z části zavěšených přesahujících krokvích.

Střecha a odvod dešťové vody

Střecha je izolována minerální vatou v tloušťce 40 cm. Pro umístění takové tloušťky izolace bylo nutné vytvořit konstrukci z dvou souběžně jdoucích krokví vzájemně oddělených ocelovými distančníky. Střecha je z obou stran obedněna OSB deskami, které na vnitřní straně střechy kromě konstrukčního účelu vytváří i parobrzdnou vrstvu.

TZB-info Konstrukce zdvojených latí oddělených kovovými distačníky umožnilo uložit požadovanou tloušťku izolace

Konstrukce zdvojených latí oddělených kovovými distačníky umožnilo uložit požadovanou tloušťku izolace

Jako střešní krytina byly použity falcované pásy z titanzinku z předzvětralou úpravou. Okapový žlab je umístěn na hranu zlomu střechy a fasády. Dřevěné obložení fasády je vytaženo až na úroveň žlabu a vytváří tak dojem, že dům nemá okapy. Titanzinek byl použit i pro oplechování a vnější parapety. Čtveřice svislých okapových svodů je skryta do odvětrávané mezery za dřevěným obkladem.

TZB-info Nákres detailu s okapovým žlabem umístěným na zlomu střechy a fasády

Nákres detailu s okapovým žlabem umístěným na zlomu střechy a fasády

Systém vytápění, solární ohřev a vzduchotechnické větrání

Hlavním zdrojem pro vytápění a přípravu TV je elektrická energie. V technické místnosti je umístěn integrovaný zásobník tepla vyhřívaný elektrickou spirálou o výkonu 5 kW. Jako doplňkový zdroj slouží pětice deskových solárních kolektorů a krbová kamna s teplovodním výměníkem o celkovém maximálním výkonu 8 kW. Vyhřívání jednotlivých místností pak zajišťují radiátory nebo konvektory. Pro dům je navrženo řízené větrání s rekuperací s jednotkou umístěnou pod stropem technické místnosti.

Zkušenosti s provozem

Závěrečné shrnutí zkušeností s provozem domu není zatím úplně objektivní, protože majitelé dům obývají několik měsíců. Tuhá zima konce roku 2010 ale již dům hodně prověřila a ukázala na některé nedostatky, které budou řešeny úpravou nebo opravou. Uvedený text je souhrnem zkušeností a poznatků, o kterých se vždy nedá říci, zda-li jsou jednoznačně negativní nebo pozitivní.

I při venkovních teplotách blížících se nule se v domě udržuje stabilní pokojová teplota, aniž by bylo potřeba výrazně a dlouhodobě topit. Při oblačném počasí však u obyvatel domu nastává pocit chladu, který není dán interiérovou teplotou, ale spíše reakcí na venkovní počasí. Tento stav často popisují obyvatelé pasivních domů, kde obvykle úplně chybí zdroje sálavého tepla v podobě radiátorů nebo kamen.

Překvapivým zjištěním bylo, jak málo krbová vložka hřeje přes skleněná dvířka (dvojsklo) do místnosti. Krbová vložka správně plní svoji deklarovanou funkci, kdy naprostá většina tepla odchází přes teplovodní výměník do integrovaného zásobníku tepla (v poměru cca 5:1). Předávání tepla krbové vložky do prostoru je se standardní krbovou vložkou nesrovnatelné.

Velký sklon střechy spolu s hladkou krytinou neudrží sníh, který se ale zadržuje o hranu okapového žlabu. Umístění střešních zábran by tedy mělo zabránit poškození okapového žlabu sesouvajícím se sněhem.

Souhrn technických parametrů

Tepelná ztráta domu při zimní výpočtové teplotě: 3,75 kW
Celková roční potřeba tepla na vytápění dle TNI 73 0329: 3 993 kWh/rok
Měrná potřeba tepla na vytápění budovy dle TNI 73 0329: 25 kWh/m2.a

Součinitele prostupu tepla obvodových konstrukcí
Obvodové stěny 0,14 W/m2K
Podlaha 1.NP 0,19 W/m2K
Střecha 0,13 W/m2K
Okna 0,77 - 0,89 W/m2K
Střešní okna 1,00 W/m2K
Vstupní dveře 1,20 W/m2K

Projektové práce

Architektonický návrh a stavební projekt: Ing. arch Vladimír Balda, Liberec
Statika: Ing. Vít Hušek - KCE statika a dynamika staveb s.r.o. , Liberec
ZTI: Lucie Baldová, Liberec
Vytápění: Radek Hořejší, Liberec
Elektrorozvody: Martin Pelc - SIL s.r.o., Liberec
VZT: Jan Burgr - SIL s.r.o., Liberec
ČOV: Ing. Petr Kořínek, TOPKLIMA s.r.o., Liberec
Energetické výpočty a bilance: Ing. Štefan Krahulec, FELI, v.o.s., Jablonec n. Nisou

Seznam vybraných dodavatelů

Základová deska a ČOV - Ivan Rajn, Mníšek
Stropní panely - Miroslav Šmíd, Svojetice
Tesařské konstrukce, izolace, fasáda a klempířské práce: Ing. Pavel Kuranda, Liberec
Vytápění: Jaroslav Klimeš, Rynoltice
Rozvody instalací, zdravotechnika a solární panely: Petr Peníška, Hygia s.r.o., Liberec
Elektropráce: Ivo Harus, IHA
Okna a vstupní dveře: Ing. Jiří Bláha, PORTÁL-CZ, Liberec
Venkovní žaluzie: Martin Möller, Žaluzie Möller, Liberec

Použité materiály a zařízení

Vápenopískové bloky: KM Beta - SENDWIX 8DF - LP AKU
Střešní krytina a oplechování: RHEINZINK - předzvětralý modrošedý
Izolace: ROCKWOOL - Airrock LD, Foamglass
Okna a vstupní dveře: Internorm
Střešní okna: Velux
IZT: Sonnenkraft
Krbová kamna: Hoxter - WK 8
Komín: Schiedel - ABSOLUT

TZB-info Nízkoenergetický důmTZB-info Nízkoenergetický dům
TZB-info Nízkoenergetický dům
English Synopsis
Low energy house of sand-lime brick

Our serial continues with this low-energy house built with sand-lime bricks. This time, the family house is located not far from Liberec, in the foothills of the Jizera mountains. The surroundings, predominantly rural houses near a protected natural area, influenced the shape of the house. Its location responds primarily to the surrounding buildings and the slightly sloping land.

 
 
Reklama