Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

SBToolCZ 2022. Nejnovější online verze národní metodiky hodnocení udržitelnosti budov

Představujeme nejnovější verzi národní metodiky hodnocení udržitelnosti budov SBToolCZ 2022. Metodika prošla rozsáhlou revizí, kdy výsledkem je volně přístupná online verze.

Abstrakt

Český národní certifikační nástroj SBToolCZ pro vyjádření úrovně kvality budov prošel rozsáhlou revizí. Kritéria byla sjednocena a systematizována napříč typologiemi, data byla aktualizována s ohledem na aktuální legislativu a situaci v oblasti životního prostředí. Nejnovější verze SBToolCZ 2022 je nyní volně dostupná online na adrese https://www.sbtool.cz/online/. Dalším krokem v digitalizaci je spuštění online webové aplikace pro posuzování SBToolCZ s možností importu dat z BIM modelu.

K již vytvořeným typologiím nyní přibyla možnost posuzovat budovy terciárního vzdělávání. Budovy lze certifikovat pomocí metodiky SBToolCZ v různých fázích jejich životního cyklu – ve fázi návrhu a ve fázi provozu nebo rekonstrukce.

Téma udržitelného rozvoje se již promítlo do zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. Zadavatel je povinen zohlednit např. vliv na životní prostředí, udržitelný rozvoj apod. Jedním ze způsobů, jak tento požadavek naplnit, je požadovat v zadávací dokumentaci vyhodnocení návrhu stavby pomocí SBToolCZ.

Abstract (aj)

The Czech national certification tool SbToolCZ for expressing the quality level of buildings has undergone an extensive revision. The criteria have been unified and systematized across typologies, the data has been updated to take into account current legislation and the environmental situation. The latest version of SBToolCZ 2022 is now freely available online at https://www.sbtool.cz/online/. The next step in the digitalisation is the launch of an online web application for SBToolCZ assessment with the possibility of importing data from the BIM model.

In addition to the already developed typologies, the possibility to assess tertiary education buildings has now been added. Buildings can be certified using the SBToolCZ methodology at different stages of their life cycle - in the design phase and in the operational or renovation phase.

The topic of sustainable development has already been reflected in the Public Procurement Act No. 134/2016 Coll. The contracting authority is obliged to take into account, for example, environmental impact, sustainable development, etc. One way to meet this requirement is to require an evaluation of the building design using SBToolCZ in the tender documentation.

Úvod

SBToolCZ je nezávisle vyvíjený a volně dostupný certifikační nástroj. Jako jediný z certifikačních nástrojů přímo vychází z české legislativy a zaměřuje se na vyšší kvalitu nad rámec jejích požadavků. V tomto článku bychom Vám rádi představili rozsáhlou revizi národní metodiky dokončenou v roce 2022 a motivaci, proč u staveb certifikaci používat.

Vývoj národní metodiky

Metodika SBToolCZ byla poprvé představena na mezinárodní konferenci CESB10 v červnu 2010 pro bytové domy ve fázi návrhu. V roce 2011 vznikla první papírová verze metodiky SBToolCZ, a to pro administrativní budovy. Postupně vznikaly metodiky pro bytové domy (2013) a pro rodinné domy (2013). V roce 2016 byla vydaná metodika SBToolCZ pro školské budovy (primárního a sekundárního vzdělávání).

V červnu 2022 byla dokončena rozsáhlá revize národní metodiky SBToolCZ. Cílem revize bylo sjednocení kritérií a jejich systematizace napříč typologiemi, reakce na aktuální environmentální situaci a aktualizování obsahu podle současné legislativy.

Výsledkem této práce je volně přístupná online verze metodiky pro pět typologií v různých fázích životního cyklu budovy, dostupná na https://www.sbtool.cz/online/. Uživatel se z hlavní stránky dostane podle barevných ikon k jednotlivým typologiím. Každá typologie má strukturovaný přehled kapitol se základními principy hodnocení, specifiky typologie a samozřejmě i s přehledem hodnocených kritérií, ke kterým je možné vkládat dotazy a získávat tak otevřeným způsobem výklad autorů metodiky.

Součástí vývoje metodiky SBToolCZ je digitalizace a s ní spojená snaha o systematickou implementaci datové struktury pro vybraná kritéria, pro která je to možné, její využití pro export dat z datových modelů budovy (BIM) a možnost jejich automatického zpracování.

Dalším krokem v digitalizaci je spuštění online webové aplikace pro hodnocení metodikou SBToolCZ s možností importu dat z BIM modelu. Z důvodu automatizace exportu dat z BIM modelu a možnosti automatického importu do on-line kalkulačky a automatizace hodnocení bylo přistoupeno ke komplexní úpravě metodiky tak, aby v maximální možné míře odpovídala datové struktuře. Hodnotitelé tak získají nástroj, který hodnocení pomocí SBToolCZ zrychluje a zefektivňuje.

Změny ve struktuře

Aby byly metodiky navzájem kompatibilní a zároveň aby bylo možno efektivněji provádět jejich revizi a vývoj, byla jednotlivá kritéria rozdělena na tzv. moduly, kdy část kritérií tvoří moduly obecně platné napříč všemi typologiemi a moduly platné pro konkrétní typologie. Toto modulové řešení bylo aplikováno pro tvorbu on-line nástroje hodnocení budov a umožňuje jeho snazší rozšiřování a správu. Metodika pracuje na multikriteriálním principu, kdy do hodnocení vstupují různé sady kritérií z oblasti udržitelné výstavby podle typologie a fáze životního cyklu, který je posuzován. Samotná kritéria jsou rozdělena do čtyř skupin – environmentální, sociální, ekonomika a management a lokalita.

Tab. 1: Základní struktura kritérií
Ovlivňují výsledný bodový ziskE
Environmentální kritéria
S
Sociální kritéria
C
Ekonomika a management
ochrana životního prostředí, emise, energie, materiály, vodapohoda v interiéru, vnitřní klima, uživatelský komfort, zdravotní nezávadnostredukce nákladů životního cyklu, facility management
Neovlivňuje výsledný bodový ziskL – Lokalita
kvalita lokality, dostupnost, doprava

Lokalita je zde vypsána samostatně ze základního schématu udržitelného rozvoje. Kritéria z oblasti lokality se hodnotí, výsledek je prezentován, ale hodnocení nevstupuje do výsledného certifikátu kvality.

Obr. 1 Struktura metodiky s kritérii a hodnoticími moduly
Obr. 1 Struktura metodiky s kritérii a hodnoticími moduly

Aktuálně je možné pomocí SBToolCZ hodnotit budovy z následujících pěti typologií:

  • Administrativní budovy,
  • Školské budovy terciárního vzdělávání,
  • Školské budovy primárního a sekundárního vzdělávání,
  • Bytové domy,
  • Rodinné domy

Metodiky umožňují hodnotit i multifunkční objekty, pokud má budova alespoň 50 % podlahové plochy určené pro hodnocenou funkci. Připouští se i pilotní hodnocení budov schválených Národní platformou SBToolCZ mimo výše uvedený výčet typologií.

Metodika obsahuje specifický postup pro vyhodnocení budov nejen pro novostavby, ale i budovy realizované v režimu Shell and Core. Nově lze hodnotit rekonstrukce všech výše uvedených typologií. Certifikovat pomocí metodiky SBToolCZ se dají budovy v různých fázích životního cyklu, a to:

  • Certifikace návrhu budovy
  • Certifikace budovy (dokončené)

V reakci na druh stavby a její využívání má každá typologie vlastní rozdělení vah skupin i samotných kritérií. Například u administrativních budov má skupina environmentálních kritérií váhu 50 %, sociální kritéria 35 %, ekonomika a management 15 %. Oproti tomu metodika pro školské budovy primárního a sekundárního vzdělávání dává důraz na skupinu sociálních kritérií váhou 50 % (environmentální 35 %, ekonomika a management 15 %).

Motivace pro certifikaci

Hlavní motivací pro využívání certifikačního nástroje SBToolCZ je jeho přehlednost a základ v české legislativě. Jednoduché hodnocení (0–10 bodů) a grafické znázornění (základní, bronzový, stříbrný, zlatý certifikát) je čitelné pro širokou veřejnost. Pro dosažení stříbrného nebo zlatého certifikátu je potřeba získat minimální počet bodů v povinných kritériích.

Obr. 2a Stupně kvality podle SBToolCZ
Obr. 2b Stupně kvality podle SBToolCZ
Obr. 2c Stupně kvality podle SBToolCZ
Obr. 2d Stupně kvality podle SBToolCZ

Obr. 2 Stupně kvality podle SBToolCZ
Obr. 3 Náklady životního cyklu stavebních objektů a jejich potenciál možných změn
Obr. 3 Náklady životního cyklu stavebních objektů a jejich potenciál možných změn

Pro investora je certifikát udržitelnosti jistotou kvalitní a udržitelné investice a samozřejmě velkou reklamou. Získá také představu o kvalitě svého návrhu, a to z pohledu nejen ekonomického, ale i environmentálního a sociálního. Výsledky certifikace lze využít ke zpětnému vylepšení návrhu budovy vedoucímu např. k úspornějšímu provozu.

 

Veřejné zakázky

Téma udržitelného rozvoje se již promítlo i do zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Zadavatel veřejné zakázky je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zadavatel má povinnost zohlednit například dopad na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky, služby nebo stavební práce a další environmentálně relevantní hlediska spojená s veřejnou zakázkou.

Ukázkový případ, jak lze v rámci veřejné zakázky dosáhnout environmentálně šetrné budovy s pomocí hodnotícího nástroje SBToolCZ, je revitalizace školy COPTH Českobrodská v Praze 9. Návrh budovy získal zlatý certifikát metodiky SBToolCZ. Povinnost hodnotit návrh rekonstrukce budovy metodikou SBToolCZ byla zahrnut již v zadávací dokumentaci. Stavba se stala první energeticky a uhlíkově pozitivní školní budovou v ČR. Projekt zvítězil v kategorii „Zastavěná území“ v soutěži Adapterra Awards, kterou již čtvrtým rokem pořádala Nadace Partnerství. Dále získal ocenění v rámci stavby roku – cenu primátora hl.m. Prahy a cenu hlavního mediálního partnera časopisu stavebnictví.

Obr. 4 Atrium střední školy COPTH Českobrodská v Praze. (zdroj ECOTEN)
Obr. 4 Atrium střední školy COPTH Českobrodská v Praze. (zdroj ECOTEN)

Hodnocení návrhu budovy metodikou SBToolCZ do svých veřejných zakázek již několikrát zahrnul také Kralovarský kraj. Podle metodiky SBToolCZ pro školské stavby 2022 probíhá hodnocení výstavby budovy Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech. O získání certifikátu SBToolCZ usiluje také Společné operační středisko integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje SOS112. Získání certifikátu SBToolCZ zajišťuje splnění podmínek zákona o zadávání veřejných zakázek a garantuje environmentální, sociální a ekonomickou kvalitu stavby.

Přečtěte si také První energeticky a uhlíkově pozitivní školní budova v ČR slavnostně otevřena Přečíst článek

SBToolCZ do budoucna

V nejbližších letech se připravuje úprava nebo doplnění hodnocení tak, aby certifikace SBToolCZ byla využitelná pro hodnocení souladu s Evropskými nástroji jako je například Taxonomie a Green Deal.

Uvažuje se i o rozšíření o další typologie – např. mateřské školy, nemocnice nebo nádražní budovy. Díky velké aktualizaci metodik a zmíněné harmonizaci přichází v úvahu i vývoj univerzální metodiky využitelné pro stavby, pro které nebude dostupná specifická metodika.

Dalším krokem v digitalizaci SBToolCZ je spuštění online webové aplikace pro hodnocení metodikou SBToolCZ s možností importu dat z BIM modelu. O tom a dalším Vás budeme informovat v příštích článcích.

 
 
Reklama