Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Bezpečnostní dveře do bytových domů

Za vstupní bytové dveře je možné považovat jen dveře, které prošly certifikací a které odpovídají požadavkům. Dokládá se požární odolnost, kouřotěsnost, vzduchová neprůzvučnost, rozměry dveří, odolnost proti vloupání, tepelně izolační vlastnosti, uvolňování nebezpečných látek a další.

V současné době se na českém trhu pohybuje celá řada výrobců a dovozců bezpečnostních dveří do bytových domů. Většina renomovaných výrobců nabízí dveře, které splňují zákonné i normativní požadavky pro instalaci vstupních bytových dveří. Za vstupní bytové dveře je možné považovat jen dveře, které prošli certifikací a které odpovídají ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb, ve znění pozdějších předpisů a § 1 odstavec 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Znamená to, že na dveře bylo vydáno Stavební technické osvědčení, kterým autorizovaná osoba osvědčuje údaje o technických vlastnostech výrobku jejích úrovních a postupech jejich zjišťování ve vztahu k základním požadavkům uvedeným ve výše zmiňovaném nařízení vlády. V technickém osvědčení jsou uvedeny všechny výše uvedené doklady – požární odolnost, kouřotěsnost, vzduchová neprůzvučnost, rozměry dveří, odolnost proti vloupání, tepelně izolační vlastnosti, uvolňování nebezpečných látek atd. Najdou se však i firmy, které nabízí dveře, co nesplňují takřka nic. Zkusme se podívat na některé zákonné požadavky, které musí dveře splnit.Nejdůležitějším zákonným požadavkem je požární odolnost vstupních bytových dveří. Byt je považován za samostatný požární úsek – obytnou buňku s normativním požadavkem na bezpečnost požárního uzávěru EI1 30 DP3 (popř. EW 30 DP3). Nesmyslné argumenty prodejců některých bezpečnostních dveří – „když stávající dveře nejsou požární, není nutné pořizovat nové bezpečnostní dveře s požární odolností“ – jsou v přímém rozporu s normou ČSN 730834 – Požární bezpečnost staveb – Změny staveb. V odstavci A 2.8 je přímo uvedeno, že pokud dojde k výměně vstupních bytových dveří, je nutné tyto dveře vyměnit za dveře požární s odolností EI1 30 DP3. Bezpečnostní bytové dveře jsou většinou dodávány včetně výměny bezpečnostní zárubně. Platí proto ohlašovací povinnost majitele bytu o výměně dveří. Z tohoto důvodu si je dobré vyžádat na dodavateli dveří veškerou dokumentaci dle vyhlášky MV č.246:2001.

Krátce si připomeňme i požární značení dveří. Označení třídy dveří EI a EW nám určuje místo měření teploty na odvrácené straně dveří. U třídy EW se měří teplo vycházející ze dveří a u třídy EI je kritériem samotná povrchová teplota dveří. Číselné označení 30 nám určuje dobu v minutách, po kterou dokáží dveře vzdorovat plamenům, či vysokým teplotám. Zpravidla je možné se setkat s označením 15, 30, 45, 60, 90, 120 a 180 minut. Označení DP3 nám určuje konstrukci dveří. Konkrétně označení DP3 nám říká, že dveře jsou vyrobeny z materiálu, který zvyšuje v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru. Jedná se zpravidla o dřevěné dveře nebo o kovové dveře, které na sobě mají dřevěnou nebo sololitovou desku o tloušťce větší jak 1 mm. Označení DP1 se používá pro materiály nezvyšující v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru – takto bývají označeny celokovové dveře. DP2 je označení pro kombinovanou konstrukci výše uvedených materiálů. Pokud schodiště bytového domu je současně chráněnou únikovou cestou typu B dle ČSN 73 0802, je nutné, aby bytové dveře splňovaly požadavek na kouřotěsnost – S.

Požadavek na požární odolnost dveří se dle ČSN 730834 vztahuje i na výměnu dveří společných prostor bytového domu, které jsou brány jako samostatné požární úseky. Jedná se o kočárkárny, sklepní prostory atd.

Je nutné upozornit na skutečnost s výše uvedeným související, že pokud ve vašem bytě začne hořet, je účelem bezpečnostních a protipožárních bytových dveří především ochránit unikající osoby z vyšších pater. Evakuační cesta, tedy schodiště v bytovém domě, je vedeno v těsném sousedství bytových dveří. Pokud nejsou dveře vyrobeny, dodány a namontovány v souladu s výše uvedenými normami může sálající teplo z dveří, nebo dokonce plameny procházející dveřmi zabránit obyvatelům domu v bezpečném opuštění bytového domu. V tomto případě se majitel bytu dopouští trestného činu ohrožení osob a stává se odpovědným za případnou újmu. Je proto velmi důležité věnovat výběru výrobce i dodavatele dveří velkou pozornost, nenechat se zlákat pochybnými akcemi, neřídit se pouze cenou, a především dbát na odborné znalosti, zkušenosti, dobu fungování na trhu a renomé dodavatelské firmy.

Dalším důležitým požadavkem je vzduchová neprůzvučnost – schopnost vodorovné i svislé konstrukce (stěny, podlahy i dveří) zachytit nebo přenést hluk, který se šíří vzduchem (zvuk jako je mluvené slovo, zvuk z TV, radia atd). R´w= vážená stavební neprůzvučnost, její veličina je udávána v jednotkách intenzity zvuku, v dB. Zásadou bývá, že čím hmotnější je dělící konstrukce, tím je více neprůzvučná, záleží samozřejmě na spektru frekvencí, nebo-li kmitočtech. Nejsnáze pronikají do konstrukce nižší frekvence (tzv. basy). Současná norma pro bydlení hovoří o tom, že dělící konstrukce musí mít schopnost nepropustit hluk o intenzitě minimálně 53 dB. Dělící konstrukcí myslíme jakoukoli konstrukci, která nás dělí od souseda, tedy strop, podlahu, stěny, světlíky atd. Tato hodnota by při běžném používání bytu neměla obtěžovat okolní bytové jednotky, ale není tomu tak. Pro bytové dveře pak platí normativní požadavek na minimálně Rw=36 dB dle ČSN EN ISO 717-1.

Důležitým parametrem je rozměr dveří – přesněji světlý průchod otvoru dle ČSN EN 14351-2. Náš národní standard je šířka min. 800 mm a výška 1 970 mm. V současné době architekti upřednostňují evropský standard, který představuje šířku 900 mm a výšku 2 100 mm. Rozměry představují světlý otvor a není možné pomocí obložkových zárubní nebo různých nástaveb světlost zmenšit pod 800 × 1 970 mm. Pokud si zákazník takto nechá upravit vstupní otvor, riskuje, že do bytu nebo ven ze svého bytu nenastěhuje nábytek, který bývá rozměrově přizpůsoben standardizovaným rozměrům zárubně dveří.

Pokud si majitel bytu nechá na vstupní dveře namontovat bezpečnostní kování a bezpečnostní vložku, navýší se mechanická odolnost proti vloupání, ale stále se tyto dveře nedají nazývat dveřmi bezpečnostními. Za bezpečnostní bytové dveře je možné považovat jen dveře, které prošli certifikací na zkoušení odolnosti proti vloupání.Pokud výrobce nebo dovozce uvádí na trh dveře označované jako bezpečnostní, je povinen doložit Certifikát shody, vydaný certifikačním orgánem akreditovaným Českým institutem pro akreditaci. Certifikát shody deklaruje bezpečnostní třídu dveří, kterou při zkoušce dle požadavků ČSN EN 1627:2012 dveře dosáhly. Tato skutečnost musí být uvedena i na štítku, který je nedílnou součástí dveří. Bezpečnostní dveře se běžně dodávají v bezpečnostní třídě RC3 nebo ve vyšší třídě RC4 dle ČSN EN 1627:2012. Bezpečnostní třídě dveří musí odpovídat i bezpečnostní třída kování a cylindrické vložky. Součástí zkoušky dveří dle ČSN EN 1627 je zkouška statického zatížení dveří dle ČSN EN 1628, zkouška na dynamické zatížení dveří dle ČSN EN 1629 a zkouška na manuálně vedený útok na dveře dle ČSN EN 1630.


Bezpečnostní dveře se skládají z vlastního dveřního křídla, zesílené zárubně, rozvorového vícebodového zámku, v některých případech s pevnými čepy na závěsové straně dveří a samozřejmě samostatně certifikovaným bezpečnostním kování a cylindrickou vložkou. Všechny tyto prvky jsou uvedeny ve zkušebním protokolu a je možné požádat výrobce o nahlédnutí do tohoto materiálu. V běžné praxi však je naprosto dostačující prohlášení montážní firmy o zaškolení k montáži výrobcem. Součástí periodicky se opakujícího školení (interval 2–3 roky) je obeznámení montážní firmy s konstrukcí dveří, způsobu kotvení zárubně a doplňkových komponentů, které je možné na dveře v rámci certifikace montovat.

Tabulka – Doporučené třídy odolnosti výrobků pro jednotlivé úrovně zabezpečení (zdroj: Stanovení úrovně zabezpečení objektů a provozoven proti vloupání podle evropských technických norem 2018)
Tabulka – Doporučené třídy odolnosti výrobků pro jednotlivé úrovně zabezpečení (zdroj: Stanovení úrovně zabezpečení objektů a provozoven proti vloupání podle evropských technických norem 2018)

Bezpečnostní kování, zámky a cylindrické vložky jsou certifikovány dle výrobkových norem. Na základě této certifikace jsou tyto výrobky doporučeny pro osazení na bezpečnostní dveře v dané bezpečnostní třídě. Pro certifikaci bezpečnostních kování se používá norma ČSN EN1906:2012 (čílíce 7 odolnost proti vloupání), pro certifikaci mechanických zámků se používá norma ČSN EN 12209:2003 (číslice 7 odolnost proti vloupání) a pro cylindrické vložky je to norma ČSN EN 1303:2015 (číslice 7 pro bezpečnost související s klíčem a číslice 8 pro odolnost proti napadení).

Ing. Ladislav Kratochvil

  • Prezident Asociace zámkových a klíčových služeb České republiky
  • Člen Prezidia Asociace technických bezpečnostních služeb Gremium Alarm
  • Člen Bezpečnostní sekce Hospodářské komory České republiky
  • Znalec – Technické obory, posuzování mechanických zábranných prostředků. Čj.Spr. 353/2018
  • Technik požární ochrany, Z–TPO-61/2018
Certifikát shody na bezpečnostní dveře RC3. Obsahuje číslo certifikátu, název výrobku, identifikaci výrobce, provedení dveří, bezpečnostní třídu a platnost certifikátu
Certifikát shody na bezpečnostní dveře RC3. Obsahuje číslo certifikátu, název výrobku, identifikaci výrobce, provedení dveří, bezpečnostní třídu a platnost certifikátu

 
 
Reklama