Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

V Ostravě Porubě bylo otevřeno nejmodernější školicí centrum jako nízkoenergetická pasivní dřevostavba

Studenti a návštěvníci uvidí v budově odkryté tepelné toky a nejnovější měřící přístroje

Budova, která byla slavnostně otevřena 19. září 2012, patří k nejmodernějším nízkoenergetickým pasivním stavbám v zemi. Zároveň je centrum první unikátní výukovou a názornou pomůckou, která bude sloužit studentům Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava. Projekt vznikl ve spolupráci Moravskoslezského dřevařského klastru (MSDK) s VŠB-TU Ostrava.

Moravskoslezský dřevařský klastr (MSDK) zahájil počátkem loňského roku výstavbu unikátního školicího centra. Projekt vznikl ve spolupráci s Fakultou stavební VŠB-TU Ostrava.

„V rámci všech stavebních fakult v České republice jsme v Ostravě jedni z prvních, kteří mají takto moderní výukové centrum. Centrum bude sloužit výuce, zejména studentům magisterských a doktorských studií, a bude také sloužit výzkumu a spolupráci s praxí v oblasti navrhování a realizace stavebních konstrukcí a dřevostaveb a konstrukcí na bázi dřeva,“ uvedla prof. Ing. Darja Kubečková Ph.D., děkanka Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava.

„Nové školicí centrum nemá v rámci naší země obdoby. Čeští technici odvedli opět mistrovské dílo. Koncepce, projekt i realizace stavby je výsledkem práce české stavební firmy RD Rýmařov. Na výstavbu nového školícího centra jsme použili ty nejmodernější technologie,“ uvedl prezident Moravskoslezského dřevařského klastru Jiří Pohloudek.

Projekt je spolufinancován z Operačního programu podnikání a inovace, program Školicí střediska. Cílem projektu bylo vybudování odborného školicího střediska v areálu Fakulty stavební (FAST), VŠB-TU Ostrava, určeného pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů členů MSDK. Samotné středisko slouží jako unikátní výuková a názorná pomůcka nízkoenergetické pasivní dřevostavby, kde jsou prostřednictvím odborných seminářů, kurzů a konferencí prezentovány technologie v pasivním standardu a materiály šetrné vůči životnímu prostředí.

 

Studenti a návštěvníci uvidí v budově odkryté tepelné toky a nejnovější měřicí přístroje

„Schéma propojení je ve školicím středisku koncipováno jako viditelné. Rozvody jsou v hlavních uzlech propojeny tak, aby byly přehledné a lehce kontrolovatelné. Prezentace zapojení, vstupy a výstupy jsou sledovatelné také v počítačové formě. Způsob distribuce a její prezentace je proveden odkrytými, průhledovými konstrukcemi. Testována jsou nástěnná topná tělesa, podlahové vytápění a rozvody,“ uvedl prezident MSDK Jiří Pohloudek.

Na výstavbu pasivní budovy školicího střediska MSDK byly použity nejnovější technologie

„Provázanost inovací a vzdělávání má zásadní vliv na zajištění budoucí konkurenceschopnosti v mezinárodním měřítku. Tento projekt je jedním z příkladů, jak by měla spolupráce škol a firem při podpoře technického vzdělávání vypadat. Budovu jsme vybavili řídicím systémem, který zajišťuje datovou integraci soustav vytápění i chlazení, osvětlení, žaluzií a klimatizace,“ řekl Milan Kopřiva, ředitel úseku automatizace budov společnosti Siemens, která se podílela na technologickém vybavení školicího centra.

Je zde instalována například výuková sestava tepelných zdrojů a systémů vytápění. Cílem je, aby sestava umožňovala po vymezený časový úsek provozovat vybraný tepelný zdroj, včetně změn jeho vstupních a výstupních parametrů. U otopných soustav pak sestava musí umožnit po vymezený časový úsek regulovaný provoz s umožněním změn tepelných výkonů. Systém je sestaven tak, aby šlo měřit všechny potřebné veličiny, toky výkonů a tepelné energie. MaR je prováděno ve spolupráci s investorem a výstupy jsou vyvedeny na PC s grafickým zobrazením daného schématu, zvoleného zdroje i otopné soustavy. Demonstrační instalované tepelné zdroje i zvolená otopná soustava se využívají i pro vytápění školicího střediska.

Pro tyto tepelné zdroje lze proporcionálně měnit vstupní parametry topné vody, u tepelného čerpadla pak i teplotu nemrznoucí směsi v systému odvodu chladu. Chlazení přebytečné tepelné energie se provádí vzduchovým povrchovým chladičem dimenzovaným na odvod cca 12 kW při teplotě okolního vzduchu 25 °C.

Skladba obvodové stěny
Skladba obvodové stěny
Skladba obvodové stěny – horizontální řez
Skladba obvodové stěny – horizontální řez

Skladba střechy – příčný řez
Skladba střechy – příčný řez
Strojovna
Strojovna

Seznam dlouhodobě sledovaných charakteristik v prostředí domu

  • měření součinitelů prostupu tepla konstrukci
  • měření povrchových teplot
  • měření vlhkosti
  • měření teplot vnitřního vzduchu
  • měření parametrů vnitřního prostředí při nuceném větrání

Prezentace Inovační a výzkumné centrum MSDK (6216 kB)

Nové školicí centrum – dvoupodlažní, nízkoenergetická pasivní dřevostavba

Centrum je dvoupodlažní nepodsklepený dům s pultovou střechou se sklonem 15°. Z konstrukčního hlediska se jedná o montovaný dům na bázi lehké prefabrikace dřeva. Spojování je provedeno šroubovými, hřebíkovými a lepenými spoji. Obvodové stěny jsou difúzně otevřené.

 

Partneři projektu

Občanské sdružení Moravskoslezský dřevařský klastr, o.s. (MSDK, o.s.) vzniklo v roce 2005 jako výsledek projektu – vyhledávací studie, jehož garantem a nositelem je Sdružení pro rozvoj MS kraje. Členové sdružení jsou fyzické a právnické osoby podnikající v dřevozpracujícím a stavebním průmyslu, ale i představitelé vysokého školství. Struktura firem pokrývá celý dřevozpracující hodnotový řetězec od pěstování dřevní hmoty a její těžbu, přes následné zpracování až po výrobu produktů s vysokou přidanou hodnotou. Členové aktivně spolupracují na realizaci společných projektů v oblastech inovací, vzdělávání, výzkumu a propagace. Hlavním cílem je inovovat a dále rozvíjet dřevařský klastr o aktivity, které zlepšují podmínky pro podnikání v dřevozpracujícím průmyslu a posilují vazby mezi výzkumem, vysokými školami a podnikatelskou sférou. Více informací naleznete na www.msdk.cz.

Fakulta stavební je druhou nejmladší fakultou VŠB-TU Ostrava, navazuje však na 166 let starou tradici výuky stavebních disciplín na VŠB. Její vznik 1. 1. 1997 si doslovně vynutil stavební průmysl severní Moravy a Slezska, který každoročně potřebuje cca 200 stavebních inženýrů různých oborů a zaměření. Fakulta poskytuje univerzální stavební vzdělání, rozšířené o problematiku specifickou pro Moravskoslezský region (stavby na poddolovaném území, zahlazování důsledků báňské a průmyslové činnosti, výrobu a zpracování stavebních hmot, dopravní, podzemní a geotechnické stavby aj.). Uplatnění absolventů je všestranné – jako inženýrů stavebních firem, projektantů, pracovníků stavebních úřadů a inženýrských organizací aj. Mnozí absolventi se po přiměřené praxi a získání autorizace uplatní i v soukromém podnikání. Více informací naleznete na www.fast.vsb.cz.

Společnost RD Rýmařov, s. r. o. působí na stavebním trhu již 40 let. S historií společnosti je nedílně spojen průmyslový rozvoj moderního stavění na bázi prefabrikace dřeva. Společnost realizovala více než 22 000 staveb, a to nejen rodinných či bytových domů, ale také celých developerských projektů. Více informací naleznete na www.rdrymarov.cz.

Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v Česku. Již 121 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. Vytváří více než 10,5 tisíce pracovních míst, což jej řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Své technologie, produkty a služby dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru v oblasti energetiky, zdravotnictví, průmyslové a veřejné infrastruktury a informačních technologií. Skupina podniků Siemens v České republice vykázala v obchodním roce 2010/2011 (říjen–září) obrat 32 miliard Kč. S objemem exportu, který dosáhl 19,5 miliard Kč, se Siemens v České republice řadí mezi největší exportéry. Více informací naleznete na www.siemens.cz.

Společnost Fermacell zaujímá se svojí produkcí více než 38 mil. m2 na trhu sádrovláknitých desek nejen v Evropě ale i v České republice dominantní postavení. Zákazníci oceňují nejen široký sortiment a příznivé obchodní podmínky, ale především kompletnost systémových řešení a servis, který Fermacell prostřednictvím svého zastoupení v České republice svým zákazníkům poskytuje. Pracovníci českého zastoupení dodávají na náš trh více než 1,3 mil. m2 desek ročně s tím, že největší objem dodávek se realizuje pro výrobce a dodavatele montovaných domů na bázi dřevěné konstrukce. www.fermacell.cz

 
 
Reklama