Součinitel prostupu tepla

následující text předchozí text

Součinitel prostupu tepla vyjadřuje, kolik tepla unikne konstrukcí o ploše 1 m2 při rozdílu teplot jejích povrchů 1 K.

Definice
Součinitel prostupu tepla; U-hodnota (transmission heat loss coefficient; heat thermal transmittance value, U-value)
UT, U [W/(m2·K)], celková výměna tepla v ustáleném stavu mezi dvěma prostředími vzájemně oddělenými stavební konstrukcí o tepelném odporu R s přilehlými mezními vzduchovými vrstvami, zahrnuje vliv všech tepelných mostů včetně vlivu prostupujících hmoždinek a kotev, které jsou součástí konstrukce, je definován vztahem:

kde RT je odpor konstrukce při prostupu tepla (z prostředí do prostředí) [m2·K/W]

Pozn.: ČSN EN ISO 6946 na rozdíl od ČSN 73 0540-1 zahrnuje vliv kotevních prostředků procházejících skrze izolace až do korekcí součinitele prostupu tepla ΣΔU při výpočtu celkového součinitele prostupu tepla Uc.

Vlastnost hodnotí vliv celé konstrukce a k ní přilehlých vzduchových vrstev na šíření tepla prostupem. Je odvozena z tepelného odporu konstrukce R. Vzájemný vztah součinitele prostupu tepla U, ve W/(m2·K), a tepelného odporu konstrukce R, v m2·K/W, popř. odporu při prostupu tepla RT, v m2·K/W, je dán vztahy:

Součinitel prostupu tepla U a tepelný odpor konstrukce R se stanoví pro podmínky ustáleného šíření tepla při zimních návrhových okrajových podmínkách.

Součinitel prostupu tepla U, ve W/(m2·K) a odpor při prostupu tepla RT, v m2·K/W, vyjadřují prostup tepla celou konstrukcí. Proto musí zahrnovat vliv všech tepelných mostů a jiných zdrojů navýšení tepelných toků obsažených v konstrukci. Vliv tepelných mostů v konstrukci lze zanedbat, pokud jejich souhrnné působení je menší než 5 % součinitele prostupu tepla vypočteného s vlivem tepelných mostů.

Konstrukce se zkosenými vrstvami
V případě, že konstrukce má zkosené (spádové ) vrstvy např. tepelněizolační vrstva střechy tvořící spád), pak se mění odpor konstrukce při prostupu tepla po ploše konstrukce. Postup stanovení tepelně efektivní tloušťky vrstev s proměnnou tloušťkou uvádí ČSN EN ISO 6946 v příloze C. Výpočet se provede odděleně pro každou dílčí část s odlišným sklonem a tvarem.

Konstrukce pro systematické tepelné mosty
Jedná se o přibližný výpočet součinitele prostupu tepla se systematickými tepelnými mosty dle ČSN EN ISO 6946 např. dřevěné prvky v konstrukci. Tuto metodu nelze použít pro tepelné mosty tvořené kovovými prvky. Pro přesnější výpočet s ohledem na významnější rozdíl mezi tepelnou vodivostí materiálů ve vrstvě je třeba použít podrobný numerický výpočet vícerozměrného teplotního pole.

Celkový součinitel prostupu tepla; celková U-hodnota (total transmission heat loss coefficient; total loss thermal transmittance; tolal U-value)
Uc [W/(m2·K)],

Celkový součinitel prostupu tepla Uc, ve W/(m2·K) zpřesňuje součinitel prostupu tepla U zahrnutím vlivů vzduchové vrstvy, popř. vlivu přímého styku tepelné izolace se srážkovou vodou. korekce přímého působení nepříznivých vlivů na tepelněizolační vlastnost, se stanoví ze vztahu:

Uc = U + ΣΔU

Kde
U ... součinitel prostupu tepla ve W/(m2·K)
ΣΔU ... celkové zvýšení součinitele prostupu tepla vlivem netěsností a mezer v tepelných izolacích a vlivem srážek zatékajících do vrstvy tepelné izolace ve střechách s obráceným pořadím vrstev [W/(m2·K)].

Pozn.: ČSN EN ISO 6946 na rozdíl od ČSN 73 0540-1 zahrnuje do korekcí součinitele prostupu tepla ΣΔU při výpočtu celkového součinitele prostupu tepla Uc vliv kotevních prostředků procházejících skrze izolace. ČSN 73 0540-1 zahrnuje vliv kotev již do výpočtu součinitele prostupu tepla U.

S celkovým součinitelem prostupu tepla Uc se v dalších výpočtech a při hodnocení konstrukce nakládá jako se součinitelem prostupu tepla U jiných konstrukcí.

následující text předchozí text
 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Blogger  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk 

Projekty 2017

Partneři - Stavební fyzika

logo HELUZ
logo KM BETA
logo KINGSPAN
 
 

Aktuální články na ESTAV.czPraha znovu pořídí změnu územního plánu pro metro DCo připravit před pokládkou dřevěné podlahyPovrchová úprava kašírování neboli laminování, olepování, potahování