Druhy a frekvence činností na provozovaných výtazích

Pro činnosti – provoz a servis a prohlídky a zkoušky na výtazích v obecné rovině platí dvě české národní normy:

ČSN 27 4002 – Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Provoz a servis výtahů a ČSN 27 4007 – Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu.

V ČSN 27 4002 jsou uvedeny základní požadavky na provoz výtahů v obecné rovině a specificky pak povinnosti vlastníka/provozovatele výtahů, požadavky na servisní firmu a v neposlední řadě pak požadavky na prohlídky výtahů.

U většiny provozovaných výtahů v panelových domech jsou stále prováděny Provozní prohlídky v intervalech 1× za 14 dnů. V řadě domů jsou tyto provozní prohlídky prováděny zaškolenými uživateli bytů. Historie ukázala, že tento způsob není průkazný a téměř vždy vázla a vázne spolupráce a oznamovací povinnost těchto pracovníků – dozorců výtahů směrem k servisní firmě.Dobrá servisní firma pak tuto činnost zajišťuje dodavatelsky stejně tak jako další činnosti a to provádění pravidelných Odborných prohlídek. Četnost pravidelných Odborných prohlídek se řeší v závislosti na tom, zda se jedná o výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách s převažujícím přístupem veřejnosti nebo v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti. Dalším faktorem ke stanovení četnosti Odborných prohlídek je stáří výtahu odvozené od doby instalace výtahu. Rozhodné je, zda-li byl výtah uveden do provozu po nebo před 1.1.1993. Z toho vychází rozptyl četnosti provádění odborných prohlídek jedenkrát za 2 až 4 měsíce. Nejčastěji jsou prováděny Odborné prohlídky v periodě 3-4 měsíců. Zde je nutné poznamenat, že provozní prohlídky u výtahů uvedených do provozu po účinnosti technického předpisu nejsou normou předepsány. Tím je ponechána možnost, aby rozsah a četnost prohlídek a kontrol stanovil sám výrobce v návodu k používání dodávaného spolu se zařízením podle nařízení vlády č. 27/2003 Sb.

Výsledky činností jsou zapisovány pracovníkem servisní firmy do Knihy odborných prohlídek a zde často vznikají problémy, protože tato kniha bývá umístěna ve strojovnách výtahů, na stropě klecí, v prohlubni i jinde, kam se ani zástupce provozovatele nedostane – chybí řádná informovanost o stavu výtahů o činnostech na něm a často chybí i pravidelné informace servisní firmy směrem k vlastníkům/provozovatelům s návrhy na další opatření. V případě provádění Provozních prohlídek zaškolenými dozorci výtahů jsou zapisovány do Knihy provozních prohlídek – ty pak bývají i v držení těchto pracovníků a nejsou tak k dosažení pro jakoukoli kontrolní činnost.

Následují Odborné zkoušky – jejich četnost je uvedena v ČSN 27 4007. Výtahy osobní určené k dopravě osob nebo osob a nákladů absolvují Odbornou zkoušku 1× za 3 roky, výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy pak 1× za 6 let.

Tato činnost má již větší záběr – výtah je nejen prohlížen, ale i podrobován zkouškám. Kontrolují se všechny důležité prvky pro bezpečnost uživatelů – zejména zachycovače, nosné prostředky, stav všech konstrukcí a jsou měřeny elektrické veličiny. V závěru těchto Odborných zkoušek bývá často uváděno, že zařízení je opotřebeno a je zapotřebí je zcela vyměnit.

Obě zmiňované normy byly podrobeny revizi v roce 2014, nicméně všechny důležité požadavky pro provozované výtahy v panelových domech platí z norem předcházejících (1996, 2003).

Jak již bylo podrobně zmíněno, v České republice platí ČSN EN 81-80 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahu – Existující výtahy – Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů pro dopravu osob nebo osob a nákladů.

V této normě je zaveden institut Inspekčních prohlídek.

Česká republika tuto normu využívá a Inspekční orgány na výtazích Inspekční prohlídky vykonávají. Při zavádění normy v roce 2004 byl dohodnut termín na odstranění zjišťovaných bezpečnostních rizik vysoké úrovně na 5 let od data jejich zjištění. V závěrech Inspekčních prohlídek byl tento termín počínaje již rokem 2004 Inspekčními orgány navrhován. Inspekční prohlídky jsou opakovány v periodě 6 roků a velmi často Inspekční orgány zjišťují, že rizika zjištěná při první Inspekční prohlídce odstraněna nebyla. Při těchto opakovaných Inspekčních prohlídkách pak již žádné další termíny navrhovány nejsou – tedy platí původní.

Celý dopad v případě úrazu, či jiného problému např. majetkovou újmy pak jde plně za vlastníkem/provozovatelem výtahu. Zvláště představitelé Společenství vlastníků se tak mohou dostat v případě soudních sporů do velmi tíživé situace.

Zde je nutné poznamenat, že většina států Evropské unie již přijala na svých územích zákonná – závazná pravidla, kdy ze 74 zjišťovaných rizik v Evropě byla vytipována ta rizika, která mohou bezprostředně ohrozit zdraví osob výtahy používající. U nás tomu tak není. Nezbývá než doufat, že tomu tak stane, až bude do českého právního řádu zapracována nová Směrnice pro výtahy, která vyšla v letošním roce spolu s celou řadou nových nebo revidovaných norem pro nové výtahy.

Výtahy jako zařízení se zvýšeným výskytem bezpečnostních provozních rizik mají být pravidelně servisovány odbornými servisními firmami v rozsahu uvedeném v ČSN 27 4002. K naplnění prevenční povinnosti (podle ustanovení občanského zákoníku a zákoníku práce) uzavírá vlastník/provozovatel výtahu k provádění servisu výtahu smlouvu s jednou servisní firmou.

Česká norma ČSN 27 4011 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Podstatné změny výtahů pak uvádí, jaké možnosti vlastníci/provozovatelé výtahů mají.

Ideální varianta, kterou podle našich zkušeností volí 90 % majitelů, je celková výměna výtahů za zcela nové, certifikované typy. Protože v řadě panelových domů byly šachty ohrazeny drátosklem nebo jen drátěnou sítí, pak v těchto případech se řeší i výměna těchto ohrazení. Řada majitelů volí i automatické šachetní dveře, což je možné doporučit u výtahů vyšších nosností – min. 630 kg – v panelových domech to připadá jako možnost u stávajících výtahů s nosností 500 kg. Téměř vždy je zvýšena rychlost jízdy a také se za pomoci moderní techniky snižuje i hlučnost. Jsou používány moderní prvky – frekvenční řízení, které zajišťuje perfektní přesnost zastavení výtahů při jakémkoli zatížení, plochá lana v plastu, pomaluběžné pohony, často se tam, kde to je z prostorových důvodů možné, přesouvá pohon výtahu do horní části výtahové šachty. Ve velké většině jsou vyměňované výtahy větších rozměrů, aby se do nich vešel i kočárek pro malé děti nebo invalidní vozík, což u současných nejvíce frekventovaných výtahů (TOV 250) možné nebylo. Po skončených činnostech je posuzována Autorizovanými osobami shoda s nejnovějšími evropskými předpisy – tím je zajištěna maximální možná bezpečnost uživatelů.

 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk 

 
 

Aktuální články na ESTAV.czV Brně se budou montovat díly do kosmických raket, hala již stojíStavby z přírodních materiálů představila konference se zahraniční účastíKärcher se stal reklamním partnerem nového filmu „Mission: Impossible - Fallout"Hliníkové žlaby SATJAM nyní ke střeše ZDARMA