Povinnosti ohledně výměny výtahů

Výtahy jako dopravní prostředky jsou důležitou součástí téměř každého panelového domu a většinou jsou zároveň i nejsložitějším zařízením domů. Mnozí uživatelé je vnímají jako pomocníka, který si ani nezasluhuje nějakou zvýšenou pozornost. Ve třech dílech se podrobněji zaměříme na technické aspekty tohoto fenoménu.

Výtahy jako dopravní prostředky jsou důležitou součástí téměř každého panelového domu a většinou jsou zároveň i nejsložitějším zařízením domů. Mnozí uživatelé je vnímají jako pomocníka, který si ani nezasluhuje nějakou zvýšenou pozornost. Obyvatelům stačí zjištění, že o výtah pečuje nějaká servisní firma. Problémy s nimi mají obyvatele teprve ve chvíli, kdy se výtah z jakéhokoli důvodu zastaví. Nicméně většina výtahů dosud v panelových domech jezdících byla dodána jako jednoduché a v mnoha ohledech (nikoli však rozměrových), předimenzovaných. Některé z komponent výtahů jsou skutečně dobré strojírenské výrobky – to platí zejména o výtahových strojích. V určitých etapách se pak začalo jako v celém tehdejším národním hospodářství šetřit a tak se do výtahových rozváděčů dostala telefonní relé, která zapříčiňovala řadu problémů. Na určité díly se používaly univerzální nebo zcela odlišné komponenty – kdopak dnes ví, že cívky odkláněcích křivek zajištujících odjišťování dveřních uzávěrek sloužily primárně jako cívky ke startérům?

Výtahy spolu s obyvateli domů zestárly. A protože lidské životy jsou velmi cenné, začaly být výtahy podrobovány důkladným prověrkám, jak je dále popsáno.

Je nepochybné, že bez jezdících výtahů není možné panelový dům užívat.

Dále se dovíte několik zajímavých informací.

Povinnosti ohledně výměny výtahů

Životnost výtahů je delší než u většiny jiných dopravních systémů a zařízení budov, což znamená, že konstrukce výtahu, jeho provedení a bezpečnost zaostává za moderní technikou. Nebudou-li existující výtahy upravovány na současný stav bezpečnosti techniky, počet úrazů a škod na majetku poroste (zvlášť v budovách, do kterých má přístup veřejnost).

Vzhledem ke skutečnosti, že dopravovaná osoba nemá po uzavření dveří žádný vliv na řízení tohoto zařízení a u zastaralých výtahů nemá ani žádný kontakt s „vnějším světem“, musí mít absolutní důvěru v bezpečnost výtahu. Výtah je zcela bezpečný jen tehdy, pokud jeho konstrukce a použité technologie neobsahují žádná provozní rizika vysoké a střední úrovně uvedená v dokumentu SNEL, která mohou vyvolat nebezpečné situace při provozu výtahů.

Uživatelé tedy očekávají od výtahů obecně přijatelnou úroveň bezpečnosti. Navíc v celé Evropě existuje trend růstu počtu starších osob a také osoby s omezenou schopností pohybu a orientace očekávají umožnění přístupu a provedení výtahů vhodné pro všechny. Proto je zvlášť důležité poskytnout osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a osobám starším bezpečné prostředky pro vertikální dopravu bez doprovodu.

SNEL (Safety Norm for Existing Lifts): EN 81-80

EN 81-80, která je zavedena v ČR jako ČSN EN 81-80, má být použita jako technický návod k prosazení progresivního a výběrového udržování a/nebo zvyšování bezpečnosti existujících výtahů. Uplatněním zde uvedených postupů bude zvýšena bezpečnost a přístupnost uživatelům, servisním a inspekčním pracovníkům. Napomoci dosažení vysokého stupně uplatnění EN 81-80 může stávající národní legislativa založená na transpozici těchto evropských směrnic a doporučení:

 • Doporučení Evropské komise č. 95/216/ES, na odstranění 10 největších rizik u výtahů – ČSN 27 4002, ČSN 27 4007 a ČSN EN 81-80;
 • Směrnice 89/655/ES doplněná 95/63/ES a 2001/45/ES, používání pracovních zařízení (tzv. směrnice UWED) – nařízení vlády č. 378/2001 Sb.;
 • Směrnice 85/374/ES z 25. června 1985, o odpovědnosti za výrobek – zákon č. 102/2001 Sb.;
 • Směrnice 2001/95/ES ze 3. prosince 2001, o bezpečném výrobku pro spotřebitele – zákon č. 634/1992 Sb. v platném znění, na ochranu spotřebitelů;
 • Směrnice 89/391/ES ze 12. června 1989, o přijetí opatření k podpoře zvyšování bezpečnosti a zdraví pracovníků – zákoník práce.
Výsledky inspekčních prohlídek výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů instalovaných před 1. 10. 1999 – informativní přehled největšího % výskytu provozních rizik vysoké a střední úrovně
Číslo
rizika
Nebezpečí / nebezpečná situaceZjištěno:
ÚroveňVýskyt
v %
2Chybějící nebo omezený přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientacevysoká92
4Chybějící nebo nevyhovující odolnost proti vandalůmstřední80
5Chybějící nebo nedostatečná funkce řízení při požáruvysoká100
14Nedostatečné bezpečnostní prostory v horní části šachty a v prohlubnivysoká70
15Nebezpečný přístup do prohlubněvysoká69
16Chybějící nebo nevyhovující zastavovací zařízení v prohlubni nebo v prostoru pro kladkyvysoká81
24Nevyhovující prostředky pro zdvihací zařízenístřední80
29Chybějící nebo nedostatečné osvětlení u šachetních dveřístřední82
31Nebezpečné zajišťovací zařízení u šachetních dveřívysoká80
37Možnost pohybu klecových dveří při otevřených šachetních dveříchstřední80
39Neodpovídající délka ochranné prahové deskyvysoká90
43Chybějící nebo nedostatečné zábradlí na klecivysoká90
45Nedostatečné osvětlení klecestřední71
46Chybějící nebo nedostatečné nouzové osvětlení klecestřední96
52Chybějící ochranné zařízení proti nadměrné rychlosti klece směrem nahoru u trakčních výtahů s vyvažovacím závažímstřední100
53Nevyhovující konstrukce výtahového stroje u elektrických výtahůvysoká70
56Chybějící nebo nedostatečné nárazníkyvysoká80
62Chybějící ovládání pohonu nezávislými stykačivysoká68
65Chybějící nebo nedostatečné zařízení pro spouštění klece pomocí ručně ovládaného ventilustřední70
66Nedostatečná ochrana proti úrazu elektrickým proudem a/nebo nedostatečné označení elektrického zařízení; chybějící nápisyvysoká60
68Neuzamykatelný hlavní vypínačstřední90
70Chybějící nebo nevyhovující ovladačová kombinace revizní jízdy a zastavovací zařízení na střeše klece vysoká91
71Chybějící nebo nevyhovující zařízení pro nouzovou signalizacivysoká92
72Chybějící nebo nedostatečné dorozumívací zařízení mezi strojovnou a klecí (při zdvihu větším než 30 m)střední100
75Pevnost nosných prvků vyvažovacího/vyrovnávacího závaží z litého betonu nebo betonových cihelvysoká80
78Ovládání dvourychlostního pohonustřední80
79Jízda neobsazeného výtahu s otevřenými klecovými dveřmivysoká80
83Nevyhovující sklo v čelní stěně šachtystřední90
84Nevyhovující sklo v bočních stěnách a zadní části šachtystřední90

Jak vyplývá z výše uvedeného informativního přehledu, provozních rizik vysoké a střední úrovně se vyskytuje na výtazích určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů, které byly instalovány před platností NV č. 14/1999 Sb., tedy před 1. 10. 1999, poměrně dost. Návrat takovéhoto výtahu do oblasti bezpečného provozu je možný pouze prostřednictvím odstranění zjištěných provozních rizik vysoké a střední úrovně, což se v daných případech rovná výměně starého výtahu za výtah nový.

Pokud se týká provedení výtahů, tyto musí splňovat technické požadavky NV č. 27/2003 Sb., které jsou rozpracovány do konkrétních konstrukčních požadavků v:

 • ČSN EN 81-1:1998+A3,
 • ČSN EN 81-2:1998+A3
 • ČSN EN 81-28:2003
 • ČSN EN 81-58:2003
 • ČSN EN 81-70:2003
 • ČSN EN 81-71:2005+A1:2006
 • ČSN EN 81-72:2003
 • ČSN EN 81-73:2005
 • ČSN EN 81-77:2014
 • ČSN EN 12016:2014
 • ČSN EN 12385-3:2004+A1:2008
 • ČSN EN 12385-5:2002
 • ČSN EN 13015:2001+A1:2008
 • ČSN EN 13411-7:2006+2008

Dále by měly být při výměnách výtahů respektovány požadavky týkající se výtahů, které jsou uvedeny v právních předpisech:

 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
 • Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
 • Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Na úplný závěr je nutné ještě připomenout ustanovení zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, který, mimo jiné, obsahuje následující texty:

§ 2929
(1) Kdo provozuje
závod nebo jiné zařízení zvláště nebezpečné, nahradí škodu způsobenou zdrojem zvýšeného nebezpečí; provoz je zvlášť nebezpečný, nelze-li předem rozumně vyloučit možnost vzniku závažné škody ani při vynaložení řádné péče. Jinak se povinnosti zprostí, prokáže-li, že škodu způsobila zvnějšku vyšší moc nebo že ji způsobilo vlastní jednání poškozeného nebo neodvratitelné jednání třetí osoby; ujednají-li se další důvody zproštění, nepřihlíží se k tomu.
(2) Je-li z okolností zřejmé, že provoz významně zvýšil nebezpečí vzniku škody, ačkoli lze důvodně poukázat i na jiné možné příčiny, soud zaváže provozovatele k náhradě škody v rozsahu, který odpovídá pravděpodobnosti způsobení škody provozem.

§ 2927
(1) Kdo provozuje dopravu, nahradí škodu vyvolanou zvláštní povahou tohoto provozu.
(2) Povinnosti nahradit škodu se nemůže provozovatel zprostit, byla-li škoda způsobena okolnostmi, které mají původ v provozu. Jinak se zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

§ 2958
Při ublížení na zdraví
odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.

V této souvislosti bych chtěl pouze připomenout možnou míru odpovědnosti vlastníků nebo provozovatelů výtahů za vědomý provoz dříve instalovaných výtahů s provozními riziky vysoké a střední úrovně spolu s možností vysouzení různě velkých doživotních rent pro poškozené osoby.

 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk 

 
 

Aktuální články na ESTAV.czStát chce půjčit mladým rodinám na bydlení až dva miliony korunDo 3. ročníku České ceny za architekturu se přihlásilo 145 realizacíDveře bez rušivých detailů pro dokonalý interiérSpolečnost HELUZ byla oceněna na veletrhu Coneco