Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Suché podlahové systémy a co je pod nimi a nad nimi

Znalost konstrukce, skladby, principů návrhu a možnosti zlepšení akustických a tepelně technických parametrů suchých podlahových systémů jsou nutností při návrhu i montáži suché podlahy jako ověřeného a technicky dokonalého řešení v moderní stavbě.

Suché podlahy nacházejí ve stavebnictví čím dál tím větší uplatnění. Protože lze po jejich položení velmi brzy po podlaze chodit, nabízí se v používání suchých podlah racionální metoda, která zkracuje čas potřebný na stavbu. U suchých podlah se nepracuje s žádnou vlhkostí, která prodlužuje dobu výstavby (viz tabulka 1). I další stavební práce, jako je pokládka podlahových krytin, lze provádět už následující den po vytvoření podlahy, čímž je zajištěno rychlé využívání místnosti.

Druh podlahy Minimální tloušťka Minimální čas vyschnutí Zatížitelný po ... Množství vlhkosti
Suchá podlaha od 20 mm ≤24hod 1 dnu ≤0,01 l/m2
Anhydrit 35 mm ≥26 dnů 3 dnech 0,8 l/m2
Cementový potěr 40 mm ≥36 dnů 2 týdnech 0,5 l/m2

Tabulka 1: Porovnání mokrých a suchých technologických procesů

Protože tyto podlahy mají nízkou hmotnost, předejde se problémům se statikou tam, kde se nacházejí dřevěné trámové stropy, především při sanacích starých budov. To vše jsou silné argumenty pro používání suchých podlahových systémů. Rozmanité jsou také oblasti, kde je možné použít podlahové prvky a jejich systémové nástavby.

Jedná se například o:

 • novostavby
 • přestavby starých budov (zvláště sanace budov)
 • kancelářské prostory a administrativní budovy
 • všechny obytné prostory
 • vlhké místnosti domů
 • výškové a úrovňové vyrovnání nerovných podlah
 • podlahové vytápěcí systémy

Pomocí systémových nástaveb instalovaných pod suché podlahové systémy lze splnit také stavební a fyzikální požadavky, které se dnes kladou na výstavbu. Jedná se o požadavky protipožární ochrany, požadavky na izolaci před hlukem (vzduchová a kročejová neprůzvučnost) a požadavky na tepelnou izolaci.

Záleží na správné konstrukci

Aby se zaručily předchozí vlastnosti a především, aby se zaručila trvalá zatížitelnost podlahové konstrukce, je nutno provést tuto konstrukci podle návodu na zpracování podlahových prvků a pokynů výrobce (viz tabulka 2 až 3: Oblasti použití). Zkušenosti ukazují, že nedostatečné seznámení se s tématikou vede často k pozdějším škodám. To začíná u požadavků na podklad, na kterém se má suchá podlaha konstruovat, a dále pokračuje výběrem a položením vrchní podlahové krytiny. V tomto příspěvku chci ukázat na příkladu plovoucích suchých podlahových prvků a jejich systémových konstrukcí, jaké jsou možnosti použití suchých podlah a na co je třeba dát pozor při jejich provádění.


Tabulka 2: Oblasti použití podlahových prvků


Tabulka 3: Rozsah použití a povolené bodové zatížení

Podklad

Pro položení podlahových prvků je potřeba v zásadě celoplošný suchý a nosný podklad. U podkladů rozlišujeme zpravidla tři typy:

 • masivní strop
 • nepodsklepený masivní strop nebo podsklepený strop
 • strop z dřevěných trámů

Masivní strop

U masivních stropů, které obsahují zbytkovou vlhkost (vlhkost jádra), se konstrukce suché podlahy musí chránit před stoupající vlhkostí PE-fólií (0,2 mm). PE-fólie se pokládá celoplošně na podklad a pásy by měly mít překrytí minimálně 20 cm. Na okraji se PE fólie vytáhne nahoru nad úroveň podlahy. Když samotný masivní strop neobsahuje žádnou zbytkovou vlhkost, upouští se od PE fólie, nebo pokud se masivní strop nachází mezi dvěma patry.

Nepodsklepený masivní strop nebo podsklepený strop

Když konstrukční prvky hraničí se zemí, musí být trvale chráněny před pronikající vlhkostí v místě podlah a stěn. Zpravidla se provádí izolace venkovní strany při vlastním zhotovení stavby. To se týká rovněž základové desky, kde se izolace provádí podle toho, jaké jsou požadavky na využití místnosti. V případě, že se plánuje dodatečné využití místnosti, ve které nebyla provedena izolace základové desky, musí se tato izolace provést následně.

Dřevěné trámové stropy

U dřevěných trámových stropů je třeba dbát na to, aby se dříve, než se začne s pokládkou podlahových prvků, provedla kontrola stavu dřevěného trámového stropu a případně se dal strop do pořádku (např. přišroubovat volná prkna atd.). Podklad se nesmí prohýbat nebo pružit. Pokud je nutno kvůli celoplošnému pokládání suchých podlahových prvků provést vyrovnání úrovně, lze to udělat formou vyrovnávacího podsypu.

Odstranění nerovností

Při celoplošném pokládání podlahových prvků na masivní strop lze malé nerovnosti od 0 do < 10 mm vyrovnat samonivelační stěrkou.

Je-li potřeba vyrovnat úrovňové nerovnosti > 10 mm, nebo v případě, že se podlahová konstrukce provádí na dřevěný trámový strop, použije se vyrovnávací podsyp.

Úrovňové vyrovnání

Úrovňové nebo výškové vyrovnání je nutné z několika důvodů:

 • úrovňové vyrovnání nerovného podkladu
 • výškové vyrovnání k dosažení požadované výšky podlahy
 • zlepšení akustických parametrů (vzduchová a kročejová neprůzvučnost)
 • zvýšení tepelné izolace

Proto je důležité, aby se na prvním místě při projektování definoval požadovaný profil, u kterého se respektují ekonomická, stavebně-fyzikální a statická hlediska.


Vyrovnání podkladu

Vyrovnávací podsyp

Vytvoření vyrovnávacího podsypu může představovat problém. Trh v současnosti nabízí mnoho vyrovnávacích podsypů s rozdílnými vlastnostmi. Použitím vyrovnávacího podsypu se zásadně ovlivní nosnost a kvalita celé podlahové konstrukce. To je důvod, proč se při výběru materiálu pro podsyp musí respektovat údaje stanovené výrobcem suchých podlah, aby bylo možné dát záruku na podlahovou konstrukci. Firma Xella doporučuje používat pod podlahové prvky vyrovnávací podsyp.

Vlastnosti

Vyrovnávací podsyp umožňuje díky svým stavebně-fyzikálním vlastnostem široké použití. Kromě tepelně izolačních vlastností (nízký koeficient tepelné vodivosti) a zvukově izolačních vlastností (zlepšení vzduchové a kročejové neprůzvučnosti) umožňuje i hospodárné konstrukce s vysokou protipožární ochranou. Tam, kde existují statická omezení, zvláště u sanací starých domů s dřevěnými trámovými stropy, může právě vyrovnávací podsyp díky své sypné hmotnosti, resp. malé váze najít uplatnění.

Zpracování

Vyrovnávací podsyp lze v podstatě nasypat na suchý podklad. U dřevěných trámových stropů, kde by mohlo docházet k propadání vyrovnávacího podsypu přes skuliny a díry po suku nebo v důsledku pozdějšího vysychání stropu, je potřeba provést ochranu před propadáním podkladovou tkaninou. K zajištění rohů se vytáhne podkladová tkanina až po horní okraj do výšky pozdější podlahové úrovně. Pokud se jako ochrana proti propadání použije PE-fólie, je potřeba v každém případě respektovat stavebně fyzikální vlastnosti.

Instalační rozvody je možné zasypat přímo. Zde je nutno dodržet minimální překrytí. Zpracování vyrovnávacího podsypu se provádí pomocí stahovacích latí (viz obrázek 1). Jinou možností je vlastní zhotovení stahovacích latí z dřevěných hranolů.

Poté, co je vyrovnávací podsyp srovnán na přesnou výšku, lze začít s pokládáním podlahových prvků. Na vyrovnávací podsyp se nesmí vstupovat přímo. Pracuje se vždy směrem ke dveřím. Při pokládání podlahových prvků se používá ochrana proti pošlapání, např. zbytky desek ≥ 50 x 50 cm.

 

Obrázek 1: Použití vyrovnávacího podsypu

Dodatečné vyrovnání výšky nebo tepelná izolace

Pokud se použijí materiály, které umožňují vyšší podlahovou konstrukci, je třeba dát pozor, aby byly tyto materiály suché a zatížitelné. V žádném případě se nesmí stát, aby se po jejich použití snížila nosnost podlahové konstrukce.

Pokud se má na vyrovnání výšky nebo kvůli dodatečné tepelné izolaci používat polystyrén, musí mít dostatečnou objemovou hmotnost, aby se zaručila stálost podlahy. Zde je nutno postupovat podle návodů na zpracování podlahových prvků.

Na dřevěných trámových stropech se z izolačně technických důvodů nedoporučuje použití desek z pěnového polystyrenu. Pro takové stropy jsou vhodnější dřevovláknité desky nebo desky s minerální izolací.

Zlepšení akustických parametrů trámových stropů

Dřevěné trámové stropy mají kvůli chybějícímu materiálu stropní konstrukce často nízkou zvukovou izolaci. V souvislosti se zlepšením kročejové izolace lze obecně použít pouze systémy s nízkou výškou a relativně malou plošnou hmotností.
Izolační systém je vhodný pro použití na dřevěné trámové stropy v novostavbách i starých budovách. Ve spojení se zavěšeným stropem je dosaženo izolačních hodnot, které splňují požadavky na mezibytové stropy dle ČSN.

Izolační systém

Podlahová voština s tloušťkou 30 nebo 60 mm se pokládá celoplošně na nosnou část stropu a následně se plní voštinovým zásypem. Touto konstrukcí se nosná část stropu přímo zatíží (cca 45 resp. 90 kg/m2) a podstatně se snižuje přenos zvuku.
Následně pokládaný podlahový prvek s minerální izolací nebo dřevovláknitou deskou doplňuje tuto konstrukci a přispívá dodatečně k izolaci kročejového hluku.
Tato 60 mm resp. 90 mm vysoká konstrukce podlahy s plošnou hmotností cca 70 resp. 115 kg/m2 může dosáhnout podle provedení zlepšení kročejové izolace až o 34 dB.

 

Obrázek 2: Použití podlahové voštiny

Pokládání podlahových prvků

Pro zabránění zvukových mostů se používá okrajová páska. Prvky se spojují navzájem slepením a sešroubováním nebo spojením sponkami (speciální rozpěrné sponky). Během pokládání by se mělo na suché podlahy šlapat opatrně. Úplné zatížení podlahy případně provádění dalších následných řemesel (např. položení podlahové krytiny), je možné teprve po úplném zaschnutí lepidla.

Protože podlahové prvky mají velmi malou roztažnost v důsledku klimatických výkyvů, provádějí se dilatační spáry teprve tehdy, když je délka místnosti větší než 20 m.

Podlahové krytiny na suchých podlahách

Podlahové krytiny na suchých podlahách

Dříve, než se začnou provádět další řemesla na podlahové konstrukci, je nutno očistit vrchní plochu podlahy od zbytků lepidla a od prachu. Podle toho, o jaký druh podlahové krytiny se jedná nebo pro jaký účel bude místnost sloužit, je eventuálně nutné nanést na suchou podlahu základní nátěr. Tento základní nátěr musí být vhodný pro daný typ suché podlahy a předtím, než se začne nanášet další vrstva, musí předchozí vrstva řádně proschnout.

Pokud budou suché podlahy vystaveny vlhku (např. koupelny), je nutno vytvořit na povrchu podlahových prvků těsnící systém (viz obrázek 2).


Obrázek 3: Plochy vyžadující utěsnění před vlhkostí

Těsnící systém se skládá ze základního nátěru, tekuté folie, těsnících pásků a manžet.

Textil, PVC, korek a jiné podlahové krytiny

Při pokládání samolepicích kobercových dlaždic a u nevodotěsných krytin se doporučuje aplikace základního nátěru s hloubkovým účinkem. K bodové fixaci koberce se zpravidla hodí oboustranné lepicí pásky. U celoplošného lepení kobercové krytiny se doporučuje systém lepení s opakovaným lepením, aby bylo umožněno pozdější odstranění koberce beze zbytku.

Obklady, kamenina, kameninové obklady, přírodní kámen, terakotové obklady

Obklady musí být výrobcem povoleny pro pokládání na tenkou vrstvu. Pokládání na střední nebo silnou vrstvu není možné. Jako lepidla jsou vhodná umělá cementoprášková lepidla (např. flexibilní lepidlo), disperzní lepidla nebo reakční pryskyřicová lepidla, která jsou povolena výrobcem lepidla pro sádrovláknité podlahové prvky. Namáčení obkladů před pokládáním není povolené a zadní strana obkladu musí ležet minimálně na 80% plochy ve vrstvě lepidla (kontrolujte namátkově). Samolepící okrajové izolační pásky seřízněte na úroveň podlahy teprve po obložení a zaspárování podlahové plochy. Pokládání obkladů se v každém případě provádí s otevřenou spárou. Styk obkladů na "sraz" není povolený, jinak by mohlo dojít k vytváření kapilárních spár. Spárování provádějte po vytvrzení lepidla (zpravidla cca 48 hodin podle teploty místnosti). Vnitřní rohy utěsněte elastickým tmelem, např. silikonem (roztažnost 20 %). Vyspárování podlahových prvků ve spojích a v místech sešroubování je nutné pouze při použití hydroizolační tekuté stěrky.

Kameninové obklady

Podlahové prvky jsou vhodné pro pokládání mozaikových nebo podlahových obkladů. Délka hrany nesmí u kameninových obkladů přesáhnout 33 cm.

Přírodní kámen a terakotové obklady

Délka hrany obkladů nesmí u přírodního kamene přesáhnout 33 cm a u terakotových obkladů 40 cm. Lepené plochy dlaždic doporučujeme uzavřít vhodným nátěrem. Kvůli vlastnostem těchto podlahových krytin není vhodný podlahový prvek 2 E 32, 2 x 10 mm + 10 mm minerální vlny jako podklad pro přírodní kámen a terakotové obklady.

Parkety, dřevěná dlažba, laminátová podlaha

Položené podlahové prvky se nemusí spárovat a spoje prvků s prohlubněmi po šroubech se nemusí vyplňovat. Laminátová podlaha se pokládá plovoucím způsobem na podlahové prvky. Mezi plovoucí podlahu a podlahový prvek se obvykle vkládá ještě mezivrstva k zlepšení kročejové neprůzvučnosti.

Podlahové prvky jsou vhodné jako podklad pro nalepení vícevrstvých parket podle ČSN EN 13489 (např. desky hotových parket) a mozaikových parket podle ČSN EN 13488.

Třívrstvé parkety lze položit plovoucím způsobem nebo je můžete nalepit (dle pokynů výrobce). Mozaikové parkety podle ČSN EN 13488 se pokládají do vzorů, které umožňují dilataci parketové podlahy (při možném bobtnání) v různých směrech, např. do stromu nebo do čtverců.

Nalepení masivních parket podle ČSN EN 13226, parket podle ČSN EN 13227 nebo mozaikových parket (pokládaných paralelně) je možné pouze po dohodě a písemném povolení výrobce lepidla. Pokládání parketové podlahy se musí provádět při dodržování předpisů a směrnic výrobce a podle uznávaných pravidel techniky.

Obsah vlhkosti parket udávaný v dané normě musíte při pokládání dodržet. Pro nalepené parketové podlahy použijte pouze takový základní nátěr a lepidla na parkety, které jsou výslovně označené pro podklady ze sádrovláknitých desek. Zpracování se musí provést podle směrnic výrobce lepidla.

Souhrn

Suché podlahy patří k ověřeným a technicky dokonalým materiálům naší doby. Jak ukazuje můj příspěvek, aby byla hotová konstrukce bez chyby, je nutno mít dostatečné znalosti o tom, co má být pod a nad takovou konstrukcí. Jen tak budou chtít provádět tyto konstrukce jak projektanti, tak řemeslníci a uživatelé suchých podlah. Systém podlahových prvků je důležitým článkem v řetězu k rychlému, ekonomickému, a tedy modernímu způsobu stavění.REKLAMA

FENIX Trading spol. s r.o. - výroba a prodej elektrických topných systémů

Sálavé panely ECOSUN - zdroj tepla pro průmyslové a sportovní haly, dílny a další velké prostory. ECOFILM - originální stropní nebo podlahové topné fólie pro podlahové vytápění plovoucích podlah nebo stropní vytápění sádrokartonových konstrukcí. ECOFLEX - bytové přímotopné elektrické konvektory. ECOFLOOR - topné kabely a rohože pro vnitřní i vnější použití, zejména k podlahovému vytápění nebo ochraně okapů před ledem a potrubí před mrazem. Mramorové panely MR, skleněné panely GR/GRT - sálavé topné panely pro vnitřní použití, v několika barevných provedeních.


English Synopsis
Dry floor systems and what is below and above them

Dry floors are among the proven and technically perfect materials of our times. The paper brings attention to the need to know about what should be below and above the structure. Only then these structures will be realised without mistakes by both designers and builders. The system of floor layers is an important link on the chain of fast, economical and modern building methods. It is important to know not only the structure, but also the composition and design of the dry flooring systems, the design solutions that use dry flooring elements and aim to improve the acoustic and technical thermal parameters of the floors.

 
 
Reklama