Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Požadavky na akustiku podlah s příklady skladeb podlahových konstrukcí

Stejně jako jiné části našeho bytu či domu mají podlahy svoji nezastupitelnou funkci při vytváření komfortu, pocitu bezpečí a soukromí. Izolační materiály Isover mají v konstrukci podlahy dvě základní funkce – tepelněizolační a zvukověizolační.

Tepelná izolace


Z pohledu tepelných ztrát řešíme hlavně podlahy, které oddělují dvě rozdílné teplotní oblasti (např. obytné místnosti nad nevytápěným sklepem, garáží, nebo podlahy přiléhající k zemině). Vzhledem k větším tloušťkám izolace se pro tyto účely používají izolace buď na bázi polystyrenu, nebo v kombinaci s minerální vatou.

 

Návrh izolace tl. 200–300 mm do podlahy s malým dotvarováním není zcela jednoduchý. Při použití dostatečně pevné izolace vzniká největší dotvarování pokládkou na nerovný podklad, dále mezi jednotlivými vrstvami vlivem tolerancí tlouštěk. Zatížení podlahy tak deska izolace nepřenáší plošně, ale pouze bodově.

Z uvedeného vyplývá:

 
  • Desky izolantu je vhodné pokládat do lepidla (nebo např. cementového mléka), které zajistí celoplošné působení tlaku na izolaci.
  • Je vhodné použít jednu vrstvu tepelné izolace (případné mezery dopěnit PUR pěnou), nebo jednotlivé vrstvy opět slepit.
  • Pro izolační vrstvy 150–300 mm se nejvíce používají izolanty Isover EPS 100, Isover EPS 150, Isover EPS 200, Isover EPS Grey 100 nebo Isover EPS Grey 150, popř. desky XPS.

Nové grafitové materiály Isover EPS Grey s vyšším izolačním účinkem

Pro tepelnou izolaci podlah nízkoenergetických staveb (bez požadavků na kročejový útlum) jsou určeny nové izolace Isover EPS Grey, využívající nanotechnologie. Miliony buněk izolantu se stopovou přísadou grafitu odrážejí teplo zpět k jeho zdroji a podstatně tak zlepšují izolační účinek až na hodnotu λD = 0,031 W‧m−2‧K−1. Díky nízké energetické náročnosti výroby vykazují také vynikající poměr cena/výkon. Kromě izolací velkých tlouštěk se desky Isover EPS Grey používají také pro rekonstrukce podlah, protože do stávajícího prostoru je třeba téměř vždy umístit vyšší izolační účinek – tj. použít nejúčinnější tepelnou izolaci.

Zvuková izolace
Ochrana proti šíření hluku je jedním z nejdůležitějších hledisek návrhu, které projektant nesmí zanedbat. Řeší se dva typy zvuků, kterým se musíme bránit. Schopnost konstrukce odolávat před hlasitou hudbou, řečí apod. řeší veličina vzduchová neprůzvučnost R'w (dB). Jedná se o zvuk šířený vzduchem. Řešíme ho buď hmotnou konstrukcí, nebo efektivněji pomocí minerálních izolací.

 

Kročejová neprůzvučnost zase řeší hluk, vyvolaný impulzy (kroky, pády předmětů apod.). Řešíme ho pomocí systému plovoucích podlah s použitím tvrzených minerálních vat, nebo speciálních elastifikovaných polystyrenů.

Požadavky na akustiku podlah

Zvukoizolační vlastnosti konstrukcí určuje nová akustická norma ČSN EN 73 0532: 2010.

Akustické požadavky na podlahy a stropyR'w
[dB]
L'nw
[dB]
Bytové domy – místnosti téhož bytu4763
Bytové domy – místnosti druhých bytů53 (52)55 (58)
Bytové domy – chodby, schodiště5255
Hotely5258
Kanceláře4763

Údaje v závorkách se týkají rekonstrukcí.

Příklady skladeb podlahových konstrukcí

Plovoucí podlahy v obytných místnostech

Pojem plovoucí podlaha znamená, že podlaha není pevně spojena s podkladem ani s vertikálními konstrukcemi v místnosti. Od nosného základu je oddělena pružným materiálem, který způsobuje zmiňované „plavání“. Hlavní důraz je kladen na akustiku. Plovoucí podlahy rozdělujeme na lehké a těžké, podle roznášecí desky podlahy, která může být tvořena betonem, anhydritem, nebo např. OSB deskami.

Příklad těžké plovoucí podlahy
Příklad těžké plovoucí podlahy
Příklad lehké plovoucí podlahy
Příklad lehké plovoucí podlahy

Podlahy vytápěných místností přilehlých k terénu


V těchto skladbách se většinou neřeší akustika, důraz je kladen na zamezení tepelných ztrát do země (únik tepla nebo naopak chladu). Zatížení v tomto případě dovoluje použití běžných expandovaných polystyrenů. V případě izolování i pod základovou deskou je nutné použít expandované polystyreny perimetrické, nebo extrudovaný polystyren XPS, které mají sníženou nasákavost. V případě podlahového vytápění je vzhledem ke zvýšení teplotního spádu nezbytné zvýšení tloušťky tepelné izolace o 40 %.

 

Pochozí i nepochozí podlahy na půdách

Pokud chceme zaizolovat půdu a nelze vložit tepelnou izolaci přímo do stropu, může se udělat jednoduchá zaizolovaná podlaha na půdě. Tyto podlahy nejsou určeny k trvalému provozu. Jsou ale velmi jednoduché, levné, a tím svoji funkci dokonale splní.

Příklad řešení s minerální vatou nepochozí
Příklad řešení s minerální vatou nepochozí

Prosté položení izolace na parotěsnou fólii. Je vhodné izolaci chránit protiprachovou vrstvou, některé izolace už mají tuto vrstvu v sobě.

 
Příklad řešení pochozí podlahy systémem Isover STEPcross
Příklad řešení pochozí podlahy systémem Isover STEPcross

Úsporným řešením při zachování tepelně izolačních, odkladových a zároveň pochozích vlastností půdy je kombinace minerální vaty s pěnovým polystyrenem. Systém Isover STEPcross využívá pevnosti EPS trámců v kombinaci s tepelnou účinností měkčích desek z minerálních vláken. Dalšími výhodami jsou jednoduchá aplikace bez tepelných mostů, minimální přitížení stropu a cena systému.