Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Časté chyby vedoucí ke ztrátě vodotěsnosti připojovací spáry

následující text předchozí text

Pro úplnost je vhodné zmínit se o požadavku na vodotěsnost všech ostatních součástí otvorové výplně, které tvoří přechod do fasádních partií budovy. Jak bylo již výše uvedeno, splnění tohoto požadavku je velmi důležité. Přesto právě zde často dochází k různým pochybením. Bývají způsobena zčásti neznalostí, zčásti nedbalostí a leckdy též chabou řemeslnou zručností prováděcích firem.

Používání tolik oblíbeného silikonového tmelu jako takřka univerzálního těsnicího prostředku nelze v žádném případě doporučit. Všechny části fasády jsou obvykle namáhány velkými výkyvy teplot. Důsledkem jsou někdy i značné dilatační pohyby většinou tepelně vodivých partií, typicky parapetních plechů. Silikonový tmel není uzpůsoben k tomu, aby mohl větší dilatační pohyby vyrovnávat. Kromě toho působením povětrnosti v průběhu relativně krátkého časového období ztrácí svou elasticitu. To všechno způsobuje postupnou ztrátu těsnosti důležitých detailů. Proto je nutné věnovat provedení napojení součástí oken a dveří do obvodových konstrukcí velkou pozornost a tyto detaily zpracovat a odsouhlasit ještě před výrobou otvorových výplní. Dále se musejí používat jen takové těsnicí materiály a hmoty, které jsou k zamýšlenému použití skutečně určeny. Vhodnost použití lze ověřit podle údajů uvedených na technickém listu materiálu.

Řešení přijímaná pod tlakem okolností při zahájení montáže nebývají úspěšná. Některé příklady nekvalitního provedení venkovních detailů napojení otvorových výplní na fasádu jsou uvedeny na následujících několika obrázcích.

Obr. 11.2.1.1 Z důvodu úspory pracnosti a nákladů jsou stávající práh a obklad soklu ponechány; v kombinaci s příliš malou šířkou prvku není připojovací spáru prakticky možné utěsnit; lze očekávat postupné zatékání do interiéru
Obr. 11.2.1.1 Z důvodu úspory pracnosti a nákladů jsou stávající práh a obklad soklu ponechány; v kombinaci s příliš malou šířkou prvku není připojovací spáru prakticky možné utěsnit; lze očekávat postupné zatékání do interiéru
Obr. 11.2.1.2 Tolik oblíbené ponechávání starých parapetních plechů z důvodu úspory nákladů přináší často neřešitelné situace; detail na obrázku bylo potřeba vyřešit odstraněním starého plechu a instalací nového; náklady se zvýšily z důvodu vyšší pracnosti
Obr. 11.2.1.2 Tolik oblíbené ponechávání starých parapetních plechů z důvodu úspory nákladů přináší často neřešitelné situace; detail na obrázku bylo potřeba vyřešit odstraněním starého plechu a instalací nového; náklady se zvýšily z důvodu vyšší pracnosti
Obr. 11.2.1.3 Výměna okna s ponecháním původního parapetu v tomto provedení nenechá nikoho na pochybách, že o vodotěsné provedení se nejedná
Obr. 11.2.1.3 Výměna okna s ponecháním původního parapetu v tomto provedení nenechá nikoho na pochybách, že o vodotěsné provedení se nejedná
Obr. 11.2.1.4 Ukázka častého podceňování utěsnění boků parapetního plechu v návaznosti na ostění; postupným zatékáním degraduje zdivo v okolí tohoto detailu
Obr. 11.2.1.4 Ukázka častého podceňování utěsnění boků parapetního plechu v návaznosti na ostění; postupným zatékáním degraduje zdivo v okolí tohoto detailu

 
následující text předchozí text
 
 
Reklama