Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Jak odhalit technické vady nemovitostí - OKNA

Okna kromě toho, že tvoří významný architektonický prvek každé budovy, plní mnoho důležitých funkcí, jako například: osvětlení, větrání, tepelnou a akustickou izolaci, bezpečnost a další. Funkce oken je tedy pro majitele nemovitosti zásadní a nelze ji v žádném případě podcenit.

Okno je také poměrně složitý konstrukční prvek. Skládá se z mnoha pohyblivých a nepohyblivých částí, na které jsou kladeny náročné a často protichůdné požadavky. Okno musí být například velmi pevné, aby odolalo působení silného větru, kroupám, musí výborně tepelně a akusticky izolovat a k tomu všemu i dobře větrat. Důležitou vlastností okna je také kvalita jeho zabudování do obvodové konstrukce. Nesprávnou montáží okna, může být i to nejlepší okno nenávratně znehodnoceno nebo se podstatně zhorší jeho vlastnosti. Kromě přísných požadavků na výrobce okna je naprosto klíčovým faktorem i jeho montáž.

Na co se tedy zaměřit?

Celkový vzhled

První věc, která Vás na okně zaujme je jeho celkový vzhled, ze kterého lze mimo jiné posoudit stáří okna. Zaměřte se na povrch veškerých částí okna. Na rámu okna by se neměly vyskytovat vrypy, škrábance, odřeniny a trhliny. Skleněné tabule nesmí obsahovat vzduchové bubliny, sklo musí být dokonale rovné a při průhledu nesmí docházet ke zkreslení obrazu. Jakákoli zjevná deformace okna je vyloučena.

Původní dřevěné okno, které se již nachází za hranou technické životnosti. Nátěry okna se odlupují a nevhodně napojeným vnějším parapetem zatéká do interiéru.
Původní dřevěné okno, které se již nachází za hranou technické životnosti. Nátěry okna se odlupují a nevhodně napojeným vnějším parapetem zatéká do interiéru.

Pokud se nejedná o okno atypických tvarů, rámy musejí být pravoúhlé. Dřevěná okna jsou z pravidla opatřena nátěry, které mají mnohem kratší životnost než okna samotná. Nátěry oken se zanedbanou údržbou jsou prostoupeny trhlinami, nejsou soudržné, odlupují se nebo zcela chybí. Okno s poškozenou nebo nedostatečnou povrchovou úpravu není chráněno proti povětrnostním vlivům, UV záření, zárodkům plísní a rychle degraduje. Nechráněné dřevěné rámy nasávají vzdušnou vlhkost a rozpínají se, při suchém vzduchu se naopak smršťují. Tento jev je znám jako „pracování dřeva“. Pracuje-li dřevo často a nadměrně, brzy dojde k uvolnění spojů rámů a k různým deformacím (svěšení, kroucení, roztahování), které ztěžují nebo znemožňují zavření okna. Nátěry lze samozřejmě obnovit, deformace okna je však nutné řešit komplexní renovací, v krajních případech výměnou. U plastových oken můžete narazit na problém se žloutnutím profilů. Příčinou žloutnutí je použití nekvalitního materiálu profilů, který neobsahuje barevné stabilizátory a antioxidanty. Při vystavení PVC profilů působení slunečních paprsků (UV záření) dojde k jejich nevratné degradaci. Vadu nelze v podstatě opravit jinak než výměnou celého okna.

Pohyblivost otvíravých částí

Po kontrole vzhledu vyzkoušejte pohyblivost okenních křídel. Závěsy křídel musejí být pevně fixovány a čepy závěsů musí být dokonale uloženy ve svých pouzdrech – nesmí být umožněno jejich vyklouznutí. K ověření správné funkce okna ho proto několikrát otevřete a zavřete. Nejde-li otevírání zlehka, něco není v pořádku. Často lze tento problém přičítat nedostatečně seřízeným a nepromazaným závěsům křídel okna. Jedná se o přirozenou vlastnost oken, která se projevuje zejména v prvních letech po jejich zabudování popř. jejich nedostatečnou údržbou. Nápravu lze svěřit odborníkovi, který okna seřídí a promaže. Situace se stane závažnější, je-li příčinou špatné pohyblivosti, deformace rámů oken. V případě dřevěných oken je na vině technologická nekázeň při výrobě nebo nejsou dřevěné profily provedeny z kvalitních lepených lamel. U plastových oken budou pravděpodobně chybět masivní ocelové výztuže rámů nebo budou zhotoveny z nevyhovujících tenkých profilů. V obou případech se jedná o nekvalitní výrobky, které je třeba ve většině případů vyměnit za nové.

Rosení a stékání vody na parapet

Jedná se o velmi častou vadu, která je známa téměř každému. K rosení může docházet na povrchu, uvnitř zasklení okna a také na jeho rámu. Ve všech případech jsou příčinou nedostatečné tepelně technické vlastnosti okna. Za předpokladu, že okna nemají dostatečné tepelně technické vlastnosti, rosení se s jistotou projeví v zimním období, když jsou nízké venkovní teploty. Neprojeví-li se rosení přímo, lze nalézt plísně nebo jejich pozůstatky, zejména ve spodních částech okna a v jeho rozích. Stopy plísní můžete také objevit v místech, která jsou těžko přístupná pro omývání, jako např. těsnění zasklívací spáry. Rosení se často projevuje výskytem vody na parapetu, které stéká z rámů. Rosení nemusí zákonitě znamenat vadu oken. Příčina může být i na straně uživatele, který místnost dostatečně nevětrá a nadměrně zvyšuje vnitřní relativní vlhkost například věšením prádla. Za těchto okolností se mohou rosit i ta nejlepší okna. V každém případě by se měla vnitřní relativní vlhkost v pokojích pohybovat v rozmezí 45–60 %. Objevíte-li rosení uvnitř zasklení, můžete si být jisti, že je okno vadné. Jestliže se nejedná o pochybení ve smyslu nesprávného užívání pobytových prostor, lze tuto vadu odstranit pouze výměnou oken za okna s lepšími tepelně technickými vlastnostmi. Je třeba upozornit na to, že v důsledku trvalého rosení může docházet k rozvoji zdraví škodlivých plísní.

Profukování a zatékání okny

Cítíte v oblasti okenního rámu proud chladného vzduchu nebo zjevně vlhká místa, tmavě zbarvené kontury, popřípadě povrch napadený plísní? I tímto způsobem se projevují některé vady oken. Příčinou profukování je chybějící nebo nekvalitní těsnění a nekvalitní kování s příliš vzdálenými zavíracími body. Zavírací body celoobvodového kování by neměly mít delší rozestupy než 70 cm. Jen tak lze zabezpečit dokonalé přilnutí otvíravých a fixních částí okna. V případě těsnění oken je třeba věnovat pozornost celistvosti těsnicích profilů a výskytu tvrdých nálitků, které neumožňují dokonalé přilnutí křídel, a místy pak může profukovat nebo zatékat. U těsnění oken je také důležitý jejich počet a uspořádání. Jedině okno s trojitým těsněním plní předpoklad dokonalé ochrany před zatékáním a profukováním i během silného větru. Zatékání do interiéru, může být také způsobeno nevyhovující konstrukcí vnějšího parapetu, který má mít spád alespoň 5 % (3°) směrem od okna a měl by být napojen tak, aby nemohlo dojít k zatékání v místech připojení na okolní konstrukce (rám okna, ostění otvoru apod.). Častým jevem je utěsnění připojovacích spár pružným tmelem. Takové řešení je zcela nevhodné, neboť životnost tmelu je poměrně omezená (0,5–2 roky). Působením povětrnostních podmínek (déšť, sníh, vítr), změn teplot a UV záření dojde k rozpraskání a vydrolení tmelu, který přestane plnit vodotěsnou funkci – zatékání do interiéru pak nic nebrání.

Popis problému: Povrchová teplota vnitřního povrchu rámu okna a okolních konstrukcí je pod úrovní naměřeného rosného bodu. Na ochlazovaných površích může docházet ke kondenzaci vodních par se všemi negativními důsledky popsanými v závěru zprávy. V připojovací spáře vzniká lokální tepelný most, který přispívá ke zvýšeným tepelným ztrátám domu. Ochlazování povrchů je zapříčiněno výměnou tepla vedením (kondukcí). Detail připojovací spáry pravděpodobně není navržen nebo proveden tak, aby k tomuto jevu nedocházelo.
Popis problému: Povrchová teplota vnitřního povrchu rámu okna a okolních konstrukcí je pod úrovní naměřeného rosného bodu.
Na ochlazovaných površích může docházet ke kondenzaci vodních par se všemi negativními důsledky popsanými v závěru zprávy. V připojovací spáře vzniká lokální tepelný most, který přispívá ke zvýšeným tepelným ztrátám domu. Ochlazování povrchů je zapříčiněno výměnou tepla vedením (kondukcí). Detail připojovací spáry pravděpodobně není navržen nebo proveden tak, aby k tomuto jevu nedocházelo.
Poměrně moderní, ale špatně udržované okno s nevhodně řešeným napojením ostění na vnější parapet. Neseřízené závěsy okna neumožňují jeho snadné zavření.
Poměrně moderní, ale špatně udržované okno s nevhodně řešeným napojením ostění na vnější parapet. Neseřízené závěsy okna neumožňují jeho snadné zavření.

Co není vidět?

Okna jsou doslova obestřena tajemstvím. Některé vady lze spatřit pouze speciální optikou termokamery, která Vám odkryje svět tepelného záření. Pomocí termokamery můžete objevit místa, kde nedoléhá těsnění, kde chybí tepelná izolace mezi rámem okna a otvorem, ve kterém je okno osazeno nebo chladné povrchy, kde lze očekávat vznik kondenzace vodních par, tzv. rosení. Termokameru si dnes můžete zapůjčit a měření provést sami, ale vzhledem k tomu, že je měření a vyhodnocení pořízených snímků poměrně náročné, vyžaduje potřebné znalosti a zkušenosti, doporučujeme využití služeb odborníků. Neméně důležitou věcí, kterou není vidět, ale lze ji pocítit zejména na našich peněženkách je kvalita tepelně technických vlastnosti oken. Okna jsou u běžného domu příčinou až 25 % tepelných ztrát. Zjednodušeně lze říci, že míru s jakou dokáže okno čelit tepelným ztrátám, je možné vyjádřit parametrem Uw (součinitel prostupu tepla). Okna zabudovaná po roce 2007 by měla splňovat poměrně přísné požadavky tepelně technické normy ČSN 73 0540 a můžeme předpokládat, že mají hodnotu Uw alespoň 1,70 (čím nižší, tím lepší). V současné době dosahují kvalitní okna s dvojsklem hodnoty Uw = 1,20 W/m2K, ale výjimkou nejsou okna s trojsklem s Uw = 0,90 – 0,70 W/m2K. Určitým vodítkem při průzkumu tepelně technických vlastností oken může být údaj vytištěný na distančním rámečku viditelně umístěném v rámu mezi skly. Zde většina výrobců oken uvádí tepelně technické vlastnosti skleněné výplně, charakterizované parametrem Ug (není stejný jako Uw). Je-li hodnota Ug menší nebo rovna 1,10 W/m2K, může se z tohoto hlediska jednat o kvalitní okna. Je třeba dodat, že hodnota Ug popisuje pouze vlastnosti zasklení, zatím co hodnota Uw vlastnosti celého okna, které jsou ovlivněny kvalitou a uspořádáním rámů. Tepelně technické vlastnosti oken snadno zjistíte z „Průkazu energetické náročnosti budovy“, tzv. energetického štítku. Jistě nelze opomenout akustické vlastnosti okna, zejména pak v lokalitách s velkou akustickou zátěží (rušné ulice, blízkost stravovacích zařízení a dopravních koridorů apod.). Zde se bez kvalitního vybavení pro měření akustiky neobejdeme bez našich smyslů a pocitů. Jednoduše se zastavte a představte si, že byste při aktuálním hluku při zavřeném, ale i otevřeném okně (je třeba občas vyvětrat) měli vykonávat činnost vyžadující soustředění nebo běžně konverzovat. Výsledek nejlépe vyhodnotíte samy.

Na závěr

Problematika oken je poměrně složitá, dodržením popsaných zásad však budete schopni odhalit závažné nedostatky. Buďte ostražití, důvěřujte svým smyslům a nejste-li si jisti, přizvěte ke spolupráci odborníka. Náklady spojené s renovací nebo výměnou oken mohou být významnou zátěží rodinného rozpočtu a zdravotní rizika spojená s tvorbou plísní by jistě neměla být podceněna.

Zjednodušený postup kontroly

Celkový vzhled

 • Zaměřte se na vrypy, škrábance, odřeniny a trhliny rámů.
 • Zkontrolujte vzhled skleněných tabulí s ohledem na rovinatost, výskyt vzduchových bublin a zkreslení obrazu.
 • Změřte pravoúhlost a rovinatost rámů.
 • Zkontrolujte povrchové úpravy oken (nátěry dřevěných oken, žloutnutí plastových oken).

Pohyblivost otvíravých částí

 • Zkontrolujte upevnění závěsů a jejich čepů.
 • Okno několikrát otevřete a zavřete pro ověření lehkosti otevírání.
 • Zaměřte se na případné svěšení a kroucení rámů.

Rosení a stékání vody na parapet

 • Hledejte příznaky rosení na povrchu skleněné výplně, ale i v prostoru mezi skly.
 • Ověřte, zda nedochází ke stékání kondenzátu po povrchu rámů. V důsledku toho se může na vnitřním parapetu vyskytovat voda.
 • Pokuste se nalézt pozůstatky plísní na těžko přístupných místech (těsnění zasklení ve spodní části a v rozích).

Profukování a zatékání okny

 • Otevřete křídlo okna a zkontrolujte počet a kvalitu těsnících profilů.
 • Zaměřte se na celistvost těsnění a výskyt nálitků.
 • Změřte vzdálenost zavíracích bodů kování okna.
 • Změřte sklon a napojení vnějších parapetů.

Co není vidět

 • Zjistěte rok zabudování.
 • Zjistěte tepelně technické parametry okna (zejména součinitel Uw).
 • Nahlédněte do aktuálního energetického štítku.
 • Zaměřte se na hluk z okolního prostředí.

Další informace se dozvíte na stránkách www.inspekcedomova.cz

 
 
Reklama