Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Dotační programy v Rakousku

Také v Rakousku existuje celá řada dotačních programů, které jsou poskytovány jednak státem a také jednotlivými spolkovými zeměmi. Podívejme se na některé z nich a porovnejme s českými a německými dotacemi na našem serveru.

Celostátní dotační programy

Thermische Sanierung Förderung 2009 (Podpora tepelné sanace 2009)

Na rok 2009 byla pro dotační program Thermische Sanierung Förderung 2009 schválena částka ve výši 50 mil. eur na energetickou sanaci (Thermische Sanierung) rodinných domů a bytů. Zájem o příspěvek byl však značný, a tak byly finanční prostředky vyčerpány již v červenci roku 2009. Jak uvádí rakouský portál www.kleinezeitung.at při vyhodnocení přínosu tohoto programu pro stát se ukázalo, že "za vydaných 100 milionů euro stát získal příjmy ve výši okolo 200 mil. euro".

V rámci tohoto programu je možné čerpat maximálně 5 000 eur, v případě provedení opatření pouze na otopné soustavě maximálně 2 500 eur. Dotace byla poskytována pouze před realizací opatření a pokryje až 20 % investičních nákladů. Žádosti vyřizují rakouské stavební spořitelny. O finanční podporu mohou žádat majitelé, ale i nájemníci rodinných domů nebo bytů.

Předpokladem pro přiznání podpory je stavební povolení vydané do 1.1.1999, předložení energetického průkazu, na jehož zpracování dotační program přispívá, a předložení nabídky oprávněné realizační firmy. Podmínkou pro vyplacení dotace je ukončení realizace do 12 měsíců od přislíbení dotace, nejpozději do 31.12.2011.

Mezi opatření řazená do energetické sanace patří: zateplení obvodových stěn, nejvyššího stropu, stropu suterénu, podlahy suterénu, oprava nebo výměna oken a vnějších dveří, zapojení solárních systémů (o ploše min. 20 m2), zřízení tepelného čerpadla, přechod na účinnější topné zdroje.

Program se dělí do několika dotačních oblastí:

 1. komplexní sanace,
 2. dílčí opatření,
 3. výměna stávajících zdrojů energie pro vytápění.

1) komplexní sanace

Při provedení komplexní sanace je nutné splnit programem požadované hodnoty součinitele prostupu tepla U dílčích konstrukcí (viz požadavky pro "Dílčí opatření" níže) a zároveň úpravou každé dílčí konstrukce zajistit snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 10 %. Při komplexní sanaci lze podpořit kombinaci min. 3 opatření, přičemž je stanoven požadavek na snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění podle konkrétní kombinace opatření (např. na max. 50% hodnoty před sanací).

2) dílčí opatření

Při realizaci dílčího opatření musí upravovaná konstrukce splnit níže uvedené hodnoty součinitele prostupu tepla U:

 • obvodová stěna: U ≤ 0,25 W/(m2.K)
 • střecha, nejvyšší strop: U ≤ 0,20 W/(m2.K)
 • strop suterénu, podlaha suterénu: U ≤ 0,35 W/(m2.K)
 • nová okna: U ≤ 1,35 W/(m2.K).

U dílčího opatření je požadováno snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 10 % v případě realizace jednoho opatření, resp. o 20 % v případě realizace dvou opatření. V rámci dílčího opatření mohou být podpořena maximálně dvě opatření na objektu. Více než dvě opatření mohou být podpořena pouze v rámci komplexní sanace.

3) výměna stávajících zdrojů energie pro vytápění

V této dotační oblasti jsou podporovány:

 • zapojení solárního systému do otopné soustavy, přičemž solární systém musí mít minimální plochu 20 m2;
 • přechod na topný zdroj na dřevo, přičemž je stanoven emisní limit tohoto zdroje;
 • zřízení tepelného čerpadla;
 • přechod na plynový kondenzační kotel (max. přípustná teplota přívodu 40 °C), v kombinaci se solárním systémem o min. ploše 8 m2.

Vzhledem k rychlému vyčerpání poskytnuté finanční částky již v polovině roku 2009, probíhají debaty o pokračování programu pro energetické sanace v programu Thermische Sanierung. V souvislosti s tím prezident rakouské hospodářské komory Christoph Leitl upozornil na to, že podpořeny by neměly být pouze stávající stavby, ale také inovace a kreativita v oblasti novostaveb. "Novostavby, které odevzdají více energie než spotřebují, by měly být cíleně podporovány," uvedl Leitl.

Vybrané regionální dotační programy

Vedle vládou řízeného dotačního programu Thermische Sanierung existuje v Rakousku řada dalších finančních podpor na výstavbu a rekonstrukci, která je poskytována jednotlivými spolkovými státy na regionální úrovni na jejich území.

Spolková země Niederösterreich (Dolní Rakousko)

Dolní Rakousko podporuje sanace a rekonstrukce bytů, které mají příznivý vliv na životní prostředí a jsou řešeny s ohledem na úsporu tepla. Podporu tvoří fixní a nevratný příspěvek ve výši 6 % ročně, přičemž maximálně 30 % nákladů je uznatelných. Pokud jsou náklady na rekonstrukci v době schválení nižší než 360 eur/m2 obytné plochy, bude podpora přiznána na dobu 10 let. Pokud jsou náklady vyšší než 360 eur/m2, lze podporu přiznat na 10 nebo 15 roků. Minimální délka úvěru je 10 let. Horní hranici uznatelných nákladů na sanaci představuje částka 1000 eur na m2 obytné plochy, přičemž lze zahrnout nejvýše 130 m2 obytné plochy na 1 byt.

Při realizaci tepelně-izolačních opatření se může procentuální výše příspěvku změnit podle bodového hodnocení provedeného na základě předloženého energetického průkazu. Body jsou přidělovány za dosaženou výpočtovou měrnou roční potřebu tepla na vytápění, za využívání obnovitelných zdrojů energie, dále například v případě provedení opatření na památkově chráněném objektu. Maximálně lze k podpoře připočítat 100 bodů. Pokud žadatel přiloží energetický průkaz, zvýší se výše uznatelných nákladů z hodnoty 30% :

 • o 9% při změně třídy energetické náročnosti z D, resp. C na B, resp. A,
 • o 9% v případě budov pod památkovou ochranou.

Spolková země Steiermark (Štýrsko)

Štýrsko nabízí dotační program pro obnovu obytných budov. Dotace je poskytována ve třech základních kategoriích: umfassende energetische Sanierung (komplexní energetická sanace), kleine Sanierung (malá sanace) a umfassende Sanierung (komplexní sanace).

Podpora je určena pro vlastníky domů, nájemníky, vlastníky bytů apod. Podporu lze využít pro bytové domy, byty a ubytovny se stavebním povolením starším 30 let, které slouží k trvalému bydlení. Požadavek na stáří stavebního povolení neplatí pro vybraná opatření, jakými jsou napojení na CZT, realizace energeticky úsporných, ekologických a bezbariérových řešení či vybudování nového obytného prostoru ve stávajícím objektu. Opatření, na které chce žadatel čerpat dotaci, mohou být v okamžiku podání žádosti již ukončena, maximálně však 1 rok.

V rámci komplexní energetické sanace a malé sanace jsou za sanační opatření považována:

 • energeticky úsporná a ekologická opatření (např. zvýšení zvukové a tepelné ochrany oken, vnějších dveří, obvodových stěn atd., napojení na veřejnou kanalizaci, veřejný vodovod);
 • zřízení nebo úprava domovních technických zařízení (např. výměna zdroje, napojení na CZT, zřízení solárního systému);
 • bezpečnostní opatření;
 • vybudování nového obytného prostoru ve stávajícím objektu (např. půdní vestavba);
 • vybrané udržovací práce /jen na některých objektech/ (např. oprava střechy vč. krovu, stropů; vysoušení zdiva).

Výše podpory činí maximálně 30 000 eur na 1 bytovou jednotku, při získání bonusových příspěvků (tzv. ekologických bodů Öko-Punkte) až 50 000 eur.

Umfassende energetische Sanierung

V rámci komplexní energetické sanace musí být současně provedena úprava minimálně tří konstrukcí obálky budovy (okna, obvodová stěna, střecha, nejvyšší strop, strop suterénu, stěny a podlaha v kontaktu se zeminou) a/nebo energetická úprava technického zařízení (úprava otopné soustavy, CZT, biomasa, solární systém, tepelné čerpadlo, ZZT, fotovoltaika) stávající obytné budovy.

Opatřeními musí být splněny dotačním programem stanovené minimální požadavky, které vycházejí z faktoru tvaru A/V. Měrná roční potřeba tepla pro faktor tvaru A/V ≥ 0,8 smí být max. 75 kWh/m2a, pro A/V ≤ 0,2 je stanoveno max. 35 kWh/m2a (mezilehlé hodnoty se interpolují).

Pro památkově cenné objekty jsou povoleny výjimky z minimálních požadavků, požaduje se úspora měrné roční potřeby tepla na vytápění minimálně 30 %.

Dotaci lze čerpat buď formou nevratného ročního příspěvku k úvěru na 14 let, a to ve výši 30 %, nebo formou přímého příspěvku ve výši 15 % z uznatelných nákladů.

Kleine Sanierung

Jedná se o finanční podporu pro energeticky úsporná opatření jako například zateplení dílčích konstrukcí, dílčí opatření na technickém zařízení budovy, vybudování nového obytného prostoru ve stávajícím objektu, udržovací práce. V rámci malé sanace je stanoven požadavek na maximální hodnoty součinitele prostupu tepla U upravovaných konstrukcí:

 • nová okna: U ≤ 1,35 W/(m2.K)
 • nové zasklení (rám zůstává původní): Ug ≤ 1,10 W/(m2.K)
 • obvodová stěna: U ≤ 0,25 W/(m2.K)
 • nejvyšší strop, střecha: U ≤ 0,20 W/(m2.K)
 • stěny k nevytápěnému prostoru, strop suterénu, podlaha na terénu: U ≤ 0,35 W/(m2.K)

Pozn.: u památkově cenných objektů jsou možné výjimky. Finanční příspěvek poskytovaný k úvěru v délce 10 let pokryje 15 % nákladů.

Umfassende Sanierung

Při provádění komplexní sanace musí být opatření provedena současně minimálně ve třech bytových jednotkách, přičemž náklady na rekonstrukci musí činit více než 21 802 eur a min. 50 % z těchto nákladů připadá na energeticky úsporná opatření. Práce mohou být zahájeny až po přislíbení dotace. Pro komplexní sanaci jinak platí obdobné podmínky jako pro komplexní energetickou sanaci (viz výše).

Výše dotace činí maximálně 1 130 eur/m2 obytné plochy. Pokud se rekonstrukcí podaří dosáhnout nízkoenergetického standardu, může být částka navýšena o dalších 40 eur/m2 obytné plochy. Při dosažení pasivního standardu činí navýšení 70 eur/m2 obytné plochy. Dotace se poskytuje formou finančního příspěvku k úvěru na 15 let a pokryje 45 % ze zapůjčené částky.

Zdroje

www.kleinezeitung.at
www.wohnen.at
www.wirtschaftsblatt.at
www.noe.gv.at
www.verwaltung.steiermark.at

Ze zahraničních materiálů a s laskavým svolením uvedených zdrojů přeložila stavební inženýrka a překladatelka Petra Pochmanová, redakčně upravil Vlastimil Růžička, recenzi textu provedl Roman Grünner, Universität für Bodenkultur Wien, Department für Bautechnik und Naturgefahren, Institut für Konstruktiven Ingenieurbau Ressourcenorientiertes Bauen.

English Synopsis
Subsidy programs in Austria

In Austria there is also a wide range of programs that are provided by both the state and the different federal regions.

 
 
Reklama