Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Na VUT v Brně začíná od září 2019 výuka nového programu Environmentálně vyspělé budovy

Do nového 4letého bakalářského a v navazujícího magisterského studijního programu Environmentálně vyspělé budovy (EVB) se lze hlásit do 15. 7. 2019.

Nový studijní program Environmentálně vyspělé budovy (EVB), ilustrační foto článek Nové administrativní centrum Lesů ČR, TZB-info
Nový studijní program Environmentálně vyspělé budovy (EVB), ilustrační foto článek Nové administrativní centrum Lesů ČR, TZB-info

Od akademického roku 2019/2020 začíná na Fakultě stavební VUT v Brně výuka v nově akreditovaném čtyřletém bakalářském a v navazujícím třísemestrálním magisterském studijním programu Environmentálně vyspělé budovy (EVB). Garantem programu je Doc. Ing. Milan Ostrý, Ph.D.

Hlavním cílem bakalářského programu EVB je připravit absolventy pro praxi v oblasti navrhování a výstavby energeticky efektivních budov s ohledem na jejich vliv na všechny oblasti životního prostředí a na vnitřní prostředí, které budovy vytváří. Studijní plán obsahuje teoretické předměty a předměty obsahující odbornou problematiku zaměřenou komplexně na environmentální aspekty návrhu pozemních staveb.

Program EVB má za cíl poskytnout studentům teoretické znalosti i praktické zkušenosti o environmentálně a energeticky úsporných stavbách, seznámit je s návrhem a principy budov s téměř nulovou spotřebou energie a obecně úsporných budov respektujících požadavky udržitelnosti, s integrovaným navrhováním stavební obálky budovy, systémů technického zařízení, a vnitřního prostředí v budovách a přiblížit způsoby hospodaření s vodou a využití zeleně v interiéru a exteriéru budov.
Nedílnou součástí je i výuka podpůrných znalostí nutných pro praxi, např. stavební právo, progresivní metody zobrazování a projektování budov (BIM), počítačové simulace a odborná angličtina.


Bakalářský program EVB

Na základě získaných znalostí, dovedností a způsobilostí bude absolvent bakalářského studijního programu EVB schopný působit ve stavební praxi v oblastech, kde zvládne zpracování návrhu energetického konceptu budovy s téměř nulovou spotřebou energie a při návrhu budov bude schopný zohlednit interakci stavebního řešení a technického zařízení budov. Pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie bude absolvent schopný navrhnout energeticky efektivní vytápění, ochlazování a větrání a klimatizaci podle nároků kladených na vnitřní prostředí. Absolvent se bude umět koncepčně řešit využití obnovitelných zdrojů energie v budovách včetně jejich energetického posouzení.

Navazující magisterský studijní program EVB

Pro absolventy stávajících bakalářských studijních programů je připraven navazující magisterský studijní program EVB se standardní délkou studia 1,5 roku, který vychází z mnohaletých zkušeností získaných výukou bakalářského a magisterského studijního programu Stavební inženýrství. Obsahová náplň programu je v souladu s trendy rozvoje stavebnictví v ČR i ve světě, které úzce souvisejí s efektivním využitím energie, s tvorbou kvalitního vnitřního prostředí v budovách a s provozem budov po celou dobu jejich životnosti. V průběhu studia získá student teoretické i odborné znalosti z oblasti multikriteriálního hodnocení budov, energetických auditů budov, hodnocení životního cyklu budovy, bude se orientovat v problematice facility managementu s důrazem na inteligentní systémy řízení technických systémů budov a inteligentní budovy jako celek.
V průběhu studia bude kladen důraz na znalost právní problematiky v oblasti stavebnictví, managementu budov, hospodaření s energiemi a vodou, recyklace a likvidace odpadů. Absolvent tohoto studijního programu bude schopný navrhovat budovy s téměř nulovou spotřebou energie s kvalitním vnitřním prostředím z hlediska tepelně-vlhkostního, akustického, světelného, odérového, toxického, aerosolového a mikrobiálního, bude znát problematiku energetického hodnocení budov a energetických auditů a získá orientaci v systémech řízení a provozování budov se zaměřením na inteligentní budovy. Dále bude rozumět problematice facility managementu včetně optimalizace ekonomického provozu budov a dopadů jejich provozu na životní prostředí a dokáže stanovit náklady životního cyklu objektu (LCC). Absolventi budou také ovládat aktuální anglickou odbornou terminologii v oblastech udržitelného a chytrého stavebnictví, facility managementu a BIM, což je předpokladem pro úspěšné působení absolventa v praxi ať už při práci pro zahraniční stavebníky, nebo v zahraniční projekční či realizační společnosti.

Přihlášky do 15.7.2019

Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela nové studijní programy, bude od září 2019 výuka probíhat pouze v prvních ročnících jak v bakalářském, tak navazujícím magisterském stupni studia. Procesem institucionální akreditace prošly úspěšně studijní programy na konci května 2019, a proto nebylo možné, aby se zájemci mohli přihlásit v prvním kole přijímacího řízení. V současné době je vyhlášeno přijímací řízení pro bakalářský i navazující magisterský studijní program EVB pro akademický rok 2019/20 s termínem pro podávání přihlášek do 15. 7. 2019.

Novinky a další informace budou postupně doplňovány na web evb.fce.vutbr.cz a facebookové skupiny Environmentálně vyspělé budovy @FAST.EVB.

 
 
Reklama